Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie dotazu v počítačových databázach Accessu

Čítačku obrazovky a klávesnicu môžete použiť na vytvorenie dotazu v programe Access. Prostredníctvom dotazu sa zjednoduší zobrazovanie, pridávanie, odstraňovanie alebo zmena údajov v accessovej počítačovej databáze. Dotazy sú užitočné aj vtedy, ak chcete rýchlo vyhľadať konkrétne údaje, vypočítať alebo zosumarizovať údaje, prípadne vykonať automatizáciu úloh správy údajov, napríklad opakovanej kontroly najaktuálnejších údajov.

Poznámka: Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Typy dotazov

V správne navrhnutej databáze sa údaje, ktoré chcete prezentovať pomocou formulára alebo zostavy, zvyčajne nachádzajú vo viacerých rôznych tabuľkách. Dotaz získava informácie z rôznych tabuliek a zostavuje z nich zobrazenie formou formulára alebo zostavy. Existujú dva hlavné typy dotazov, dotaz Select a akčný dotaz. Typ vami vytvoreného dotazu závisí od úlohy, ktorú chcete vykonať.

Dotaz Select je vlastne žiadosťou o výsledky údajov. Dotaz Select je užitočný pri získavaní údajov, ktoré potrebujete mať zobrazené v údajovom zobrazení. Použitie dotazu Select:

 • Prezeranie údajov iba z určitých polí v tabuľke

 • Prezeranie údajov z viacerých súvisiacich tabuliek súčasne

 • Prezeranie údajov na základe určitých kritérií

 • Vytváranie výpočtov

 • Kombinovanie údajov z rôznych tabuliek

Ak napríklad tabuľka Produkt obsahuje viacero polí (stĺpcov), môžete vytvoriť dotaz Select a použiť ho na získanie prehľadného zobrazenia, ktoré sa zameriava len na potrebné polia (stĺpce). Môžete tiež pridať kritériá a odfiltrovať počet vrátených riadkov, takže sa napríklad vrátia len riadky obsahujúce produkty, ktoré stoja viac ako 10,00 EUR.

Akčný dotaz je žiadosťou o akciu v rámci údajov. Akčný dotaz môžete použiť na pridanie, zmenu alebo odstránenie údajov z databázy. Pre každú úlohu, ako je napríklad pridanie alebo odstránenie údajov, existuje určitý typ akčného dotazu.

Vytvorenie výberového dotazu

Dotaz Select môžete vytvoriť pomocou Sprievodcu dotazom alebo Návrhára dotazov. Ak chcete vykonať jednoduchý dotaz, použite Sprievodcu dotazom. Ak chcete pridať do dotazu kritériá, použite Návrhára dotazov.

Použitie Sprievodcu dotazom

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + C a Q + Z. Otvorí sa okno Nový dotaz spolu s vybratým Sprievodcom jednoduchým dotazom.

  Tipy: 

  • Ak ste ešte tabuľku, pre ktorú chcete vytvoriť dotaz, neuložili, pred otvorením Sprievodcu dotazom sa zobrazí výzva, aby ste tak urobili.

  • Sprievodcu dotazom môžete použiť aj na vytvorenie iných typov dotazov: Krížový dotaz – Vyhľadávací dotaz pre duplicitné záznamy (slúži na vyhľadávanie záznamov s duplicitnými hodnotami polí v jednej tabuľke) a Vyhľadávací dotaz pre chýbajúce záznamy (slúži na vyhľadanie záznamov [riadkov] v jednej tabuľke, ktorá nemá zodpovedajúce zázname v inej tabuľke.)

 2. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno Jednoduchý dotaz so zameraním na stĺpcový zoznam Dostupné polia.

 3. Ak sa chcete presunúť na rozbaľovacie pole úprav Tabuľka alebo dotazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + T alebo Shift + Tab.

 4. Ak chcete otvoriť rozbaľovací zoznam, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Ak chcete v rozbaľovacom zozname vybrať tabuľku, v ktorej chcete spustiť dotaz, použite kláves so šípkou nahor a kláves so šípkou nadol.

 5. Ak sa chcete presunúť na stĺpcový zoznam Dostupné polia, stlačte kláves Tab. Ak chcete vybrať pole, v ktorom chcete spustiť dotaz, použite kláves so šípkou nadol.

