Používanie editora HTML

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkcia Editor HTML programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 je plne funkčný textový editor formátu RTF. Pomocou ponuky na paneli s nástrojmi Editor HTML môžete použiť štýly formátovania pre prvky textu alebo obsahu. Pomocou tlačidiel na paneli s nástrojmi môžete vkladať prvky, ako sú napríklad tabuľky a zoznamy. Pomocou panela s nástrojmi môžete prehľadávať obsah a dokonca kontrolovať pravopis obsahu. Pomocou klávesnice máte tiež prístup ku všetkým týmto funkciám.

Čo chcete urobiť?

Vloženie a úprava textu

Vyberte text a prvky HTML a použitie formátovania alebo vlastné štýly

Vloženie a úprava tabuliek a iných prvkov HTML

Použitie režime úprav zdroja HTML

Vloženie a úprava textu

Editor HTML sa môže zobraziť v texte alebo v dialógovom okne webovej stránky v novom okne. Zadávať môžete priamo v okne editora HTML, podobne ako v iných textových editoroch. V editori HTML sa text zobrazí takým spôsobom, ako na publikovanej stránke. Pri zobrazení editora HTML v texte sú niektoré funkcie nedostupné.

Kopírovanie a prilepenie

Kopírovanie a prilepenie textu funguje rovnako, ako v iných textových editoroch vo formáte RTF, okrem toho, že editor HTML poskytuje možnosti prilepenia.

Keď prilepíte text zo Schránky a tento text je naformátovaný, zobrazí sa ponuka Možnosti prilepenia. Ponuka Možnosti prilepenia poskytuje nasledovné možnosti:

 • Odstrániť vložené štýly      Táto možnosť odstráni všetky vložené štýly z prilepeného textu. Formátovanie, ktoré nie je súčasťou vloženého štýlu, zostane nedotknuté.

 • Zachovať iba text      Táto možnosť odstráni z prilepeného textu všetky vložené štýly a formátovanie.

 • Zachovať vložené štýly      Táto možnosť ponechá v prilepenom texte nedotknuté všetky vložené štýly a formátovanie.

Vyhľadávanie textu v obsahu

Po kliknutí na tlačidlo nájsť Vzhľad tlačidla môžete vyhľadávať textu v obsahu. Keď kliknete na tlačidlo nájsť, nájsť okno, ako aj na tlačidlo Hľadať ďalej. V dialógovom okne hľadanie zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a potom kliknite na položku Hľadať ďalej. Dôjde k textu, ktorý ste zadali do poľa Hľadať v obsahu, ktorý upravujete, sa zvýrazní prvý výskyt textu v obsahu. Kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej opäť na vyhľadávanie ďalšieho výskytu.

Poznámka: Ak premiestnite kurzor mimo vyhľadávacieho poľa Hľadať, príkaz Hľadať spustí prehľadávanie obsahu tam, kde je kurzor umiestnený počas kliknutia na tlačidlo Hľadať ďalej a neopakuje vyhľadávanie v celom obsahu, keď príde na koniec textu. Ak chcete zabezpečiť prehľadanie celého obsahu, nechajte kurzor vo vyhľadávacom poli Hľadať, keď kliknete na tlačidlo Hľadať ďalej.

Poznámka: Funkcia Hľadať nie je k dispozícii pri zobrazení editora HTML v texte.

Kontrola pravopisu textu

Po kliknutí na tlačidlo Kontrola pravopisu panela s nástrojmi Vzhľad tlačidla môžete skontrolovať text pre pravopisné chyby. Keď kliknete na tlačidlo Kontrola Pravopisu, nové okno otvorí a zobrazí možné pravopisné chyby, ako aj návrhy na ich opravu.

Klávesová skratka Ak chcete kontrolu pravopisu, stlačte kláves F7.

Poznámka: Funkcia Kontrola pravopisu nie je k dispozícii pri zobrazení editora HTML v texte.

Na začiatok stránky

Výber textu alebo prvkov HTML a používanie štýlov formátovania alebo vlastných štýlov

Keď chcete zmeniť vzhľad textu v obsahu stránky, môžete použiť formátovanie a štýly.

