Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v plánovanom zozname v programe to

Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v plánovanom zozname v programe to

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

To Do s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete použiť na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v plánovanom zozname a udržať si prehľad o najnaliehavejších úlohách. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete sa tiež dozvedieť, ako zvýrazniť úlohy v plánovanom zozname tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Úlohy s termínom splnenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď pridáte úlohu s termínom dokončenia do ľubovoľného zoznamu, úloha sa automaticky pridá do plánovaného zoznamu.

 1. V hlavnom zobrazení To Do stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "lists" (zoznamy), za ktorým nasleduje názov aktuálne vybratého zoznamu.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "plánované", a stlačte kláves ENTER.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte na prvú úlohu v plánovanom zobrazení zoznamu.

 4. Ak chcete vybrať úlohu a otvoriť ju v zobrazení podrobností, stlačte kláves ENTER.

 5. Ak sa chcete presunúť v zobrazení podrobností, použite klávesy so šípkou nadol alebo nahor.

  Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do plánovaného zobrazenia zoznamu, stlačte kláves ESC.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete určiť prioritu úlohy v plánovanom zozname, označte ju ako dôležitú.

 1. V hlavnom zobrazení To Do stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "lists" (zoznamy), za ktorým nasleduje názov aktuálne vybratého zoznamu.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "plánované", a stlačte kláves ENTER a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak sa chcete presunúť na prvú úlohu v plánovanom zozname, stlačte kláves so šípkou doprava.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná úloha.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Mark as important" (označiť ako dôležité), a potom stlačte kláves ENTER.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu z dôležitého zoznamu, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridanie krokov a nastavenie dôležitosti úlohy

Používanie čítačky obrazovky na zobrazovanie e-mailov označených príznakmi ako úloh

Zobrazenie úloh Plannera pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v programe na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii

Pomocou funkcie Úlohy pre Mac s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, môžete zobraziť všetky úlohy s termínom dokončenia v plánovanom zozname a udržať si prehľad o najnaliehavejších úlohách. Môžete sa tiež dozvedieť, ako zvýrazniť úlohy v plánovanom zozname tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Úlohy s termínom splnenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď pridáte úlohu s termínom dokončenia do ľubovoľného zoznamu, úloha sa automaticky pridá do plánovaného zoznamu.

 1. Stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "lists" (zoznamy), za ktorým nasleduje názov aktuálne vybratého zoznamu.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým sa neozve "plánovaný zoznam", za ktorým nasleduje počet nedokončených úloh. Zoznam sa otvorí, keď sa zameranie presunie na ňu.

 3. Ak sa chcete presunúť na prvú úlohu v plánovanom zozname, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Tasks" (úlohy), za ktorým nasledujú Podrobnosti o úlohe.

 4. Ak chcete prehľadávať úlohy, stlačte kombináciu klávesov Control + Options + kláves so šípkou doprava alebo doľava. Zobrazenie podrobností úlohy sa automaticky otvorí, keď sa zameranie presunie na úlohu.

 5. Ak sa chcete presunúť do zobrazenia podrobností, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Complete button" (tlačidlo dokončené).

  Ak sa chcete presunúť do zobrazenia podrobností, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve "back" (späť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete určiť prioritu úlohy v plánovanom zozname, označte ju ako dôležitú.

 1. Stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "lists" (zoznamy), za ktorým nasleduje názov aktuálne vybratého zoznamu.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým sa neozve "plánovaný zoznam", za ktorým nasleduje počet nedokončených úloh. Zoznam sa otvorí, keď sa zameranie presunie na ňu.

 3. Ak sa chcete presunúť na prvú úlohu v plánovanom zozname, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Tasks" (úlohy), za ktorým nasledujú Podrobnosti o úlohe.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Options + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve požadovaná úloha. Otvorí sa zobrazenie podrobností úlohy.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "dôležité, prepínacie tlačidlo".

 6. Ak chcete úlohu označiť ako dôležitú, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve "back" (späť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu z dôležitého zoznamu, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridanie krokov a nastavenie dôležitosti úlohy

Používanie čítačky obrazovky na zobrazovanie e-mailov označených príznakmi ako úloh

Práca so zoznamami v programe na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii

Pomocou funkcie Úlohy pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému iOS, môžete zobraziť všetky úlohy s termínom dokončenia v plánovanom zozname a udržať si prehľad o najnaliehavejších úlohách. Môžete sa tiež dozvedieť, ako zvýrazniť úlohy tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Úlohy s termínom splnenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď pridáte úlohu s termínom dokončenia do ľubovoľného zoznamu, úloha sa automaticky pridá do plánovaného zoznamu.

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "sidebar" (bočný panel), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Posuňte jedným prstom nadol na obrazovku, kým sa neozve "plánované", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plánované zobrazenie zoznamu.

