Používanie správy prístupových práv k informáciám v zozname alebo knižnici

Používanie správy prístupových práv k informáciám v zozname alebo knižnici

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Správu prístupových práv k informáciám (IRM) môžete použiť na ovládanie a ochranu súborov, ktoré boli stiahnuté zo zoznamov alebo knižníc.

Skôr než začnete

 • Služba Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) podporuje správu prístupových práv k informáciám pre lokality. Nevyžadujú sa žiadne osobitné ani ďalšie inštalácie.

 • Ak chcete pre zoznam alebo knižnicu použiť službu IRM, musíte mať pre daný zoznam alebo knižnicu povolenia správcu.

 • Skôr ako použijete službu IRM v zozname alebo knižnici, musí ju najskôr povoliť správca lokality.

 • Ak používate SharePoint Online, používatelia môžu vyskytnúť časové limity pri sťahovaní väčších súbory s ochranou IRM. Ak áno, použitie správy prístupových práv ochrany pomocou programov balíka Office a väčšie súbory uložené v knižnici lokality SharePoint, ktoré nepoužíva prístupových práv k informáciám.

Poznámka : Ak používate SharePoint Server 2013, správca servera musí taktiež nainštalovať protektory na všetky klientske webové servery pre všetky typy súborov, ktoré chcú ľudia vo vašej organizácii chrániť pomocou správy prístupových práv.

Používanie IRM v zozname alebo knižnici

Nastavenie správy prístupových práv k informáciám

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete konfigurovať službu IRM.

 2. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Knižnica a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice. (Ak pracujete v zozname, kliknite na kartu zoznam a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu ).

  Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 3. V časti povolenia a správa kliknite na položku Správa prístupových práv k informáciám. Ak sa nezobrazí prepojenie Správa prístupových práv k informáciám, IRM môžu nepovolené lokality. Obráťte sa na správcu servera, či je možné aktivovať prístupových práv k informáciám pre lokalitu. Správa prístupových práv k informáciám prepojenie nezobrazuje pre knižnice obrázkov.

 4. Na stránke Nastavenie správy prístupových práv k informáciám začiarknite políčko Obmedziť povolenie pre dokumenty v tejto knižnici pri sťahovaní, pomocou ktorého obmedzíte povolenie pre dokumenty stiahnuté z tohto zoznamu alebo knižnice.

 5. V okne vytvoriť povolení politiky poľaNázov zadajte popisný názov politiky, ktoré môžete neskôr odlíšenie tejto politiky od ostatných politík. Napríklad, môžete zadať Dôverné Ak žiadate obmedzeným povolením do zoznamu alebo knižnice, ktorá bude obsahovať dokumentov spoločnosti, ktoré sú dôverné.

 6. Do poľa pridať povolenie politiky Popis, zadajte popis, ktorý sa bude zobrazovať ľuďom, ktorí používajú tento zoznam alebo knižnicu, v ktorom sa dozviete, ako ich spracovať dokumenty v tomto zozname alebo knižnici. Napríklad, môžete zadať diskutovať o obsah tohto dokumentu len s ostatnými zamestnancami Ak chcete obmedziť prístup k informáciám v týchto dokumentoch na interných zamestnancov.

 7. Ak chcete použiť ďalšie obmedzenia pre dokumenty v tomto zozname alebo knižnici, kliknite na položku Zobraziť možnosti a použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  Ak chcete:

  Postupujte takto:

  Povoliť používateľom tlačiť dokumenty z tohto zoznamu alebo knižnice.

  Začiarknite políčko Povoliť tlač používateľom s právami iba na čítanie.

  Povoľte používateľom, ktorí majú aspoň povolenie na zobrazovanie položiek, spúšťať v dokumente vložený kód alebo makrá.

  Začiarknite políčko Povoliť používateľom spúšťanie skriptov a povoliť fungovanie čítačiek obrazovky v prípade stiahnutých dokumentov.

  Poznámka : Ak ste vybrali túto možnosť, používatelia budú môcť spúšťať vložený kód na extrahovanie obsahu z dokumentu.

  Vyžadovať, aby používatelia v určitých intervaloch overovali svoje poverenia.

  Túto možnosť vyberte, ak chcete obmedziť prístup k obsahu na určitú dobu. Ak vyberiete túto možnosť, používateľským licenciám vydávania pre prístup k obsahu skončí po stanovenom počte dní platnosť a používatelia sa budú musieť vrátiť na server, aby overili svoje povolenia a stiahli novú kópiu.

