Používanie projektových úloh v doplnku Business Contact Manager

Ak chcete dokončiť podnikový projekt, môžete ho rozdeliť na rad projektových úloh, ktoré môžete usporiadať v poradí, v akom je potrebné vykonať, a môžete ich priradiť členom tímu.

Ku každej úlohe priradíte počiatočný dátum a termín dokončenia. Pri vytváraní priebehu úlohy môžete aktualizovať úroveň dokončenia. Pomocou týchto informácií môžete zobraziť obchodný projekt ako pruhový graf, ktorý je uvedený v časovej osi. To vám poskytuje užitočné vizuálne informácie o tom, kde sa nachádzate v procese, a o tom, ako ďaleko budete musieť postupovať.

V tomto článku je vysvetlené, ako vytvoriť, priradiť, aktualizovať a sledovať projektové úlohy.

Ďalšie informácie o odstraňovaní záznamov vrátane projektových úloh nájdete v téme Odstránenie záznamov doplnku Business Contact Manager.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie a priradenie projektovej úlohy

Aktualizácia projektovej úlohy, ktorá je priradená vám

Sledovanie projektových úloh, ktoré sú prepojené s obchodným projektom

Projektové úlohy grafu na časovej osi

Vytvorenie a priradenie projektovej úlohy

Keď vytvoríte podnikový projekt, ako je napríklad predajná prezentácia, môže obsahovať viacero projektových úloh. Príklad:

 • Usporiadanie priestoru na prezentáciu

 • Poskytnutie zabezpečených občerstvení

 • Vytvárať, vyrábať a poskytovať predajné materiály.

Tieto úlohy môžete priradiť každému, s kým zdieľate databáza programu Business Contact Manager.

Poznámka: Nie je možné prepojiť súbory ani e-mailové správy s projektovou úlohou, ale môžete priložiť položky, ako sú napríklad súbory a e-mailové správy, v časti komentáre v zázname projektovej úlohy.

Vytvorenie novej projektovej úlohy

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine nové na položku Nová projektová úloha.

Vyplnenie formulára projektovej úlohy

Formulár projektovej úlohy obsahuje Všeobecné a detailné stránky. Stránka všeobecné sa zobrazuje na základe predvoleného nastavenia.

Stránka Všeobecné

Toto zobrazenie môžete použiť na zaznamenanie informácií o projektovej úlohe vrátane Komu je projektová úloha priradená, prepojený podnikový projekt a termín dokončenia, stav.

Časť informácie o projektovej úlohe
 1. Do poľa Predmet zadajte názov projektovej úlohy (povinné).

 2. Priradenie projektovej úlohy členovi tímu alebo zamestnancovi    Kliknite na meno osoby v zozname priradené .

  Poznámka: Zoznam Priradené osobe obsahuje mená zamestnancov, s ktorými zdieľate svoju databázu programu Business Contact Manager. Informácie o tom, ako zdieľať databázu, nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

Sekcia prepojeného projektu
 1. Kliknite na tlačidlo prepojiť na a vyberte podnikový projekt, v ktorom je táto projektová úloha prepojená s (povinné).

  Poznámka: Projektová úloha môže byť spojená len s jedným obchodným projektom. Ak ste vytvorili túto projektovú úlohu z formulára obchodný projekt, tieto informácie už boli zadané.

Sekcia nastavenia projektovej úlohy
 1. Do polí Počiatočný dátum a termín dokončenia zadajte dátum začatia a dokončenia úlohy.

  Informácie o dátume začatia sa pridajú do hornej časti záznamu pod pásom s nástrojmi.

 2. Kliknite na popis stavu projektovej úlohy v poli stav .

 3. Do poľa % dokončenia zadajte číslo v rozsahu od 0 do 100.

 4. Ak táto projektová úloha vyžaduje pozornosť od osoby, ktorej je priradená, začiarknite políčko požadovaná pozornosť .

Úloha sa pridá do zoznamu úloh osoby na paneli s úlohami v Outlooku.

 1. V poli Priorita vyberte úroveň priority, nízka, normálna alebo vysokápre projektovú úlohu.

Ak chcete prispôsobiť zoznam, kliknite na položku Upraviť tento zoznam

 1. Ak chcete nastaviť pripomenutie pre vlastníka tejto projektovej úlohy, začiarknite políčko pripomenutie a potom kliknite na šípku a vyberte dátum a èas.

Sekcia Komentáre
 1. Do poľa komentáre zadajte alebo prilepte komentáre alebo priložte súbory alebo iné položky programu Outlook, ako sú napríklad e-mailové správy.

  Poznámka: Priložené súbory a položky Outlooku sú uvedené v poli komentáre. Položky nie sú uvedené na stránke História prepojeného podnikového projektu.

 2. Kliknutím na tlačidlo Pridať časovú pečiatku pridáte do komentárov dátum a èas.

 3. Po dokončení zadávania informácií o projektovej úlohe kliknite na položku uložiť & zatvorenie. V opačnom prípade pokračujte ďalšou časťou tohto článku.

Stránka Podrobnosti

Túto stránku môžete použiť na zaznamenanie dátumu dokončenia, hodín dokončenia práce a všetkých najazdených kilometrov, ktoré je možné uhradiť alebo ktoré je potrebné sledovať.

