Používanie nástroja Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook

Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob zálohovania vybratých informácií programu Outlook na pevný disk, sieťový server alebo zdieľané umiestnenie v sieti.

Obsah tohto článku

Súbory osobných priečinkov (.pst) a nástroj na zálohovanie

Porovnanie zálohovania pomocou nástroja Zálohovanie osobných priečinkov, pomocou exportu a archivácie

Inštalácia nástroja Zálohovanie osobných priečinkov

Používanie nástroja Zálohovanie osobných priečinkov

Obnovenie zálohovaných položiek

Súbory osobných priečinkov (.pst) a nástroj na zálohovanie

Ak nepoužívate e-mailové konto programu Microsoft Exchange alebo konto HTTP, ako je napríklad konto služby Windows Live Mail, všetky údaje programu Outlook sa ukladajú do súboru osobných priečinkov (.pst). Svoje údaje môžete namiesto ukladania na e-mailový server zálohovať lokálne do súboru .pst v počítači aj v prípade, že máte konto programu Microsoft Exchange alebo konto služby Windows Live Mail.

Každý súbor .pst obsahuje všetky vaše priečinky programu Outlook vrátane priečinkov Doručená pošta, Kalendár a Kontakty. Môžete mať jeden súbor .pst (v zozname priečinkov sa zvyčajne zobrazuje s názvom Osobné priečinky), ale môžete mať aj ďalší súbor .pst, ktorý slúži na archiváciu. Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov vám umožňuje zálohovať ľubovoľné súbory .pst.

Po zálohovaní údajov programu Outlook môžete tieto duplikáty skopírovať na vymeniteľné médium, napríklad na disk CD alebo DVD. Zálohované súbory sú presnými kópiami pôvodných súborov a sú uložené v rovnakom formáte. Môžete tiež nastaviť zobrazovanie periodických pripomenutí na zálohovanie súborov.

Poznámka: 

 • Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov zálohuje iba súbory .pst. Ak máte poštovú schránku na serveri Exchange Server, vaše priečinky poštovej schránky na serveri by mal pravidelne zálohovať správca servera Exchange.

 • Ak používate východoázijský operačný systém s verziou balíka Microsoft Office v angličtine, tento softvér na prevzatie nemôžete použiť.

Na začiatok stránky

Porovnanie zálohovania pomocou nástroja Zálohovanie osobných priečinkov, pomocou exportu a archivácie

E-mailové správy, kontakty, plánované činnosti, úlohy, poznámky a záznamy denníka je možné zálohovať tromi spôsobmi: pomocou nástroja Zálohovanie osobných priečinkov, exportom a archiváciou. 

Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov     slúži na skopírovanie celého súboru (súborov) .pst na pevný disk alebo na sieťový server alebo zdieľané umiestnenie v sieti.

Exportovanie    sa používa na vytvorenie súboru obsahujúceho údaje v programe Outlook a súčasné zachovanie pôvodných údajov v priečinkoch. Naraz možno zálohovať iba jeden priečinok.

Archivovanie    sa používa na premiestnenie položiek, ktoré chcete zálohovať, z vašich priečinkov.

Na začiatok stránky

Inštalácia nástroja Zálohovanie osobných priečinkov

 1. Zatvorte okno programu Outlook.

 2. Prevezmite nástroj z lokality Microsoft Office Online kliknutím na prepojenie Prevziať a postupovaním podľa pokynov v dialógových oknách.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť jazyk, vyberte jazyk v zozname Zmeniť jazyk , kliknite na tlačidlo OK a kliknite na položku Prevziať.

 3. Inštalátor spustíte kliknutím dvakrát na programový súbor Pfbackup.exe na pevnom disku.

 4. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

 5. Spustite program Outlook.

Na začiatok stránky

Používanie nástroja Zálohovanie osobných priečinkov

Tip: Pred začiatkom zálohovania môžete skontrolovať veľkosť súboru .pst. Ak obsahuje viaceré priečinky, celkovú veľkosť súboru so všetkými priečinkami zistíte tak, že vyberiete priečinok najvyššej úrovne.

Obsah tejto časti

Zálohovanie osobných priečinkov

Zapnutie alebo vypnutie pripomínania zálohovania

Zmena umiestnenia záložnej kópie súboru osobných priečinkov

Odstránenie nástroja Zálohovanie osobných priečinkov

Zobrazenie stavu zálohovania osobných priečinkov

Zálohovanie osobných priečinkov

Súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý chcete zálohovať, musí byť otvorený. Ak sa súbor zobrazuje v Zozname priečinkov, je otvorený.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Zálohovať.

  Príkaz Zálohovať nie je k dispozícii

  Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov buď nie je nainštalovaný, alebo bol odstránený. Nainštalujte tento nástroj.

  Poznámka:  Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov bude možno potrebné prevziať z webovej lokality Microsoft Office Online.

  Zadanie informácií, ktoré sa majú zálohovať

  1. Zobrazuje súbory osobných priečinkov (.pst), ktoré sa zahrnú do zálohovania.

  2. Zobrazuje, kedy bolo naposledy vykonané zálohovanie

  3. Tlačidlo Možnosti slúži na nastavenie pripomenutia zálohovania, výber súborov osobných priečinkov, ktoré chcete zálohovať, a na určenie umiestnenia, kam sa uloží záložná kópia.