 6. Pole do dotazu pridáte stlačením kombinácie klávesov Alt + S. Zameranie sa presunie na stĺpcový zoznam Vybraté polia.

 7. Stlačte kláves Tab. Keď sa ozve „Greater than button“ (Tlačidlo Väčšie ako), stlačte kláves Enter. Ak chcete pridať všetky polia, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Double Right Arrow button“ (Tlačidlo Dvojitá šípka doprava) a nakoniec stlačte kláves Enter.

  Ak chcete do dotazu pridať ďalšie tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Zameranie sa presunie na pole úprav Tabuľky alebo dotazy. Podľa potreby zopakujte kroky 4 až 7.

 8. Ak sa chcete po dokončení pridávania všetkých tabuliek a polí presunúť na ďalšiu stránku sprievodcu, stlačte kombináciu klávesov Alt + N.

  Tip: V závislosti od zadaných informácií sa ďalšie stránky sprievodcu môžu líšiť. Môže sa napríklad zobraziť výzva na výber podrobnosti alebo verzie súhrnu vášho dotazu. Uskutočnite výber a potom sa stlačením kombinácie klávesov Alt + N presuňte na ďalšiu stránku sprievodcu.

 9. Keď sa presuniete na ďalšiu stránku sprievodcu a ozve sa „What title do you want for your query?“ (Ako chcete dotaz nazvať?), stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Výber sa presunie na pole Úprava názvu. Zadajte názov.

 10. Zobrazte, upravte a uložte svoj dotaz.

  • Ak chcete dotaz uložiť a jeho otvorením zobraziť informácie, stlačte kombináciu klávesov Alt + O a kláves Enter. Dotaz zavriete stlačením klávesu F6.

  • Ak chcete dotaz zavrieť a ukončiť sprievodcu bez zobrazenia výsledkov dotazu, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Po zatvorení sprievodcu sa dotaz zobrazí na novej karte so zameraním na prvú bunku

  • Ak chcete návrh dotazu upraviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + M a kláves Enter. Dotaz sa otvorí v návrhovom zobrazení.

Používanie návrhára dotazov

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + C a Q + D. Zobrazí sa dialógové okno Zobraziť tabuľku s vybratou kartou Tabuľky a zároveň sa ozve „Show table dialog“ (Dialógové okno Zobraziť tabuľku).

 2. Ak chcete v okne Zobraziť tabuľku vybrať tabuľku a pridať ju k dotazu, použite kláves so šípkou nadol a stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Tabuľka sa prilepí do pracovného priestoru nad mriežku návrhu.

 3. Dialógové okno Zobraziť tabuľku zavriete stlačením kombinácie klávesov Alt + C.

 4. Nachádzate sa v mriežke návrhu v textovom poli Riadok poľa. Ozve sa „Design, Autonumber, type and text“ (Návrh, Autonumber, typ a text). (V Moderátorovi sa ozve „Access, Row 1, Column 1“ (Access, Riadok 1, Stĺpec 1)). Ak chcete do mriežky návrhu pridať pole, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovací zoznam s dostupnými poľami.

 5. Do rozbaľovacieho zoznamu prejdete stlačením kombinácie klávesov Ctrl + šípka nahor. (V Moderátorovi sa zameranie presunie na rozbaľovací zoznam automaticky.)

 6. Ak chcete v rozbaľovacom zozname vybrať pole, použite kláves so šípkou nadol a potom stlačte kláves Enter. Vybraté pole sa zobrazí v stĺpci. Zameranie sa automaticky presunie do ďalšieho stĺpca.

 7. Ak chcete k dotazu pridať ďalšie polia, zopakujte kroky 4 až 6.

 8. Pridanie kritéria do poľa:

  1. V stĺpci poľa, ku ktorému chcete pridať kritérium, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Criteria“ (Kritériá). (V Moderátorovi sa ozve „Row 11, Column 1“ (Riadok 11, Stĺpec 1)).

  2. Zadajte kritérium. V tabuľke Produkty môžete napríklad zadať do poľa Cena reťazec >=10 a zobraziť tak produkty, ktorých cena je vyššia alebo rovná sume 10,00 EUR.

