Grafy

Používanie kriviek na zobrazenie údajových trendov

Používanie kriviek na zobrazenie údajových trendov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nová funkcia programu Excel 2010 krivky sú malé grafy v bunke hárka, ktoré grafickou formou reprezentujú údaje. Pomocou kriviek zobrazujú trendy v sériách hodnôt, ako je napríklad sezónny zvyšuje alebo znižuje, ekonomické cykly alebo zvýraznenie maximálne a minimálne hodnoty. Umiestnite krivky v blízkosti jeho údajov s čo najväčším efektom.

"Krivky umožňujú vytvoriť vizuálne znázornenia údajov pomocou jediného kliknutia. Uľahčuje pochopiť údajov, a to pomáha našej finančný riaditeľ analýze trendov na mieste."
Matt Stuckey, IT riaditeľ Levick strategické komunikácie

Obsah tohto článku

Čo sú krivky?

Prečo používať krivky?

Vytvorenie krivky

Prispôsobenie kriviek

Čo sú krivky?

Na rozdiel od grafov v hárku Excel, nie sú krivky objekty – krivka je vlastne malé grafy v pozadia bunky. Nasledujúci obrázok znázorňuje krivku stĺpca v bunke F2 a na krivke v F3. Jedna z týchto kriviek získať svoje údaje z rozsahu buniek A2 až E2 a následne zobraziť graf v bunke zobrazujúca výkon akcie. Grafy zobrazujú hodnoty podľa kvartálov, zvýraznite vysokú hodnotu (3/31/08) a nízka hodnota (12/31/08), zobrazenie údajových bodov, ako aj klesajúci trend za rok.

Krivky v Exceli príklad

Krivka v bunke F6 zobrazuje päťročný vývoj rovnakej burzy, ale zobrazuje tiež pás Zisk alebo strata, ktorý uvádza iba informáciu o tom, či ste dosiahli zisk (ako v rokoch 2004 až 2007) alebo stratu (2008). Táto krivka používa hodnoty z buniek A6 až E6.

Krivka je malý graf vložený v bunke, preto môžete do bunky zadať text a použiť krivku ako jeho pozadie tak, ako je vidno na nasledujúcom obrázku.

Príklad krivky v bunke spolu s textom
Obrázok 1: V tomto krivke sa môže značka vysoká hodnota je zelený a značka nízka hodnota je oranžové. Všetky ostatné značky sa zobrazujú čierne.

Na krivky môžete použiť farebnú schému výberom vstavané formátu v galérii štýlov (karta Návrh, ktorá sa zobrazí pri výbere bunky obsahujúcej krivku). Príkazy Farba krivky alebo Farba značky môžete použiť na výber farby pre vysoké, nízke, prvé a posledné hodnoty (napríklad zelenej pre vysoké hodnoty a oranžovej pre nízke hodnoty).

Na začiatok stránky

Prečo používať krivky?

Údaje zobrazené v riadku alebo stĺpci sú užitočné, no trendy v nich možno rozoznať na pohľad iba ťažko. Kontext pre takéto čísla je možné poskytnúť vložením kriviek vedľa údajov. Krivky zaberajú málo miesta a dokážu zobraziť trend vychádzajúci zo susediacich údajov v prehľadnej a kompaktnej grafickej podobe. Hoci umiestnenie bunky s krivkou vedľa bunky so súvisiacimi údajmi nie je povinné, takéto použitie sa všeobecne odporúča.

Umožňuje rýchlo vidieť vzťah medzi krivkou a súvisiacimi údajmi, a keď sa údaje zmenia, okamžite takúto zmenu uvidíte v príslušnej krivke. Okrem vytvorenia jednej krivky pre riadok alebo stĺpec údajov môžete vytvoriť niekoľko kriviek zároveň výberom viacerých buniek, ktoré sa týkajú súvisiacich údajov, spôsobom vyobrazeným na nasledujúcom obrázku.