  4. Môžete tiež otvoriť predtým vytvorené zálohovania.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

  Možnosti zálohovania

  1. Začiarknutím políčka nastavíte použitie pripomenutí. Môžete zadať počet dní v rozsahu od 1 do 999.

  2. Začiarknite políčko pre každý súbor osobných priečinkov, ktorý chcete zálohovať.

  3. Umiestnenie súboru je miesto, kam sa skopírujú vaše údaje. Pôvodné údaje sa nepremiestnia ani nezmenia. Po dokončení zálohovania môžete pomocou Prieskumníka prejsť do tohto umiestnenia a zobraziť záložný súbor alebo ho skopírovať na vymeniteľné médium, ako je disk CD, DVD, prenosný pevný disk alebo prenosné pamäťové zariadenie.

 3. V zozname Zálohovať tieto súbory osobných priečinkov začiarknite políčko pre každú položku, ktorú chcete zálohovať.

 4. Zmeňte zobrazený názov súboru .pst alebo vyberte iný priečinok: kliknite na tlačidlo Prehľadávať, prejdite na požadované umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka: Predvolený názov súboru a umiestnenie, kam sa uloží súbor .pst, sa zobrazuje v poli Umiestnenie súboru.

 5. Ak chcete v programe Microsoft Outlook nastaviť automatické pripomínanie vytvárania záložnej kópie tohto súboru, začiarknite políčko Pripomenúť zálohovanie každých x dní a zadajte číslo pre počet dní v rozsahu od 1 do 999.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť zálohu.

  Poznámka: Vybraté položky sa budú zálohovať až po zatvorení programu Outlook.

Zapnutie alebo vypnutie pripomenutia zálohovania

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Zálohovať.

 2. Kliknite na príkaz Možnosti.

 3. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete zapnúť pripomínanie zálohovania, začiarknite políčko Pripomenúť zálohovanie každých x dní a zadajte číslo pre počet dní v rozsahu od 1 do 999.

  • Ak chcete pripomínanie zálohovania vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Pripomenúť zálohovanie každých x dní.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena umiestnenia záložnej kópie súboru osobných priečinkov

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Zálohovať.

 2. Kliknite na príkaz Možnosti.

 3. V zozname Zálohovať tieto súbory osobných priečinkov kliknite na súbor, pre ktorý chcete zmeniť umiestnenie záložnej kópie, a potom zmeňte umiestnenie v poli Zálohovať vyššie vybratý súbor do tohto umiestnenia .

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť zálohu.

Odstránenie nástroja Zálohovanie osobných priečinkov

 1. Zatvorte okno programu Outlook.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Systém Microsoft Windows Vista    

   1. V okne Ovládací panel v časti Programy kliknite na položku Odinštalovať program.

   2. Vyberte položku Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook a potom kliknite na položku Odstrániť.

   3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odinštalovanie softvéru.

   4. Poznámka: Ak používate klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku Programy, dvakrát kliknite na položku Inštalované programy, vyberte položku Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook a potom kliknite na položku Odstrániť. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odinštalovanie softvéru.

  • Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Windows XP    

   1. V ovládacom paneli kliknite na položku Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy).

    Poznámka: Ak používate klasické zobrazenie, kliknite na položku Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy) dvakrát.

   2. V zozname programov na karteInstall/Uninstall (Inštalácia alebo odinštalovanie) vyhľadajte položku Microsoft Outlook Personal Folders Backup (Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook) a vyberte ju.

   3. Kliknite na tlačidlo Change/Remove (Zmeniť alebo odstrániť).

   4. Kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) potvrďte odinštalovanie softvéru.

Zobrazenie stavu zálohovania osobných priečinkov

 • V ponuke Súbor kliknite na príkaz Zálohovať. V dialógovom okne Zálohovanie osobných priečinkov sa zobrazuje, ktoré súbory osobných priečinkov sú aktuálne nastavené na zálohovanie a dátum posledného zálohovania.

Na začiatok stránky

Obnovenie zálohovaných položiek

Obsah tejto časti

Otvorenie záložnej kópie súboru osobných priečinkov

Miesto uloženia súborov .pst

Obnovenie údajov

Otvorenie záložnej kópie súboru osobných priečinkov

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Zálohovať.

 2. Kliknite na príkaz Otvoriť záložnú kópiu.

 3. Kliknite na súbor osobných priečinkov, ktorý chcete otvoriť, a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Poznámka: Súbor .pst môžete otvoriť aj bez použitia nástroja Zálohovanie osobných priečinkov. V programe Outlook môžete jeho údajové súbory otvoriť pomocou ponuky Súbor .

Miesto uloženia súborov .pst

Súbor .pst sa po vytvorení uloží do priečinka lokálnych nastavení programu Outlook.

 • Systém Microsoft Windows Vista    

  c:\users\meno používateľa\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

  Ak chcete zobraziť skryté priečinky, bude možno potrebné zmeniť predvolené zobrazenie v Prieskumníkovi.