 9. Ak chcete zobraziť výsledky dotazu, stlačte kláves Alt, potom kombináciu klávesov J + Q a nakoniec kláves G.

 10. Ak chcete dotaz uložiť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + S. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov dotazu a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Použitím návrhára dotazov môžete prezerať údaje z viacerých súvisiacich tabuliek súčasne. Ak máte napríklad databázu s tabuľkou Zákazníci a tabuľkou Objednávky a každá tabuľka obsahuje pole Identifikácia zákazníka, ktoré vytvára základ pre vzťah „one-to-many“ medzi týmito dvoma tabuľkami, môžete vytvoriť dotaz, ktorý vráti objednávky pre zákazníkov z konkrétneho mesta. Ak chcete vytvoriť dotaz, ktorý súčasne vyhľadáva údaje z viacerých tabuliek, použite na to uvedený postup. Ak však chcete do dotazu pridať ďalšie tabuľky, polia a kritériá, je potrebné zopakovať kroky 2 až 8.

Vytvorenie parametrického dotazu

Ak často spúšťate rôzne variácie určitého dotazu, zvážte použitie parametrického dotazu. Po spustení parametrického dotazu zobrazí tento dotaz výzvy na zadanie hodnôt pre polia a potom použije poskytnuté hodnoty na vytvorenie kritérií dotazu.

 1. Na table Navigácia vyberte dotaz, na základe ktorého chcete vytvoriť parametrický dotaz.

 2. Stlačte kláves na zobrazenie kontextovej ponuky (zvyčajne sa nachádza v pravej dolnej časti klávesnice) alebo kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Open, O“ (Otvoriť, O).

 3. Stlačte kláves D. Dotaz sa otvorí v návrhovom zobrazení so zameraním na prvý riadok prvého poľa v mriežke návrhu dotazu.

 4. Ak sa chcete presunúť na pole, ktoré chcete upraviť, použite kláves so šípkou doprava.

 5. Ak sa chcete presunúť na riadok Kritériá, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Criteria“ (Kritériá). (V Moderátorovi sa ozve „Row 11, Column 1“ (Riadok 11, Stĺpec 1)).

 6. V bunke odstráňte všetky existujúce informácie a zadajte parametrický reťazec. Ak chcete napríklad vytvoriť parametrický dotaz pre dotaz určený na vyhľadávanie zákazníkov v New Yorku, odstráňte výraz „New York“ a zadajte [Pre ktoré mesto?]. V texte výzvy na zadanie parametra sa nesmie používať bodka (.) ani výkričník (!).

  Reťazec [Pre ktoré mesto?] predstavuje výzvu na zadanie parametra. Zátvorky označujú, že dotaz zobrazí výzvu na zadanie vstupnej hodnoty a text (v tomto prípade [Pre ktoré mesto?]) je otázka, ktorá sa bude zobrazovať vo výzve na zadanie parametra.

 7. Ak chcete dotaz spustiť, stlačte kláves Alt, kombináciu klávesov J + Q a potom kláves G. Otvorí sa okno Zadanie hodnoty parametra so zameraním na pole úprav. Zadajte hodnotu, napríklad New York.

 8. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter. V tomto príklade sa zobrazia objednávky pre zákazníkov z mesta New York.

Zadanie typov údajov parametrov

Pre parameter môžete zadať, aký typ údajov má prijímať. Typ údajov môžete nastaviť pre ľubovoľný parameter, ale najdôležitejšie je to v prípade parametra typu Number, Currency alebo Date/Time. Ak nastavíte, aký typ údajov má parameter prijímať, používateľovi sa v prípade zadania nesprávneho typu údajov, napríklad textu pre parameter typu Currency, zobrazí chybové hlásenie.

Poznámka: Ak je parameter nastavený na prijímanie textových údajov a vstupná hodnota sa interpretuje ako text, nezobrazí sa žiadne chybové hlásenie.

Pri konkretizovaní typov údajov pre parametre v dotaze postupujte takto:

 1. Otvorte parametrický dotaz. Ak chcete prepnúť na návrhové zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves W a potom D. Otvorí sa mriežka návrhu.

 2. Stlačte kláves Alt, potom kombináciu klávesov J + Q a potom S + P. Otvorí sa dialógové okno Parametre dotazu so zameraním na stĺpec Parameter.

 3. Zadajte výzvu pre každý parameter, v ktorom chcete určiť typ údajov. Skontrolujte, či sa každý parameter zhoduje s výzvou, ktorá sa používa v riadku Kritériá v mriežke návrhu dotazu. Ak ste napríklad zadali reťazec [Pre ktoré mesto?], mali by ste rovnakú výzvu zadať aj do dialógového okna Parametre dotazu.