  Začiarknite políčko a potom zadajte počet dní, počas ktorých bude dokument možné zobraziť.

  Zabrániť používateľom v nahrávaní dokumentov bez podpory IRM do tohto zoznamu alebo knižnice.

  Ak vyberiete túto možnosť, používatelia nebudú môcť nahrať žiadny z nasledovných typov súborov:

  • Typy súborov, ktoré nemajú nainštalované príslušné protektory IRM na všetkých klientskych webových serveroch.

  • Typy súborov, ktoré služba SharePoint Server 2010 nedokáže dešifrovať.

  • Typy súborov, ktoré sú chránené pomocou IRM v inom programe

  Začiarknite políčko Nepovoliť používateľom nahrávať dokumenty, ktoré nepodporujú službu IRM.

  Odstrániť obmedzené povolenia zo zoznamu alebo knižnice v určitý deň.

  Začiarknite políčko Zastaviť obmedzovanie prístupu ku knižnici na a potom vyberte požadovaný dátum.

  Určite interval, počas ktorého budú poverenia pre program, ktorý je licencovaný na otvorenie dokumentu, uložené vo vyrovnávacej pamäti.

  Do poľa Nastavenie ochrany skupiny a intervalu poverení vložte počet dní intervalu, počas ktorého budú poverenia uložené vo vyrovnávacej pamäti.

  Povoľte ochranu skupiny, čím umožníte používateľom zdieľanie s ostatnými členmi rovnakej skupiny.

  Vyberte možnosť Povoliť ochranu skupiny a zadajte názov skupiny na zdieľanie.

 8. Po dokončení výberu požadovaných možností kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Čo je správa prístupových práv k informáciám (IRM)?

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) umožňuje obmedziť akcie, ktoré používatelia vykonávajú so súbormi stiahnutými zo zoznamov alebo knižníc. IRM šifruje stiahnuté súbory a obmedzuje skupiny používateľov a programov, ktorí môžu dané súbory dešifrovať. IRM môže tiež obmedziť práva používateľov, ktorí môžu súbory čítať tak, aby nemohli vykonávať určité akcie, ako napríklad tlačiť kópie súborov alebo kopírovať text zo súborov.

IRM môžete použiť v zoznamoch alebo v knižniciach na obmedzenie šírenia citlivého obsahu. Ak napríklad vytvárate knižnicu dokumentov na zdieľanie informácií o nových produktoch s vybranými zástupcami marketingu, môžete pomocou IRM zabrániť daným osobám, aby zdieľali tento obsah s ostatnými zamestnancami v spoločnosti.

Na lokalite by ste mali IRM použiť na celý zoznam alebo knižnicu, nielen na individuálne súbory. Takto je jednoduchšie zabezpečiť konzistentnú úroveň ochrany celej skupiny dokumentov alebo súborov. IRM môže takto pomôcť vašej organizácii pri uplatňovaní podnikovej politiky, ktorá riadi používanie a šírenie dôverných alebo majetkových informácií.

Poznámka : Informácie na tejto stránke týkajúce sa správy prístupových práv k informáciám nahrádzajú podmienky, ktoré odkazujú na "Prístupových práv k informáciám" v ľubovoľnej Microsoft SharePoint Server 2013 a SharePoint Server 2016 licenčné výrazov zmluvy.

Ako môže IRM pomôcť pri ochrane obsahu

IRM pomáha pri ochrane obmedzeného obsahu nasledovnými spôsobmi:

 • Pomáha zabraňovať oprávneným osobám kopírovať, upravovať, tlačiť, faxovať alebo kopírovať a prilepovať obsah na neoprávnené účely.

 • Pomáha zabraňovať oprávneným osobám kopírovať obsah pomocou funkcie Print Screen v systéme Microsoft Windows.

 • Pomáha zabraňovať oprávneným osobám zobrazovať obsah, ktorý bol odoslaný v rámci e-mailu po stiahnutí zo servera.

 • Obmedzuje prístup k obsahu na určitú dobu, po ktorej musia používatelia potvrdiť svoje poverenia a znovu stiahnuť obsah.

 • Pomáha uplatňovať podnikovú politiku, ktorá riadi používanie a šírenie obsahu v rámci organizácie.

Ako IRM nemôže pomôcť pri ochrane obsahu

IRM nemôže ochrániť obmedzený obsah pred nasledovnými akciami:

 • Vymazanie, odcudzenie, zachytenie alebo prenášanie škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, nástroje na zaznamenávanie stlačení klávesov a niektoré typy spyware.

