Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vo OneNote 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany, sekcie a skupiny sekcií. V prípade potreby môžete pridávať strany, sekcie a ďalšie poznámkové bloky, dokonca ich môžete premenovať, premiestniť alebo odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kláves s logom Windows spolu s klávesmi Shift + N.

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu vo OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Add Notebook button“ (tlačidlo Pridať poznámkový blok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Dostanete sa do nového okna s vybratou kartou Nové ponuky Súbor. Moderátor oznámi „New tab item“ (Položka karty Nové). Na tejto karte môžete vybrať miesto uloženia a názov poznámkového bloku.

 3. Jedným stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte do sekcie výberu umiestnenia na karte Nové. Potom sa môžete pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol presúvať medzi jednotlivými umiestneniami. Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Po výbere umiestnenia sa zameranie presunie na pole Názov poznámkového bloku. Zadajte názov poznámkového bloku a stlačte kláves Enter. Vytvorí sa poznámkový blok a kurzor sa v poznámkovom bloku umiestni do poľa názvu strany v sekcii Nová sekcia 1.

  Poznámka: Ak ukladáte do služby OneDrive alebo iného online umiestnenia, možno bude potrebné prihlásiť sa, ak ste tak ešte neurobili.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T.

 2. Vytvorí sa sekcia, kurzor sa umiestni na kartu sekcie a vy môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter. Sekcia sa pomenuje a kurzor sa premiestni do poľa názvu strany.

Vytvorenie skupiny sekcií

Vďaka skupinám sekcií môžete udržiavať súvisiace sekcie pohromade.

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým Moderátor neoznámi „New Section Group menu item“ (Položka ponuky Nová skupina sekcií). V JAWS sa ozve: „New Section Group“ (Nová skupina sekcií). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi: „New page created, OneNote window, editing, New Section Group“ (Vytvorená nová strana, okno OneNotu, úpravy, Nová skupina sekcie).

 4. Zadajte názov skupiny sekcií a stlačte kláves Enter.

  Vytvorí sa skupina sekcií a vy teraz môžete do skupiny pridávať sekcie.

Vytvorenie strany

 1. V sekcii v mieste, kde chcete pridať stranu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

 2. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa názvu strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, stlačte vo OneNote kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete premenovať.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Menu“ (Ponuka).

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Properties menu item“ (Položka ponuky Vlastnosti). V JAWS sa ozve: „Properties“ (Vlastnosti). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Otvorí sa dialógové okno Poznámkový blok - vlastnosti a zameranie sa presunie do poľa Zobrazovaný názov. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa premenuje.

Premenovanie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. Vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami doprava a doľava prejdite do sekcie alebo skupiny sekcií, ktoré chcete premenovať.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). V JAWS sa ozve: „Rename“ (Premenovať).

 4. Stlačte medzerník. V Moderátorovi sa ozve „Editing“ (Úpravy) a názov sekcie. V aplikácii JAWS sa ozve názov sekcie.

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Sekcia sa premenuje.

Premenovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci strán.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). V JAWS sa ozve: „Rename“ (Premenovať).

 4. Stlačte medzerník. Moderátor oznámi: „Page title, editing“ (Názov strany, úprava). V JAWS sa ozve: „Page title“ (Názov strany).

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Strana sa premenuje.

Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku prejdite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + G na navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami doprava alebo doľava prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). V JAWS sa ozve: „Rename“ (Premenovať).

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa v Moderátorovi neozve: „Move or Copy menu item“ (Položka ponuky Premiestniť alebo kopírovať) V JAWS sa ozve: „Move or Copy“ (Premiestniť alebo kopírovať). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie.

 5. Zameranie sa presunie do vyhľadávacieho poľa, kde môžete začať zadávať názov poznámkového bloku, sekcie alebo skupiny sekcií, do ktorých chcete premiestniť alebo kopírovať sekciu. Výsledky vyhľadávania sa počas zadávania zobrazujú nižšie. Ak chcete prejsť k výsledkom, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy.

 6. Po nájdení požadovaného umiestnenia stlačte kláves Tab a prejdite na dialógové tlačidlá. Prvým je tlačidlo Premiestniť. Ak chcete radšej sekciu skopírovať, opätovne stlačte kláves Tab a prejdite na tlačidlo Kopírovať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Sekcia sa premiestni alebo skopíruje.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci strán.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 3. Stlačením medzerníka vyberte stranu a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie alebo kopírovanie strán.

