Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite OneNote pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na organizovanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú stranami, sekciami a skupinami sekcií. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako pridať stránky, sekcie a ďalšie poznámkové bloky, keď sú potrebné, a dokonca aj premenovať, presuňte, alebo ich odstráňte.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kláves s logom Windows spolu s klávesmi Shift + N.

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu vo OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Add Notebook button“ (tlačidlo Pridať poznámkový blok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Dostanete sa do nového okna s vybratou kartou Nové ponuky Súbor. Moderátor oznámi „New tab item“ (Položka karty Nové). Na tejto karte môžete vybrať miesto uloženia a názov poznámkového bloku.

 3. Stlačením klávesu šípka doprava presunúť do časti Výber umiestnenia na karte nové. Potom nahor a nadol klávesy so šípkami na pohyb medzi umiestnenia. Čítačiek obrazovky oznámiť umiestnení, pri posúvaní. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 4. Po výbere umiestnenia, vykoná sa prechod do poľa Názov poznámkového bloku. Zadajte názov poznámkového bloku, a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa vytvorí a kurzor sa umiestni do poľa názov stránky 1 novú sekciu v poznámkovom bloku.

  Poznámka: Ak ukladáte do služby OneDrive alebo iného online umiestnenia, možno bude potrebné prihlásiť sa, ak ste tak ešte neurobili.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T.

 2. Vytvorí sa sekcia, kurzor sa umiestni na kartu sekcie a vy môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter. Sekcia sa pomenuje a kurzor sa premiestni do poľa názvu strany.

Vytvorenie skupiny sekcií

Vďaka skupinám sekcií môžete udržiavať súvisiace sekcie pohromade.

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa Moderátor oznámi "Položka ponuky Nová skupina sekcií." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Nová skupina sekcií." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Moderátor oznamuje: "novú stranu vytvorili, okna programu OneNote, upravovanie, nová skupina sekcií."

 4. Zadajte názov skupiny sekcií a stlačte kláves Enter.

  Vytvorí sa skupina sekcií a vy teraz môžete do skupiny pridávať sekcie.

Vytvorenie strany

 1. V sekcii v mieste, kde chcete pridať stranu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

 2. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa názvu strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, stlačte vo OneNote kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete premenovať.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Menu“ (Ponuka).

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť: "Položka ponuky vlastnosti". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Vlastnosti". Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 5. Otvorí sa dialógové okno Poznámkový blok - vlastnosti a zameranie sa presunie do poľa Zobrazovaný názov. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa premenuje.

Premenovanie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. Vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami doprava a doľava prejdite do sekcie alebo skupiny sekcií, ktoré chcete premenovať.

 3. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Moderátor oznamuje: "Premenovať položku z ponuky". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Premenovať".

 4. Stlačením klávesu medzerník. Moderátor oznamuje "Úpravy" a názov sekcie. Pomocou softvéru JAWS, aby bolo počuť názov sekcie.

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Sekcia sa premenuje.

Premenovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci strán.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Moderátor oznamuje: "Premenovať položku z ponuky". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Premenovať".

 4. Stlačením klávesu medzerník. Moderátor oznamuje: "názov, stránky úpravy." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Názov stránky".

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Strana sa premenuje.

Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku prejdite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + G na navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami doprava alebo doľava prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznamuje: "Premenovať položku z ponuky". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Premenovať".

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, až budete počuť Moderátor oznamuje: "Premiestniť alebo kopírovať položku z ponuky." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Premiestniť alebo kopírovať." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa dialógové okno premiestniť alebo kopírovať časti.

 5. Zameranie sa presunie do vyhľadávacieho poľa, kde môžete začať zadávať názov poznámkového bloku, sekcie alebo skupiny sekcií, do ktorých chcete premiestniť alebo kopírovať sekciu. Výsledky vyhľadávania sa počas zadávania zobrazujú nižšie. Ak chcete prejsť k výsledkom, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy.

 6. Keď ste našli správny cieľový, stláčaním klávesu Tab prejdite do dialógového okna tlačidlá. Prvé tlačidlo je presunúť. Ak chcete skopírovať časti namiesto toho, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Časti je premiestniť alebo kopírovať.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci strán.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 3. Stlačením medzerníka vyberte stranu a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie alebo kopírovanie strán.

 4. Kurzor sa premiestni do vyhľadávacieho poľa, kde môžete začať zadávať názov poznámkového bloku, sekcie alebo skupiny sekcií, do ktorých chcete premiestniť alebo skopírovať stranu. Výsledky vyhľadávania sa počas zadávania zobrazujú nižšie. Ak chcete prejsť k výsledkom, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy.

 5. Keď ste našli správny cieľový, stláčaním klávesu Tab prejdite do dialógového okna tlačidlá. Prvé tlačidlo je presunúť. Ak chcete skopírovať stránky namiesto toho, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Je stránka premiestniť alebo kopírovať.

