Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na vytvorenie hlavičky alebo päty so štandardnými informáciami na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, meno autora a dátum.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

Hlavičky a päty sú tak obľúbené v Word, ktoré majú vlastný panel s nástrojmi.

 1. Ak chcete vytvoriť hlavičku v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte kláves Q, čím sa otvorí ponuka hlavičky na páse s nástrojmi. Moderátor neoznámi názov tejto ponuky.

  Ak chcete vytvoriť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte kláves Š, čím sa otvorí ponuka päty na páse s nástrojmi. Moderátor neoznámi názov tejto ponuky.

  Zameranie prejde na ponuku, v ktorej je uvedené rozloženie hlavičky alebo päty.

 2. Pomocou klávesu Tab alebo klávesu so šípkou nadol sa pohybujete v zozname rozložení. Stlačením klávesu Enter vyberte požadované rozloženie.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky a päty. Zameranie prejde na prvý upravovateľný text v rozložení, ktoré ste vybrali. Telo dokumentu nebudete môcť upravovať dovtedy, kým nezavriete pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava presuňte zameranie na oblasť upraviteľného textu. Nahlas sa prečíta zástupný text, napríklad „Názov dokumentu“ alebo „Zadajte sem.“

 4. Zadajte požadovaný text.

 5. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa dokážete premiestniť do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

 6. Keď skončíte, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačte kláves Ť, čím zavriete hlavičku a presuniete sa do tela dokumentu.

Úprava hlavičky alebo päty

Do hlavičky alebo päty môžete pridať ľubovoľný text, napríklad čísla strán, dátum alebo číslo strany. Môžete pridať aj obrázok, napríklad logo spoločnosti.

 1. Ak chcete otvoriť a upraviť hlavičku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  Ak chcete otvoriť a upraviť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Tak sa zameranie presunie do hlavičky alebo päty a otvorí sa pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. Po dokončení zatvorte hlavičku alebo pätu stlačením kombinácie klávesov Alt + J a potom stlačte kláves Ť. Zameranie sa presunie do tela dokumentu.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

Word 2016 ponúka rôzne umiestnenia a formáty číslovania strán ako položiek ponuky na páse s nástrojmi Hlavička a päta.

 1. Ak chcete otvoriť hlavičku na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  Ak chcete otvoriť pätu na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Tak sa otvorí pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat a zameranie sa presunie do hlavičky alebo päty.

 2. Ak chcete vložiť číslo strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom kláves Y, čím sa otvorí ponuka Číslo strany.

 3. Pomocou klávesu šípka nadol sa pohybujete v zozname možných umiestnení čísla strany na strane (v hornej časti strany, v dolnej časti strany a podobne). Stlačením klávesu Enter alebo medzerníka vyberte požadované umiestnenie.

  Každá položka stranového umiestnenia otvorí ďalšiu ponuku, ktorá ponúka možnosti na danom mieste. Pomocou klávesu so šípkou nadol prehľadajte tieto možnosti a požadovanú vyberte

 4. Keď skončíte, stlačením kombinácie klávesov Alt + J a potom klávesu Ť zavrite pás s nástrojmi Hlavička a päta a presuňte umiestnenie späť do tela dokumentu.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete otvoriť hlavičku na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  Ak chcete otvoriť pätu na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Tak sa otvorí pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat a zameranie sa presunie do hlavičky alebo päty.

 2. Ak chcete vložiť dátum, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačte kláves D, čím sa otvorí dialógové okno Dátum a čas.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol sa presúvajte po zozname možných formátov dátumu a času pre hlavičku alebo pätu. Keď nájdete požadovaný formát, stlačením klávesu Tab ho vyberte a premiestnite sa na iné možnosti v dialógovom okne.

 4. V rozbaľovacom poli jazykov stlačením klávesu šípka nadol skontrolujte nainštalované jazyky. Stlačením klávesu Tab vyberte jazyk a presuňte sa na ďalšiu možnosť.

 5. Ak chcete nastaviť dátum a jazykové možnosti ako predvolené, stlačte kláves Enter.

 6. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačením klávesu Enter prijmite svoje voľby.

 7. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť sa do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačte kláves Ť.

Výber niektorej z možností na paneli s nástrojmi Hlavička a päta

Panel s nástrojmi Hlavička a päta obsahuje veľa možností, ktoré môžete použiť na prispôsobenie hlavičky.

 1. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Hlavička a päta – panel s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte klávesy Q, V.

 2. Prejdite na pás s nástrojmi stlačením kombinácie klávesov Alt + J.

 3. Stlačením klávesu Tab prechádzajte medzi príkazmi na paneli s nástrojmi Hlavička a päta.

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný príkaz.

 5. Po dokončení zatvorte hlavičku alebo pätu a zatvorte pás s nástrojmi stlačením kombinácie klávesov Alt + J a potom stlačením klávesu Ť.