 3. Ak chcete zoznam Prehľadávať, ťahajte prstom doprava. Počujete názov a Podrobnosti o úlohe.

 4. Ak chcete vybrať a otvoriť úlohu v zobrazení podrobností, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak sa chcete presunúť v zobrazení podrobností, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do plánovaného zobrazenia zoznamu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "premietol zobrazenie podrobností", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete určiť prioritu úlohy v plánovanom zozname, označte ju ako dôležitú.

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "sidebar" (bočný panel), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Posuňte jedným prstom nadol na obrazovku, kým sa neozve "plánované", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plánované zobrazenie zoznamu.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná úloha, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Úloha sa otvorí v zobrazení podrobností.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Normal Task" (normálna úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do plánovaného zobrazenia zoznamu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "premietol zobrazenie podrobností", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu z dôležitého zoznamu, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "dôležitá úloha", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridanie krokov a nastavenie dôležitosti úlohy

Používanie čítačky obrazovky na zobrazovanie e-mailov označených príznakmi ako úloh

Zobrazenie úloh Plannera pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v programe na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii

Pomocou Úlohy pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, môžete zobraziť všetky úlohy s termínom dokončenia v plánovanom zozname a udržať si prehľad o najnaliehavejších úlohách. Môžete sa tiež dozvedieť, ako zvýrazniť úlohy tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Úlohy s termínom splnenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď pridáte úlohu s termínom dokončenia do ľubovoľného zoznamu, úloha sa automaticky pridá do plánovaného zoznamu.

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "sidebar" (bočný panel), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Posuňte jedným prstom nadol na obrazovku, kým sa neozve "plánované", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plánované zobrazenie.

 3. Ak chcete zoznam Prehľadávať, ťahajte prstom doprava. Počujete názov a Podrobnosti o úlohe.

 4. Ak chcete vybrať a otvoriť úlohu v zobrazení podrobností, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak sa chcete presunúť v zobrazení podrobností, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do plánovaného zobrazenia zoznamu, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete určiť prioritu úlohy v plánovanom zozname, označte ju ako dôležitú.

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "sidebar" (bočný panel), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Posuňte jedným prstom nadol na obrazovku, kým sa neozve "plánované", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plánované zobrazenie.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná úloha, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Úloha sa otvorí v zobrazení podrobností.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Normal Task" (normálna úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do plánovaného zobrazenia zoznamu, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu z dôležitého zoznamu, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "dôležitá úloha", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridanie krokov a nastavenie dôležitosti úlohy

Používanie čítačky obrazovky na zobrazovanie e-mailov označených príznakmi ako úloh

Zobrazenie úloh Plannera pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v programe na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii

Úlohy pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete použiť na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v plánovanom zozname a udržať si prehľad o najnaliehavejších úlohách. Testovali sme ho s moderátorom pomocou funkcie Edge a ČEĽUSTe pomocou prehliadača Chrome, ale mohli by pracovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania. Môžete sa tiež dozvedieť, ako zvýrazniť úlohy tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Úlohy pre web s moderátorom, odporúčame vám, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Úlohy s termínom splnenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď pridáte úlohu s termínom dokončenia do ľubovoľného zoznamu, úloha sa automaticky pridá do plánovaného zoznamu.

 1. V hlavnom zobrazení To Do stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "plánované", a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa plánovaný zoznam. Pomocou moderátora sa zameranie presunie na zoznam.

  Ak chcete presunúť zameranie na plánovaný zoznam, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Main Region, Options list" (hlavné oblasti, možnosti zoznamu).

 2. Stlačením klávesu TAB sa presuňte do plánovaného zobrazenia zoznamu.

 3. Keď sa nachádzate na úlohe, stlačením klávesu ENTER ju vyberte a otvorte v zobrazení podrobností.

 4. Ak sa chcete presunúť v zobrazení podrobností, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

 5. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do plánovaného zobrazenia zoznamu, stlačte kláves ESC.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete určiť prioritu úlohy v plánovanom zozname, označte ju ako dôležitú.

 1. V hlavnom zobrazení To Do stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "plánované", a potom stlačením klávesu Enter otvorte zoznam.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná úloha.

 3. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: "označiť úlohu ako dôležitú."

 4. Ak chcete úlohu označiť ako dôležitú, stlačte medzerník.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu z dôležitého zoznamu, zopakujte vyššie uvedené kroky, kým sa neozve "označiť úlohu ako dôležitú, zaškrtávacie políčko, začiarknuté", a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridanie krokov a nastavenie dôležitosti úlohy

Používanie čítačky obrazovky na zobrazovanie e-mailov označených príznakmi ako úloh

Zobrazenie úloh Plannera pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v programe na čítanie pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×