Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tabuliek v počítačových databázach Accessu

Čítačku obrazovky a klávesové skratky môžete použiť na pridávanie tabuliek do počítačovej databázy Accessu.

Poznámka Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Prehľad

Tabuľky sú základnými objektmi v databáze, pretože sú v nich uvedené všetky informácie alebo údaje. Databáza podniku napríklad môže obsahovať tabuľku Kontakty, v ktorej sú uložené mená dodávateľov, e-mailové adresy a telefónne čísla. Skôr než vytvoríte tabuľky, zvážte svoje požiadavky a určite všetky tabuľky, ktoré by ste mohli potrebovať. Pomoc s plánovaním a navrhovaním databázy nájdete v téme Základy navrhovania databázy.

Relačná databáza, akou je accessová databáza, obvykle obsahuje viaceré logicky prepojené tabuľky. V dobre navrhnutej databáze sú v každej tabuľke uložené údaje o určitom subjekte, napríklad o zamestnancoch alebo produktoch. Tabuľku tvoria záznamy (riadky), polia (stĺpce) a hodnoty (bunky) jednotlivých záznamov.

 • Záznam (riadok) obsahuje konkrétne údaje, napríklad informácie o konkrétnom zamestnancovi alebo výrobku.

 • Pole (stĺpec) obsahuje údaje o jednom aspekte predmetu tabuľky, napríklad krstnom mene, e-mailovej adrese alebo cene.

 • Hodnota poľa (bunka) záznamu obsahuje rôzny typy údajov, ako je napríklad text, čísla, dátumy a hypertextové prepojenia.

Aj keď každá tabuľka obsahuje údaje o inom predmete, tabuľky v relačnej databáze, ako je napríklad accessová databáza, obyčajne obsahujú údaje o predmetoch, ktoré vzájomne súvisia. Databáza môže napríklad obsahovať:

 • tabuľku zákazníkov obsahujúcu zoznam zákazníkov vašej spoločnosti a ich adresy,

 • katalóg predávaných produktov vrátane cien a obrázkov každej položky,

 • tabuľku objednávok, ktorá sa používa na sledovanie objednávok zákazníka.

Ak chcete údaje uložené v rôznych tabuľkách prepojiť, musíte vytvoriť vzťahy. Vzťah je logické spojenie medzi dvomi tabuľkami, ktoré majú spoločné pole. Informácie o vytváraní vzťahov medzi tabuľkami v počítačovej databáze Accessu nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Pridanie tabuľky

 1. Otvorte novú alebo existujúcu databázu.

  Tip Čítačka obrazovky môže spustiť čítanie až po otvorení tabuľky. Ak otvoríte existujúcu databázu, v ktorej sa nenachádzajú žiadne otvorené tabuľky, stlačte kláves Enter. Otvorí sa prvá tabuľka nachádzajúca sa na table Navigácia.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt +C, T + N. Pridá sa nová tabuľka a ozve sa „Opustenie panela s ponukami, Tabuľka X.“ (V Moderátorovi sa ozve „Tabuľka X.“) Nachádzate sa v prvej bunke druhého poľa. (Predvolený názov prvého poľa je ID.)

 3. Zadajte údaje do tabuľky, prípadne ich do tabuľky prilepte z iného zdroja, napríklad z excelového zošita. Po zadaní hodnoty poľa do nového poľa a prechode na ďalšiu hodnou poľa Access automaticky označí toto pole ako Pole X.

 4. Premenovanie hlavičky poľa (stĺpca) v tabuľke:

  1. Ak chcete vybrať pole, umiestnite kurzor do poľa a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník.

  2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kláves na zobrazenie kontextovej ponuky (zvyčajne sa nachádza v pravej dolnej časti klávesnice) alebo kombináciu klávesov Shift + F10.

  3. Stlačte kláves N. Kurzor sa presunie do hlavičky poľa a ozve sa „Opustenie ponuky, Údajový hárok, Riadok X“, názov poľa a výraz „Zadať a Text.“ Zadajte nový názov poľa.

  Tip Ak použijete výstižné názvy, budete vedieť, čo jednotlivé polia obsahujú, aj bez toho, aby ste videli ich obsah. Príklad: Názov produktu alebo Cena.