Štýly predstavujú preddefinované množiny možností formátovania, ktoré môžete použiť, akoby boli jednou formátovacou možnosťou. Môže to byť napríklad preddefinovaný štýl Nadpis článku, ktorý určuje tučné písmo s veľkosťou 14 bodov, s použitím skupiny písiem Arial, gaštanovohnedej farby. Keď použijete štýl Nadpis článku vo výbere, každá z jednotlivých možností formátovania štýlu sa použije v tomto výbere.

Existujú dva spôsoby výberu obsahu: Obsah môžete vybrať manuálne, alebo môžete vybrať prvky HTML a obsah, ktorý obsahujú tieto prvky.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Pomocou klávesnice alebo myši vyberte text

Výber prvkov HTML pomocou ponuky vybrať

Používanie štýlov pomocou ponuky štýlov

Použitie formátovania pomocou tlačidiel panela s nástrojmi

Použitie myši alebo klávesnice na výber textu

Blok textu môžete vybrať pomocou myši alebo klávesnice.

Ak chcete vybrať blok textu pomocou myši, použite jeden z nasledovných postupov:

 • Stlačte ľavé tlačidlo myši a potiahnite ukazovateľ myši, aby sa vybral požadovaný text.

 • Dvakrát kliknite na text, ak chcete vybrať slovo alebo trikrát kliknite na text, ak chcete vybrať odsek, položku zoznamu alebo bunku tabuľky.

Ak chcete vybrať blok textu pomocou klávesnice, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne stlačte kláves ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA, pokiaľ chcete vyberať text po jednom znaku. Alebo podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne stlačte kláves ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL, ak chcete vyberať text po jednom riadku. Môžete tiež podržať stlačený kláves CTRL a SHIFT a súčasne stlačiť kláves ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA, pokiaľ chcete text vyberať po jednom slove.

Na začiatok časti

Výber prvkov HTML pomocou ponuky vybrať

Ak chcete vybrať celý text, ktorý je zahrnutý v prvku HTML, použite ponuku Vybrať na paneli s nástrojmi.

Ponuka Vybrať je kontextová. Preto jej možnosti závisia od prvku, na ktorom sa práve nachádza kurzor. Ak napríklad kliknete na ponuku Vybrať vo chvíli, keď je kurzor na položke zoznamu, v ponuke Vybrať sa zobrazia tieto možnosti:

 • Vybrať formátovaný obsah (iba text aktuálnej položky).

 • Vybrať blok formátovania (text a prvok DIV, ktorý obsahuje tento text).

 • Vybrať položku zoznamu (prvok položky zoznamu vrátane textu a bloku formátovania, ktorý táto položka obsahuje).

 • Vybrať zoznam (všetky položky zoznamu v aktuálnom zozname vrátane ich textu a blokov formátovania).

 • Vybrať celý obsah (všetok obsah, ktorý sa nachádza v aktuálnom okne editora HTML).

 • Keď otvoríte obsah stránky v editori HTML, umiestnite kurzor do textu s prvkom HTML, ktorý chcete vybrať a potom na paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Vybrať.

 • Kliknite na položku ponuky Vybrať, ktorá najlepšie zodpovedá typu želaného výberu. Napríklad, ak je kurzor v texte s položkami zoznamu s odrážkami a chcete vybrať celý zoznam, kliknite na položku Zoznam s odrážkami.

Ponuku Vybrať môžete použiť, ak chcete zabezpečiť, aby sa formátovanie či používanie štýlov vzťahovalo aj na určité prvky HTML a nielen na text, ktorý sa vám zobrazuje vybratý v okne editora. Zabezpečíte tak konzistentnosť štýlov a formátovania.

Na začiatok časti

Používanie štýlov pomocou ponuky štýlov

Či už vyberiete text pomocou myši alebo klávesnice, alebo vyberiete prvky pomocou ponuky Výber, môžete použiť ponuku Štýly na použitie štýlov, ktoré boli definované pre vašu lokalitu. Niekoľko takýchto štýlov je nainštalovaných ako súčasť programu Office SharePoint Server 2007 a správca lokality alebo návrhár rozloženia stránky môže definovať vlastné štýly, ku ktorým máte prístup z ponuky Štýly.

Ponuka Štýly je kontextová. Štýly, ktoré sa v nej zobrazia, závisia od výberu, pre ktorý štýl používate.

