Používanie služby Excel Services na spoluprácu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete, aby spolupráca na údajoch zošitov jednoduchšia, Microsoft Office Excel 2007 je možné používať s Excel Services – Microsoft Office SharePoint Server 2007 servera, ktorý je možné spustiť výpočtových službách programu Excel.

Namiesto ukladania zošita do knižnice dokumentov SharePoint, môžete publikovať zošit službe Excel Services využiť tieto výhody:

 • údaje zošita môžete prezentovať na dôveryhodnej lokalite, ktorá je vytvorená pre vašu organizáciu,

 • môžete spresniť, ktoré časti zošita môžu vidieť aj ostatní a nemusíte skrývať neželané údaje,

 • Môžete to zistiť zošita pri zachovaní jeho kompatibility so službami Excel Services tak, aby ste sa vyhli používaniu funkcií, ktoré nie sú podporované v službách Excel Services.

 • k zošitom publikovaným v službách programu Excel môžete získať prístup prostredníctvom prehliadač pomocou aplikácie Microsoft Office Excel Web Access a prepočítať ich s rovnakou spoľahlivosťou, ako v programe Excel.

Dôležité: Možnosť publikovania zošita programu Excel v službách Excel Services je dostupná iba v balíku Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a v programe Microsoft Office Excel 2007.

Obsah tohto článku

Čo sú služby programu Excel?

Čo je aplikácia Excel Web Access?

Ako Excel 2007 a Excel Services spolupracujú?

Službách Excel Services a správa prístupových práv k informáciám

Bezpečné pripojenie k údajom

Publikovanie zošita v službách programu Excel

Práca so zošitom programu Excel v službách programu Excel

Čo sú služby programu Excel?

Služby programu Excel sa skladajú z troch základných súčasti, ktoré navzájom spolupracujú a spolu vytvárajú celkovú štruktúru služieb programu Excel.

Prehľad služby Excel Services

1. výpočet Excel Services (ECS) je "nástroj" služieb Excel Services, ktorý načítava zošit, vypočíta v celej vernosti pomocou služieb Excel Services, obnovuje externé údaje a zachováva relácie.

2. Excel Web Access (EWA) je webová časť, ktorá zobrazuje a umožňuje interakciu so zošitom programu Microsoft Office Excel v prehliadači pomocou dynamických hierarchické značky značky jazyka (DHTML) a jazyka JavaScript bez nutnosti prevzatia ovládacích prvkov ActiveX v klientskom počítači a môže byť pripojený k iným webovým častiam na tabúľ (dashboard) a iných stránok webových častí.

3. Excel Web Services (EWS) je webová služba hosťujúca v službách Microsoft Office SharePoint, ktorá poskytuje niekoľko metód, ktoré môže vývojár používať ako rozhranie programovania aplikácie (API) na vytvorenie vlastných aplikácií založených na zošit programu Excel.

Keďže služby Excel Services je súčasťou Microsoft Office SharePoint Server 2007, môžete tiež využiť mnoho funkcií technológie SharePoint, ako napríklad ovládanie, zabezpečenie a správa prístupu k zošitom, výkonnosť servera a schopnosť spoľahlivo pridania používateľov.

Na začiatok stránky

Čo je aplikácia Excel Web Access?

Excel Web Access webová časť, ktorá zobrazuje údaje a grafy zošita programu Excel. Podobá sa programu Excel (napríklad oba majú ušká hárkov, tlačidlá prehľadu a šípky pre rozbaľovacie zoznamy). Aplikácia Excel Web Access ponúka mnoho spôsobov, ako upraviť webovú časť podľa vašich potrieb.

Používanie webovej časti Excel Web Access na zdieľanie zošitov programu Excel

1. Vrchná časť obsahuje panel s nástrojmi, ktorý má niekoľko ponúk, príkazov, rozbaľovacích zoznamov a navigačných tlačidiel pre posúvanie podľa strán.

2. Hlavné okno zobrazuje niekoľko pracovných hárkov v zobrazení pracovného hárka, pomenované položky, ako napríklad graf alebo tabuľku programu Excel v zobrazení Pomenovaná položka, a voliteľne aj oblasť prehľadu.

3. Spodná časť zobrazuje výstrahy a výzvy, napríklad správy upozorňujúce na obnovenie údajov.

4. na pracovnej table Parameter obsahuje menovky parametrov, bloky textu pre položky údajov a voliteľné popisy, ktoré poskytujú ďalšie informácie o jednotlivých parametrov. Microsoft Office Excel Web Access

Ďalšie informácie o používaní webovej časti Excel Web Access nájdete v téme Pomocníka.