 • Strata alebo poškodenie z dôvodu činnosti počítačových vírusov.

 • Manuálne kopírovanie alebo prepis obsahu z obrazovky.

 • Digitálne alebo klasické fotografovanie obsahu, ktorý je zobrazený na obrazovke.

 • Kopírovanie pomocou programov iných výrobcov na zaznamenanie obsahu zobrazeného na obrazovke.

 • Kopírovanie metaúdajov obsahu (hodnoty stĺpca) pomocou programov iných výrobcov na zaznamenanie obsahu zobrazeného na obrazovke alebo pomocou kopírovania a prilepenia.

Na začiatok stránky

Ako funguje IRM v prípade zoznamov a knižníc

Služba IRM sa používa pre súbory v zozname alebo v knižnici. Ak sa IRM povolí pre knižnicu, aplikuje sa na všetky súbory v danej knižnici. Ak je IRM povolená pre zoznam, správa prístupových práv sa aplikuje iba na súbory, ktoré sú priložené k položkám zoznamu, ale nie na samotné položky zoznamu.

Pri sťahovaní súborov v zozname alebo knižnici so zapnutou správou prístupových práv k informáciám sú súbory šifrované tak, aby ich mohli zobraziť iba oprávnené osoby. Každý súbor s riadením prístupových práv zároveň obsahuje aj licenciu vydávania, ktorá uplatňuje obmedzenia pre osoby, ktoré môžu zobraziť daný súbor. Typickými obmedzeniami sú sprístupnenie súboru iba na čítanie, zabránenie kopírovaniu textu, zabránenie používateľom uložiť lokálnu kópiu alebo vytlačiť súbor. Klientske programy, ktoré prečítajú typy súborov s podporou IRM, používajú na uplatnenie týchto obmedzení licenciu vydávania v rámci súboru s riadením prístupových práv. Týmto spôsobom si súbor s riadením prístupových práv zachováva svoju ochranu aj po stiahnutí zo servera.

Typy obmedzení, ktoré sa aplikujú na súbor po stiahnutí zo zoznamu alebo knižnice, sú založené na individuálnych povoleniach používateľa na lokalite, ktorá obsahuje daný súbor. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o tom, ako povolenia na lokalitách zodpovedajú povoleniam IRM.

Povolenia

Povolenia IRM

Spravovať povolenia, Spravovať webovú lokalitu

Úplný prístup (podľa definície klientskeho programu): Toto povolenie vo všeobecnosti umožňuje používateľovi čítať, upravovať, kopírovať, ukladať a meniť povolenia obsahu s riadením prístupových práv.

Upraviť položky, Spravovať zoznamy, Pridať a prispôsobiť stránky

Upraviť, Kopírovať a Uložiť: Používateľ môže vytlačiť súbor iba vtedy, keď je začiarknuté políčko Povoliť používateľom tlač dokumentov na stránke s nastaveniami správy prístupových práv k informáciám pre daný zoznam alebo knižnicu.

Zobraziť položky

Čítanie: Používateľ môže čítať dokument, ale nemôže kopírovať alebo upravovať jeho obsah. Používateľ môže vytlačiť dokument iba v prípade, že je začiarknuté políčko Povoliť používateľom tlač dokumentov na stránke nastavení správy prístupových práv k informáciám pre daný zoznam alebo knižnicu.

Iné

Žiadne iné povolenia sa priamo nezhodujú s povoleniami správy IRM.

Ak povolíte IRM pre zoznam alebo knižnicu v serveri SharePoint Server 2013, môžete ochraňovať všetky typy súborov v danom zozname alebo knižnici, pre ktoré je nainštalovaný protektor na všetkých klientskych webových serveroch. Protektor je program, ktorý riadi šifrovanie a dešifrovanie súborov určitého formátu spravovaných pomocou IRM. Súčasťou SharePointu sú protektory pre tieto typy súborov:

 • formuláre programu Microsoft Office InfoPath,

 • formáty súborov 97-2003 pre nasledovné programy balíka Microsoft Office: Word, Excel a PowerPoint,

 • formáty súborov Office Open XML pre nasledujúce programy balíka Microsoft Office: Word, Excel a PowerPoint,

 • formát XPS (XML Paper Specification).

Ak vaša organizácia plánuje používať IRM na ochranu iných typov súborov ako sú vyššie uvedené typy, správca servera musí nainštalovať protektory pre ďalšie formáty súborov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×