Odstránenie poznámkového bloku

 1. Vo Windowse stlačte kláves s logom Windows a zadajte výraz Prieskumník. Stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa okno Prieskumník. Kurzor sa presunie na priečinok Pracovná plocha. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na priečinky a položky v okne. Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy položiek. Priečinok otvoríte stlačením klávesu Enter.

  Tip: V počítači je predvoleným umiestnením na ukladanie poznámkových blokov umiestnenie Dokumenty > Poznámkové bloky programu OneNote.

 3. Ak ste našli požadovaný poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 a otvorte kontextovú ponuku. V Moderátorovi sa ozve výraz „context menu“ (kontextová ponuka).

 4. Opakovane stláčajte kláves šípka nadol, až kým budete počuť: "Odstrániť položku z ponuky". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Odstrániť". Stlačením klávesu Enter vyberte. Poznámkový blok sa odstráni.

Odstránenie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite do sekcie alebo skupiny sekcií, ktoré chcete odstrániť.

 3. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Moderátor oznamuje: "Premenovať položku z ponuky". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Premenovať".

 4. Opakovane stláčajte kláves šípka nadol, až kým budete počuť: "Odstrániť položku z ponuky". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Odstrániť". Stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Moderátor oznámi: „Microsoft OneNote dialog, No button“ (Dialógové okno Microsoft OneNote, tlačidlo Nie). Jedným stlačením klávesu so šípkou doľava prejdite na tlačidlo Áno a potom stačte kláves Enter. Sekcie alebo skupiny sekcií sa odstránia.

Odstránenie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G a prejdite na navigáciu v rámci strán.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Moderátor oznamuje: "Premenovať položku z ponuky". Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Premenovať".

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Odstrániť položku z ponuky" a stlačte kláves Enter. Stránky sa odstráni.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite OneNote pre Mac s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú stranami, sekciami a skupinami sekcií. Môžete pridať stránky, sekcie a ďalšie poznámkové bloky, keď ich potrebujete.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu a prihlásenie

 1. Ak chcete prejsť na zoznam Aplikácie v položke Vyhľadávač, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + A.

 2. Zadajte M a prejdite priamo na aplikácie, ktoré sa začínajú písmenom M.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Aplikáciu Microsoft OneNote."

 4. Ak chcete otvoriť aplikáciu OneNote pre Mac, stlačte kombináciu klávesov Command + Šípka nadol.

 5. Otvorí sa OneNote pre Mac a môžete sa prihlásiť do konta Microsoft.

 6. Ak sa chcete prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Command + O. Ozve sa: „Sign in. Account settings“ (Prihlásenie. Nastavenie konta). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Ozve sa: „Type your email address or phone number“ (Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo).

 7. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo a stlačte kláves Enter. Funkcia VoiceOver oznámi: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu).

 8. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Ak sa ozve „Start using PowerPoint button“ (Tlačidlo Začnite používať PowerPoint), stlačením medzerníka prejdite do aplikácie.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak ste sa po poslednom použití programu PowerPoint neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Vytvorenie poznámkového bloku

Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, potrebujete sa prihlásiť do konta Microsoft v programe OneNote, aby ste mohli súbor uložiť do programu OneDrive.

 1. V programe OneNote stlačte kombináciu klávesov Control + Command + N.

 2. Dostanete sa do okna Otvoriť nové a naposledy použité poznámkové bloky, kde môžete vybrať farbu poznámkového bloku, názov a umiestnenie, do ktorého chcete uložiť nový poznámkový blok.

 3. Ak chcete vybrať farbu poznámkového bloku, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť "Poznámkový blok farby" nasleduje aktuálne vybratú farbu. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na požadovanú farbu. Funkcia voiceOver oznamuje farieb, pri posúvaní. Po dokončení stlačte kláves Tab.

 4. Zadajte názov poznámkového bloku, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "názov poznámkového bloku, upraviť text". Zadajte názov a stlačte kláves Tab, ponechajte pole.

 5. Vyberte cloud ukladanie umiestnenie priradených k vášmu kontu, ako je napríklad OneDrive alebo SharePoint, stláčajte kláves Tab, kým počuť umiestnenie a "Vyberte umiestnenie, kde sa vytvorí Poznámkový blok."

 6. Ak chcete zmeniť umiestnenie, stlačte medzerník a pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol prejdite na požadované umiestnenie. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 7. Ak chcete vytvoriť Poznámkový blok, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť: "Vytvoriť tlačidlo". Stlačte kláves MEDZERNÍK.

 8. Otvorí sa nový poznámkový blok a kurzor sa umiestni do poľa názvu strany v sekcii Nová sekcia 1.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + T.

 2. Sekcia sa vytvorí, kurzor sa umiestni do poľa s názvom sekcie a môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter.

Vytvorenie skupiny sekcií

Vďaka skupinám sekcií môžete udržiavať súvisiace sekcie pohromade.

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple (Panel s ponukami, Apple)“.

