Používanie dotazov na odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Článok sa zaoberá odstraňovaním údajov z databázy programu Microsoft Office Access 2007 pomocou aktualizačných a odstraňovacích dotazov. Aktualizačný dotaz možno použiť na odstránenie jednotlivých polí zo záznamov v databáze. Odstraňovací dotaz sa používa v prípade nutnosti odstrániť z databázy celé záznamy, vrátane hodnoty kľúča, ktorá určuje jedinečnosť záznamu. Pri ďalšom postupe nezabúdajte, že program Access poskytuje množstvo spôsobov na manuálne odstránenie časti alebo celého záznamu.

Ďalšie informácie o manuálnom odstraňovaní záznamov nájdete v článku Odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy.

Obsah tohto článku

Použitie dotazov na odstránenie údajov

Plánovanie odstránenia

Ukončenie režimu vypnutia blokujúceho dotaz

Odstránenie čiastočných záznamov (jedného alebo viacerých polí)

Odstránenie celých záznamov

Ukážkové kritériá pre výberové dotazy

Použitie dotazov na odstránenie údajov

Na odstránenie údajov z databázy programu Access možno použiť dva typy dotazov. Použitý dotaz závisí od typu odstránenia, ktoré potrebujete vykonať.

 • Keď chcete odstrániť jednotlivé polia zo záznamov v jednej alebo viacerých tabuľkách, použite aktualizačný dotaz. Ten zmení existujúce hodnoty buď na hodnotu null (čiže bez údajov), alebo na reťazec s nulovou dĺžkou (dvojica dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi).

  Aktualizačný dotaz sa používa na odstránenie údajov v jednotlivých poliach, pretože predvolene odstraňovacie dotazy odstránia celé riadky. Tento proces používania aktualizačného dotazu na „odstránenie“ údajov sa skladá z týchto všeobecných krokov: Vytvorenie výberového dotazu a zabezpečenie, že vracia iba údaje, ktoré chcete odstrániť. Následná konverzia dotazu na aktualizačný dotaz s použitím aktualizačnej hodnoty NULL alebo reťazca s nulovou dĺžkou. Následné spustenie dotazu na aktualizáciu existujúcich údajov.

 • Na odstránenie celých záznamov (riadkov) slúži odstraňovací dotaz.

  Predvolene odstraňovacie dotazy odstránia všetky údaje v každom poli spolu s hodnotu kľúča, ktorá určuje jedinečnosť záznamu. Pri spustení dotazu sa vždy odstráni celý riadok z tabuľky. Postup sa skladá z týchto všeobecných krokov: Vytvorte výberový dotaz a skontrolujte, či vracia len záznamy, ktoré chcete odstrániť. Následne skonvertujte dotaz na odstraňovací dotaz a spustite ho s cieľom odstrániť údaje.

Pri ďalšom postupe nezabudnite, že ak sú záznamy na odstránenie umiestnené na strane „one“ vzťahu one-to-many, pred spustením dotazu musíte zmeniť vlastnosť vzťahu. Sekcia Prípravy na odstránenie súvisiacich údajov neskôr v tomto článku vysvetľuje spôsob vykonania tejto úlohy. Musíte vykonať ďalšie zmeny, pretože program Access predvolene zabráni odstraňovať údaje na strane „one“ vzťahu one-to-many.

Ďalšie informácie o vzťahoch one-to-many nájdete v článkoch Základy navrhovania databázy a Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Nezabudnite tiež, že po aktualizácii alebo odstránení časti záznamu zmeny nie je možné vrátiť späť. Z tohto dôvodu vždy pred spustením odstraňovacieho dotazu databázu zálohujte. Ďalšie informácie nájdete v sekcii tohto článku Zálohovanie databázy.

Postupy v nasledujúcich sekciách vysvetľujú spôsob vytvorenia aktualizačných dotazov, ktoré odstraňujú údaje z jednotlivých polí a postup vytvárania odstraňovacích dotazov, ktoré odstraňujú celé záznamy.

Poznámka: Bežne sa aktualizačné a odstraňovacie dotazy používajú, len ak sa má rýchlo zmeniť alebo odstrániť veľký počet údajov. Ak chcete odstrániť len malý počet záznamov  – čiže akékoľvek množstvo, ktoré chcete odstrániť manuálne,  otvorte tabuľku v údajovom zobrazení, vyberte polia alebo riadky, ktoré chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE.

Ďalšie informácie o iných spôsobov odstraňovania záznamov nájdete v článku Odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy.

