Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami v programe PowerPoint pre Windows pracovať efektívnejšie. Pre používateľov so zníženou pohyblivosťou alebo zrakovým postihnutím môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie ako používanie dotykovej obrazovky. Okrem toho slúžia ako dôležitá náhrada myši. V tomto článku je uvedený zoznam klávesových skratiek dostupných v programe PowerPoint pre Windows.

Existuje samostatný zoznam klávesových skratiek, ktoré možno použiť pri vytváraní prezentácie.

Poznámky: 

  • Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.

Shift + F5

Použitie zobrazenia pre prezentujúceho.

Alt + F5

alebo

ALT + S, B

Obsah tohto článku

Ovládanie snímok počas prezentácie

Ovládanie videa a iných médií počas prezentácie

Presun v rámci zobrazenia pre prezentujúceho počas prezentácie

Ovládanie snímok počas prezentácie

Pri zobrazení prezentácie spustenej v režime celej obrazovky môžete používať tieto klávesové skratky. Ak chcete prejsť do režimu prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, Č.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ďalšia animácia alebo prechod na nasledujúcu snímku

N

Enter

Page Down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page Up

Šípka doľava

Šípka nahor

Backspace

Prechod na číslo snímky.

číslo + Enter

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B alebo bodka

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W alebo čiarka

Ukončenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie

ESC

Vymazanie poznámok na obrazovke

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Opakovaný záznam hovoreného komentára a časovania

R

Spustenie laserového ukazovateľa

Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte ľavé tlačidlo myši

Zmena ukazovateľa na pero

Ctrl + P

Zmena ukazovateľa na šípku.

Ctrl + A

Zmena ukazovateľa na gumu.

Ctrl + E

Zobrazenie alebo skrytie značiek písaných rukou.

Ctrl + M

Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla.

Ctrl + H

Skrytie ukazovateľa a tlačidla navigácie o 15 sekúnd

Ctrl + U

Zobrazenie dialógového okna Všetky snímky

Ctrl + S

Zobrazenie panela úloh v počítači.

Ctrl + T

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Shift + F10

Prechod na ďalšie hypertextové prepojenie (alebo prístupový bod) na aktuálnej snímke. (Prístupové body zahŕňajú: hypertextové prepojenia, spúšťače animácií, zvukové objekty a video objekty.)

Tab

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na aktuálnej snímke

Shift + Tab

„Kliknutie myšou“ na vybraté hypertextové prepojenie (prechod na vybraté hypertextové prepojenie)

Enter, keď je vybraté prepojenie

Ovládanie videa a iných médií počas prezentácie

Tieto klávesové skratky sa dajú použiť pri videosúboroch, ktoré boli importované z vášho počítača alebo iného zariadenia. Nedajú sa použiť pri práci s online videosúbormi.

Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam skratiek médií, stlačte kláves F1. Potom v dialógovom okne Pomocník prezentácie prejdite na kartu Média. Stlačením klávesu so šípkou na klávesnici sa môžete presunúť z jednej karty dialógového okna na druhú.

Úloha

Klávesy

Zastavenie prehrávania médií

Alt + Q

Prehrávanie alebo pozastavenie médií

Ctrl + medzerník

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením

Alt + P

Prechod na ďalšiu záložku

Alt + End

Prechod na predchádzajúcu záložku

Alt + Home

Zvýšenie hlasitosti zvuku

ALT + Šípka nahor

Zníženie hlasitosti zvuku

Alt + šípka nadol

Stlmenie zvuku

Alt + U

Posun smerom dopredu o tri sekundy

Alt + Shift + Page Down

Posun smerom dozadu o tri sekundy

Alt + Shift + Page Up

Posun smerom dopredu o 0,25 sekundy a následné pozastavenie

Alt + Shift + šípka doprava

Posun smerom dozadu o 0,25 sekundy a následné pozastavenie

Alt + Shift + šípka doľava

Zobrazenie alebo skrytie ponuky zvuku a tituliek (pre videá, ktoré obsahujú viacero zvukových stôp a stôp s titulkami v podporovanom formáte)