Na začiatok časti

Formátovanie pomocou tlačidiel panela s nástrojmi

Na formátovanie výberu môžete použiť tlačidlá panela s nástrojmi. K týmto príkazom je možné získať prístup pomocou myši alebo pomocou klávesových skratiek.

Pri formátovaní výberu sa formát pridá k ďalším formátom, ktoré už sú použité pre výber, pokiaľ tieto dva formáty nie sú navzájom nekompatibilné. Ak sú ktorékoľvek dva formáty nekompatibilné (formáty napríklad určujú dve rôzne farby písma), pre výber sa použije druhý formát. 

Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Vloženie a úprava tabuliek a ďalších prvkov HTML

Na vloženie tabuliek, zoznamov, hypertextových prepojení, obrázkov a opätovne použiteľného obsahu môžete použiť tlačidlá panela s nástrojmi.

Opätovne použiteľný obsah pozostáva z blokov textu a prvkov HTML, ktoré sa môžu vložiť do obsahu stránky. Obsah alebo štruktúru opätovne použiteľného obsahu nemôžete meniť pomocou editora HTML. Editor HTML môžete použiť na použitie štýlov a formátovania opakovane použiteľného obsahu.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Vloženie a úprava tabuľky

Vloženie zoznamu

Vloženie hypertextového prepojenia

Vloženie obrázka

Vloženie opätovne použiteľného obsahu

Vloženie a úprava tabuľky

Po kliknutí na tlačidlo Vložiť tabuľku Vzhľad tlačidla panel s nástrojmi môžete vložiť tabuľku. Po kliknutí na tlačidlo Vložiť tabuľku, otvorí sa nové okno kde si môžete vybrať nasledujúce vlastnosti tabuľky:

 • Vlastnosti veľkosti:

  • Riadky      Túto vlastnosť použite na výber počtu riadkov.

  • Stĺpce      Túto vlastnosť použite na výber počtu stĺpcov.

  • Zadať rozmery      Toto políčko začiarknite, ak chcete zmeniť šírku a výšku tabuľky v poliach Šírka a Výška. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete, aby rozmery tabuľky spravoval server.

  • Šírka a Výška     Ak ste začiarkli políčko Zadať rozmery, môžete vybrať vlastnosti Šírka a Výška na reguláciu rozmerov tabuľky. Zadajte číslo do poľa Šírka alebo Výška a potom kliknite na šípku na výber pixelov alebopercent. Ak chcete napríklad určiť, že tabuľka má mať polovicu šírky stránky, zadajte číslo 50 do poľa Šírka a potom kliknite na pole percento v zozname.

 • Vlastnosti formátu:

  • Použiť preddefinovaný formát tabuľky      Toto políčko začiarknite, ak chcete vybrať formát tabuľky z rozbaľovacieho zoznamu. Program Office SharePoint Server 2007 poskytuje množstvo preddefinovaných formátov tabuliek. Správca lokality môže vytvoriť vlastné formáty tabuliek a pridať ich do zoznamu.

   Keď vyberiete formát tabuľky zo zoznamu, ukážka tohto formátu sa zobrazí v poli Ukážka.

   Zrušte začiarknutie políčka Použiť preddefinovaný formát tabuľky, ak chcete vypnúť možnosti v sekcii Formát. V tabuľke sa nepoužije žiadny formát.

  • Použiť zvláštne formáty pre      Každý preddefinovaný formát tabuľky môže obsahovať formátovanie, ktoré sa použije v riadku hlavičky, poslednom riadku, prvom stĺpci a poslednom stĺpci. Tieto štyri možnosti riadkov a stĺpcov použite na určenie, či sa má použiť zvláštne formátovanie tohto riadka alebo stĺpca. Ak chcete napríklad určiť, že riadok hlavičky sa nebude formátovať, ako je určené v preddefinovanom formáte tabuľky, zrušte začiarknutie políčka Riadok hlavičky.

   Poznámka: Tieto možnosti sú dostupné, iba ak je začiarknuté políčko Použiť preddefinovaný formát tabuľky.

Tabuľku môžete tiež upraviť, ak chcete zmeniť jej veľkosť, formátovanie a ďalšie vlastnosti. Najlepší spôsob úpravy tabuľky je použitie ponuky bunky. Ak chcete otvoriť ponuku bunky, kliknite na šípku na pravej hrane bunky tabuľky, ktorú upravujete.