 3. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na ponuku Súbor a potom pomocou klávesu so šípkou nadol prejdite na vedľajšiu ponuku Nová skupina sekcií. Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Vytvorí sa skupina sekcií a zameranie sa presunie na pole názvu skupiny sekcií.

 5. Zadajte názov skupiny sekcií a stlačte kláves Enter. Vytvorí sa skupina sekcií a môžete do nej pridávať sekcie.

Vytvorenie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci sekcií. Potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte sekciu, do ktorej chcete pridať stranu.

  Poznámka: Ak sa strana nachádza v skupine sekcií, stlačením klávesu so šípkou doprava rozbaľte skupinu sekcií.

 2. Na mieste v sekcii, kde chcete pridať stranu, stlačte kombináciu klávesov Command + N.

 3. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa názvu strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie poznámkového bloku

Ak zdieľate poznámkový blok s inými používateľmi, premenujte súbor poznámkového bloku v jeho zdroji.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu www.onedrive.com.

 2. Prihláste sa do svojho konta Microsoft alebo konto pridelené vašou organizáciou, v ktorej je uložený Poznámkový blok, ktorý chcete premenovať, stlačte možnosť + Tab, až budete počuť: "Prepojenie prihlásiť." Stlačením klávesu Enter spustite proces prihlasovania.

 3. Po úspešnom prihlásení do OneDrive prejdite pomocou klávesu so šípkou nadol do priečinka Dokumenty vo svojom konte. Priečinok otvorte stlačením klávesu Enter.

 4. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete premenovať. Prechádzať v zozname súborov môžete stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + Option + šípka nadol. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy.

 5. Po nájdení správneho súboru stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Open“ (Otvoriť). Potom pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite na možnosť Premenovať. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Ozve sa: „Enter your new name“ (Zadajte nový názov).

 6. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa premenuje. Ozve sa: „Saving“ (Ukladá sa).

Premenovanie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu alebo skupinu sekcií, ktorú chcete premenovať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy sekcií alebo skupín sekcií.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte kontextovú ponuku. Potom stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Rename“ (Premenovať). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Zameranie sa presunie na pole názvu sekcie alebo skupiny sekcií. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Sekcia sa premenuje.

Premenovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. V sekcii so stranou, ktorú chcete premenovať, otvorte navigáciu strany stlačením kombinácie klávesov Control + Command + G. Ozve sa: „List of pages, table“ (Zoznam strán, tabuľka).

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premenovať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy strán.

 5. Stranu môžete premenovať stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + T. Zameranie sa presunie na pole názvu strany. Ozve sa: „Rename page“ (Premenovať stranu).

 6. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Strana sa premenuje.

Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte kontextovú ponuku.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete skopírovať sekciu, stlačením šípky nadol prejdite na položku Kopírovať sekciu do... a vyberte ju stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Kopírovanie tejto sekcie do nového poznámkového bloku....

  • Ak chcete premiestniť sekciu, stlačením šípky nadol prejdite na položku Premiestniť sekciu do... a vyberte ju stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie tejto sekcie do nového poznámkového bloku....

 5. V otvorenom dialógovom okne sa zobrazí zoznam otvorených poznámkových blokov a skupín sekcií, do ktorých môžete skopírovať alebo premiestniť sekciu.

 6. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovaný poznámkový blok. Ak chcete sekciu premiestniť do určitej skupiny sekcií, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte poznámkový blok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy poznámkových blokov a skupín sekcií.

  Poznámka: Sekciu možno skopírovať alebo premiestniť do skupiny sekcií v tom istom poznámkovom bloku.

 7. Keď na správne miesto určenia, stláčaním klávesu Tab prejdite do dialógového okna tlačidlá. Prvé tlačidlo je Zrušiť. Ak chcete skopírovať časti, stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Ak chcete premiestniť sekciu, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Premiestniť. Stlačením klávesu Enter vyberte. Časti je skopírovať alebo premiestniť.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Command + G otvorte navigáciu strany. Ozve sa: „List of pages“ (Zoznam strán).

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 5. Na stránke vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete stranu skopírovať, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + C. Otvorí sa dialógové okno Kopírovanie tejto strany do novej sekcie....

  • Ak chcete stranu premiestniť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie tejto strany do novej sekcie....

 6. V otvorenom dialógovom okne sa zobrazí zoznam otvorených poznámkových blokov, ich sekcií a skupín sekcií, do ktorých môžete skopírovať alebo premiestniť stranu.

 7. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovanú sekciu. Ak chcete stranu premiestniť do sekcie v rámci určitej skupiny sekcií, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte danú skupinu sekcií. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy poznámkových blokov, skupín sekcií a sekcií.

  Poznámka: Stranu možno skopírovať alebo premiestniť do novej sekcie v tom istom poznámkovom bloku.

 8. Keď na správne miesto určenia, stláčaním klávesu Tab prejdite do dialógového okna tlačidlá. Prvé tlačidlo je Zrušiť. Ak chcete skopírovať stránky, stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Ak chcete stranu premiestniť, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Premiestniť. Stlačením klávesu Enter vyberte. Je stránka kopírovať alebo premiestniť.