ALT + J

Presun v rámci zobrazenia pre prezentujúceho počas prezentácie

Pri prezentovaní v zobrazení pre prezentujúceho môžete používať nasledovné klávesové skratky. Zobrazenie pre prezentujúceho umožňuje zobraziť prezentáciu s vlastnými poznámkami na jednom počítači (napríklad na prenosnom počítači), zatiaľ čo publikum bude sledovať prezentáciu na inom monitore bez poznámok.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod z jednej oblasti zobrazenia pre prezentujúceho (hlavičky, nástrojov pod snímkou a tably s poznámkami) na ďalšiu

F6

Prechod z jedného nástroja na iný v jednej oblasti zobrazenia pre prezentujúceho

Tab

Posun o jeden riadok nadol na table s poznámkami

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Posun o jeden riadok nahor na table s poznámkami

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o jednu obrazovku nadol na table s poznámkami

CTRL + PAGE DOWN

Posun o jednu obrazovku nahor na table s poznámkami

CTRL + PAGE UP

Ak chcete prezentáciu vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Obsah tejto témy

Pri zobrazení prezentácie spustenej v režime celej obrazovky môžete používať tieto klávesové skratky.

Klávesové skratky na prácu s prezentáciou

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N

Enter

Page Down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page Up

Šípka doľava

Šípka nahor

Backspace

Prechod na číslo snímky.

číslo + ENTER

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B alebo BODKA

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W alebo ČIARKA

Ukončenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie.

ESC alebo SPOJOVNÍK

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Použitie kliknutia myšou na prechod na ďalšiu snímku počas skúšania.

M

Opakovaný záznam hovoreného komentára a časovania.

R

Návrat späť na prvú snímku.

Podržte stlačené ľavé a pravé tlačidlo myši na 2 sekundy.

Skrytie alebo zobrazenie ukazovateľa myši

Kláves A alebo =

Zmena ukazovateľa na pero

CTRL + P

Zmena ukazovateľa na šípku.

CTRL + A

Zmena ukazovateľa na gumu.

CTRL + E

Zobrazenie alebo skrytie značiek písaných rukou.

CTRL + M

Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla.

CTRL + H

Skrytie ukazovateľa a tlačidla navigácie o 15 sekúnd

CTRL + U

Zobrazenie dialógového okna Všetky snímky

CTRL + S

Zobrazenie panela úloh v počítači.

CTRL + T

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Prechod na prvé alebo ďalšie hypertextové prepojenie na snímke.

TAB

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na snímke.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER pokiaľ je vybrané hypertextové prepojenie

Klávesové skratky na prácu s médiami počas prezentácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zastavenie prehrávania médií.

ALT + Q

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením

ALT + P

Prechod na ďalšiu záložku.

ALT + END

Prechod na predchádzajúcu záložku.

ALT + HOME

Zvýšenie hlasitosti zvuku.

ALT + Šípka nahor

Zníženie hlasitosti zvuku.

ALT + Šípka nadol

Hľadanie smerom dopredu.

ALT + SHIFT + PAGE DOWN

Hľadanie smerom dozadu.

ALT + SHIFT + PAGE UP

Stlmenie zvuku.

ALT + U

Ak chcete prezentáciu vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Tip:    Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam ovládacích prvkov, stlačte kláves F1.

Pri zobrazení prezentácie spustenej v režime celej obrazovky môžete používať tieto klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N

Enter

Page Down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page Up

Šípka doľava

Šípka nahor

Backspace

Prechod na číslo snímky.

číslo + ENTER

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B alebo BODKA

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W alebo ČIARKA

Ukončenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie.

ESC alebo SPOJOVNÍK

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Použitie kliknutia myšou na prechod na ďalšiu snímku počas skúšania.

M

Návrat na prvú snímku

1 + ENTER

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na pero.

CTRL + P

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na šípku.

CTRL + A

Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla.

CTRL + H

Skrytie ukazovateľa a tlačidla navigácie o 15 sekúnd

CTRL + U

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Prechod na prvé alebo ďalšie hypertextové prepojenie na snímke.

TAB

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na snímke.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER, keď je vybraté prepojenie.

Ak chcete prezentáciu vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Tip:    Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam ovládacích prvkov, stlačte kláves F1.

Pozrite tiež

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×