Office
Prihlásenie

Používanie siete na doručovanie obsahu (CDN) služieb Office 365 so SharePointom Online

V sieti na doručovanie obsahu služieb Office 365 (CDN systém) môžete statické položky hosťovať, a umožniť tak lepšie fungovanie stránok v službe SharePoint Online. Statické položky sú súbory, ktoré sa príliš často nemenia, a sú to napríklad obrázky, videá a zvukové súbory, hárky štýlu, písma a súbory JavaScript. CDN systém funguje ako geograficky rozmiestnené používanie vyrovnávacej pamäte servera proxy, kedy sa pomocou tohto procesu umiestňujú statické položky do blízkosti prehliadačov, ktoré ich vyžadujú.

Ak je vám CDN systém a jeho fungovanie známe, na jeho nastavenie stačí vykonať pár krokov. V tejto téme získate informácie, ako na to. Čítajte ďalej a získajte informácie o CDN systéme služieb Office 365 a hosťovaní vašich statických položiek.

Pozrite si tému Plánovanie a optimalizácia výkonu siete pre Office 365.   

CDN systém služieb Office 365 – základy

CDN systém služieb Office 365 je súčasťou predplatného na SharePoint Online. Nemusíte zaň platiť navyše žiadne poplatky. Office 365 poskytuje podporu pre súkromný aj verejný prístup a umožňuje hosťovanie statických položiek vo viacerých umiestneniach alebo v pôvodnom umiestnení. CDN systém služieb Office 365 nie je to isté ako CDN systém služby Azure. Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, prečo používať CDN systém alebo o všeobecných konceptoch CDN systému, pozrite si tému Siete na doručovanie obsahu.

Ako CDN systém udeľuje prístup koncovým používateľom

Súkromný prístup k statickým položkám v CDN systéme služieb Office 365 sa udeľuje prostredníctvom tokenov vygenerovaných službou SharePoint Online. Používateľom, ktorí už majú povolenia na prístup k priečinku alebo knižnici určeným na základe ich pôvodu, sa token pridelí automaticky. SharePoint Online povolenia na úrovni položiek pre CDN systém nepodporuje.

Napríklad pre súbor nachádzajúci sa v umiestnení https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/library1/folder1/image1.jpg platí nasledovné:

 • Používateľ 1 má prístup k priečinku1 a súboru image1.jpg

 • Používateľ 2 nemá prístup k priečinku1

 • Používateľ 3 nemá prístup k priečinku1, ale mu je udelený explicitné povolenie na prístup k súboru image1.jpg prostredníctvom SharePointu Online

 • Používateľ 4 má prístup k priečinku1, avšak prístup k súboru image1.jpg mu bol explicitne odmietnutý

Následne platí:

 • Používateľ 1 a Používateľ 4 budú môcť k súboru image1.jpg pristupovať prostredníctvom CDN systému.

 • Používateľ 2 a Používateľ 3 nebudú môcť k súboru image1.jpg pristupovať prostredníctvom CDN systému.

  Používateľ 3 však môže k súboru image1.jpg pristupovať priamo prostredníctvom SharePointu Online, kým Používateľ 4 tak urobiť nemôže.

Prehľad práce s DNS systémom služieb Office 365

CDN systém služieb Office 365 nastavíte pomocou týchto základných krokov:

Po dokončení nastavenia môžete spravovať CDN systém služieb Office 365 vykonaním nasledujúcich krokov:

 • Pridávanie, aktualizácia a odstraňovanie položiek

 • Pridávanie a odstraňovanie pôvodov

 • Konfigurácia politík CDN systému

 • Vypnutie CDN systému služieb Office 365, ak je to potrebné

Určenie miesta uloženia položiek

CDN systém načíta položky z umiestnenia nazvaného pôvod. V službách Office 365 je pôvodom knižnica lokality SharePoint alebo priečinok, ktorý je prístupný prostredníctvom URL adresy. Pri určovaní pôvodu vo vašej organizácii máte veľkú flexibilitu. Môžete napríklad určiť viacero pôvodov alebo len jeden pôvod, kde chcete vložiť všetky svoje položky CDN systému. V organizácii si môžete vybrať verejné alebo súkromné pôvody. Väčšina organizácií sa rozhodnete implementovať kombináciu oboch pôvodov.

Ak ste zadefinovali stovky pôvodov, pravdepodobne to bude mať negatívny vplyv na čas, ktorý je potrebný na spracovanie požiadaviek. Ak máte viac ako 100 pôvodov, odporúčame prehodnotiť svoju architektúru.