Krivky sa dajú tiež vytvoriť pre neskôr pridané riadky údajov pomocou manipulátora výplne na susediacej bunke, ktorá obsahuje krivku.

Skupina kriviek a ich údaje

1. Rozsah údajov používaný skupinou kriviek

2. Skupina kriviek

Jednou z výhod používania kriviek je, že na rozdiel od grafov sa krivky vytlačia pri tlači hárka, ktorý krivky obsahuje.

Na začiatok stránky

Vytvorenie krivky

 1. Vyberte prázdnu bunku alebo skupinu prázdnych buniek, do ktorých chcete vložiť jednu alebo viac kriviek.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Krivky na typ krivky, ktorý chcete vytvoriť: Čiarový, Stĺpcový alebo Zisk alebo strata.

  Skupina Krivky na karte Vložiť

 3. Do poľa Rozsah údajov zadajte rozsah buniek obsahujúcich údaje, ktoré sa majú použiť na vytvorenie kriviek.

  Poznámka:    Môžete kliknúť na Obrázok tlačidla dočasne zbaľte dialógové okno, vyberte rozsah buniek, ktoré chcete v hárku a potom kliknite na položku Obrázok tlačidla obnoviť dialógové okno do normálnej veľkosti.

Po výbere aspoň jednej krivky sa zobrazí karta Nástroje kriviek s kartou Návrh. Na karte Návrh môžete použiť príkazy z týchto skupín: Krivka, Typ, Zobraziť, Štýl a Zoskupiť. Tieto príkazy môžete použiť na vytvorenie novej krivky, zmenu jej typu a formátu, na zobrazenie alebo skrytie údajových bodov na čiarovej krivke a na formátovanie zvislej osi v skupine kriviek. Tieto možnosti sú podrobne popísané v nasledujúcej časti.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie kriviek

Po vytvorení kriviek môžete riadiť, ktoré body hodnôt sa zobrazia (napríklad vysoké, nízke, prvé, posledné hodnoty a všetky záporné hodnoty), zmeniť typ krivky (čiarový, stĺpcový alebo zisk alebo strata), použiť štýly z galérie alebo nastaviť jednotlivé možnosti formátovania, možnosti zvislej osi a ovládať zobrazenie prázdnych alebo nulových hodnôt na krivke.

Ovládanie zobrazenia bodov hodnôt

Zobrazením niektorých alebo všetkých značiek môžete zvýrazniť jednotlivé značky údajov (hodnôt) na krivke.

Príklad krivky v bunke spolu s textom

V tejto krivke je značka vysokej hodnoty zelená a značka nízkej hodnoty oranžová. Všetky ostatné značky sú čierne.

 • Všetky hodnoty zobrazíte začiarknutím políčka Značky.

 • Záporné hodnoty zobrazíte začiarknutím políčka Záporné body.

 • Najvyššie alebo najnižšie hodnoty zobrazíte začiarknutím políčka Bod s najvyššou hodnotou alebo Bod s najnižšou hodnotou.

 • Prvé alebo posledné hodnoty zobrazíte začiarknutím políčka Prvý bod alebo Posledný bod.

Zmena štýlu kriviek alebo formátovanie kriviek

Použite galériu štýlov na karte Návrh, ktorá sa zobrazí po výbere bunky obsahujúcej krivku.

 1. Vyberte jednu krivku alebo skupinu kriviek.

 2. Predvolený štýl použijete kliknutím na štýl na karte Návrh v skupine Štýl alebo kliknutím na šípku v pravom dolnom rohu poľa, čím sa zobrazia ďalšie štýly.

  Galéria štýlov kriviek

 3. Krivku naformátujete podľa vlastných predstáv pomocou príkazov Farba krivky a Farba značky.

Zobrazenie alebo skrytie značiek údajových bodov

Na krivke s čiarovým štýlom sa dajú zobraziť značky údajových bodov, ktoré slúžia na zvýraznenie jednotlivých hodnôt.