Odstránenie poznámkového bloku

Ak ste si istí, že už viac daný poznámkový blok nepotrebujete, môžete ho odstrániť zo svojho konta OneDrive. Ak poznámkový blok zdieľate, nezabudnite dať kolegom vedieť, že ho odstraňujete.

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Control + G. Ozve sa: „Notebooks, table“ (Poznámkové bloky, tabuľka).

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte poznámkový blok, ktorý chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy poznámkových blokov.

 3. Poznámkový blok zavriete stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + W.

 4. Po zavretí poznámkového bloku v programe OneNote prejdite pomocou webového prehliadača na lokalitu www.onedrive.com a prihláste sa.

 5. V programe OneDrive prejdite pomocou klávesu so šípkou nadol na priečinok Dokumenty. Priečinok otvorte stlačením klávesu Enter.

 6. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete odstrániť. Prechádzať v zozname súborov môžete stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + Option + šípka nadol. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy.

 7. Po nájdení správneho súboru stlačte kláves Delete alebo kombináciu klávesov Command + Delete. Poznámkový blok sa odstráni.

Odstránenie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu alebo skupinu sekcií, ktorú chcete odstrániť.

 3. Po nájdení správnej sekcie alebo skupiny sekcií stlačte kláves Delete. Otvorí sa dialógové okno.

 4. Ak chcete potvrdiť odstránenie, stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Áno dialógové okno. Stlačte kláves Enter.

 5. Sekcia alebo skupina sekcií (a zodpovedajúce sekcie) sa premiestni do priečinka Odstránené poznámky.

  Poznámka: Poznámky v priečinku Odstránené poznámky môžete zobraziť alebo natrvalo odstrániť. Na paneli s ponukami v ponuke Poznámkové bloky vyberte vedľajšiu ponuku Odstránené poznámky. Potom môžete vybrať možnosť Zobraziť odstránené poznámky alebo Vyprázdniť odstránené poznámky.

Odstránenie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Command + G otvorte navigáciu strany. Ozve sa: „List of pages, table“ (Zoznam strán, tabuľka).

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete odstrániť. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 5. Po nájdení správnej strany stlačte kláves Delete alebo kombináciu klávesov Command + Delete. Strana sa odstráni.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre iOS môžete použiť VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky systému iOS, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany a sekcie. Môžete pridať, premenovať, premiestniť a odstrániť strany a sekcie, ako aj zmeniť ich poradie, a tiež pridať a zmeniť poradie poznámkových blokov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tejto témy

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New notebook button“ (Tlačidlo Nový poznámkový blok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte názov nového poznámkového bloku a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete prejsť do zoznamu Poznámkové bloky zo zoznamu Sekcie alebo Strany, prípadne z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back to <zobrazenie predošlého zoznamu>, back button“ (Späť na <zobrazenie predošlého zoznamu>, tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opakujte tento postup, kým sa neozve: „Notebook, settings button“ (Poznámkový blok, tlačidlo nastavení). Zameranie sa nachádza na tlačidle Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V zozname Sekcie poznámkového bloku ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte názov novej sekcie a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Sekcie zo zoznamu Strany alebo z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back to <zobrazenie predošlého zoznamu>, back button“ (Späť na <zobrazenie predošlého zoznamu>, tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tento postup opakujte, kým sa neozve: „<Notebook name>, back to notebook list, back button“ (<Názov poznámkového bloku>, späť na zoznam poznámkových blokov, tlačidlo Naspäť). Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Sekcie.

Vytvorenie strany

Pridajte novú stranu na nové nápady a začnite s vytváraním obsahu v poznámkových blokoch.

Vytvorenie neformátovanej strany

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page button“ (Tlačidlo Nová strana).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New page, page title, outline“ (Nová strana, názov strany, prehľad).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte názov strany. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plátno strany.

Vytvorenie strany so zoznamom

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page with list button“ (Tlačidlo Nová strana so zoznamom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Text field“ (Textové pole). Zameranie je na textovom poli prvej položky zoznamu na strane.

 2. Ak chcete zadať názov strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Untitled list heading, text field“ (Nadpis zoznamu bez názvu, textové pole), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte názov strany a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie strany s fotografiou

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New page with photo button“ (Tlačidlo Nová strana s fotografiou), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Alert, insert picture“ (Upozornenie, vloženie obrázka). Otvorí sa okno Vložiť obrázok.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Pridanie obrázka z aplikácie Fotografie

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „From library button“ (Tlačidlo Z knižnice). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. V aplikácii Fotografie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť albumu, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  3. V zozname fotografií ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov fotografie, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Use button“ (Tlačidlo Použiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  6. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  7. Zadajte názov a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Nasnímanie a pridanie obrázka

  1. Ak chcete pridať novú fotografiu priamo z fotoaparátu telefónu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok).

  2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Spustí sa aplikácia fotoaparátu.

