Používanie čítačky obrazovky na vloženie excelových údajov do počítačových databáz Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vloženie excelových údajov do počítačových databáz Accessu

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Access môžete pomocou klávesnice a čítačky obrazovky importovať Excel hárok na Access alebo prepojenie z Access počítačovej databázy do Excel hárka. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Príprava excelového hárka na import alebo prepojenie

Skôr než začnete údaje z hárka ExcelAccess, urobte si chvíľku na preskúmanie hárka a rozhodnite sa, ako chcete importovať údaje z tohto hárka.

Príprava cieľovej databázy Accessu na import

Pred importovaním údajov z Excel hárka chvíľku Skontrolujte, či je cieľová databáza Access pripravená na importovanie a rozhodnúť sa, ako chcete uložiť importované údaje.

 • Skontrolujte, či cieľová Access databáza nie je určená iba na čítanie, a či máte povolenia na vykonávanie zmien v databáze.

 • Rozhodnite sa, či chcete uložiť údaje do novej alebo existujúcej tabuľky:

  • Ak sa rozhodnete uložiť údaje do novej tabuľky, Access vytvorí tabuľku a pridá importované údaje do tejto tabuľky. Ak tabuľka so zadaným názvom už existuje, Access prepíše obsah tabuľky s importovanými údajmi.

  • Ak sa rozhodnete pridať údaje do existujúcej tabuľky, riadky v hárku Excel sa pripoja k zadanej tabuľke.

 • Ak sa rozhodnete pripojiť údaje Excel k existujúcej tabuľke Access, uistite sa, že nastavenie štruktúry a poľa v zdrojových údajoch v Excel zhodujú s tými v cieľovej tabuľke v Access. Ak chcete otvoriť Access ovú tabuľku v návrhovom zobrazení na kontrolu, stlačte kombináciu klávesov ALT + H, W, D. Skontrolujte tabuľku v zozname v časti Príprava cieľovej databázy, krok 2, v téme Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zošite programu Excel.

Import údajov

Pri importovaní údajov Access vytvorí kópiu údajov v novej alebo existujúcej tabuľke bez zmeny zdrojového hárka Excel.

Poznámka: Ak chcete vybrať pole, ktoré chcete upraviť, budete musieť pomôcť vám v kroku 9.

 1. Ak je zošit otvorený, zatvorte ho Excel zdroj.

 2. Otvorte cieľovú Access databázu, v ktorej sa importované údaje uložia.

  Tip: Ak chcete vytvoriť novú prázdnu databázu, stlačte kombináciu klávesov ALT + F, N, L.

 3. Ak chcete otvoriť dialógové okno získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok , v závislosti od používanej verzie Access vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vo verzii predplatného na Office 365 alebo Access 2019 stlačte kombináciu klávesov ALT + X, N, 1, potom F a X.

  • V Access 2016 aleboAccess 2013 stlačte kombináciu klávesov ALT + X, čím prejdete na kartu externé údaje . Stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete do skupiny importovať & prepojenie , stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Excel", a stlačte kláves ENTER.

  Otvorí sa dialógové okno získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok .

 4. V dialógovom okne získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok vykonajte jeden z týchto krokov, ak chcete zadať Excel súbor obsahujúci údaje, ktoré chcete importovať:

  • Ak chcete presunúť zameranie na textové pole názov súboru , stlačte kláves F a potom prilepte alebo zadajte cestu k Excel súboru.

  • Ak chcete vyhľadať súbor, stlačte kláves R. Otvorí sa dialógové okno súbor otvoriť . Prejdite na požadovaný súbor a po zadaní súboru ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

 5. Ak chcete určiť spôsob ukladania importovaných údajov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete údaje uložiť do novej tabuľky, stlačením klávesu I sa presuňte do novej tabuľky v aktuálnej databáze a vyberte možnosť importovať zdrojové údaje do novej tabuľky . Systém vás neskôr vyzve, aby ste zadali názov tejto tabuľky.