 4. Ak sa chcete presunúť do stĺpca Typ údajov, stlačte kláves Tab.

 5. Ak chcete otvoriť rozbaľovací zoznam, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

 6. Ak chcete vybrať typ údajov pre parameter, použite kláves so šípkou nadol.

 7. Stlačením klávesu Enter dialógové okno uložíte a zavriete.

Získajte ďalšie informácie o používaní parametrov na požadovanie zadania vstupnej hodnoty pri spustení dotazu.

Vytvorenie krížového dotazu

Ak chcete zmeniť štruktúru súhrnných údajov, aby boli ľahšie čitateľné a pochopiteľné, zvážte použitie krížového dotazu. Krížový dotaz umožňuje vypočítať súčet, priemer a ďalšie agregačné funkcie a následne zoskupiť výsledky podľa dvoch množín hodnôt – jednej naboku v údajovom hárku a druhej vodorovne v hornej časti hárka. Na rýchle vytvorenie krížového dotazu môžete použiť aj Sprievodcu dotazom.

V Sprievodcovi krížovým dotazom si môžete ako zdroj záznamov pre krížový dotaz vybrať iba jednu tabuľku alebo dotaz. Ak sa všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do krížového dotazu, nenachádzajú v jednej tabuľke, vytvorte najprv výberový dotaz, ktorý vráti požadované údaje.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + C a Q + Z. Otvorí sa dialógové okno Nový dotaz spolu s vybratým Sprievodcom jednoduchým dotazom.

  Tip: Ak ste ešte tabuľku, pre ktorú chcete vytvoriť dotaz, neuložili, pred otvorením Sprievodcu dotazom sa zobrazí výzva, aby ste tak urobili.

 2. Stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa „Crosstab Query Wizard“ (Sprievodca krížovým dotazom).

 3. Stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + N. Otvorí sa Sprievodca krížovým dotazom s vybratým prepínačom Tabuľky a zameraním na stĺpcový zoznam Tabuľky.

 4. Vyberte objekty, ktoré chcete použiť na vytvorenie krížového dotazu:

  • Ak chcete vybrať tabuľku, použite kláves so šípkou nadol.

  • Dotaz vyberiete stlačením kombinácie klávesov Alt + Q. Ak sa chcete presunúť na stĺpcový zoznam a ozve sa „Queries radio button checked“ (Začiarknutý prepínač dotazov), stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab a potom pomocou klávesu so šípkou nadol dotaz vyberte.

  • Ak chcete vybrať tabuľky aj dotazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Ak sa chcete presunúť na stĺpcový zoznam a ozve sa „Both radio button checked“ (Začiarknutý prepínač pre obe možnosti), stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte tabuľky a dotazy.

 5. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu stránku, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + N.

 6. Otvorí sa nasledujúca stránka so zameraním na stĺpcový zoznam Dostupné polia. Ak chcete vybrať polia obsahujúce hodnoty, ktoré sa majú použiť ako záhlavia riadkov, stlačte kláves so šípkou nadol.

 7. Ak chcete vybraté pole pridať, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Tento postup zopakujte pre každé pole, ktoré chcete pridať.

  Tipy: 

  • Ako zdroj hlavičiek riadkov môžete vybrať najviac tri polia. Čím menší počet hlavičiek riadkov použijete, tým čitateľnejší bude údajový hárok krížového dotazu.

  • Ak pre hlavičky riadkov vyberiete viac ako jedno pole, potom bude poradie polí vybraté v sprievodcovi určovať predvolené poradie, v ktorom budú zoradené výsledky dotazu.

 8. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu stránku sprievodcu, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + N.

 9. Ak chcete na nasledujúcej stránke vybrať pole obsahujúce hodnoty, ktoré chcete použiť ako záhlavia stĺpcov, použite kláves so šípkou nadol.

  Tip: Vo všeobecnosti by ste mali použiť pole s menším počtom údajov, aby ste zachovali čitateľnosť výsledkov. Mali by ste napríklad uprednostniť pole, ktoré môže obsahovať len niekoľko hodnôt (napríklad pohlavie), pred poľom obsahujúcim veľa rôznych údajov (napríklad vek).