Na začiatok stránky

Plánovanie odstránenia

Postup pri používaní dotazu na odstránenie záznamov obsahuje tieto všeobecné kroky:

 • Naplánujte odstránenie. Skontrolujte, či máte potrebné povolenia na odstránenie údajov. Ubezpečte sa, že všetci iní používatelia majú zavreté všetky objekty, ktoré používajú ovplyvnené tabuľky, a potom zálohujte databázu.

 • Skontrolujte, či je databáza umiestnená v dôveryhodnom umiestnení alebo či má digitálny podpis. Ak ani jedna z týchto podmienok nie je splnená, môžete sa rozhodnúť dôverovať databáze len z aktuálnej relácie. Nezabudnite, že predvolene program Access blokuje všetky akčné dotazy (odstraňovací, aktualizačný a vytvárací), pokiaľ ste databázu najprv neoznačili za dôveryhodnú. Informácie o zmene databázy na dôveryhodnú nájdete neskôr v tomto článku v sekcii Ukončenie režimu vypnutia blokujúceho dotaz.

 • Ak chcete odstrániť údaje z viac ako jednej tabuľky, pričom ide o súvisiace tabuľky, pre každý vzťah zapnite možnosti Referenčná integrita a Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov. Tým sa umožní dotazu odstrániť údaje z tabuliek na stranách vzťahu „one“ a „many“.

 • Vytvorte výberový dotaz a pridajte kritériá, pokiaľ dotaz nevracia správne množiny záznamov.

 • Ak chcete z tabuľky odstrániť jednotlivé polia, skonvertujte výberový dotaz na aktualizačný dotaz, ako aktualizačné kritérium zadajte hodnotu NULL alebo reťazec s nulovou dĺžkou ("") a spustite dotaz.

 • Ak chcete odstrániť celé záznamy, skonvertujte výberový dotaz na odstraňovací dotaz a spustite dotaz.

Všeobecné prípravy

Pred odstránením čiastočných alebo úplných záznamov z databázy:

 • Skontrolujte, či databáza nie je určená len na čítanie. Postupujte tak, že v programe Microsoft Windows Explorer kliknite na databázový súbor (prípona .accdb alebo .mdb) a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Iba na čítanie.

 • Overte, či máte potrebné povolenia na odstránenie záznamov z databázy. Ak ste si nie istí, informujte sa u správcu systému alebo návrhára databázy.

 • Zistite u iných používateľov databázy, či ich odstránenie nepriaznivo neovplyvní.

 • Požiadajte všetkých používateľov databázy, aby zatvorili všetky tabuľky, formuláre, dotazy a zostavy, ktoré používajú údaje vybraté na odstránenie. Tým sa predíde porušeniam zámku.

  Tip: Ak sa k databáze pripája veľký počet používateľov, bude potrebné databázu zatvoriť a opätovne otvoriť vo výhradnom režime. Postup:

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

  2. Prejdite na databázu a vyberte ju, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Výhradný prístup.

   Otvorenie súboru vo výhradnom režime

 • Pred úpravou alebo odstránením záznamov databázu zálohujte. Niektoré operácie odstránenia sa môžu vrátiť späť, avšak vytvorenie záložnej kópie zabezpečuje, že zmeny sa budú môcť odvolať.

  Zálohovanie databázy

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Správa a potom v časti Spravovať túto databázu kliknite na položku Zálohovať databázu.

  2. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov a umiestnenie záložnej kópie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Program Access zavrie pôvodný súbor, vytvorí záložnú kópiu a potom znova otvorí pôvodný súbor.

   Ak sa chcete vrátiť k zálohe, zavrite a zmeňte názov pôvodného súboru, takže záložná kópia môže použiť názov pôvodnej verzie. Priraďte názov pôvodnej verzie záložnej kópii a v programe Access otvorte premenovanú záložnú kópiu.

Prípravy na odstránenie súvisiacich údajov

Ak chcete odstrániť údaje v súvisiacich tabuľkách, nezabudnite na toto pravidlo: ak sú údaje umiestnené na strane „many“ vzťahu one-to-many, odstrániť môžete údaje bez nutnosti meniť vzťah. Ak sú údaje umiestnené na strane „one“ vzťahu one-to-many, musíte najskôr zmeniť vzťah, pretože program Access blokuje odstránenie.