 4. Kurzor sa premiestni do vyhľadávacieho poľa, kde môžete začať zadávať názov poznámkového bloku, sekcie alebo skupiny sekcií, do ktorých chcete premiestniť alebo skopírovať stranu. Výsledky vyhľadávania sa počas zadávania zobrazujú nižšie. Ak chcete prejsť k výsledkom, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy.

 5. Po nájdení požadovaného umiestnenia stlačte kláves Tab a prejdite na dialógové tlačidlá. Prvým je tlačidlo Premiestniť. Ak chcete stranu skopírovať, opätovne stlačte kláves Tab a prejdite na tlačidlo Kopírovať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Strana sa premiestni alebo skopíruje.

Odstránenie poznámkového bloku

 1. Vo Windowse stlačte kláves s logom Windows a zadajte výraz Prieskumník. Stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa okno Prieskumník. Kurzor sa presunie na priečinok Pracovná plocha. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na priečinky a položky v okne. Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy položiek. Priečinok otvoríte stlačením klávesu Enter.

  Tip: V počítači je predvoleným umiestnením na ukladanie poznámkových blokov umiestnenie Dokumenty > Poznámkové bloky programu OneNote.

 3. Ak ste našli požadovaný poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 a otvorte kontextovú ponuku. V Moderátorovi sa ozve výraz „context menu“ (kontextová ponuka).

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Delete menu item“ (Položka ponuky Odstrániť). V JAWS sa ozve: „Delete“ (Odstrániť). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Poznámkový blok sa odstráni.

Odstránenie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite do sekcie alebo skupiny sekcií, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). V JAWS sa ozve: „Rename“ (Premenovať).

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Delete menu item“ (Položka ponuky Odstrániť). V JAWS sa ozve: „Delete“ (Odstrániť). Stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Moderátor oznámi: „Microsoft OneNote dialog, No button“ (Dialógové okno Microsoft OneNote, tlačidlo Nie). Jedným stlačením klávesu so šípkou doľava prejdite na tlačidlo Áno a potom stačte kláves Enter. Sekcie alebo skupiny sekcií sa odstránia.

Odstránenie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G a prejdite na navigáciu v rámci strán.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete odstrániť.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). V JAWS sa ozve: „Rename“ (Premenovať).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Delete menu item“ (Položka ponuky Odstrániť) a potom stlačte kláves Enter. Strana sa odstráni.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre Mac môžete použiť klávesnicu a funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky systému Mac OS, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany, sekcie a skupiny sekcií. V prípade potreby môžete pridávať strany, sekcie a ďalšie poznámkové bloky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu a prihlásenie

 1. Ak chcete prejsť na zoznam Aplikácie v položke Vyhľadávač, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + A.

 2. Zadajte M a prejdite priamo na aplikácie, ktoré sa začínajú písmenom M.

 3. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Microsoft OneNote application“ (Aplikácia Microsoft OneNote).

 4. Ak chcete otvoriť aplikáciu OneNote pre Mac, stlačte kombináciu klávesov Command + Šípka nadol.

 5. Otvorí sa OneNote pre Mac a môžete sa prihlásiť do konta Microsoft.

 6. Ak sa chcete prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Command + O. Ozve sa: „Sign in. Account settings“ (Prihlásenie. Nastavenie konta). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Ozve sa: „Type your email address or phone number“ (Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo).

 7. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo a stlačte kláves Enter. Funkcia VoiceOver oznámi: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu).

 8. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Ak sa ozve „Start using PowerPoint button“ (Tlačidlo Začnite používať PowerPoint), stlačením medzerníka prejdite do aplikácie.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak ste sa po poslednom použití programu PowerPoint neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Vytvorenie poznámkového bloku

Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, potrebujete sa prihlásiť do konta Microsoft v programe OneNote, aby ste mohli súbor uložiť do programu OneDrive.

 1. V programe OneNote stlačte kombináciu klávesov Control + Command + N.

 2. Dostanete sa do okna Otvoriť nové a naposledy použité poznámkové bloky, kde môžete vybrať farbu poznámkového bloku, názov a umiestnenie, do ktorého chcete uložiť nový poznámkový blok.

 3. Farbu poznámkového bloku môžete vybrať stlačením klávesu Tab. Ozve sa „Notebook color“ (Farba poznámkového bloku) a aktuálne vybratá farba. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na požadovanú farbu. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje farby. Po dokončení stlačte kláves Tab.