Odstránenie hlavičky

 1. Ak chcete odstrániť hlavičku v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, čím sa otvorí ponuka Hlavička na karte Vložiť.

  Ak chcete odstrániť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, čím sa otvorí ponuka Päta na karte Vložiť.

 2. Stlačením klávesu O odstránite hlavičku alebo pätu a potom sa stlačením klávesu ESC vrátite do tela dokumentu.

Pozrite tiež

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word pre Mac môžete použiť klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na vytvorenie hlavičky alebo päty so štandardnými informáciami na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, meno autora a dátum.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičiek a piat

 1. V dokumente Word opakovane stláčajte kláves F6 dovtedy, kým sa dostanete na karte. Ak sa ani na karte Vložiť, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver oznamuje: ", karta Vložiť, 2 8." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Hlavičky, tlačidlo ponuky" alebo "Päty, tlačidlo ponuky." Stlačením klávesu ovládacieho prvku + možnosť + MEDZERNÍK vyberte tlačidlo.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol prejdite na zoznam s rozloženiami hlavičiek a piat.

 4. Stláčaním klávesov so šípkami prechádzajte možnosťami. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky alebo päty. Zameranie zostane na páse s nástrojmi.

 5. Ak chcete prejsť na svoj dokument, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a zameranie sa premiestni na vloženú hlavičku alebo pätu.

 6. Zadajte text hlavičky alebo päty.

 7. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa premiestnite do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

Úprava hlavičiek alebo piat

 1. V dokumente Word stlačením ovládacieho prvku + možnosť + šípka doľava alebo šípka doprava klávesom opakovane prejdite do hlavičky alebo päty.

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, napríklad pomocou kombinácie klávesov Shift + Command + klávesy so šípkami, a zadajte novú hlavičku alebo pätu.

 3. Ak chcete prejsť na nasledujúcu hlavičku alebo pätu, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým na ňu neprejdete. VoiceOver oznámi vaše umiestnenie.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. V dokumente Word stlačením ovládacieho prvku + možnosť + šípka vpravo opakovane prejdite do hlavičky alebo päty.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Zadajte text dátum a čas. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Date & Time button“ (Jedna položka, tlačidlo Dátum a čas). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

 3. Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas s dostupnými možnosťami formátov. Stlačením šípky nadol sa premiestnite na zoznam a následným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol do neho prejdite.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami zoznamu, stláčajte klávesy so šípkou nadol alebo nahor. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "OK, predvolené, tlačidlo". Stlačením klávesu ovládacieho prvku + možnosť + MEDZERNÍK vyberte tlačidlo.

  Dátum sa pridá do hlavičky alebo päty. Zameranie zostáva na páse s nástrojmi Hlavička a päta. Ak chcete ukončiť prácu s pásom s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

Prispôsobenie hlavičiek a piat

Karta Hlavička a päta obsahuje veľa možností, ktoré môžete použiť na prispôsobenie hlavičky alebo päty.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na panel s ponukami a potom stlačením klávesu Z prejdite na ponuku Zobrazenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Ak chcete prechádzať ďalšími položkami pása s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 5. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak chcete po dokončení zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

  Hlavička, päta a karta Hlavička a päta sa zatvoria a zameranie sa presunie do základného textu dokumentu.

Odstránenie hlavičiek a piat

 1. V dokumente Word stlačte ovládací prvok + možnosť + M prejdite na panel s ponukami a potom stlačte V prejdite do ponuky Zobraziť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Funkcia VoiceOver oznámi: „Header, menu button“ (Hlavička, tlačidlo ponuky). Ak chcete prejsť na položku Päta, stlačte kláves Tab. Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Remove Header“ (Odstrániť hlavičku) alebo „Remove Footer“ (Odstrániť pätu).

 6. Ak chcete odstrániť hlavičku alebo pätu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Hlavička alebo päta sa odstráni z dokumentu.

  Ak chcete zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktoré obsahujú štandardné informácie, napríklad čísla strán na všetky strany v dokumente.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

 1. V dokumente, v zobrazení na úpravy presunúť do časti dokumentu, ktoré chcete pridať hlavičku alebo pätu.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vložiť tabulátor." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavičky a päty, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Hlavička a päta a vykoná sa prechod na hlavičku sekcie.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku, zadajte hlavičku pomocou klávesnice na obrazovke.

   Poznámka: Ak chcete otvoriť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínačom" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť pätu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Päty sekcie < číslo sekcie >" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod sekcie päty a môžete zadať päty pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Po dokončení zavrite ponuku Hlavička a päta a vrátite sa do základného textu dokumentu, presuňte prst do oblasti na písanie sa počuť textu dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

 1. Presun časti dokumentu, ktoré chcete pridať čísla strán do hlavičky alebo päty v dokumente, v zobrazení na úpravy.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vložiť tabulátor." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "čísel strán tlačidlo, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Číslo strany.