  3. Ak chcete nasnímať obrázok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Use button“ (Tlačidlo Použiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  5. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Napíšte názov. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Strany z plátna strany, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Back to page list for <názov sekcie>, back button“ (Späť na zoznam strán pre <názov sekcie>, tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Strany.

Premenovanie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete premenovať.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Rename“ (Premenovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zadajte nový názov sekcie. Po zadaní názvu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premenovať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Na strane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „<Názov aktuálnej strany>, heading, text field“ (<Názov aktuálnej strany>, nadpis, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Upravte názov strany. Po upravení názvu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena poradia poznámkových blokov, sekcií a strán

Poradie poznámkových blokov, sekcií a strán možno meniť, napríklad ak chcete umiestniť tie najdôležitejšie na začiatok zoznamu položiek.

 1. V zozname Poznámkové bloky, Sekcia alebo Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Done“ (Hotovo).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Reorder <názov poznámkového bloku, sekcie alebo strany, poradie ktorej chcete zmeniť>“ (Zmeniť poradie <názov poznámkového bloku, sekcie alebo strany, poradie ktorej chcete zmeniť>).

 3. Dvakrát ťuknite a podržte prst na obrazovke, kým sa neozve zvuk. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve umiestnenie, do ktorého chcete premiestniť položku, a potom zdvihnite prst z obrazovky.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premiestnenie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete premiestniť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Move“ (Premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Notebooks, move this section to another notebook“ (Poznámkové bloky, premiestniť túto sekciu do iného poznámkového bloku).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, do ktorého chcete premiestniť sekciu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zoznam Sekcie, z ktorého sa sekcia premiestnila.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Move“ (Premiestniť) alebo „Copy“ (Kopírovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov sekcie, do ktorej chcete premiestniť alebo skopírovať stranu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zoznam Strany, z ktorého sa strana premiestnila alebo skopírovala.

Zatvorenie poznámkového bloku

Poznámkový blok môžete zatvoriť, aby sa už nezobrazoval v zozname Poznámkové bloky.

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete odstrániť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Close“ (Zatvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete poznámkový blok znova otvoriť, v zozname Poznámkové bloky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „More notebooks elipses button“ (Tlačidlo Ďalšie poznámkové bloky tri bodky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Open more notebooks“ (Otvoriť ďalšie poznámkové bloky).

  Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete znovu otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Poznámkový blok sa otvorí a znova sa zobrazí v zozname Poznámkové bloky.

Odstránenie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete odstrániť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Alert, are you sure you want to delete this section“ (Upozornenie: Naozaj chcete odstrániť túto sekciu?). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete odstrániť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre Android môžete použiť TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky systému Android, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany a sekcie. Môžete pridať, premenovať, premiestniť a odstrániť strany a sekcie, ako aj zmeniť ich poradie, a tiež pridať a poznámkové bloky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tejto témy

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New notebook button“ (Tlačidlo Nový poznámkový blok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete prejsť do zoznamu Poznámkové bloky zo zoznamu Sekcie alebo Strany, prípadne z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opakujte tento postup, kým sa neozve: „Signed in as <user name>“ (Prihlásený ako <meno používateľa>). Zameranie sa presunie na tlačidlo Konto v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov nového poznámkového bloku.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať umiestnenie na uloženie poznámkového bloku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Drop down list“ (Rozbaľovací zoznam) a za tým aktuálne vybraté umiestnenie uloženia. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie poznámkového bloku. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete vytvoriť poznámkový blok, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa nový poznámkový blok so sekciou Nová sekcia 1.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V zozname Sekcie poznámkového bloku ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Sekcie zo zoznamu Strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Sekcie.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov novej sekcie. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa nová sekcia so stranou bez názvu.

Vytvorenie strany

Pridajte novú stranu na nové nápady a začnite s vytváraním obsahu v poznámkových blokoch.

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New text page button“ (Tlačidlo Nová strana s textom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Strany z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Strany.

 2. Vytvorí sa nová strana bez názvu, zameranie sa presunie na plátno strany, a vy môžete zadať svoje poznámky.

 3. Ak chcete dať stránke názov, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page title, edit box“ (Názov strany, textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte názov pomocou klávesnice na obrazovke.

Premenovanie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete premenovať. TalkBack oznámi sekcie takto: „Section <section name>“ (Sekcia <názov sekcie>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Rename section“ (Premenovať sekciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Premenovať a ozve sa: „Rename section“ (Premenovať sekciu).

 3. Zadajte nový názov sekcie. Po zadaní názvu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Rename button“ (Tlačidlo Premenovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Sekcia sa premenuje a zameranie sa presunie na zoznam Sekcie.

Premenovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premenovať. TalkBack oznámi strany takto: „Page <page title>“ (Strana <názov strany>). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte stranu.

 2. Na tejto strane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title, <title>, edit box“ (Názov strany, <názov>, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte nový názov strany. Po dokončení vyberte kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete vybrať kláves Enter, ťahajte prstom na klávesnici, kým sa neozve „Enter“ (Kláves Enter), a potom prst zdvihnite (a dvakrát ťuknite v prípade potreby).