 1. Vyberte krivku.

 2. Na karte Návrh začiarknite v skupine Zobraziť ľubovoľné políčko na zobrazenie jednotlivých značiek (napríklad pre vysoké, nízke, záporné, prvé alebo posledné hodnoty) alebo začiarknite políčko Značky, čím zobrazíte všetky značky.

  Zrušením začiarknutia políčka sa skryje zadaná značka alebo značky.

Zobrazenie a prispôsobenie nastavenia osí

Keď vyberiete možnosť Typ údajovej osi (v skupine Zoskupiť kliknite na položku Os), môžete naformátovať tvar grafu v krivke podľa ľubovoľných nepravidelných časových období týchto údajov.

Typ údajovej osi pre krivky

V čiarovej krivke sa môže po použití možnosti Typ údajovej osi zmeniť sklon zobrazenej čiary a vzájomné umiestnenie jej údajových bodov.

V stĺpcovej krivke sa môže po použití možnosti Typ údajovej osi zmeniť šírka stĺpca alebo zväčšiť či zmenšiť vzdialenosť medzi stĺpcami, ako možno vidieť na nasledujúcom obrázku.

Stĺpcové krivky pri použití možnosti Typ všeobecnej osi a Typ údajovej osi

V tomto príklade sú dve stĺpcové krivky, v ktorých sa používajú údaje z rovnakého rozsahu. V krivke s označením Trend sa používa možnosť Typ všeobecnej osi a v krivke s označením Trend (Typ údajovej osi) sa používa možnosť Typ údajovej osi. V oboch krivkách je rozdiel medzi prvými dvomi údajovými bodmi dva mesiace a medzi druhým a tretím údajovým bodom sedem mesiacov. Pri použití možnosti Typ údajovej osi sa vzdialenosť medzi stĺpcami proporčne zmení podľa nepravidelných časových období.

Možnosti ponuky Osi môžete tiež použiť na nastavenie minimálnych a maximálnych hodnôt zvislej osi krivky alebo skupiny kriviek. Nastavením týchto hodnôt môžete mierku explicitne riadiť tak, aby sa vzťahy medzi hodnotami zobrazovali zrozumiteľnejším spôsobom.

 1. Keď vyberiete krivku alebo skupinu kriviek, v skupine Zoskupiť kliknite na položku Os.

 2. V časti Možnosti hodnoty zvislej osi minimálne alebo Maximálne možnosti hodnoty zvislej osi, kliknite na položku Vlastná hodnota.

 3. Nastavte minimálne alebo maximálne hodnoty, ktoré podľa vás najlepšie zvýraznia hodnoty v krivke.

Rozdiel v hodnote veľmi malých alebo veľmi veľkých údajov môžete dramatickejšie zvýrazniť zvýšením riadka s krivkou.

Pomocou možnosti Zobraziť údaje sprava doľava môžete zmeniť smer zobrazenia údajov v krivke alebo skupine kriviek.

Zobrazenie údajov sprava doľava

Ak sú v údajoch negatívne hodnoty, zobrazením vodorovnej osi v krivke ich môžete zvýrazniť.

 1. Keď vyberiete krivku alebo skupinu kriviek, v skupine Zoskupiť kliknite na položku Os.

 2. V časti Možnosti vodorovnej osi kliknite na položku Zobraziť os.
  Vodorovná os sa bude zobrazovať na hodnote 0 vo všetkých krivkách so zápornými údajmi.

  Krivka s vodorovnou osou

Práca a prázdnymi bunkami alebo nulovými hodnotami

Spôsob, akým krivka manipuluje s prázdnymi bunkami v rozsahu (a tým aj spôsob zobrazenia krivky) môžete nastaviť pomocou dialógového okna Nastavenie skrytej a prázdnej bunky.

Dialógové okno Nastavenie skrytej a prázdnej bunky

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×