 10. Ak pole vybraté pre záhlavia stĺpcov obsahuje údaje typu dátum/čas, sprievodca pridá krok, v ktorom vám umožní zoskupiť dátumy do intervalov. Môžete vybrať možnosť Rok, Štvrťrok, Mesiac, Dátum alebo Dátum a čas. Ak pre záhlavia stĺpcov nevyberiete pole s dátumom a časom, sprievodca tento krok preskočí.

 11. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu stránku, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + N. Po otvorení stránky sa vyberie prvé pole v stĺpcovom zozname Polia so zameraním na stĺpcový zoznam Funkcie.

 12. Ak sa chcete presunúť na stĺpcový zoznam Polia a vybrať iné pole, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Ozve sa „Fields, Colon, List box“ (Polia, Dvojbodka, Stĺpcový zoznam) a názov prvého poľa. (V Moderátorovi sa ozve „Fields, Selected“ (Polia, Vybraté).

 13. Ak chcete vybrať pole, použite kláves so šípkou nadol.

 14. Ak sa chcete presunúť do poľa Zoznam funkcií, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Functions, Colon, List box“ (Funkcie, Dvojbodka, Stĺpcový zoznam) a názov prvej funkcie. V Moderátorovi sa ozve „Functions Selected“ (Funkcie, Vybraté).

 15. Ak chcete vybrať funkciu a použiť ju na vypočítanie súhrnných hodnôt, použite kláves so šípkou nadol. Typ údajov vo vybratom poli určuje, ktoré funkcie sú k dispozícii.

 16. Po dokončení výberu prejdite na začiarkavacie políčko Áno, zahrnúť súčty riadkov a začiarknite ho, prípade jeho začiarknutie zrušte.

  Ak zahrniete súčty riadkov, krížový dotaz bude obsahovať ďalšiu hlavičku riadka, ktorý používa rovnaké pole a funkciu ako pole s hodnotami. Po zahrnutí súčtov riadkov sa pridá ďalší stĺpec, ktorý bude obsahovať súhrn zostávajúcich stĺpcov. Ak napríklad krížový dotaz vypočítava priemerný vek podľa miesta a pohlavia (s údajmi o pohlaví v hlavičkách stĺpcov), toto ďalšie pole bude obsahovať výpočet priemerného veku podľa miesta bez ohľadu na pohlavie.

  Tip: Funkciu použitú na výpočet súčtov riadkov môžete zmeniť úpravou krížového dotazu v návrhovom zobrazení.

 17. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu stránku sprievodcu, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + N.

 18. Ak chcete na ďalšej stránke dotaz pomenovať, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab a potom zadajte názov. Predvolený názov obsahuje príponu „_crosstab.“

 19. Zobrazte, upravte a uložte dotaz.

  • Ak chcete zobraziť krížový dotaz, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete návrh dotazu upraviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + M a kláves Enter.

  • Ak chcete dotaz uložiť a ukončiť sprievodcu, stlačte kombináciu klávesov Alt + F.

Vytvorenie odstraňovacieho dotazu

Ak chcete z tabuľky alebo z dvoch súvisiacich tabuliek odstrániť zároveň aj všetky záznamy (riadky), použite odstraňovací dotaz. Odstraňovací dotaz je užitočný, pretože umožňuje zadať kritériá na rýchle vyhľadanie a odstránenie údajov. Taktiež šetrí váš čas, pretože uložený dotaz môžete opätovne použiť.

Poznámky: 

 • Pred odstránením akýchkoľvek údajov alebo spustením odstraňovacieho dotazu skontrolujte, či máte vytvorenú zálohu accessovej počítačovej databázy. Vďaka odstraňovaciemu dotazu môžete ešte pred vykonaním odstránenia preskúmať riadky, ktoré budú odstránené.

 • Ak chcete odstrániť len niekoľko záznamov, nepotrebujete dotaz. Stačí iba otvoriť tabuľku v údajovom zobrazení, vybrať polia (stĺpce) alebo záznamy (riadky), ktoré chcete odstrániť, a potom stlačiť kláves Delete. Zobrazí sa výzva na potvrdenie trvalého odstránenia.

Vytvorenie odstraňovacieho dotazu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + C a Q + D. Otvorí sa dialógové okno Zobraziť tabuľku.

 2. Ak chcete vybrať tabuľku, použite kláves so šípkou nadol. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Tento postup zopakujte pre každú tabuľku, z ktorej chcete záznamy odstrániť.