Výber pri určovaní verejného alebo súkromného pôvodu

Pri určovaní pôvodu, môžete zadať, či má byť pôvod verejný alebo súkromný. Bez ohľadu na vybratú možnosť vykoná spoločnosť Microsoft všetku ťažkú prácu týkajúcu sa správy samotného CDN systému za vás. Po nastavení CDN systému a určení pôvodov si to však môžete rozmyslieť.

Možnosti pre verejné aj súkromné pôvody poskytujú vylepšenia výkonu, každý z nich má však jedinečné atribúty a výhody.

Atribúty a výhody hosťovaných položiek verejného pôvodu   

 • Zverejňované položky verejného pôvodu sú dostupné pre všetkých.

  Dôležité: Ak v CDN systéme zadefinujete verejný pôvod, do organizácie s verejným pôvodom alebo do knižnice služby SharePoint Online by ste nikdy nemali umiestňovať zdroje, ktoré považujete za citlivé.

 • Ak odstránite položky z miesta verejného pôvodu, budú tieto položky v rámci vyrovnávacej pamäte k dispozícií až 30 dní. My však platnosť prepojení na položky v CDN systéme zrušíme do 15 minút.

 • Keď hárky štýlu (súbory so šablónami štýlov CSS ) hosťujete na mieste s verejným pôvodom, môžete v kóde použiť relatívne cesty alebo identifikátory URI. To znamená, že môžete odkazovať na umiestnenie obrázkov pozadia a iných objektov vzhľadom na umiestnenie položky, ktorá ich vyžaduje.

 • URL adresu s verejným pôvodom môžete kódovať, my to však neodporúčame. Dôvod je ten, že ak je k dispozícii prístup k CDN systému, URL adresa sa v organizácii v službe SharePoint Online automaticky nerozlíši, čo môže spôsobiť výskyt nefunkčných prepojení a iných chýb.

 • Predvolené typy súborov, ktoré sú k dispozícii pre verejné pôvody, sú: .css, .eot, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js, .map, .png, .svg, .ttf a .woff. Môžete však zadať aj ďalšie typy súborov.

 • Ak chcete, môžete politiku nakonfigurovať tak, aby sa položky identifikované vami zadanými klasifikáciami lokality vylúčili. Môžete napríklad vylúčiť všetky položky, ktoré boli označené ako Dôverné alebo Obmedzené, a to aj vtedy, keď sú povoleným typom súboru a sú umiestnené na mieste verejného pôvodu.

Atribúty a výhody hosťovaných položiek súkromného pôvodu   

 • Používatelia majú prístup k položkám v mieste súkromného pôvodu len vtedy, ak majú na to oprávnenie. Anonymný prístup k týmto položkám je zakázaný.

 • Ak odstránite položky z miesta súkromného pôvodu, budú tieto položky v rámci vyrovnávacej pamäte k dispozícií jednu hodinu. My však platnosť prepojení na položky v CDN systéme zrušíme do 15 minút.

 • Predvolené typy súborov, ktoré sú k dispozícii pre verejné pôvody, sú: .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js a .png. Môžete však zadať aj ďalšie typy súborov.

 • Podobne, ako je to pri verejných pôvodoch, aj v tomto prípade môžete nakonfigurovať politiku tak, aby sa položky identifikované vami zadanými klasifikáciami lokality vylúčili, a to aj vtedy, keď na zahrnutie všetkých položiek v rámci priečinka alebo knižnice lokality používate zástupné znaky.

Predvolené pôvody v CDN systéme služieb Office 365

Pokiaľ neurčíte inak, pri zapnutí CDN systému služieb Office 365 nastavia služby Office 365 niektoré predvolené pôvody za vás. Ak ste ich pôvodne vylúčili, môžete ich opäť po dokončení nastavenia pridať.

Predvolené súkromné pôvody:

 • */userphoto.aspx

 • */siteassets

Predvolené verejné pôvody:

 • */masterpage

 • */style library

Nastavenie a konfigurácia CDN systému služieb Office 365 pomocou prostredia správy služby SharePoint Online

Postupy v tejto téme vyžadujú, aby ste na pripojenie k službe SharePoint Online používali prostredie správy služby SharePoint Online. Pokyny nájdete v téme Pripojenie k prostrediu PowerShell služby SharePoint Online.

Dokončením týchto krokov nastavenia a konfigurácie CDN systému služieb Office 365 môžete hosťovať statické položky v službe SharePoint Online.