 5. Ak chcete prispôsobiť čísla strán, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "číselného formátu, pole so zoznamom, < aktuálnou možnosťou > vybraté," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát čísla. Potiahnutím prstom doprava posun v možnostiach. Pri posúvaní, TalkBack oznamuje možností pre vás. Ak na možnosť, dvakrát ťuknite obrazovky. Prejdite späť do ponuky Číslo strany, potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlačidlo dozadu", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. V ponuke Číslo strany, ak chcete pridať čísla strán, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť požadované umiestnenie čísla strany chcete, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho. Číslo strany sa pridá do sekcie hlavičky alebo päty a otvorí sa ponuka Hlavička a päta.

 7. Zavrite ponuku Hlavička a päta a vrátiť do základného textu dokumentu, presuňte prst v oblasti písania sa počuť textu dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete odstrániť stranu čísla, v ponuke Číslo strany potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "odstrániť čísla strán, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie hlavičky

 1. Presun časti dokumentu, ktoré chcete odstrániť hlavičky a päty v dokumente, v zobrazení na úpravy.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vložiť tabulátor." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavičky a päty, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Hlavička a päta a vykoná sa prechod na hlavičku sekcie.

 5. Presuňte zvýraznenie na ponuke Hlavička a päta, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. V ponuke Hlavička a päta vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť hlavičku, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavička menu" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka hlavičky. Potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "odstrániť hlavičku, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť pätu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Päty menu" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka päty. Potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "odstrániť pätu, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Hlavička alebo päta sa odstráni a vykoná sa prechod na ponuku Hlavička a päta.

 7. Zavrite ponuku Hlavička a päta a vrátiť do základného textu dokumentu, presuňte prst v oblasti písania sa počuť textu dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktoré obsahujú štandardné informácie, napríklad čísla strán na všetky strany v dokumente.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word Mobile nájdete v téme Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

Môžete pridať text, ktorý chcete do hlavičky alebo päty.

 1. V dokumente, v zobrazení Rozloženie pri tlači, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavička < číslo sekcie >" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť pätu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Päty < číslo sekcie >" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text hlavičky alebo päty.

 3. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť do základného textu dokumentu, ťuknite na položku hornej polovici obrazovky.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

Môžete pridať čísla strán v rôznych formátoch.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Domov tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Domov, jeden < čísla dostupné položky >." Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vložiť < miesto aktuálnej položky v zozname ponuky a počet dostupných položiek >", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo čísla strany", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa požadované umiestnenie čísla strany chcete, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

 6. Ak chcete prispôsobiť čísla strán, napríklad tak, že vyberiete číselný formát, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Zoznam päty skupiny."

 7. Potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname príkazov a potom dvojitým ťuknutím vyberte požadovaný príkaz.

 8. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, ťuknite na položku hornej polovici obrazovky.

Odstránenie hlavičky

Môžete odstrániť text hlavičky alebo päty.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Selektor tabulátora, tlačidlo Domov zbalené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Domov, jeden < čísla dostupné položky >." Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavička a päta, < miesto aktuálnej položky v zozname ponuky a počet dostupných položiek >", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete odstrániť hlavičku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Hlavička tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete odstrániť pätu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Päta tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odstrániť tlačidlo Hlavička" alebo "Odstrániť pätu tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Hlavičky alebo päty obsah sa odstráni a vykoná sa prechod do hlavičky.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktorá obsahuje štandardné informácie o všetkých strán v dokumente, napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, autora a dátum.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým nezačujete názov karty (väčšinou je to karta Domov).

 2. Pomocou klávesu Tab prejdite na kartu Vložiť a stlačte tlačidlo Enter.

 3. Potom pomocou toho istého klávesu prejdite na tlačidlo Hlavička a päta a stlačte kláves Enter. Otvorí sa oblasť úprav hlavičky a päty.

 4. Ak chcete vytvoriť hlavičku zarovnanú doľava, začnite písať. Ak ju chcete zarovnať na stred, stlačte kláves Tab. Ak ju chcete zarovnať doprava, stlačte kláves Tab ešte raz.

 5. Ak chcete vybrať možnosti hlavičky, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa neozve „Tlačidlo Možnosti“. Ak si ich chcete prezrieť, stlačte medzerník a potom sa presúvajte pomocou klávesov so šípkami. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

 6. Ak chcete pridať pätu, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa neozve „Päta“, a potom začnite písať.

 7. K upravovaniu dokumentu sa vrátite stáčaním kombinácie klávesov Ctrl + F6, až kým sa neozve „Zatvoriť hlavičku a pätu, tlačidlo“, a následným stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×