  • Ak chcete pridať údaje do existujúcej tabuľky, stlačením klávesu a prejdite na položku a vyberte možnosť Pripojiť kópiu záznamov k tabuľke . Ak chcete vybrať tabuľku, stlačte raz kláves Tab. Zameranie sa presunie do zoznamu tabuľky. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves so šípkou nadol rozbaľte zoznam, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná tabuľka, a stlačením klávesu ENTER ju vyberte. Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade, ak databáza neobsahuje žiadne tabuľky.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na tlačidlo OK , a potom stlačte kláves ENTER. Spustí sa Sprievodca importovaním z tabuľkového hárka .

  Tip: Ak čítačka obrazovky nedokáže automaticky prečítať okná sprievodcu, stlačte kláves SR + W.

 7. Ak má zošit zdroja Excel iba jeden hárok a žiadne rozsahy, môžete prejsť na ďalší krok. Ak zošit obsahuje viac ako jeden hárok alebo pomenovaný rozsah, použite jeden z nasledujúcich postupov na výber hárka alebo rozsahu, ktorý sa má importovať:

  • Ak chcete vybrať hárok, stlačte kombináciu klávesov ALT + W, jedenkrát stlačte kláves TAB, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný hárok, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

  • Ak chcete vybrať pomenovaný rozsah, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, jedenkrát stlačte kláves TAB, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný rozsah, a stlačením klávesu ENTER ho vyberte.

  Otvorí sa okno s nasledujúcim sprievodcom.

 8. Ak prvý riadok zdrojového hárka alebo rozsahu obsahuje názvy polí, stlačením klávesu I sa presuňte na položku a vyberte prvý riadok obsahujúci záhlavia stĺpcov . Stlačením klávesu ENTER premiestnite zameranie na ďalšie okno sprievodcu.

  Ak pripájate údaje k existujúcej tabuľke, môžete prejsť na krok 11.

 9. V okne nového Sprievodcu môžete v prípade potreby zadať informácie o každom poli, ktoré importujete. Vyberie sa prvé pole v hárku alebo rozsahu. Môžete vykonávať nasledovné:

  • Ak chcete zmeniť názov aktuálneho poľa, stlačte kombináciu klávesov ALT + M a zadajte nový názov.

  • Ak chcete zmeniť typ údajov poľa, stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Zameranie sa presunie na zoznam Typ údajov . Ak chcete zoznam rozbaliť, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, a potom jedenkrát stlačte kláves Tab.

  • Ak chcete zmeniť, či je pole indexované alebo nie, stlačte kombináciu klávesov ALT + I. Počujete aktuálnu hodnotu. Ak chcete zoznam rozbaliť, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, a potom jedenkrát stlačte kláves Tab.

  • Ak nechcete importovať aktuálne pole, stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím sa presuniete, a vyberte možnosť neimportovať pole .

  Ak chcete vybrať iné pole, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Pane" (tabla), a požiadajte kolegu, aby vám pomohol vybrať požadované pole. Upravte polia podľa vyššie uvedeného postupu. Po dokončení stlačte kláves ENTER, čím sa presuniete do nasledujúceho okna sprievodcu.

 10. Pridajte primárny kľúč pre novú tabuľku. Hlavný kľúč identifikuje záznamy v tabuľke, aby ste mohli rýchlejšie získavať údaje. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete povoliť Access pridať hlavný kľúč, stlačte kláves A.

  • Ak chcete vybrať vlastný primárny kľúč, stlačte kláves C. Ak chcete definovať kláves, ktorý sa má použiť, jedenkrát stlačte kláves Tab. Zameranie sa presunie na zoznam kľúčov. Ak chcete zoznam rozbaliť, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný kláves.

  • Ak nechcete používať primárne kľúče, stlačte kláves O.

  Ak chcete premiestniť posledné okno sprievodcu, stlačte kláves ENTER.