Ponuka bunky obsahuje nasledovné príkazy:

 • Vložiť riadok nad      Tento príkaz vloží riadok priamo nad bunku, ktorú upravujete.

 • Vložiť riadok pod      Tento príkaz vloží riadok priamo pod bunku, ktorú upravujete.

 • Vložiť stĺpec vľavo      Tento príkaz vloží stĺpec priamo vľavo od bunky, ktorú upravujete.

 • Vložiť stĺpec vpravo      Tento príkaz vloží stĺpec priamo vpravo od bunky, ktorú upravujete.

 • Odstrániť riadok      Tento príkaz odstráni riadok obsahujúci bunku, ktorú upravujete.

 • Odstrániť stĺpec      Tento príkaz odstráni stĺpec obsahujúci bunku, ktorú upravujete.

 • Zlúčiť bunku      Tento príkaz zlúči bunku, ktorú upravujete, s bunkou nachádzajúcou sa vpravo od nej alebo v jazykoch sprava doľava bunku vľavo od nej.

 • Rozdeliť bunku      Tento príkaz rozdelí bunku, ktorú upravujete a umiestni kurzor do bunky, ktorá je výsledkom rozdelenia a nachádza sa najviac vľavo.

 • Výška a šírka      Tento príkaz otvorí dialógové okno, ktoré vám umožňuje zmeniť výšku riadka a šírku stĺpca pre riadok a stĺpec obsahujúci bunku, ktorú upravujete.

 • Upraviť tabuľku      Tento príkaz otvorí dialógové okno, ktoré vám umožňuje zmeniť ktorúkoľvek z vlastností tabuľky obsahujúcej bunku, ktorú upravujete.

Pomocou tlačidiel panela s nástrojmi môžete vykonať všetky akcie ponuky bunky.

Na začiatok časti

Vloženie zoznamu

Zoznam môžete vložiť tak, že kliknete na Číslovaný zoznam Vzhľad tlačidla alebo tlačidlo Zoznam s odrážkami Obrázok tlačidla Odrážky panela s nástrojmi.

Klávesová skratka Ak chcete vložiť zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + E. Ak chcete vložiť zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + L.

Na začiatok časti

Vloženie hypertextového prepojenia

Po kliknutí na tlačidlo Vložiť hypertextové prepojenie Vzhľad tlačidla panel s nástrojmi môžete vložiť hypertextové prepojenie.

Klávesová skratka Ak chcete vložiť hypertextové prepojenie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + K.

Keď vložíte hypertextové prepojenie, otvorí sa dialógové okno webovej stránky Úprava vlastností prepojenia.

 • Do poľa Vybratá adresa URL môžete zadať adresu URL alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať na vyhľadanie položky alebo dokumentu na lokalite.

 • Začiarknite políčko Otvoriť prepojenie v novom okne na otvorenie hypertextového prepojenia v novom okne. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, hypertextové prepojenie sa otvorí v tom istom okne.

 • Začiarknite políčko Zobraziť prepojenie s ikonou na zobrazenie ikony pred textom hypertextového prepojenia. Ikona sa zobrazí pridaním značky obrázka (<IMG>) na začiatok prepojenia. Zobrazená ikona na základe predvoleného nastavenia zobrazuje typ dokumentu, na ktorý vás prepojí hypertextové prepojenie, ale neskôr môžete zobrazený obrázok zmeniť úpravou zdrojového atribútu značky obrázka (<IMG src=>). Ak zrušíte začiarknutie políčka Zobraziť prepojenie s ikonou, hypertextové prepojenie sa zobrazí ako text hypertextového prepojenia.

 • Do poľa Popis môžete zadať text, ktorý sa zobrazí, keď podržíte ukazovateľ myši nad hypertextovým prepojením. Tento text sa uloží ako atribút názvu značky ukotvenia hypertextového prepojenia (<A title=>).

 • V sekcii Záložka do poľa Názov môžete zadať názov hypertextového prepojenia. Tento názov sa uloží ako atribút názvu značky ukotvenia hypertextového prepojenia (<A title=>). Tento postup použite na vytvorenie záložky na stránke, na ktorú môžete vytvoriť prepojenie z iných stránok alebo z iných miest na tej istej stránke.