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. TalkBack oznámi strany takto: „Page <page title>“ (Strana <názov strany>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete stranu premiestniť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Move page“ (Premiestniť stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Premiestniť stranu do sekcie a ozve sa: „Move page to section“ (Premiestniť stranu do sekcie).

  • Ak chcete stranu kopírovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Copy page“ (Kopírovať stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Kopírovať stranu do sekcie a ozve sa: „Copy page to section“ (Kopírovať stranu do sekcie).

  Otvorí sa zoznam sekcií aktuálne vybratého poznámkového bloku.

 3. Ak chcete premiestniť alebo kopírovať stranu do sekcie iného poznámkového bloku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov aktuálne otvoreného poznámkového bloku, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam poznámkových blokov. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov cieľového poznámkového bloku, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam sekcií.

 4. V zozname sekcií ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov sekcie, do ktorej chcete premiestniť alebo skopírovať stranu, a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku. TalkBack oznámi sekcie takto: „Section <section name>“ (Sekcia <názov sekcie>).

 5. Po výbere sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Move button“ (Tlačidlo Premiestniť) alebo „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Strana sa premiestni alebo skopíruje a zameranie sa presunie na zoznam Sekcie so sekciou, do ktorej sa strana premiestnila.

Zatvorenie poznámkového bloku

Poznámkový blok môžete zatvoriť, aby sa už nezobrazoval v zozname Poznámkové bloky.

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete zatvoriť. TalkBack oznámi poznámkové bloky takto: „Notebook <notebook name>“ (Poznámkový blok <názov poznámkového bloku>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Close notebook“ (Zavrieť poznámkový blok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Poznámkový blok sa odstráni zo zoznamu Poznámkové bloky.

 3. Ak chcete poznámkový blok znova otvoriť, v zozname Poznámkové bloky, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More notebooks“ (Ďalšie poznámkové bloky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „More notebooks“ (Ďalšie poznámkové bloky).

  Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete znovu otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Poznámkový blok sa otvorí a znova sa zobrazí v zozname Poznámkové bloky.

Odstránenie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete odstrániť. TalkBack oznámi sekcie takto: „Section <section name>“ (Sekcia <názov sekcie>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete section“ (Odstrániť sekciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s upozornením Chcete vymazať sekciu? a ozve sa: „Delete section“ (Odstrániť sekciu).

 3. Ak chcete akciu potvrdiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete odstrániť. TalkBack oznámi strany takto: „Page <page title>“ (Strana <názov strany>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete page“ (Odstrániť stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s upozornením Chcete vymazať stranu? a ozve sa: „Delete page“ (Odstrániť stranu).

 3. Ak chcete akciu potvrdiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Strana sa odstráni a ozve sa: „Page <page title> deleted“ (Strana <názov strany> odstránená).

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na čítanie strán vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite OneNote pre Windows 10 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na organizovanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú stranami, sekciami a skupinami sekcií. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako pridať stránky, sekcie a ďalšie poznámkové bloky, keď sú potrebné, a dokonca aj premenovať, presuňte, alebo ich odstráňte.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

 1. Skontrolujte, či ste vo svojom zariadený prihlásení do konta Microsoft.

 2. Otvorte OneNote, stlačte kláves s logom Windows a zadajte programu onenote. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým nebudete počuť "programu OneNote. Aplikáciu dôveryhodných Microsoft Store." Stlačte kláves Enter.

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, stlačte vo OneNote kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť "Nový poznámkový blok tlačidlo". Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Moderátor oznamuje: "podriadený Poznámkový blok. Názov nového poznámkového bloku, úpravy. " Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "kontextové. Nový poznámkový blok."

 3. Zadajte názov poznámkového bloku a potom stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Tlačidlo vytvoriť Poznámkový blok." Stlačte medzerník na vytvorenie poznámkového bloku.

 4. Poznámkový blok sa vytvorí a otvorí. Novovytvorený poznámkový blok sa skladá z jednej sekcie poznámkového bloku s názvom Nová sekcia 1, ktorá obsahuje prázdnu stranu bez názvu.

  Poznámka: Poznámkové bloky sa automaticky uložia vo OneDrive.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + G a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T.

 2. Sekcia sa vytvorí, kurzor sa umiestni na kartu sekcie a vy môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter a sekcia sa pomenuje.

 4. Do režimu úprav strany sa vrátite dvojitým stlačením klávesu Enter. V novovytvorenej sekcii sa kurzor na prázdnej strane umiestni do poľa názvu strany.

Vytvorenie strany

 1. V sekcii v mieste, kde chcete pridať stranu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

 2. Vytvorí sa nová strana bez názvu.

 3. Do režimu úprav strany sa vrátite stlačením klávesu Esc. Kurzor sa umiestni do poľa s názvom strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie sekcie

 1. V OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G, prejdite na časť navigácie. Stlačte kláves Tab, kým sa názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na skupinu sekcií, ktorú chcete premenovať.