 11. Otvorí sa okno záverečného sprievodcu. Zameranie sa nachádza v poli importovať do tabuľky a počujete aktuálny názov cieľovej tabuľky. Ak chcete zmeniť názov tabuľky, zadajte nový názov a stlačením klávesu ENTER Dokončite import.

  Poznámka: Ak sa ozve upozornenie, že tabuľka už existuje a chcete, aby sa existujúca tabuľka prepísala s importovanými údajmi, stlačte kláves Y. Ak chcete tabuľku premenovať, stlačte kláves N. Stlačením kombinácie klávesov ALT + I sa premiestnite späť do poľa importovať do tabuľky , zadajte iný názov tabuľky a stlačte kláves ENTER.

 12. Ak bol import kompletne alebo čiastočne úspešný, Access zobrazí stav importu. Access tiež zobrazí výzvu na uloženie krokov importu, aby ste ich mohli rýchlo opakovať bez sprievodcu importom. Ak chcete vybrať túto možnosť, stlačte kombináciu klávesov ALT + V. Ak chcete pomenovať kroky importu, stlačte kombináciu klávesov ALT + A a zadajte názov operácie importovania. Ak chcete uložiť kroky importu, stlačte kombináciu klávesov ALT + S.

  Ak sa pri importe zlyhá, ozve sa "Vyskytla sa chyba pri pokuse o importovanie súboru", za ktorým nasleduje názov súboru. Stlačením klávesu ENTER ukončite upozorňujúce hlásenie.

Vytvorenie prepojenia na údaje v Exceli

Pomocou Sprievodcu prepojením v tabuľkovom hárku vytvorte prepojenie z databázy Access na údaje v Excel, aby ste mohli používať nástroje na vytváranie dotazov a vytváranie správ v Access bez toho, aby ste museli uchovať kópiu Excel údajov v databáze.

Keď vytvoríte prepojenie na hárok Excel alebo pomenovaný rozsah, Access vytvorí novú tabuľku, ktorá je prepojená so zdrojovými bunkami. Všetky zmeny, ktoré vykonáte v zdrojových bunkách v Excel, sa zobrazia v prepojenej tabuľke v Access. Obsah príslušnej tabuľky v Access však nie je možné upravovať. Ak chcete pridať, upraviť alebo odstrániť údaje, musíte vykonať zmeny v zdrojovom Excel súbore.

Databáza môže obsahovať viacero prepojených tabuliek.

Spustenie Sprievodcu prepojením v tabuľkovom hárku

V Access existujú dva spôsoby, ako vybrať Excel zošit, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a spustiť Sprievodcu prepojením na tabuľkový hárok. Zošit Excel môžete otvoriť v Access alebo použiť dialógové okno získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok .

Otvorenie excelového zošita v Accesse

 1. Otvorte Access databázu, v ktorej chcete vytvoriť prepojenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT + F, O prejdite do ponuky Otvoriť .

 3. Ak chcete zošit vyhľadať, stlačte kláves O. Otvorí sa dialógové okno Windows Otvoriť .

 4. Ak chcete zmeniť typ súboru, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "súbory typu, Microsoft Access", a stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve "All Files" (všetky súbory), a stlačte kláves ENTER.

 5. Vyhľadajte požadovaný zošit a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER a spustite Sprievodcu prepojením na tabuľkový hárok.

Používanie dialógového okna získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok

 1. Otvorte Access databázu, v ktorej chcete vytvoriť prepojenie.

  Tip: Ak nechcete vytvoriť prepojenie na existujúcu databázu, stlačte kombináciu klávesov ALT + F, N, L a vytvorte novú prázdnu databázu.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok , v závislosti od používanej verzie Access vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vo verzii predplatného na Office 365 alebo Access 2019 stlačte kombináciu klávesov ALT + X, N, 1, potom F a X.

  • V Access 2016 alebo Access 2013 stlačte kombináciu klávesov ALT + X, čím prejdete na kartu externé údaje . Stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete do skupiny importovať & prepojenie , stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Excel", a stlačte kláves ENTER.

