Používanie OneNotu vo Windows Phone

Najlepšie na ukladaní onenotových poznámkových blokov v cloude je to, že k poznámkam môžete získať prístup zo všetkých svojich zariadení vrátane Windows Phonu.

Otvorený súbor OneNotu

Synchronizácia existujúceho poznámkového bloku

 1. Ak ešte poznámkový blok nemáte v cloude, premiestnite poznámkový blok z počítača do OneDrivu.

 2. V telefóne sa prihláste pomocou rovnakého konta Microsoft, aké ste použili pri nastavovaní OneDrivu.

 3. V telefóne prejdite do zoznamu aplikácií a ťuknite na položku OneNote (ak používate Windows Phone 7, onenotové poznámky zobrazíte ťuknutím na položku Office).

V aplikácii OneNote v telefóne sa zobrazia poznámkové bloky, ktoré ste uložili vo OneDrive. Poznámky sa synchronizujú automaticky. Kedykoľvek ich môžete synchronizovať aj manuálne v telefóne. V ľubovoľnom poznámkovom bloku, sekcii alebo na strane v telefóne ťuknite na tlačidlo Ďalšie (...) v dolnej časti obrazovky a potom na položku Synchronizovať.

Vytvorenie novej poznámky

 1. Otvorte aplikáciu OneNote Ikona OneNote v telefóne.

 2. Ťuknite na položku Nová Ikona nového dokumentu .

 3. Ak chcete pridať názov, ťuknite do oblasti názvu a zadajte názov.

 4. Ťuknite pod názov a napíšte poznámky.

  Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft, zmeny sa uložia v predvolenom poznámkovom bloku vo OneDrive. Ak OneDrive neobsahuje predvolený poznámkový blok, vytvorí sa nový poznámkový blok s názvom Môj poznámkový blok, v ktorom sa poznámky uložia. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia dokumentov s OneDrivom.

  Ak v telefóne nemáte nastavené konto Microsoft, zmeny sa uložia v telefóne v sekcii Rýchle poznámky.

  Poznámky: 

  • OneNote ukladá zmeny automaticky, nemusíte sa preto báť, že prídete o prácu, keď odídete zo strany vo OneNote alebo keď v telefóne stlačíte tlačidlo Späť Ikona tlačidla Späť alebo Štart Hardvérové tlačidlo Domovská obrazovka .

  • Ak názov nezadáte, ako názov sa použije prvý riadok textu v poznámke.

Otvorenie poznámky

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku OneNote Ikona OneNote .

 2. Ťuknutím poznámku otvorte. Ak poznámku nevidíte, vykonajte aspoň jednu z týchto akcií:

  • Ťuknite na tlačidlo Hľadať Ikona Hľadať , napíšte jedno alebo viac slov, ktoré by mohli byť v poznámke, a ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať . Ťuknutím na stranu ju otvoríte.

  • Ak sa na obrazovke OneNote zobrazí zoznam poznámkových blokov, ťuknite na poznámkový blok, ktorý obsahuje poznámku, prejdite na danú stranu a ťuknutím ju otvorte. Zobrazené poznámkové bloky môžu byť vo vašom telefóne, v službe OneDrive, na lokalite Microsoft SharePoint 2010 alebo na jej novšej verzii, prípadne na lokalite SharePoint Online, ktorá je súčasťou služieb Microsoft Office 365.

  • Ťuknutím na položku Nedávne Ikona nedávno zapísaných poznámok zobrazte zoznam nedávno otvorených poznámok. Potom ťuknutím otvorte stranu.

 3. Ak chcete zobraziť iné časti poznámky, posúvajte jej obsah pohybom prsta nahor alebo nadol, alebo ho sťahovaním a rozťahovaním prstov približujte alebo vzďaľujte.

  Tipy: 

  • Aplikácia OneNote vo Windows Phone neobsahuje všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii vo OneNote Online alebo v počítačovej aplikácii OneNote (OneNote 2016). Ak obsah poznámky nie je dostupný v aplikácii OneNote v telefóne, môžete ju síce otvoriť a zobraziť v telefóne, nepodporovaný obsah sa však nezobrazí.

  • Ak otvoríte súbor OneNotu, ktorý bol priložený k e-mailu, tento súbor nemôžete v telefóne uložiť ani upraviť.

  • Ak chcete otvoriť poznámku, ktorá je v zatvorenom poznámkovom bloku, ťuknutím na poznámkový blok v sekcii Zatvorené poznámkové bloky blok otvorte a prejdite na poznámku alebo ju vyhľadajte.

Pripnutie poznámky na obrazovku Štart

Používate nejakú poznámku často, napríklad poznámku so zoznamom úloh, pripnite ju na obrazovku Štart, aby ste ju mohli rýchlo otvoriť.

 • Vo OneNote stlačte a podržte poznámku a potom ťuknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.

