Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty, ktorá obsahuje štandardné informácie na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, autor a dátum. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

Do hlavičky alebo päty môžete pridať ľubovoľný text, napríklad čísla strán, dátum alebo číslo strany. Môžete pridať aj obrázok, napríklad logo spoločnosti.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku v dokumente, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, H. Ozve sa "Built-in" (vstavané), za ktorým nasleduje počet dostupných typov hlavičiek a prázdna hlavička.

  • Ak chcete vytvoriť pätu, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, O. Ozve sa "Built-in" (vstavané), za ktorým nasleduje počet dostupných typov päty a prázdna päta.

  Zameranie sa zmení na ponuku, v ktorej sú uvedené rozloženia hlavičiek a piat.

 2. Pomocou klávesu TAB alebo klávesu so šípkou nadol sa môžete presúvať v zozname rozložení. Stlačením klávesu Enter vyberte požadované rozloženie.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky a päty. Zameranie prejde na prvý upravovateľný text v rozložení, ktoré ste vybrali. Telo dokumentu nebudete môcť upravovať dovtedy, kým nezavriete pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa premiestnite do oblasti upraviteľného textu. Nahlas sa prečíta zástupný text, napríklad „Názov dokumentu“ alebo „Zadajte sem.“

 4. Zadajte požadovaný text.

 5. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa premiestnite do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

 6. Ak chcete ukončiť hlavičku alebo pätu a vrátiť sa do tela dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Úprava hlavičky alebo päty

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete otvoriť a upraviť hlavičku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  • Ak chcete otvoriť a upraviť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Zameranie sa presunie na hlavičku alebo pätu a otvorí sa pás s nástrojmi hlavička & päta .

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. Ak chcete ukončiť hlavičku alebo pätu a vrátiť sa do tela dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete vložiť číslo strany, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, N, U. Otvorí sa ponuka číslo strany .

 2. Pomocou klávesu so šípkou nadol sa môžete presúvať v zozname možných umiestnení strán (na začiatok stránky, v dolnej časti stránky atď.) pre číslo strany. Stlačením klávesu Enter alebo medzerníka vyberte požadované umiestnenie.

  Každá položka stranového umiestnenia otvorí ďalšiu ponuku, ktorá ponúka možnosti na danom mieste. Pomocou klávesu so šípkou nadol prechádzajte týmito možnosťami a vyberte požadovanú možnosť.

 3. Ak chcete ukončiť hlavičku alebo pätu a vrátiť sa do tela dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete vložiť dátum, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, D. Otvorí sa dialógové okno dátumu a času .

 2. Pomocou klávesu so šípkou nadol sa môžete presúvať v zozname dostupných formátov dátumu a času pre hlavičku alebo pätu. Keď nájdete požadovaný formát, stlačením klávesu Tab ho vyberte a premiestnite na iné možnosti v dialógovom okne.

 3. V ponuke jazyk stlačte kláves so šípkou nadol a v prípade potreby skontrolujte nainštalované jazyky. Stlačením klávesu Tab vyberte jazyk a presuňte sa na ďalšiu možnosť.

 4. Ozve sa: "nezačiarknuté, aktualizuje sa automaticky." Ak chcete, aby sa dátum a èas automaticky aktualizovali, stlačte medzerník.

 5. Stlačte kláves Tab. Počujete: "nastaviť ako predvolené." Ak chcete použiť aktuálne nastavenie dátumu a času ako predvolené, stlačte medzerník. V dialógovom okne potvrdenia stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Yes" (Áno), a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na tlačidlo OK , a potom stlačte kláves ENTER.

 7. Ak chcete ukončiť hlavičku alebo pätu a vrátiť sa do tela dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Prístup k nástrojom hlavičky & päty

Z nástrojov hlavičky & päta môžete napríklad pridať obrázok hlavičky alebo päty alebo prispôsobiť pozíciu hlavičky alebo päty v dokumente.

 1. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi hlavička & päta , stlačte kombináciu klávesov ALT + N, H, E.

 2. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H.

 3. Stláčaním klávesu TAB sa môžete presúvať v príkazoch Nástroje hlavičiek & päty .

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný príkaz.

 5. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi hlavička & päta a vrátiť sa do tela dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Odstránenie hlavičky

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete odstrániť hlavičku, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, H, R.

  • Ak chcete odstrániť pätu, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, O, R.

  Hlavička alebo päta sa odstráni. Zameranie sa vráti do tela dokumentu.

Pozrite tiež

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

V programe Word pre Mac môžete použiť klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na vytvorenie hlavičky alebo päty so štandardnými informáciami na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, meno autora a dátum.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičiek a piat

 1. V Word om dokumente opakovane stláčajte kláves F6, kým nebudete pristáť na karte. Ak sa vám nepodarilo otvoriť kartu Vložiť, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Insert, tab, 2 of 8“ (Vložiť, karta, 2 z 8). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým funkcia VoiceOver neoznámi: "hlavička, tlačidlo ponuky" alebo "päta, tlačidlo ponuky". Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol prejdite na zoznam s rozloženiami hlavičiek a piat.