Na začiatok stránky

Ako spolupracuje program Excel 2007 a služby programu Excel?

Ak chcete spolupracovať prostredníctvom služieb programu Excel, musíte najprv vytvoriť zošit v programe Excel 2007 a potom ho publikovať v službách programu Excel. V podstate je program Excel 2007 nástrojom na tvorbu a služby programu Excel slúžia na spravovanie zostáv.

Ako spoločne fungujú služby Excel Services a Excel 2007

1. Autor pracovného zošita, často podnikový analytik, používa program Excel 2007 na tvorbu zošita programu Excel a podľa potreby na špecifikovanie pomenovaných položiek na zobrazenie a na definovanie parametrov.

2. Autor pracovného zošita publikuje pracovný zošit v knižnici dokumentov (alebo do sieťového alebo webového priečinka) v službách programu Excel, kde je hárok spravovaný a zabezpečený správcom služby SharePoint.

3. Autor pracovného zošita a ostatní používatelia môžu vytvoriť zostavy, stránky webových častí a informačné tabule biznisovej inteligencie, ktoré daný pracovný zošit používajú.

4. Mnohí podnikoví používatelia môžu pristupovať k pracovnému zošitu tak, že ho zobrazia vo prehľadávači, a dokonca môžu obnoviť jeho údaje, ak je pracovný zošit pripojený na externý zdroj údajov.

5. S príslušným povolením môžu podnikoví používatelia kopírovať aktuálny stav pracovného zošita a akékoľvek zmeny vykonané počas aktuálnej relácie, napríklad triedenie a filtrovanie na klientsky počítač s cieľom ďalšej analýzy, či už vo formáte pracovného hárka programu Excel alebo snímky zošita.

Na začiatok stránky

Služby programu Excel a Správa prístupových práv k informáciám

Správa prístupových práv k informáciám (Information Rights Management, IRM) je spôsob, ako poskytnúť ochranu osobných údajov pre dokument programu Microsoft Office a zabezpečiť, aby mohli citlivé informácie zobraziť len príslušné osoby. Ak napríklad chcete predložiť štvrťročné finančné údaje iba vybratým členom výkonného výboru mesiac pred zverejnením údajov vo finančných výkazoch, budú mať títo členovia čas na prípravu odpovede pre oddelenie pre styk s verejnosťou a urobiť primerané obchodné rozhodnutia.

Služby Windows SharePoint Services verzie 3.0 alebo novšej podporujú službu IRM v knižnici dokumentov a vo všetkých dokumentoch tejto knižnice (či už sú tieto jednotlivé dokumenty povolené službou IRM alebo nie). Po odovzdaní dokumentu do knižnice dokumentov so zapnutou službou IRM sa dokument stáva pre službu IRM povoleným dokumentom.

Služby programu Excel nepodporujú zošity programu Excel, ktoré boli povolené službou IRM, a nemôžu otvoriť zošit programu Excel, ak je povolený službou IRM, alebo ak pochádza z knižnice dokumentov, ktorá je povolená službou IRM. Ak však chcete využiť výhody služby IRM, môžete publikovať zošit programu Excel bez služby IRM do služieb programu Excel, otvoriť zošit ako snímku v službách programu Excel, a potom snímku uložiť do knižnice dokumentov, ktorá je službou IRM povolená.

Viac informácií nájdete v systéme Pomocníka programu Office SharePoint Server Central Administration.

Na začiatok stránky

Bezpečné pripojenie k údajom

Pre väčšinu zošitov programu Excel publikovaných v službách programu Excel sa údaje ukladajú do zošita. Ak chcete aktualizovať služby programu Excel so zmenami, ktoré ste urobili, môžete jednoducho uložiť zošit programu Excel. Pre ďalšie pracovné zošity existuje viac pripojení na externé zdroje údajov, napríklad na databázu alebo údajovú kocku OLAP. Tieto pripojenia obsahujú informácie o vyhľadaní, prihlasovaní, dotazovaní a prístupe na externý zdroj údajov. Aj keď môžu byť tieto informácie o pripojení v pracovnom zošite uložené, často sa ukladajú do súboru Office Data Connection (.odc), najmä ak sú zdieľané viacerými používateľmi a informácie o pripojení musia byť aktualizované. Autor alebo správca pracovného zošita môže s cieľom vytvorenie pripojenia vytvoriť informácie o pripojení pomocou programu Excel 2007 a tieto informácie exportovať do súboru ODC (.odc).