 5. Pridanie poľa (stĺpca) do tabuľky:

  1. Ak sa chcete presunúť na prvý záznam v tabuľke, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

  2. Ak sa chcete presunúť na posledný záznam posledného poľa v tabuľke, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

  3. Ak sa chcete presunúť na nové pole, stlačte kláves so šípkou doprava.

  4. Ak sa chcete presunúť na prvý riadok nového poľa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor.

  5. Zadajte údaje. Po prechode na ďalšiu bunku sa pridá nové pole s predvoleným názvom Pole X.

Uloženie tabuľky

Po vytvorení novej tabuľky alebo po úprave existujúcej by ste ju mali uložiť.

 1. Tabuľku uložíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S, Alt + F, S alebo Alt + H a K + S.

  Po prvom uložení tabuľky sa otvorí dialógové okno Uložiť ako a ozve sa „Uložiť ako, Názov tabuľky dvojbodka, Upraviť, Zadať a Text“ spolu s názvom tabuľky.

  Tipy

  • Ak sa pokúsite zavrieť tabuľku pred jej uložením, automaticky sa zobrazí dialógové okno a ozve sa „Chcete zmeny v návrhu tabuľky Tabuľka X uložiť?“ Kurzor prejde na tlačidlo Áno. Ak chcete tabuľku uložiť, stlačte kláves Enter.

  • Po uložení zmien do existujúcej tabuľky sa k tabuľke priradí názov, ktorým ste ju predtým pomenovali. Ak chcete tabuľku pri ukladaní premenovať, stlačte kláves F12. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako, kde môžete zadať nový názov.

 2. Do textového poľa zadajte názov tabuľky. Pri prvom uložení tabuľky jej dajte taký názov, ktorý popisuje údaje nachádzajúce sa v tejto tabuľke. Tabuľku môžete napríklad nazvať Zákazníci, Zásoby alebo Produkty. Access pri pomenúvaní tabuliek vo webových aplikáciách poskytuje značnú flexibilitu, narazíte však aj na určité obmedzenia:

  • Názov tabuľky môže mať maximálne 64 znakov.

  • Môže obsahovať ľubovoľnú kombináciu písmen, čísel, medzier a špeciálnych znakov okrem bodky (.), výkričníka (!), hranatých zátvoriek ([]), úvodnej medzery, úvodného znaku rovnosti (=) alebo znakov, ktoré sa nedajú vytlačiť (napríklad zalomenie riadka). Názov nesmie obsahovať žiadny z nasledujúcich znakov: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Názov nesmie obsahovať žiadny z nasledujúcich znakov: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Tip Premyslite si pravidlá tvorby názvov objektov v databáze a stále ich dodržujte.

 3. Stlačte kláves Enter.

Premenovanie tabuľky

Poznámka Keď je tabuľka otvorená, nie je možné ju premenovať. Aktívnu tabuľku zatvoríte stlačením klávesu F6 alebo kombinácie klávesov Ctrl + W. Kurzor v rámci zatvorenej tabuľky prejde na tablu Navigácia.

 1. Na table Navigácia použite na výber tabuľky, ktorú chcete premenovať, kláves so šípkou nadol.

  Tip Na prístup k tabuľkám na table Navigácia bude možno potrebné stlačiť kláves Tab.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kláves na zobrazenie kontextovej ponuky (zvyčajne sa nachádza v pravej dolnej časti klávesnice) alebo kombináciu klávesov Shift + F10.

 3. V kontextovej ponuke dvakrát stlačte kláves M a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa „Opustenie ponuky, textové pole Premenovať, Upraviť.“ (V Moderátorovi sa ozve „Textové pole Premenovať“ a aktuálny názov.)

 4. Do textového poľa zadajte nový názov a stlačte kláves Enter.

Odstránenie tabuľky

 1. V údajovom hárka zobrazení zatvorte všetky tabuľky. Kurzor sa posunie na tablu Navigácia. Ak chcete vybrať tabuľku určenú na odstránenie, použite kláves so šípkou nadol.

 2. Stlačte kláves Delete. Otvorí sa okno so žiadosťou o potvrdenie odstránenia a ozve sa „Chcete tabuľku X odstrániť?“ (V Moderátorovi sa ozve „Dialógové okno Microsoft Access, tlačidlo Áno.“) Kurzor sa nachádza na tlačidle Áno.)

 3. Ak chcete tabuľku odstrániť, stlačte kláves Enter.

Poznámka Ak chcete v návrhovom zobrazení prepnúť na údajové zobrazenie, stlačte kláves Alt, kombináciu klávesov J+D, kláves W a potom H. Ak chcete prepnúť na návrhové zobrazenie, keď sa nachádzate v údajovom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves W a potom D.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×