 3. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo Premenovať sekciu."

 4. Stlačením klávesu medzerník. Moderátor oznamuje "Časť textového poľa meno" a názov sekcie. Pomocou softvéru JAWS, budete počuť názov sekcie a "Časť názov textového poľa, úprava."

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Sekcia sa premenuje.

Premenovanie strany

 1. V OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G, prejdite na časť navigácie. Stlačte kláves Tab, kým sa názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. Navigáciu v rámci strán otvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G. Zaznie názov strany.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premenovať.

 5. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo Premenovať stranu."

 6. Stlačením klávesu medzerník. Moderátor oznamuje: "názov, stránky úpravy." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť názov strany a "Titulok."

 7. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Strana sa premenuje.

Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite do sekcie navigácie. Stlačte kláves Tab, kým sa názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií.

 3. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Kópia tlačidlo premiestniť lomka." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie.

 4. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť názov otvorený Poznámkový blok.

 5. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, do ktorého chcete premiestniť sekciu. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy poznámkových blokov.

 6. Keď ste našli správny cieľový, stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Potom stláčaním klávesu Tab prejdite do dialógového okna tlačidlá. Prvé tlačidlo je presunúť. Ak chcete skopírovať časti namiesto toho, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Časti je premiestniť alebo kopírovať.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G, prejdite na časť navigácie. Stlačte kláves Tab, kým sa názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. Navigáciu v rámci strán otvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G. Zaznie názov strany.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 5. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Kópia tlačidlo premiestniť lomka." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie alebo kopírovanie strany.

 6. Vyberte Poznámkový blok, ktoré chcete skopírovať alebo premiestniť stranu, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Tlačidlo späť." Stlačením klávesu medzerník. Potom použite nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite na Poznámkový blok, ktorý chcete premiestniť alebo kopírovať. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

  Poznámka: Skontrolujte, či je poznámkový blok, do ktorého chcete premiestniť alebo skopírovať stranu, otvorený vo OneNote.

 7. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií.

 8. Keď ste našli správny cieľový, stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte požadovanú sekciu. Potom stláčaním klávesu Tab prejdite do dialógového okna tlačidlá. Prvé tlačidlo je presunúť. Ak chcete skopírovať stránky namiesto toho, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Je stránka premiestniť alebo kopírovať.

Zatvorenie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, stlačte vo OneNote kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť názov poznámkového bloku.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete zavrieť.

 4. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku. Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Tento poznámkový blok tlačidlo Zavrieť".

 5. Poznámkový blok zavriete stlačením medzerníka.

Odstránenie sekcie

 1. V poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G, prejdite na časť navigácie. Stlačte kláves Tab, kým sa názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Delete section button“ (Tlačidlo na odstránenie sekcie). Potom stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Ozve sa: „Delete section button“ (Tlačidlo na odstránenie sekcie). Odstránenie potvrďte stlačením medzerníka. Sekcia sa odstráni.

Odstránenie strany

 1. V OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G, prejdite na časť navigácie. Stlačte kláves Tab, kým sa názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu so stranou, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G prejdete na navigáciu v rámci strán. Zaznie názov strany.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete odstrániť.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Delete page button“ (Tlačidlo na odstránenie strany).

 6. Stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Ozve sa: „Delete page button“ (Tlačidlo na odstránenie strany). Odstránenie potvrďte stlačením medzerníka. Strana sa odstráni.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite OneNote Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na organizovanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú stranami, sekciami a skupinami sekcií. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako pridať stránky, sekcie a ďalšie poznámkové bloky, keď ich potrebujete.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNote Online

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu www.onenote.com.

 2. Stlačením klávesu Tab prejdite na Prihlásenie. Budete počuť: "Prihlásenie, prepojenia." Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa prihlasujete pomocou konta Microsoft, stlačením klávesu Tab prejdite na Prihlásenie pomocou konta Microsoft. Ak sa prihlasujete pomocou konta organizácie, prejdite na Prihlásenie pomocou pracovného alebo školského konta. Stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa stránka Prihlásenie. Ozve sa: „Email, phone, or Skype name, editing“ (E-mail, telefón alebo meno v Skype, úpravy).

 5. Zadajte váš e-mail a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Password, editing“ (Heslo, úpravy).

 6. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

 7. OneNote Online sa otvorí sa v navigačnom paneli poznámkového bloku so zoznamom všetkých poznámkových blokov, ktoré sú priradené k vášmu kontu.

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. V navigácii Poznámkový blok, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Nový" a potom stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie nového poznámkového bloku s výberom v poli Názov poznámkového bloku.

 3. Zadajte názov poznámkového bloku a potom stlačením klávesu Enter vytvorte poznámkový blok.

 4. Nový poznámkový blok otvorí v OneNote Online a kurzor sa umiestni do poľa názov stránky sekcie Rýchle poznámky. Budete počuť nový názov poznámkového bloku a "Microsoft OneNote Online."