 4. Stláčaním klávesov so šípkami prechádzajte možnosťami. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky alebo päty. Zameranie zostane na páse s nástrojmi.

 5. Ak chcete prejsť na svoj dokument, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a zameranie sa premiestni na vloženú hlavičku alebo pätu.

 6. Zadajte text hlavičky alebo päty.

 7. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa premiestnite do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

Úprava hlavičiek alebo piat

 1. V Word om dokumente opakovane stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, čím prejdete na hlavičku alebo pätu.

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, napríklad pomocou kombinácie klávesov Shift + Command + klávesy so šípkami, a zadajte novú hlavičku alebo pätu.

 3. Ak chcete prejsť na nasledujúcu hlavičku alebo pätu, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým na ňu neprejdete. VoiceOver oznámi vaše umiestnenie.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. V Word om dokumente opakovane stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, čím prejdete na hlavičku alebo pätu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Zadajte text dátum a čas. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Date & Time button“ (Jedna položka, tlačidlo Dátum a čas). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

 3. Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas s dostupnými možnosťami formátov. Stlačením šípky nadol sa premiestnite na zoznam a následným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol do neho prejdite.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami zoznamu, stláčajte klávesy so šípkou nadol alebo nahor. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým funkcia VoiceOver neoznámi: "tlačidlo OK, predvolené, tlačidlo". Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

  Dátum sa pridá do hlavičky alebo päty. Zameranie zostáva na páse s nástrojmi Hlavička a päta. Ak chcete ukončiť prácu s pásom s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

Prispôsobenie hlavičiek a piat

Karta Hlavička a päta obsahuje veľa možností, ktoré môžete použiť na prispôsobenie hlavičky alebo päty.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na panel s ponukami a potom stlačením klávesu Z prejdite na ponuku Zobrazenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Ak chcete prechádzať ďalšími položkami pása s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 5. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak chcete po dokončení zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

  Hlavička, päta a karta Hlavička a päta sa zatvoria a zameranie sa presunie do základného textu dokumentu.

Odstránenie hlavičiek a piat

 1. V Word om dokumente stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na panel s ponukami a potom stlačením klávesu v prejdite do ponuky Zobraziť .

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Funkcia VoiceOver oznámi: „Header, menu button“ (Hlavička, tlačidlo ponuky). Ak chcete prejsť na položku Päta, stlačte kláves Tab. Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Remove Header“ (Odstrániť hlavičku) alebo „Remove Footer“ (Odstrániť pätu).

 6. Ak chcete odstrániť hlavičku alebo pätu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Hlavička alebo päta sa odstráni z dokumentu.

  Ak chcete zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Pomocou Word pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, môžete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktorá obsahuje štandardné informácie, ako sú napríklad čísla strán na všetkých stranách dokumentu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

 1. V dokumente v zobrazení na úpravy premiestnite do časti dokument, do ktorej chcete pridať hlavičku alebo pätu.

 2. Ak je to potrebné, zavrite klávesnicu a prejdite na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku Otvorí sa karta domov a ozve sa: "ponuka tabulátora vybratá ako Domovská stránka".

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť , dvakrát ťuknite na obrazovku a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Insert Tab" (karta Vložiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "header and Foot, button" (hlavička a päta, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka hlavička & päta a zameranie sa presunie na hlavičku sekcie.

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku, zadajte hlavičku pomocou klávesnice na obrazovke.

   Poznámka: Ak chcete otvoriť klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "checked, more options, Switch" (začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku

  • Ak chcete vytvoriť pätu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "päta, sekcia <číslo sekcie>", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na pätu sekcie a môžete zadať pätu pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Po dokončení zatvoríte ponuku hlavičky & päty a vráťte sa do tela dokumentu, potiahnite prstom v oblasti písania, kým sa neozve text dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

 1. V dokumente v zobrazení na úpravy premiestnite do časti dokument, do ktorej chcete pridať číslo strany do hlavičky alebo päty.

 2. Ak je to potrebné, zavrite klávesnicu a prejdite na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku Otvorí sa karta domov a ozve sa: "ponuka tabulátora vybratá ako Domovská stránka".

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť , dvakrát ťuknite na obrazovku a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Insert Tab" (karta Vložiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Page Numbers button, button" (tlačidlo čísla strán), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka číslo strany .