 1. Ak chcete zobraziť stránku s podrobnosťami, na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti.

 2. Do poľa Dátum dokončenia zadajte dátum dokončenia projektovej úlohy.

 3. Do poľa Celková práca zadajte počet hodín celkovej práce odhadnutej pre túto úlohu.

 4. Zadajte počet hodín skutočnej práce v poli skutočná práca .

 5. Do poľa najazdených kilometrov zadajte fakturovateľnú kilometrovú životnosť tejto projektovej úlohy.

 6. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip: Po uložení projektovej úlohy sa Podrobnosti o tejto úlohe zobrazia v časti informácie o projektových úlohách prepojeného podnikového projektu.

Na začiatok stránky

Priradenie projektovej úlohy

Poznámka: Projektovú úlohu môžete priradiť inej osobe iba v prípade, ak je databáza doplnku Business Contact Manager zdieľaná s ostatnými používateľmi. Ďalšie informácie o tom, ako sa databáza nachádza, nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na table Zoznam kliknite na kartu projektové úlohy a potom dvojitým kliknutím otvorte projektovú úlohu.

 3. Na zázname projektovej úlohy v zozname priradené k kliknite na názov.

  Poznámka: Mená v zozname priradené k sa zobrazia iba v prípade, ak ste zdieľali databázu s ostatnými používateľmi.

 4. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Aktualizácia projektovej úlohy, ktorá je priradená vám

Ak chcete, aby sa priebeh obchodného projektu priebežne aktualizoval, je potrebné, aby sa projektové úlohy aktualizovali, ako vy a vaši spolupracovníci vykonávajú prácu na týchto úlohách. Keď je projektová úloha priradená vám, môžete ju zobraziť na paneli s úlohami v Outlooku.

Ako?

 1. Na páse s nástrojmi v Outlooku kliknite na kartu Zobraziť .

 2. V skupine rozloženie kliknite na položku panel s úlohamia potom postupujte takto:

 3. Ak sa panel s úlohami nezobrazuje, kliknite na položku normálne.

 4. Ak zoznam úloh nie je zahrnutý na paneli s úlohami, zopakujte predchádzajúce kroky a potom kliknite na položku zoznam úloh.

Aktualizácia projektovej úlohy

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na table so zoznamom na karte projektové úlohy dvakrát kliknite na projektovú úlohu, aby sa otvorila.

 3. V časti nastavenia projektovej úlohy Aktualizujte aktuálny stav, percento dokončenia a to, či sa má úloha venovať pozornosť od vlastníka obchodného projektu.

 4. V časti komentáre môžete prilepiť poznámky z iných súborov alebo zadať komentáre priamo do tohto poľa. Kliknutím na tlačidlo Pridať časovú pečiatku pridáte do komentárov dátum a èas.

 5. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Poznámka: Po uložení záznamu projektovej úlohy sa najnovšie informácie z tejto úlohy zobrazia v časti informácie o projektových úlohách v zázname prepojeného obchodného projektu.

Na začiatok stránky

Sledovanie projektových úloh, ktoré sú prepojené s obchodným projektom

Ak ste vlastníkom obchodného projektu, môžete sledovať priebeh projektových úloh zobrazením miniaplikácií projektových úloh, ako je napríklad projektové úlohy – splatná ďalšia, alebo zobrazením projektových úloh v časti informácie o projektových úlohách v zázname obchodného projektu.

Miniaplikácie projektové úlohy zobrazujú informácie o všetkých projektových úlohách pre všetky vaše obchodné projekty.

Informácie o tom, ako zobraziť miniaplikácie v pracovnom priestore riadenia projektov, nájdete v téme Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

Zobrazenie projektových úloh v rámci jednotlivých podnikových projektov

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na table Zoznam na karte obchodné projekty dvakrát kliknite na obchodný projekt, ktorý chcete skontrolovať.

  V časti informácie o projektových úlohách sa zobrazia informácie o jednotlivých projektových úlohách. Dvojitým kliknutím na ľubovoľnú projektovú úlohu môžete otvoriť a zobraziť podrobnejšie informácie.

Na začiatok stránky

Projektové úlohy grafu na časovej osi

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zostavy.

 3. V skupine projektová správa kliknite na položku projektové úlohya potom vyberte položku projektové úlohy – všetko.

 4. V okne zostavy na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku filtrovať.

 5. V dialógovom okne filtrovanie projektových úloh kliknite na kartu rozšírený filter .

 6. V zozname názov poľa kliknite na položku prepojené na. V zozname porovnanie kliknite na položku rovnása a potom do poľa porovnať s zadajte názov podnikového projektu, ktorý sledujete.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku graf.

  Projektové úlohy podnikového projektu sa zobrazujú ako zelené panely s úlohami na časovej osi. Čierna čiara v rámci panela úloh označuje percentuálnu hodnotu dokončenia úlohy.

Tip: Môžete zobraziť ďalšie prvky grafu. Na páse s nástrojmi v skupine graf kliknite na položku menovkya potom vyberte menovky, ktoré chcete zobraziť.

Ďalšie informácie o zostavách a filtroch nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager a Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×