Proces odstraňovania súvisiacich údajov obsahuje nasledovné všeobecné kroky:

 • Určite, ktoré záznamy sú umiestnené na strane „one“ vzťahu a ktoré sú na strane „many“.

 • Ak musíte odstrániť záznamy na strane vzťahu „one“ a súvisiace záznamy na strane „many“, zapnite množinu pravidiel nazvanú referenčná integrita a kaskádové odstránenia. Kroky v tejto sekcii približujú referenčnú integritu a vykonanie oboch úloh.

 • Ak chcete odstrániť záznamy len na strane vzťahu „one“, najskôr odstráňte vzťah a potom údaje.

  alebo

  Ak chcete odstrániť údaje len zo strany vzťahu „many“, vytvorte a spustite odstraňovací dotaz bez nutnosti zmeniť vzťah.

Nasledujúce sekcie obsahujú postup pri príprave súvisiacich údajov na odstránenie.

Určenie, ktoré záznamy spočívajú na stranách vzťahu „one“ a „many“

 1. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Vzťahy.

  Zobrazí sa karta Vzťahy so všetkými tabuľkami databázy spolu so vzájomnými vzťahmi medzi všetkými jednotlivými tabuľkami. Každý vzťah je znázornený ako čiara spájajúca tabuľky medzi poľami.

  Nasledovný obrázok znázorňuje typický vzťah. Väčšina vzťahov v databáze má strany vzťahu „one“ a „many“. Diagram vzťahov označuje stranu „one“ číslicou 1 a stranu „many“ symbolom nekonečno ().

  vzťah medzi dvoma tabuľkami

  Platí pravidlo, že ak odstránite záznam na strane vzťahu „one“, odstránite tiež všetky súvisiace záznamy na strane vzťahu „many“. Ak však odstránite záznamy na strane vzťahu „many“, obyčajne neodstránite záznamy na strane „one“.

  Predvolene program Access používa množinu pravidiel nazvanú referenčná integrita. Tieto pravidlá zabezpečujú, že cudzie kľúče v databáze obsahujú správne hodnoty. Cudzí kľúč je stĺpec, ktorého hodnoty sa zhodujú s hodnotami v stĺpci hlavného kľúča inej tabuľky.

  Pravidlá referenčnej integrity

  • Pravidlo 1: Nemôžete zadať hodnotu do poľa cudzieho kľúča súvisiacej tabuľky, pokiaľ táto hodnota už neexistuje v hlavnom kľúči hlavnej tabuľky. Do poľa cudzieho kľúča však môžete zadať hodnotu null.

  • Pravidlo 2: Nie je možné odstrániť celý záznam z hlavnej tabuľky, ak v súvisiacej tabuľke existujú zhodné záznamy.

   Toto pravidlo sa dá obísť povolením vlastnosti vo vzťahu medzi hlavnými a vedľajšími tabuľkami. Ďalšie informácie obsahuje nasledovná procedúra:.Úprava vzťahu.

  • Pravidlo 3: Nie je možné zmeniť hodnotu hlavného kľúča v hlavnej tabuľke, ak záznam má súvisiace záznamy.

   Toto pravidlo sa dá tiež obísť povolením vlastnosti vo vzťahu medzi hlavnými a vedľajšími tabuľkami.

   Pokiaľ neurčíte inak, program Access použije tieto pravidlá vždy pri pridaní, úprave alebo odstránení údajov v databáze. Keď akcia poruší pravidlo, program Access zobrazí hlásenie, ako je vidieť na obrázku, a akciu zruší.

   Hlásenie: Záznam nemožno odstrániť alebo zmeniť

  Pri pokračovaní v činnosti nezabúdajte, že hoci program Access vo väčšine prípadov predvolene umožní referenčnú integritu, databáza musí najskôr spĺňať nasledovné podmienky:

  • Zodpovedajúce pole z hlavnej tabuľky musí byť hlavným kľúčom alebo musí mať jedinečný index.

  • Súvisiace polia v hlavnej a súvisiacej tabuľke musia mať rovnaký typ údajov.

   Poznámka: Program Access pre toto pravidlo pozná dve výnimky. Pole typu Automatické číslovanie môže súvisieť s poľom typu Number, ak pole typu Number má vlastnosť VeľkosťPoľa nastavenú na možnosť Long Integer. Taktiež pole typu Automatické číslovanie, ktoré má vlastnosť VeľkosťPoľa nastavenú na možnosť Replication ID môže súvisieť s poľom typu Number, ktoré má vlastnosť VeľkosťPoľa nastavenú na Replication ID.