 3. Dialógové okno Zobraziť tabuľku zavriete stlačením kombinácie klávesov Alt + C. Tabuľka sa zobrazí ako okno v ľavej hornej časti mriežky návrhu dotazu spolu so všetkými poliami.

 4. Stlačte kláves Alt, potom kombináciu klávesov J + Q a nakoniec kláves X. Otvorí sa mriežka návrhu dotazu so zameraním na prvé pole. V mriežke návrhu už polia Zoradiť a Zobraziť nie sú viac k dispozícii. K dispozícii však bude riadok Odstrániť.

 5. Ak sa ozve „Autonumber, Row 1, Type and text“ (Autonumber, Riadok 1, Typ a text) a vy chcete otvoriť rozbaľovací zoznam, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

 6. Odstránenie všetkých prázdnych riadkov v tabuľke alebo v poli:

  1. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte pole v tabuľke a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na nasledujúci stĺpec.

  2. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci stĺpec, stlačte kláves so šípkou doľava.

  3. Ak sa chcete presunúť na riadok Odstrániť, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa ozve „Delete colon“ (Odstrániť dvojbodku) a vy chcete otvoriť rozbaľovací zoznam, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

  4. Ak chcete vybrať položku „Kde“, stlačte kláves so šípkou nahor a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na nasledujúci stĺpec.

  5. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci stĺpec, stlačte kláves so šípkou doľava.

  6. Ak sa chcete presunúť na riadok Kritérium, stlačte kláves so šípkou nadol.

  7. Ak sa ozve „Criteria“ (Kritérium) alebo „Row 11, Column 1“ (Riadok 11, Stĺpec 1), typ je hodnota Nula.

 7. Použitie konkrétnych kritérií v odstraňovacom dotaze:

  1. a. Ak chcete vybrať pole obsahujúce kritériá, ktoré chcete použiť pri odstraňovaní, použite kláves so šípkou nadol a stlačte kláves Enter.

  2. b. Ak sa chcete presunúť na riadok Odstrániť, stlačte kláves so šípkou nadol. Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol a potom stlačením klávesu so šípkou nadol a klávesu Enter vyberte položku „Kde“. Zameranie sa presunie na nasledujúci stĺpec.

  3. c. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci stĺpec, stlačte kláves so šípkou doľava.

  4. d. Ak sa chcete presunúť na riadok Kritérium, stlačte kláves so šípkou nadol.

  5. e. Zadajte kritériá. Vzorový zoznam kritérií v dotazoch nájdete v téme Vytvorenie a spustenie odstraňovacieho dotazu.

  6. f. Ak sa chcete presunúť na riadok Zobraziť, stlačte kláves so šípkou nahor.

  7. g. Pre každé kritérium zrušte začiarknutie políčka Zobraziť.

 8. Ak chcete skontrolovať, či dotaz vracia záznamy, ktoré chcete odstrániť, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves W a potom H.

 9. Spustenie dotazu:

  1. Na návrhové zobrazenie môžete prepnúť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H, klávesu W a potom D.

  2. V návrhovom zobrazení stlačte kláves Alt, potom kombináciu klávesov J + Q a nakoniec kláves G. Otvorí sa okno potvrdenia s výzvou na potvrdenie odstránenia x-tého počtu riadkov.

  3. Ak chcete odstrániť riadky, stlačte kláves Enter.

 10. Ak chcete dotaz uložiť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + S. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov a stlačte kláves Enter.

Zálohovanie databázy

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F a kláves A. Otvorí sa stránka Uložiť ako s vybratou možnosťou Uložiť databázu ako.

 2. Ak chcete zálohovať databázu, stlačte kláves B a kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako s vybratým textovým polom Názov súboru. Ak chcete, môžete zadať nový názov databázy a potom stlačte kláves Enter.

Pri použití súboru alebo databázy určenej iba na čítanie alebo vytvorenej v predchádzajúcej verzii programu Access sa môže zobraziť hlásenie, že záložnú kópiu databázy nie je možné vytvoriť.

Ak sa chcete vrátiť k zálohe, zavrite a zmeňte názov pôvodného súboru, takže záložná kópia môže použiť názov pôvodnej verzie. Priraďte názov pôvodnej verzie záložnej kópii a v programe Access otvorte premenovanú záložnú kópiu.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×