Vytvorenie zoznamu úloh

 1. Ťuknite na text poznámky, ťuknite na položku Úloha Ikona Úloha a zadajte prvú položku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať a zadajte druhú položku.

 3. Ak chcete zoznam úloh dokončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať .

Vytvorenie iných typov zoznamov

 1. Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, v poznámke ťuknite na položku Zoznam Ikona zoznamu s odrážkami a zadajte prvú položku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať a zadajte druhú položku.

 3. Ak chcete zoznam s odrážkami dokončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať .

 4. Ak chcete vytvoriť nový zoznam s odrážkami, ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Číslovaný zoznam a potom zadajte prvú položku.

Vložiť obrázok

 1. V poznámke ťuknite na položku Obrázok Ikona vloženia obrázka .

 2. Vyberte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete nasnímať nový obrázok a vložiť ho, ťuknite na položku Fotoaparát Ikona Fotoaparát , stlačením tlačidla fotoaparátu alebo ťuknutím na obrazovku nasnímajte obrázok a potom ťuknite na položku Prijať.

   Tip: Ak fotografujete tabule, jedálne lístky, vývesky alebo miesta, ktoré obsahujú množstvo textu, vyskúšajte Office Lens. Office Lens narovná obrázky, odstráni tiene a odošle obrázky priamo do OneNotu. Je zdarma a je k dispozícii vo Windows Phone Obchode.

  • Ak chcete vložiť existujúci obrázok, ťuknite na album s obrázkom, ktorý chcete vložiť, ťuknite na obrázok (alebo obrázky) a potom ťuknite na tlačidlo Hotovo Ikona Hotovo .

Tip: Chcete vytvoriť novú poznámku s obrázkami, ktoré ste nasnímali telefónom? V zozname aplikácií ťuknite na položky Fotografie Ikona Fotografie > Z fotoaparátu > Vybrať Ikona Vybrať > ťuknite na obrázky, ktoré chcete pridať do poznámky > Zdieľať Ikona Zdieľať > OneNote.

Zaznamenávanie zvukových poznámok

 1. V poznámke ťuknite na položku Zvuk Ikona nahrávania zvuku .

 2. Vyslovte a nahrajte požadovaný obsah.

 3. Po skončení ťuknite na tlačidlo Zastaviť.

 4. Ak chcete zvukový záznam prehrať, ťuknite na tlačidlo Zvuková poznámka Ikona Zvuková poznámka .

Formátovanie textu

 1. V poznámke ťuknite na slovo a potom myšou presuňte krúžky na všetkých koncoch vybraného textu tak, aby výber obsahoval prvé aj posledné slovo, ktoré chcete formátovať.

 2. Ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Formát.

 3. V časti Formát ťuknite na formátovanie textu, ktoré chcete použiť: Tučné Ikona Tučné , Kurzíva Ikona Kurzíva , Podčiarknuté Ikona Podčiarknutie alebo Prečiarknuté Ikona Prečiarknutie .

 4. Ak chcete ukončiť formátovanie textu, ťuknite za vybratý text, ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Formát a potom ťuknutím na ikonu formátovania, ktoré sa práve používa, toto formátovanie vypnite.

Tip: Môžete použiť viac možností formátovania. Stačí vybrať text na formátovanie, ťuknúť na položky Viac Ikona Viac ikon > Formát a vybrať prvú možnosť formátovania. Potom znova ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Formát a vyberte ďalšiu možnosť formátovania.

Vytvorenie novej strany

 • Na obrazovke OneNote ťuknite na poznámkový blok (môže byť otvorený alebo zatvorený), ťuknite na sekciu a potom na položku Nová Ikona nového dokumentu .

Odstránenie strany

 1. Ťuknite na stranu, podržte ju a potom ťuknite na položku Odstrániť.

 2. V okne s hlásením Chcete odstrániť stranu? ťuknite na tlačidlo Áno.

  Ak je poznámkový blok uložený v službe OneDrive alebo SharePointe, strana sa odstráni v telefóne aj na serveri.

  Tipy: 

  • Ak chcete odstrániť otvorenú stranu, ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Vymazať > Áno na potvrdenie.

  • Môžete odstrániť aj viacero strán naraz. V sekcii so stranami, ktoré chcete odstrániť, ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Vybrať strany. Ťuknite na strany, ktoré chcete odstrániť, a akciu potvrďte ťuknutím na položky Odstrániť Ikona Vymazať > Odstrániť.

Odoslanie poznámky e-mailom

 1. Vo OneNote otvorte poznámku, ktorú chcete odoslať ako prílohu e-mailu.

 2. Ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Zdieľať a potom ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie poznámky.

 3. Do e-mailu pridajte príjemcu, všetky ostatné informácie a ťuknite na položku Odoslať Ikona odoslania e-mailu .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×