  • Obe tabuľky musia patriť do tej istej databázy programu Access.

   Poznámka: Ak sú tabuľky prepojené, musia byť vo formáte programu Access. Musíte tiež otvoriť databázu, ktorá obsahuje prepojené tabuľky a povoliť referenčnú integritu. Nemôžete zabezpečiť pravidlá referenčnej integrity pre prepojené tabuľky z databázy v iných formátoch, ako sú napríklad zošity programu Microsoft Office Excel 2007. Informácie o povolení referenčnej integrity nájdete v postupe v ďalšej sekcii.

 2. Všimnite si názvy polí tabuľky na každej strane vzťahu.

 3. Otvorte každú tabuľku a skontrolujte údaje v každom poli, či polia obsahujú údaje, ktoré chcete odstrániť.

 4. Tablu Vzťahy nechajte otvorenú a prejdite na ďalšie kroky v nasledujúcej sekcii.

Úprava vzťahu

Podľa týchto krokov postupujte, len ak chcete odstrániť údaje na stranách vzťahu „one“ a „many“.

 1. Ak ešte ešte nie je otvorené okno.Vzťahy, otvorte ho.

  Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Vzťahy.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na vzťah (čiaru) spájajúci tabuľky, ktorých sa týka odstránenie, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Upraviť vzťah.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 3. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 4. Označte políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov.

  Poznámka: Pokiaľ túto možnosť opätovne nezakážete, odstránenie záznamu na strane vzťahu „one“ odstráni všetky súvisiace záznamy na strane vzťahu „many“.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, zavrite tablu Vzťahy a prejdite na ďalšie kroky.

Odstránenie vzťahu

 1. Ak ešte ešte nie je otvorené okno Vzťahy, otvorte ho.

  Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Vzťahy.

 2. Poznačte si polia zapojené do vzťahu, aby ste mohli obnoviť vzťah po odstránení údajov.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na vzťah (čiaru) spájajúci tabuľky, ktorých sa týka odstránenie, a potom v kontextovej ponuke kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  alebo

  Vyberte vzťah a stlačte tlačidlo DELETE.

Poznámka: Ak chcete obnoviť vzťah, podľa predchádzajúcich krokov otvorte tablu Vzťahy a potom pomocou myši presuňte pole hlavného kľúča z tabuľky „one“ do poľa cudzieho kľúča tabuľky „many“. Zobrazí sa dialógové okno Upraviť vzťah. Ak pôvodný vzťah zabezpečil referenčnú integritu, vyberte položku Zabezpečiť referenčnú integritu a kliknite na položku Vytvoriť. Ak nie, kliknite iba na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Ukončenie režimu vypnutia blokujúceho dotaz

Podľa predvoleného nastavenia program Access blokuje spustenie všetkých akčných dotazov, ak sa otvorí databáza, ktorá nie je označená ako dôveryhodná alebo nie je v dôveryhodnom umiestnení.

Ak sa pokúšate spustiť akčný dotaz a zdá sa, že sa nevykonala žiadna akcia, skontrolujte stavový riadok programu Access, či sa nezobrazuje nasledovné hlásenie:

Akcia alebo udalosť boli blokované režimom vypnutia.

Ak sa zobrazuje toto hlásenie, postupujte nasledovne:

Povolenie blokovaného obsahu

 • Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office.

 • Kliknite na položku Povoliť tento obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Znova spustite svoj dotaz.

Panel hlásení sa nezobrazuje

 • Kliknite na kartu Databázové nástroje a v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Panel hlásení.

Ďalšie informácie o režime vypnutia a zabezpečení programu Access nájdete v článku Zabezpečenie databázy programu Access 2007.

Odstránenie čiastočných záznamov (jedného alebo viacerých polí)

Kroky v tejto časti je vysvetlené použitie aktualizačného dotazu na odstránenie čiastočných záznamov (jednotlivých polí) z tabuliek na strane "many" vzťahu one-to-many. Môžete tiež postupujte podľa tohto postupu môžete odstrániť údaje z tabuliek, ktoré nesúvisia s inými údajmi. Nezabudnite, že spustenie aktualizačného dotazu na odstránenie údajov zmení existujúce hodnoty NULL alebo reťazec s nulovou dĺžkou (dvojica dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi), v závislosti od kritériá zadané kritériá. Ďalšie informácie o používaní aktualizačných dotazov nájdete v článku s názvom Vytvorenie a spustenie aktualizačného dotazu.