 4. Názov poznámkového bloku môžete zadať stláčaním klávesu Tab, kým sa neozve: „Notebook title, edit text“ (Názov poznámkového bloku, upraviť text). Zadajte názov a stlačením klávesu Tab opustite pole.

 5. Ak chcete vybrať cloudový ukladací priestor priradený k vášmu kontu, ako je napríklad OneDrive alebo SharePoint, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve umiestnenie a „Select a location where your notebook will be created“ (Vyberte umiestnenie, kde sa vytvorí poznámkový blok).

 6. Ak chcete zmeniť umiestnenie, stlačte medzerník a pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol prejdite na požadované umiestnenie. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 7. Ak chcete vytvoriť poznámkový blok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť). Potom stlačte medzerník.

 8. Otvorí sa nový poznámkový blok a kurzor sa umiestni do poľa názvu strany v sekcii Nová sekcia 1.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + T.

 2. Sekcia sa vytvorí, kurzor sa umiestni do poľa s názvom sekcie a môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter.

Vytvorenie skupiny sekcií

Vďaka skupinám sekcií môžete udržiavať súvisiace sekcie pohromade.

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple (Panel s ponukami, Apple)“.

 3. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na ponuku Súbor a potom pomocou klávesu so šípkou nadol prejdite na vedľajšiu ponuku Nová skupina sekcií. Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Vytvorí sa skupina sekcií a zameranie sa presunie na pole názvu skupiny sekcií.

 5. Zadajte názov skupiny sekcií a stlačte kláves Enter. Vytvorí sa skupina sekcií a môžete do nej pridávať sekcie.

Vytvorenie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + Shift + G a otvorte navigáciu v rámci sekcií. Potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte sekciu, do ktorej chcete pridať stranu.

  Poznámka: Ak sa strana nachádza v skupine sekcií, stlačením klávesu so šípkou doprava rozbaľte skupinu sekcií.

 2. Na mieste v sekcii, kde chcete pridať stranu, stlačte kombináciu klávesov Command + N.

 3. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa názvu strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie poznámkového bloku

Ak zdieľate poznámkový blok s inými používateľmi, premenujte súbor poznámkového bloku v jeho zdroji.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu www.onedrive.com.

 2. Ak sa chcete prihlásiť do konta Microsoft alebo do konta vašej organizácie, v ktorom je uložený poznámkový blok, ktorý chcete premenovať, stláčajte kombináciu klávesov Option + Tab, kým sa neozve: „Link, sign in“ (Prepojenie, prihlásenie). Potom stlačením klávesu Enter spustite proces prihlásenia.

 3. Po úspešnom prihlásení do OneDrive prejdite pomocou klávesu so šípkou nadol do priečinka Dokumenty vo svojom konte. Priečinok otvorte stlačením klávesu Enter.

 4. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete premenovať. Prechádzať v zozname súborov môžete stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + Option + šípka nadol. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy.

 5. Po nájdení správneho súboru stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Open“ (Otvoriť). Potom pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite na možnosť Premenovať. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Ozve sa: „Enter your new name“ (Zadajte nový názov).

 6. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa premenuje. Ozve sa: „Saving“ (Ukladá sa).

Premenovanie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu alebo skupinu sekcií, ktorú chcete premenovať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy sekcií alebo skupín sekcií.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte kontextovú ponuku. Potom stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Rename“ (Premenovať). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Zameranie sa presunie na pole názvu sekcie alebo skupiny sekcií. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Sekcia sa premenuje.

Premenovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. V sekcii so stranou, ktorú chcete premenovať, otvorte navigáciu strany stlačením kombinácie klávesov Control + Command + G. Ozve sa: „List of pages, table“ (Zoznam strán, tabuľka).

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premenovať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy strán.

 5. Stranu môžete premenovať stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + T. Zameranie sa presunie na pole názvu strany. Ozve sa: „Rename page“ (Premenovať stranu).

 6. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Strana sa premenuje.

Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte kontextovú ponuku.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete skopírovať sekciu, stlačením šípky nadol prejdite na položku Kopírovať sekciu do... a vyberte ju stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Kopírovanie tejto sekcie do nového poznámkového bloku....

  • Ak chcete premiestniť sekciu, stlačením šípky nadol prejdite na položku Premiestniť sekciu do... a vyberte ju stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie tejto sekcie do nového poznámkového bloku....