 5. Ak chcete prispôsobiť čísla strán, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "number format, rozbaľovacie pole, <aktuálna možnosť> vybratá", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát čísla . Potiahnutím prstom doprava sa presúvajte medzi možnosťami. Pri premiestňovaní vám TalkBack oznámi možnosti. Keď sa zobrazí požadovaná možnosť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky číslo strany , ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (tlačidlo späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete pridať číslo strany, v ponuke číslo strany ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie čísla strany, a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Číslo strany sa pridá do hlavičky alebo päty sekcie a otvorí sa ponuka hlavička & päta .

 7. Ak chcete zatvorenie ponuky hlavičky & päty a vrátiť sa do tela dokumentu, potiahnite prstom v oblasti písania, kým sa neozve text dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete odstrániť čísla strán, v ponuke číslo strany ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "odstrániť čísla strán, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie hlavičky

 1. V dokumente v zobrazení na úpravy premiestnite do sekcie dokumentu miesto, kam chcete odstrániť hlavičku alebo pätu.

 2. Ak je to potrebné, zavrite klávesnicu a prejdite na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku Otvorí sa karta domov a ozve sa: "ponuka tabulátora vybratá ako Domovská stránka".

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť , dvakrát ťuknite na obrazovku a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Insert Tab" (karta Vložiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "header and Foot, button" (hlavička a päta, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka hlavička & päta a zameranie sa presunie na hlavičku sekcie.

 5. Ak chcete presunúť zameranie do ponuky hlavička & päta , ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. V ponuke hlavička & päta vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete odstrániť hlavičku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "header menu" (ponuka hlavička), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Hlavička . Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove header, button" (odstrániť hlavičku, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pätu odstrániť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Foot menu" (ponuka päta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Päta . Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove Footer, button" (odstrániť pätu, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Hlavička alebo päta sa odstráni a zameranie sa presunie do ponuky hlavička & päta .

 7. Ak chcete zatvorenie ponuky hlavičky & päty a vrátiť sa do tela dokumentu, potiahnite prstom v oblasti písania, kým sa neozve text dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Word Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na vytvorenie hlavičky alebo päty, ktorá obsahuje štandardné informácie, ako sú napríklad čísla strán na všetkých stranách dokumentu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

Môžete pridať ľubovoľný text, ktorý chcete vložiť do hlavičky alebo päty.

 1. V dokumente ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more options" (ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava dovtedy, kým sa neozve "Tab Selector list" (zoznam selektorov tabulátora), nasleduje aktuálne vybratá

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "header and Patička button" (tlačidlo Hlavička a päta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "header button" (tlačidlo hlavičky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť pätu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "päta button" (tlačidlo päta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text hlavičky alebo päty.

 7. Ak chcete uzavrieť hlavičku alebo pätu a vrátiť sa do tela dokumentu, ťuknite na hornú polovicu obrazovky.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

Čísla strán môžete pridať v rôznych formátoch.

 1. V dokumente ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more options button" (tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Tab Selector, tlačidlo domov, zbalené", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Page Number button" (tlačidlo číslo strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie čísla strany, a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Ak chcete prispôsobiť čísla strán, napríklad výberom formátu čísel, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "skupina päta zoznamu".

 7. Potiahnutím prstom doprava sa presúvajte v zozname príkazov a potom dvojitým ťuknutím vyberte požadovaný príkaz.

 8. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, ťuknite na hornú polovicu obrazovky.

Odstránenie hlavičky

Môžete odstrániť text v hlavičke alebo päte.

 1. V dokumente ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more options button" (tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Tab Selector, tlačidlo domov, zbalené", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Home" (domov). Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "header & päta button" (tlačidlo päta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete odstrániť hlavičku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "header button" (tlačidlo hlavička), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "tlačidlo odstrániť hlavičku".

  • Ak chcete odstrániť pätu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "päta button" (tlačidlo päta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Remove Foot button" (tlačidlo odstrániť pätu)

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Obsah hlavičky alebo päty sa odstráni a zameranie sa presunie na hlavičku.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Word na webe môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty, ktorá obsahuje štandardné informácie na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, autor a dátum. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word na webe.

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + N, H. Otvorí sa oblasť úpravy hlavičiek a piat.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku zarovnanú doľava, začnite písať.

  • Ak chcete vytvoriť strednú hlavičku, stlačte raz kláves TAB a zadajte text.

  • Ak chcete vytvoriť záhlavie zarovnané doprava, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "stĺpec 3 z 3", a potom zadajte text.

  • Ak chcete získať prístup k možnostiam hlavičiek, stláčajte klávesy Ctrl + F6, kým sa neozve: "Options" (možnosti) Ak chcete prehľadávať dostupné možnosti, stlačte medzerník a potom použite klávesy so šípkami. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať pätu, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "editing default Footer" (Úprava predvolenej päty) a potom zadajte text päty.

 3. Ak chcete opustiť oblasť hlavičky a päty a vrátiť sa do tela dokumentu, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Close header and päta button" (tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu), a potom stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×