Vytvorenie výberového dotazu

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Otvorí sa návrh dotazu a zobrazí sa karta Návrh a dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 2. Vyberte tabuľku so záznamami, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo Zavrieť.

  V hornej časti mriežky návrhára dotazu sa zobrazí tabuľka vo forme okna. Okno obsahuje všetky polia v tabuľke. Obrázok predstavuje typickú tabuľku v návrhárovi.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 3. V návrhárovi v riadku Pole pridajte polia, ktoré chcete nastaviť na hodnotu NULL. Na každé pole môžete dvakrát kliknúť alebo každé pole môžete premiestniť pomocou myši.

 4. Voliteľne môžete do riadka návrhára Kritériá zadať kritériá pre jedno alebo viaceré polia.

  Kritériá používate na návrat len tých záznamov, ktoré chcete odstrániť. V opačnom prípade aktualizačný dotaz nastaví každý záznam v každom poli dotazu na hodnotu NULL. Ďalšie informácie o používaní kritérií nájdete v časti tohto článku s názvom Ukážkové kritériá pre výberové dotazy.

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Overte, či dotaz vracia len záznamy, ktoré chcete nastaviť na hodnotu NULL alebo na reťazec s nulovou dĺžkou. Podľa potreby zopakujte kroky 3 až 5 a zmeňte polia alebo kritériá, pokiaľ dotaz nevracia len údaje, ktoré chcete zmeniť.

 6. Ponechajte dotaz otvorený a potom pokračujte ďalšími krokmi.

Konverzia výberového dotazu na aktualizačný

 1. Kliknutím na položku Návrhové zobrazenie prepnite z údajového hárka na návrh dotazu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Aktualizovať.

  Program Access zmení výberový dotaz na aktualizačný dotaz, skryje riadok Zobraziť do dolnej časti mriežky návrhu a pridá riadok Aktualizovať do.

  Do riadka Aktualizovať do pre každé pole, zadajte hodnotu NULL alebo reťazec s nulovou dĺžkou – dvojica dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi ("").

 3. Kliknite na položku Spustiť Vzhľad tlačidla .

  Program Access zobrazí výzvu na potvrdenie zmien.

  Uistite sa, že hodnoty chcete zmeniť, a potom kliknutím na tlačidlo Áno údaje zmeníte.

Na začiatok stránky

Odstránenie celých záznamov

Kroky v tejto sekcii vysvetľujú používanie odstraňovacieho dotazu na odstránenie celých záznamov z tabuľky.

Vytvorenie výberového dotazu

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Otvorí sa návrh dotazu a zobrazí sa karta Návrh a dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 2. Vyberte tabuľku na strane vzťahu „one“, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  V hornej časti mriežky návrhára dotazu sa zobrazí tabuľka vo forme okna. Okno obsahuje všetky polia v tabuľke. Obrázok predstavuje typickú tabuľku v návrhárovi.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 3. Dvakrát kliknite na hviezdičku (*), čím pridáte všetky polia v tabuľke do mriežky návrhu.

  Pridanie všetkých polí umožňuje odstraňovaciemu dotazu odstrániť z tabuľky celé záznamy (riadky).

 4. Podľa potreby pridajte pole tabuľky, ktoré umožňuje zadať kritériá.

  Predpokladajme, že zákazník prestane podnikať a je treba odstrániť všetky čakajúce objednávky tohto zákazníka. Na vyhľadanie práve týchto záznamov pridajte do mriežky návrhu polia pre identifikáciu zákazníka a dátum objednávky.

 5. Ak ste vykonali predchádzajúci krok, zadajte kritériá do riadka Kritériá na mriežke návrhu.

  Kritériá používate na vrátenie len tých záznamov, ktoré chcete odstrániť. V opačnom prípade odstraňovací dotaz odstráni každý záznam v tabuľke. Pokračujte v príklade zadaním identifikačného čísla zákazníka, ktorý prestal podnikať, a dátumu, kedy sa jeho objednávky stali neplatnými.

  Ďalšie informácie o používaní kritérií nájdete v časti tohto článku s názvom Ukážkové kritériá pre výberové dotazy.

 6. Ak ste vykonali predchádzajúci krok, pre každé pole s kritériom zrušte začiarknutie políčka Zobraziť.

 7. Na karte Návrh kliknite v skupine Výsledky na položku Spustiť.

  Overte, či dotaz vracia záznamy, ktoré chcete odstrániť.