 5. V otvorenom dialógovom okne sa zobrazí zoznam otvorených poznámkových blokov a skupín sekcií, do ktorých môžete skopírovať alebo premiestniť sekciu.

 6. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovaný poznámkový blok. Ak chcete sekciu premiestniť do určitej skupiny sekcií, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte poznámkový blok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy poznámkových blokov a skupín sekcií.

  Poznámka: Sekciu možno skopírovať alebo premiestniť do skupiny sekcií v tom istom poznámkovom bloku.

 7. Po nájdení požadovaného umiestnenia stlačte kláves Tab a prejdite na dialógové tlačidlá. Prvým je tlačidlo Zrušiť. Ak chcete sekciu skopírovať, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Ak chcete sekciu premiestniť, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Premiestniť. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Sekcia sa skopíruje alebo premiestni.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Command + G otvorte navigáciu strany. Ozve sa: „List of pages“ (Zoznam strán).

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 5. Na stránke vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete stranu skopírovať, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + C. Otvorí sa dialógové okno Kopírovanie tejto strany do novej sekcie....

  • Ak chcete stranu premiestniť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie tejto strany do novej sekcie....

 6. V otvorenom dialógovom okne sa zobrazí zoznam otvorených poznámkových blokov, ich sekcií a skupín sekcií, do ktorých môžete skopírovať alebo premiestniť stranu.

 7. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovanú sekciu. Ak chcete stranu premiestniť do sekcie v rámci určitej skupiny sekcií, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte danú skupinu sekcií. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy poznámkových blokov, skupín sekcií a sekcií.

  Poznámka: Stranu možno skopírovať alebo premiestniť do novej sekcie v tom istom poznámkovom bloku.

 8. Po nájdení požadovaného umiestnenia stlačte kláves Tab a prejdite na dialógové tlačidlá. Prvým je tlačidlo Zrušiť. Ak chcete stranu skopírovať, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať. Ak chcete stranu premiestniť, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Premiestniť. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Strana sa skopíruje alebo premiestni.

Odstránenie poznámkového bloku

Ak ste si istí, že už viac daný poznámkový blok nepotrebujete, môžete ho odstrániť zo svojho konta OneDrive. Ak poznámkový blok zdieľate, nezabudnite dať kolegom vedieť, že ho odstraňujete.

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Control + G. Ozve sa: „Notebooks, table“ (Poznámkové bloky, tabuľka).

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte poznámkový blok, ktorý chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy poznámkových blokov.

 3. Poznámkový blok zavriete stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + W.

 4. Po zavretí poznámkového bloku v programe OneNote prejdite pomocou webového prehliadača na lokalitu www.onedrive.com a prihláste sa.

 5. V programe OneDrive prejdite pomocou klávesu so šípkou nadol na priečinok Dokumenty. Priečinok otvorte stlačením klávesu Enter.

 6. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete odstrániť. Prechádzať v zozname súborov môžete stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + Option + šípka nadol. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy.

 7. Po nájdení správneho súboru stlačte kláves Delete alebo kombináciu klávesov Command + Delete. Poznámkový blok sa odstráni.

Odstránenie sekcie alebo skupiny sekcií

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu alebo skupinu sekcií, ktorú chcete odstrániť.

 3. Po nájdení správnej sekcie alebo skupiny sekcií stlačte kláves Delete. Otvorí sa dialógové okno.

 4. Stlačením klávesu Tab prejdite na dialógové okno Áno a potvrďte odstránenie. Stlačte kláves Enter.

 5. Sekcia alebo skupina sekcií (a zodpovedajúce sekcie) sa premiestni do priečinka Odstránené poznámky.

  Poznámka: Poznámky v priečinku Odstránené poznámky môžete zobraziť alebo natrvalo odstrániť. Na paneli s ponukami v ponuke Poznámkové bloky vyberte vedľajšiu ponuku Odstránené poznámky. Potom môžete vybrať možnosť Zobraziť odstránené poznámky alebo Vyprázdniť odstránené poznámky.

Odstránenie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačením kombinácie klávesov Control + Shift + G otvorte navigáciu v rámci sekcií.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Command + G otvorte navigáciu strany. Ozve sa: „List of pages, table“ (Zoznam strán, tabuľka).