Umožnenie organizácie používať CDN systém služieb Office 365

Pomocou rutiny typu cmdlet Set-SPOTenantCdnEnabled umožnite svojej organizácii používať CDN systém služieb Office 365. Vašej organizácii môžete povoliť, aby v CDN systéme používala verejný pôvod, súkromný pôvod alebo oba pôvody. CDN systém služieb Office 365 môžete tiež nakonfigurovať tak, aby sa nastavenie predvoleného pôvodu pri jeho zapnutí preskočilo. Tieto pôvody totiž môžete pridať aj neskôr, ako je to popísané v tejto téme.

V prostredí Windows PowerShell pre SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Ak chcete napríklad povoliť vašej organizácii používať v CDN systéme verejné aj súkromné pôvody, zadajte nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Ak chcete povoliť vašej organizácii používať v CDN systéme verejné aj súkromné pôvody, ale chcete preskočiť nastavenie predvoleného pôvodu, zadajte nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Ak chcete povoliť vašej organizácii používať v CDN systéme verejné pôvody, zadajte nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Ak chcete povoliť vašej organizácii používať v CDN systéme súkromné pôvody, zadajte nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Ďalšie informácie o tejto rutine typu cmdlet nájdete v téme Set-SPOTenantCdnEnabled.

(Voliteľné) Zmena zoznamu typov súborov, ktoré chcete do CDN systému služieb Office 365 zahrnúť

Tip: Keď zadefinujete typy údajov pomocou rutiny typu cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy, aktuálne zadefinovaný zoznam sa prepíše. Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie typy súborov, najprv pomocou rutiny typu cmdlet zistite, aké typy súborov sú už povolené, a zahrňte ich do zoznamu spolu s novými typmi.

Pomocou rutiny typu cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy zadefinujte typy statických súborov, ktoré môžu byť v CDN systéme hosťované aj na základe verejného aj súkromného pôvodu. Predvolenými bežnými povolenými typmi položiek sú napríklad formáty .css, .gif, .jpg a .js.

V prostredí Windows PowerShell pre SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Ak chcete zistiť, aké typy súborov sú v CDN systéme aktuálne povolené, použite rutinu typu cmdlet Get-SPOTenantCdnPolicies:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Ďalšie informácie o rutinách typu cmdlet nájdete v téme Set-SPOTenantCdnPolicy a Get-SPOTenantCdnPolicies.

(Voliteľné) Zmena zoznamu klasifikácií lokality, ktoré chcete z CDN systému služieb Office 365 vylúčiť

Tip: Keď na vylúčenie klasifikácie lokality použijete rutinu typu cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy, aktuálne zadefinovaný zoznam sa prepíše. Ak chcete vylúčiť ďalšie klasifikácie lokality, najprv pomocou rutiny typu cmdlet zistite, ktoré klasifikácie sú už vylúčené, a potom ich pridajte spolu s novými klasifikáciami.

Pomocou rutiny typu cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy môžete vylúčiť klasifikácie lokality, ktoré nechcete, aby boli v CDB systéme prístupné. Predvolene nie sú vylúčené žiadne klasifikácie.

V prostredí Windows PowerShell pre SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Ak chcete zobraziť aktuálne obmedzené klasifikácie lokality, použite rutinu typu cmdlet Get-SPOTenantCdnPolicies:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Ďalšie informácie o rutinách typu cmdlet nájdete v téme Set-SPOTenantCdnPolicy a Get-SPOTenantCdnPolicies.

Pridanie pôvodu k položkám

Na zadefinovanie pôvodu použite rutinu typu cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin. Môžete zadefinovať viacero pôvodov. Pôvod je URL adresa, ktorá smeruje do knižnice lokality SharePoint alebo priečinka obsahujúceho položky, ktoré chcete prostredníctvom CDN systému hosťovať.

Dôležité: Ak v CDN systéme zadefinujete verejný pôvod, do organizácie s verejným pôvodom alebo do knižnice služby SharePoint Online by ste nikdy nemali umiestňovať zdroje, ktoré považujete za citlivé.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Cesta je v tomto prípade cestou k priečinku, ktorý obsahuje položky. Okrem relatívnych ciest môžete použiť aj zástupné znaky. Ak chcete napríklad do CDN systému zahrnúť všetky položky nachádzajúce sa v priečinku predlôh pre všetky vaše lokality ako verejný pôvod, zadajte nasledovný príkaz:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Ďalšie informácie o tomto príkaze a jeho syntaxe nájdete v téme Add-SPOTenantCdnOrigin.

Po spustení príkazu systém zosynchronizuje konfiguráciu v dátovom centre. Trvá to 15 minút.

Príklad: Konfigurácia verejného pôvodu pre predlohy a knižnice štýlov pre SharePoint Online

Ak v CDN systéme služieb Office 365 zapnete verejné pôvody, za normálnych okolností sa tieto pôvody nastavia predvolene. Ak ich chcete zapnúť manuálne, postupujte nasledovne.