Existujúce hypertextové prepojenie môžete upraviť pomocou rovnakého panela s nástrojmi alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL+K, keď vyberiete hypertextové prepojenie, ktoré chcete upraviť.

Odstránenie hypertextového prepojenia

Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, použite nasledovný postup:

 1. Pomocou ponuky Vybrať vyberte prepojenie, ktoré chcete odstrániť.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Stlačte kláves DELETE alebo BACKSPACE.

  • Kliknite na tlačidlo Odstrániť hypertextové prepojenie Vzhľad tlačidla panel s nástrojmi.

Na začiatok časti

Vloženie obrázka

Kliknutím na tlačidlo Vložiť obrázok Vzhľad tlačidla panel s nástrojmi môžete vložiť obrázok.

Klávesová skratka Ak chcete vložiť obrázok, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + G.

Keď kliknete na tlačidlo Vložiť obrázok, alebo keď stlačíte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+G, otvorí sa dialógové okno webovej stránky Úprava vlastností obrázka.

 • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať na prehľadanie všetkých dostupných obrázkov. Keď kliknete na tlačidlo Prehľadávať, otvorí sa dialógové okno webovej stránky Vyberte obrázok a zobrazia sa obrázky uložené v knižnici Publikačné obrázky lokality, ktorá obsahuje obsah upravovanej stránky. Kliknite na obrázok a potom kliknutím na tlačidlo OK vložte obrázok.

 • Alternatívny text pre obrázok môžete zadať do poľa Alternatívny text. Alternatívny text prečítajú nástroje na čítanie obsahu obrazovky namiesto zobrazenia obrázka a tento text sa zobrazí v prehľadávači, ak ho nemôže poskytnúť webový prehľadávač návštevníka stránky.

 • Vyberte možnosti v sekcii Rozloženie na zadanie zarovnania, hrúbky orámovania a rozstupov obrázka.

 • Vyberte možnosti v sekcii Veľkosť na zadanie veľkosti obrázka. Môžete zadať zobrazenie obrázka v predvolenej veľkosti alebo môžete vybrať veľkosť zobrazenia v pixeloch. Ak zadáte veľkosť zobrazenia, môžete zvoliť výšku a šírku obrázka alebo zachovanie pomeru strán (zachovanie pomeru výšky k šírke).

 • Po dokončení úprav vlastností obrázka kliknite na tlačidlo OK.

Existujúci obrázok môžete upraviť pomocou rovnakého panela s nástrojmi alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL+ SHIFT + G, keď je vybratý obrázok, ktorý chcete upraviť.

Na začiatok časti

Vloženie opätovne použiteľného obsahu

Po kliknutí na tlačidlo Vložiť opätovne použiteľného obsahu Vzhľad tlačidla panel s nástrojmi môžete vložiť opätovne použiteľný obsah.

Po vložení opätovne použiteľného obsahu môžete zmeniť jeho umiestnenie na stránke, jeho veľkosť a použitie možnosti štýlov a formátovania.

Ak chcete zmeniť umiestnenie alebo veľkosť opätovne použiteľného obsahu, kliknite na tento obsah a použite jeho rám na nastavenie jeho umiestnenia alebo veľkosti.

Ak chcete použiť možnosti štýlov alebo formátovania, kliknite na opätovne použiteľný obsah, kliknite na ponuku Vybrať a potom kliknite na položku Zoznam s odrážkami. Potom môžete použiť štýly pomocou ponuky Štýly a použiť možnosti formátovania pomocou tlačidiel panela s nástrojmi alebo klávesových skratiek.

Ďalšie informácie o opakovane použiteľnom obsahu nájdete v článku Použitie opätovne použiteľného obsahu.

Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Používanie režimu úpravy zdroja HTML

Z úpravy textu do úpravy zdroja HTML sa môžete kedykoľvek prepnúť kliknutím na tlačidlo panela s nástrojmi Upraviť zdroj HTML. Režim úpravy zdroja HTML je užitočný pre zmenu atribútov prvkov HTML v obsahu.

Keď sa nachádzate v režime úpravy zdroja HTML, okno editora HTML zobrazí obsah vo formáte HTML a väčšina tlačidiel panela s nástrojmi sa vypne. Zdroj HTML môžete upraviť pomocou štandardných značiek a syntaxe HTML. Editor HTML podporuje štandard prechodu verzie HTML 4.01.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×