Knižnica Data Connection Library (DCL) je špeciálna knižnica dokumentov služby SharePoint, ktorá môže byť určená ako dôveryhodná knižnica umiestnenia a uľahčuje ukladanie, zabezpečenie, zdieľanie a spravovanie súborov .odc. Správca napríklad potrebuje presunúť databázu z testovacieho servera do prevádzacieho servera alebo aktualizovať dotaz, ktorý pristupuje k údajom. Použitím súboru .odc uloženého v knižnici DCL je spravovanie týchto informácií o pripojení oveľa jednoduchšie a prístup používateľov k údajom je pohodlnejší, pretože všetky pracovné zošity používajú ten istý súbor pripojenia a operáciu obnovenia, či už na klientskom alebo na serverovom počítači, a získavajú informácie o aktuálnych zmenách tohto súboru pripojenia. Môžete dokonca nastaviť službu Office SharePoint Server a klientsky počítač používateľa tak, aby automaticky rozpoznávali zmeny súboru pripojenia a používali najaktuálnejšiu verziu tohto súboru.

Viac informácií nájdete v časti Tvorba, úprava a správa pripojení k externým údajom a v systéme Pomocníka programu Office SharePoint Server Central Administration.

Na začiatok stránky

Publikovanie zošita v službách programu Excel

Ak máte prístup k služieb Excel Services, zošit môžete publikovať na tomto serveri tak, aby ostatní používatelia môžete prístup ku všetkým častiam údajov, ktoré obsahuje, prehliadač pomocou Microsoft Office Excel Web Access.

Definovanie častí prístupných pre druhých používateľov

Pri publikovaní zošita v službe Excel Services, celý zošit publikuje na serveri, ale môžete definovať časti zošita, ako je napríklad hárky, pomenované rozsahy alebo grafy, ktoré sa má zobraziť v Microsoft Office Excel Web Access služieb Excel Services. Zobrazuje len konkrétne časti zošita a pomocou Office SharePoint Server 2007 povolenia na ochranu zošita pred neoprávneným prístupom, môžete údaje v zošite dôverné a zároveň umožniť oprávneným používateľom obnovenie, prepočítanie a prácu so zobrazenými údajmi.

Nastavenie parametrov na povolenie interaktívnej analýzy

Taktiež môžete definovať parametre. Parametre sú jednoduché bunky, ktoré môžu mať príslušné hodnoty definované používateľom Microsoft Office Excel Web Access. Môžete použiť parametrov môžete odhaliť bunky, ktoré môžu riadiť výpočet v zošite, napríklad citlivostnej analýzy, ktorá je s hodnotami, ktoré používatelia zadávajú do bunky, ktoré sú určené ako parametre.

Viac informácií nájdete v časti Publikovanie pracovného zošita v službách programu Excel a Definovanie parametrov zošita určeného na používanie v aplikácii Office Excel Web Access.

Na začiatok stránky

Práca so zošitom programu Excel v službách programu Excel

Aj keď v službách programu Excel nemôžete upravovať bunky zošita, môžete pracovať s údajmi viacerými spôsobmi. Ak potrebujete odpoveď na špecifické otázky týkajúce sa údajov, často nájdete a môžete zobraziť pomocné informácie použitím nasledovných interaktívnych funkcií:

 • zobrazenie posledných výsledkov vzorca prepočítaním údajov pracovného zošita,

 • obnovenie živých údajov z externého zdroja údajov, napríklad z databázy alebo údajovej kocky Online Analytical Processing (OLAP),

 • prechod do iných pracovných hárkov, častí hárkov alebo vybratých pomenovaných položiek v pracovnom zošite, napríklad grafu alebo tabuľky programu Excel,

 • triedenie a filtrovanie údajov,

 • rozšírenie alebo zúženie úrovne údajov v zostave kontingenčnej tabuľky,

 • dočasné zmeny hodnôt buniek vložením parametrov na aktualizáciu výsledkov vzorca alebo vypracovanie jednoduchej citlivostnej analýzy,

 • získanie rozdielnych výsledkov alebo zobrazení výberom údajov z inej pripojenej webovej časti, napríklad z webovej časti filtra alebo webovej časti zobrazenia zoznamu na informačnej tabuli alebo na inej stránke webovej časti.

Poznámka: Pracovný zošit programu Excel môžete kopírovať, otvoriť ho v programe Excel 2007 vo svojom počítači a potom použiť funkcie programu Excel, vrátane citlivostnej analýzy a správne naformátovanej tlače.

Ďalšie informácie o používaní webovej časti Excel Web Access nájdete v téme Microsoft Office Excel Web Access Pomocníka.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×