 • Použite rutinu typu cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin a knižnicu štýlov v rámci CDN systému služieb Office 365 zadefinujte ako verejný pôvod.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Použite rutinu typu cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin na zadefinovanie predlohy v rámci CDN systému služieb Office 365 ako verejného pôvodu.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Ďalšie informácie o tomto príkaze a jeho syntaxe nájdete v téme Add-SPOTenantCdnOrigin.

  Po spustení príkazu systém zosynchronizuje konfiguráciu v dátovom centre. Trvá to 15 minút.

Príklad: Konfigurácia súkromného pôvodu položiek lokality, stránok lokality a publikovaných obrázkov v SharePointe Online

 • Použite rutinu typu cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin a priečinok Položky lokality v rámci CDN systému služieb Office 365 zadefinujte ako súkromný pôvod.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Použite rutinu typu cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin na zadefinovanie priečinka stránok lokality v rámci CDN systému služieb Office 365 ako súkromného pôvodu.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Použite rutinu typu cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin na zadefinovanie priečinka publikovaných obrázkov v rámci CDN systému služieb Office 365 ako súkromného pôvodu.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Ďalšie informácie o tomto príkaze a jeho syntaxe nájdete v téme Add-SPOTenantCdnOrigin.

  Po spustení príkazu systém zosynchronizuje konfiguráciu v dátovom centre. Trvá to 15 minút.

Príklad: Konfigurácia súkromného pôvodu kolekcie lokalít pre SharePoint Online

Použite rutinu typu cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin na zadefinovanie kolekcie lokalít v rámci CDN systému služieb Office 365 ako súkromného pôvodu. Príklad:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Ďalšie informácie o tomto príkaze a jeho syntaxe nájdete v téme Add-SPOTenantCdnOrigin.

Po spustení príkazu systém zosynchronizuje konfiguráciu v dátovom centre. Trvá to 15 minút.

Spravovanie CDN systému služieb Office 365

Po nastavení CDN systému môžete počas aktualizácie obsahu alebo v prípade, že sa vaše požiadavky zmenia, vykonať zmeny v konfigurácii. Postup nájdete v nižšie zobrazenej časti.

Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie položiek z DNS systému služieb Office 365

Po dokončení krokov nastavovania môžete kedykoľvek pridať nové položky a aktualizovať alebo odstrániť existujúce položky. Jednoducho vykonajte zmeny v položkách v priečinku alebo knižniciach SharePointu, ktoré ste označili ako pôvod. Po pridaní novej položky bude táto položka v CDN systéme k dispozícii ihneď. Ak však položku aktualizujete, rozšírenie novej kópie a jej dostupnosť v CDN systéme potrvá 15 minút.

Ak potrebujete obnoviť umiestnenie pôvodu, môžete použiť rutinu typu cmdlet Get-SPOTenantCdnOrigins. Informácie o používaní tejto rutiny typu cmdlet nájdete v téme Get-SPOTenantCdnOrigins.

Odstránenie pôvodu z CDN systému služieb Office 365

Ak chcete, môžete prístup k priečinku alebo knižnici lokality SharePoint, ktoré ste označili ako pôvod, odstrániť. Použite na to rutinu typu cmdlet Remove-SPOTenantCdnOrigin. Informácie o používaní tejto rutiny typu cmdlet nájdete v téme Remove-SPOTenantCdnOrigin.

Úprava pôvodu v CDN systéme služieb Office 365

Pôvod, ktorý ste vytvorili, nie je možné upraviť. Namiesto toho pôvod odstráňte a potom pridajte nový. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie pôvodu z CDN systému služieb Office 365 a Pridanie pôvodu k položkám.

Vypnutie CDN systému služieb Office 365

Na vypnutie CDN systému vašej organizácie použite rutinu typu cmdlet Set-SPOTenantCdnEnabled. Ak máte pre CDN systém zapnutý verejný aj súkromný pôvod, musíte rutinu typu cmdlet spustiť dvakrát, ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch.

Ak chcete používanie verejných pôvodov v CDN systéme vypnúť, v prostredí Windows Powershell pre SharePoint Online zadajte nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Ak chcete používanie súkromných pôvodov v CDN systéme vypnúť, zadajte nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Ďalšie informácie o tejto rutine typu cmdlet nájdete v téme Set-SPOTenantCdnEnabled.

Riešenie problémov s konfiguráciou CDN systému služieb Office 365

Keďže rozšírenie registrácie v CDN systéme nejaký čas trvá, nebudú mať používatelia koncové body k dispozícii hneď. Konfigurácia trvá 15 minút.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×