  Otvorí sa dialógové okno získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok .

 3. V dialógovom okne získať externé údaje – excelový tabuľkový hárok vykonajte jeden z týchto krokov, ak chcete zadať Excel súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie:

  • Ak chcete presunúť zameranie na textové pole názov súboru , stlačte kláves F a potom prilepte alebo zadajte cestu k Excel súboru.

  • Ak chcete vyhľadať súbor, stlačte kláves R. Otvorí sa dialógové okno súbor otvoriť . Prejdite na požadovaný súbor a po zadaní súboru ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

 4. Stlačením kombinácie klávesov ALT + L sa premiestnite do a vyberte prepojenie na zdroj údajov vytvorením možnosti prepojenej tabuľkya stlačením klávesu ENTER. Spustí sa Sprievodca prepojením na tabuľkový hárok .

Vytvorenie prepojenia na údaje programu Excel pomocou Sprievodcu prepojením v tabuľkovom hárku

Sprievodca prepojením v tabuľkovom hárku vás prevedie procesom prepojenia. Stačí vybrať požadované možnosti a Excel údaje prepojené s databázou v žiadnom okamihu.

Tip: Ak čítačka obrazovky nedokáže automaticky prečítať okná sprievodcu, stlačte kláves SR + W.

 1. Ak má zošit zdroja Excel iba jeden hárok a žiadne rozsahy, môžete prejsť na ďalší krok. Ak zošit obsahuje viac ako jeden hárok alebo pomenovaný rozsah, použite jeden z nasledujúcich postupov na výber hárka alebo rozsahu:

  • Ak chcete vybrať hárok, stlačte kombináciu klávesov ALT + W, jedenkrát stlačte kláves TAB, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný hárok, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

  • Ak chcete vybrať rozsah, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, jedenkrát stlačte kláves TAB, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný rozsah, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

  Otvorí sa okno s nasledujúcim sprievodcom.

 2. Ak prvý riadok zdrojového hárka alebo rozsahu obsahuje názvy polí, stlačením klávesu I sa presuňte na položku a vyberte prvý riadok obsahujúci záhlavia stĺpcov . Stlačením klávesu ENTER premiestnite zameranie na ďalšie okno sprievodcu.

 3. Otvorí sa okno záverečného sprievodcu. Zameranie sa nachádza v poli názov prepojenej tabuľky a počujete aktuálny názov prepojenej tabuľky. Ak chcete zmeniť názov tabuľky, zadajte nový názov tabuľky a stlačením klávesu ENTER Dokončite import.

  Poznámka: Ak sa ozve upozornenie, že tabuľka už existuje a chcete, aby sa existujúca tabuľka prepísala s importovanými údajmi, stlačte kláves Y. Ak chcete premenovať cieľovú tabuľku, stlačte kláves N. Stlačením kombinácie klávesov ALT + I sa presuňte späť do poľa importovať do tabuľky , zadajte iný názov tabuľky a stlačte kláves ENTER.

 4. Ak bolo prepojenie úspešné, ozve sa "dokončilo sa prepojenie tabuľky so súborom", za ktorým nasleduje názov Excel súboru. Stlačením klávesu ENTER Ukončite oznámenie. Prejdite na prepojenú tabuľku a skontrolujte jej obsah. Informácie o riešení problémov nájdete v téme Riešenie problémov s #Nummi! a inými nesprávnymi hodnotami v prepojenej tabuľke v téme Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zošite programu Excel.

  Ak prepojenie zlyhalo, znova skontrolujte zdrojový súbor Excel v kontrolnom zozname v časti Príprava cieľovej databázy, krok 2, v téme Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zošite programu Excel.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tabuliek v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie dotazu v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie formulára v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na exportovanie accessovej tabuľky do textového súboru

Klávesové skratky pre Access

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Accesse

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×