  Zobrazenie skrytých priečinkov

  1. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V časti Vyberte kategóriu dvakrát kliknite na položku Výkon a údržba

   Poznámka: Ak používate klasické zobrazenie okna Ovládací panel, prejdite na ďalší krok.

  3. V časti Pozrite tiež kliknite na položku Typy súborov.

   Poznámka: Ak používate klasické zobrazenie okna Ovládací panel, dvakrát kliknite na položku Možnosti priečinka.

  4. Kliknite na kartu Zobrazenie.

  5. V poli Rozšírené nastavenie prejdite do kategórie Súbory a priečinky a potom v časti Skryté súbory a priečinky kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky.

 • Systém Microsoft Windows Server™ 2003 alebo Windows XP    

  c:\Documents and Settings\Profiles\meno používateľa\Local Settings\Application Data

  Ak chcete zobraziť skryté priečinky, bude možno potrebné zmeniť predvolené zobrazenie v Prieskumníkovi.

  Zobrazenie skrytých priečinkov

  1. Kliknite na tlačidlo Štarta kliknite na položku Tento počítač.

  2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti priečinka.

  3. Kliknite na kartu Zobraziť a potom na možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky .

Obnovenie údajov

Spôsob obnovy zálohovaných údajov závisí od množstva údajov, ktoré chcete obnoviť. Ak chcete obnoviť:

 • Ak chcete obnoviť niekoľko položiek, ktoré boli omylom odstránené alebo zmenené, otvorte súbor a potom položky premiestnite alebo skopírujte zo záložného súboru do pôvodného súboru.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

  2. Kliknite na súbor typu .pst, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Názov priečinka pre údaje sa zobrazí v zozname priečinkov. Ak chcete zobraziť Zoznam priečinkov, v ponuke Prejsť kliknite na príkaz Zoznam priečinkov. Priečinok bude mať na základe predvoleného nastavenia názov Osobné priečinky.

 • Zatvorte záložný súbor tak, že naň kliknete pravým tlačidlom a potom kliknete na príkaz Zavrieť.

 • Ak chcete obnoviť veľký počet položiek alebo celý priečinok, importujte záložnú kópiu súboru. Ak nechcete nahradiť celý priečinok, môžete položky filtrovať a získať tak iba požadované položky. Môžete tiež importovať celý priečinok a určiť, či sa majú nahradiť duplicitné položky.

  1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Importovať a exportovať.

  2. Kliknite na príkaz Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  3. Kliknite na položku Súbor osobného priečinka (.pst) a kliknite na položku Ďalej.

  4. Do poľa Súbor na import zadajte cestu a názov súboru .pst, ktorý chcete importovať.

   Postup v prípade, že si neviete spomenúť, kam ste uložili záložné súbory

   1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Zoznam priečinkov.

   2. Kliknite pravým tlačidlom na priečinok najvyššej úrovne súboru .pst, ktorého umiestnenie chcete zistiť.

   3. V kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti pre <názov súboru> a potom kliknite na tlačidlo Spresniť. Informácie o umiestnení sa zobrazia v poli Cesta.

   Postup v prípade zobrazenia chybového hlásenia: „Súbor osobných priečinkov (.pst) <názov súboru> sa nepodarilo otvoriť. Súbor je možno nekompatibilný s touto verziou programu Outlook alebo poškodený.

   Pokúste sa súbor .pst otvoriť pomocou ponuky Súbor programu Outlook. Ak sa zobrazí chybové hlásenie „Súbor <názov súboru> nie je kompatibilný s touto verziou informačnej služby osobných priečinkov. Obráťte sa na správcu.“, potom súbor .pst obsahuje údaje s kódovaním Unicode. Toto kódovanie údajov je podporované v programe Microsoft Office Outlook 2003 a novších verziách. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, súbor nebude prístupný. Ak sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že súbor nie je čitateľný alebo je poškodený, skúste použiť nástroj na opravu priečinka doručenej pošty programu Outlook.

  5. Vyberte jednu z nasledovných možností:

   Duplikáty nahrádzať importovanými položkami    Existujúce údaje sa prepíšu informáciami v importovanom súbore.

   Povoliť vytváranie duplikátov    Existujúce údaje sa neprepíšu a duplikáty sa pridajú do aktuálneho priečinka programu Outlook.

   Duplikované položky neimportovať    Existujúce údaje sa ponechajú a duplicitné informácie v súbore sa neskopírujú do aktuálneho priečinka programu Outlook.

  6. Postupujte podľa ďalších pokynov nástroja Sprievodca importom a exportom.

 • Ak chcete obnoviť celý súbor .pst, zatvorte okno programu Outlook a použite príkaz Hľadať systému Windows na vyhľadanie a premenovanie svojho poškodeného súboru .pst. Vytvorte kópiu záložného súboru .pst a potom zadajte pre kópiu názov poškodeného pôvodného súboru .pst. Tento súbor je potrebné umiestniť v tom istom priečinku ako pôvodný súbor .pst. Potom znova spustite program Outlook.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×