  Novovytvorený poznámkový blok sa uloží v priečinku Dokumenty vo vašom OneDrive.

Vytvorenie sekcie

 1. Otvorený Poznámkový blok, ak chcete vytvoriť novú sekciu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa názov sekcie.

  Poznámka: Ak stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa prechádzať OneNote Online príkazy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť príkazu. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 na prehľadávanie.

 2. Stláčaním klávesu šípka doľava + kláves SR, kým počuť "Osobných šablón" a potom stlačte kláves SR + kláves Enter.

 3. Zadajte názov sekcie a stlačte kláves Enter.

 4. Vytvorí sa sekcia s kurzorom umiestneným do poľa s názvom strany v novovytvorenej sekcii.

Vytvorenie strany

 1. V poznámkovom bloku stláčajte kombináciu klávesov Control + F6, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Ak chcete prejsť v častiach, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Názvy sekcií oznamuje pri posúvaní. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú sekciu, kde chcete vytvoriť novú stranu.

 3. Stláčaním klávesu šípka doľava + kláves SR, kým počuť "Novú stránku tlačidlo" a potom stlačte kláves SR + kláves Enter.

 4. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa názvu strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie poznámkového bloku

Môžete použiť OneNote Online a prejsť priamo do služby OneDrive, kde môžete premenovať poznámkový blok.

 1. V otvorenej Poznámkový blok OneNote Online, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť: "Zoznam Microsoft služieb tlačidlo." Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "OneDrive" a potom stlačte kláves Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) sa otvorí v prehliadači.

 3. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na súbor poznámkového bloku, ktorý chcete premenovať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy súborov.

 4. Keď ste na správnom súbore, stlačte kláves F2. Otvorí sa dialógové okno Premenovať. Ozve sa: „Enter your new name“ (Zadajte nový názov).

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa premenuje.

 6. Ak sa chcete vrátiť do poznámkového bloku vo OneNote Online, v ktorom je vybratý novopremenovaný poznámkový blok, stlačte kláves Enter.

Premenovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 prejdite do sekcie navigácie. Budete počuť názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, kým sa v časti, ktorú chcete premenovať.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). Otvorí sa kontextová ponuka. Výber sa nachádza na možnosti Premenovať.

 4. Stlačte kláves Enter. Zadajte názov novej sekcie.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK" a stlačte kláves Enter. Zameranie vráti časť zoznamu, v časti novo premenované.

Premenovanie strany

 1. V poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 prejdite do sekcie navigácie. Budete počuť názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť názov stránky. Stláčaním klávesu šípka doľava + kláves SR, až budete počuť stránku, ktorú chcete premenovať, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Výber sa presunie na pole s názvom strany. Ak chcete odstrániť predchádzajúci nadpis, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A a potom kláves Backspace.

 5. Zadajte nový názov strany a stlačte kláves Enter. Kurzor sa presunie na stranu a môžete napísať alebo upraviť vaše poznámky.

  Tip: Ak stlačíte kláves Page Up, môžete rýchlo prejsť z oblasti strany do oblasti pre názov strany.

Odstránenie poznámkového bloku

Ak ste si istí, že už viac daný poznámkový blok nepotrebujete, môžete ho odstrániť zo svojho konta OneDrive. Ak poznámkový blok zdieľate, nezabudnite dať kolegom vedieť, že ho odstraňujete.

 1. V otvorenej Poznámkový blok OneNote Online, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 sa rok: "Zoznam Microsoft služieb tlačidlo." Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "OneDrive" a potom stlačte kláves Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) sa otvorí v prehliadači.

 3. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy súborov.

 4. Ak sa nachádzate na správny súbor, stlačte kláves Delete. V dialógovom okne potvrdenie, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo odstrániť" a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa odstráni a vykoná sa prechod susediacich súboru.

  Tip: Ak chcete obnoviť akýkoľvek odstránený poznámkový blok, môžete to urobiť pomocou koša vo OneDrive. Ak chcete prejsť do koša, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Group“ (Skupina). Potom prejdite pomocou klávesu so šípkou nadol na položku Kôš.

Odstránenie sekcie

 1. V poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 prejdite do sekcie navigácie. Budete počuť názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, kým sa v časti, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). Otvorí sa kontextová ponuka.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

 5. V dialógovom okne potvrdenie, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Áno tlačidlo" a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie strany

 1. V poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 prejdite do sekcie navigácie. Budete počuť názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť názov stránky. Stláčaním klávesu SR + kláves šípka doľava, až budete počuť stránky, ktoré chcete odstrániť.

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť strany, stlačte kláves Delete. V dialógovom okne potvrdenie, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Áno tlačidlo" a potom stlačte kláves Enter.

  Ak chcete stranu premiestniť do časti Odstránené poznámky, kde ju môžete neskôr obnoviť, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). Otvorí sa kontextová ponuka. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×