 8. Ponechajte dotaz otvorený a potom pokračujte ďalšími krokmi.

Skonvertovanie výberového dotazu na odstraňovací dotaz a odstránenie údajov

 1. Kliknutím na položku Návrhové zobrazenie prepnite z údajového hárka na návrh dotazu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Odstraňovací.

  Program Access zmení výberový dotaz na odstraňovací dotaz, skryje riadok Zobraziť do dolnej časti mriežky návrhu a pridá riadok Odstrániť.

  Skontrolujte, či riadok Odstrániť v stĺpci * (všetky polia) zobrazuje položku Od. V stĺpcoch kritérií sa zobrazí slovo Kde.

 3. Uistite sa, že chcete odstrániť údaje a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla .

  Program Access zobrazí výzvu na potvrdenie odstránenia.

  Kliknutím na tlačidlo Áno údaje odstránite.

Na začiatok stránky

Ukážkové kritériá pre výberové dotazy

Nasledovná tabuľka obsahuje zoznam niektorých ukážkových kritérií, ktoré možno použiť vo výberových dotazoch na zabezpečenie, že sa odstránia len správne údaje. Tieto príklady môžete upraviť na použitie s vlastnými údajmi. Niektoré príklady používajú zástupné znaky.

Ďalšie informácie o používaní zástupných znakov nájdete v článku Zástupné znaky v programe Access.

Kritérium

Vplyv

> 234

Vráti všetky čísla väčšie ako 234. Ak chcete vyhľadať všetky čísla menšie ako 234, použite kritérium < 234.

>= "Cajhen"

Vráti všetky záznamy od položky Cajhen až po koniec abecedy.

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

Vráti všetky záznamy s dátumom od 2. februára 2007 do 1. decembra 2007 (ANSI-89). Ak sa v databáze používajú zástupné znaky ANSI-92, použite namiesto znaku # jednoduché úvodzovky ('). Príklad: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'.

Not "Nemecko"

Vyhľadá všetky záznamy s poľami, ktoré neobsahujú presne hodnotu Nemecko. Kritérium vráti záznamy, ktoré okrem reťazca Nemecko obsahujú aj ďalšie znaky, ako napríklad záznam "Nemecko (euro)" alebo záznam "Európa (Nemecko)".

Not "T*"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré nezačínajú na písmeno „T“. Ak sa v databáze používa skupina zástupných znakov ANSI-92, použite namiesto hviezdičky (*) znak percenta (%) .

Not "*t"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré sa nekončia písmenom t. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

In(Kanada,UK)

Vyhľadá v zozname všetky záznamy obsahujúce slovo Kanada alebo UK.

Like "[A-D]*"

V poli typu Text vyhľadá všetky záznamy, ktoré sa začínajú na písmená A až D. Ak sa v databáze používa skupina zástupných znakov ANSI-92, použite namiesto hviezdičky (*) znak percenta (%).

Like "*ar*"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré obsahujú skupinu znakov „ar“. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré začínajú slovom „Maison“ a obsahujú druhý reťazec pozostávajúci z piatich písmen, z ktorých prvé štyri písmená sú „Dewe“ a posledné písmeno je neznáme. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto otáznika (?) použite podčiarknutie (_).

#2/2/2007#

Vyhľadá všetky záznamy pre 2. február 2007. Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, ohraničte dátum jednoduchými úvodzovkami namiesto znakov mriežky ('02.02.07').

< Date() - 30

Používa funkciu Date na vrátenie všetkých dátumov starších ako 30 dní.

Date()

Používa funkciu Date na vrátenie všetkých záznamov s dnešným dátumom.

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Používa funkcie Date a DateAdd na vrátenie všetkých záznamov medzi dnešným dátumom a tromi mesiacmi od dnešného dátumu.

Is Null

Vráti všetky záznamy obsahujúce nezadanú (prázdnu alebo nedefinovanú) hodnotu.

Is Not Null

Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú akúkoľvek hodnotu (ktoré nemajú hodnotu null).

""

Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú reťazec s nulovou dĺžkou. Reťazce s nulovou dĺžkou sa používajú, ak je potrebné pridať hodnotu do požadovaného poľa, pričom skutočná hodnota ešte nie je známa. Pole môže napríklad obsahovať číslo faxu, ale niektorí zákazníci nemusia mať faxové prístroje. V tomto prípade sa namiesto čísla zadá pár dvojitých úvodzoviek bez medzery ("").

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×