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete odstrániť. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 5. Po nájdení správnej strany stlačte kláves Delete alebo kombináciu klávesov Command + Delete. Strana sa odstráni.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre iOS môžete použiť VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky systému iOS, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany a sekcie. Môžete pridať, premenovať, premiestniť a odstrániť strany a sekcie, ako aj zmeniť ich poradie, a tiež pridať a zmeniť poradie poznámkových blokov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New notebook button“ (Tlačidlo Nový poznámkový blok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte názov nového poznámkového bloku a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete prejsť do zoznamu Poznámkové bloky zo zoznamu Sekcie alebo Strany, prípadne z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back to <zobrazenie predošlého zoznamu>, back button“ (Späť na <zobrazenie predošlého zoznamu>, tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opakujte tento postup, kým sa neozve: „Notebook, settings button“ (Poznámkový blok, tlačidlo nastavení). Zameranie sa nachádza na tlačidle Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V zozname Sekcie poznámkového bloku ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte názov novej sekcie a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Sekcie zo zoznamu Strany alebo z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back to <zobrazenie predošlého zoznamu>, back button“ (Späť na <zobrazenie predošlého zoznamu>, tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tento postup opakujte, kým sa neozve: „<Notebook name>, back to notebook list, back button“ (<Názov poznámkového bloku>, späť na zoznam poznámkových blokov, tlačidlo Naspäť). Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Sekcie.

Vytvorenie strany

Pridajte novú stranu na nové nápady a začnite s vytváraním obsahu v poznámkových blokoch.

Vytvorenie neformátovanej strany

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page button“ (Tlačidlo Nová strana).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New page, page title, outline“ (Nová strana, názov strany, prehľad).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte názov strany. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plátno strany.

Vytvorenie strany so zoznamom

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page with list button“ (Tlačidlo Nová strana so zoznamom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Text field“ (Textové pole). Zameranie je na textovom poli prvej položky zoznamu na strane.

 2. Ak chcete zadať názov strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Untitled list heading, text field“ (Nadpis zoznamu bez názvu, textové pole), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte názov strany a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie strany s fotografiou

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New page with photo button“ (Tlačidlo Nová strana s fotografiou), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Alert, insert picture“ (Upozornenie, vloženie obrázka). Otvorí sa okno Vložiť obrázok.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Pridanie obrázka z aplikácie Fotografie

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „From library button“ (Tlačidlo Z knižnice). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. V aplikácii Fotografie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť albumu, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  3. V zozname fotografií ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov fotografie, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Use button“ (Tlačidlo Použiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  6. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  7. Zadajte názov a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Nasnímanie a pridanie obrázka

  1. Ak chcete pridať novú fotografiu priamo z fotoaparátu telefónu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok).

  2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Spustí sa aplikácia fotoaparátu.

  3. Ak chcete nasnímať obrázok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Use button“ (Tlačidlo Použiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  5. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Napíšte názov. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Strany z plátna strany, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Back to page list for <názov sekcie>, back button“ (Späť na zoznam strán pre <názov sekcie>, tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Strany.

Premenovanie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete premenovať.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Rename“ (Premenovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zadajte nový názov sekcie. Po zadaní názvu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premenovať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Na strane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „<Názov aktuálnej strany>, heading, text field“ (<Názov aktuálnej strany>, nadpis, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Upravte názov strany. Po upravení názvu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena poradia poznámkových blokov, sekcií a strán

Poradie poznámkových blokov, sekcií a strán možno meniť, napríklad ak chcete umiestniť tie najdôležitejšie na začiatok zoznamu položiek.

 1. V zozname Poznámkové bloky, Sekcia alebo Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Done“ (Hotovo).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Reorder <názov poznámkového bloku, sekcie alebo strany, poradie ktorej chcete zmeniť>“ (Zmeniť poradie <názov poznámkového bloku, sekcie alebo strany, poradie ktorej chcete zmeniť>).

 3. Dvakrát ťuknite a podržte prst na obrazovke, kým sa neozve zvuk. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve umiestnenie, do ktorého chcete premiestniť položku, a potom zdvihnite prst z obrazovky.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premiestnenie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete premiestniť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Move“ (Premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Notebooks, move this section to another notebook“ (Poznámkové bloky, premiestniť túto sekciu do iného poznámkového bloku).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, do ktorého chcete premiestniť sekciu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zoznam Sekcie, z ktorého sa sekcia premiestnila.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Move“ (Premiestniť) alebo „Copy“ (Kopírovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov sekcie, do ktorej chcete premiestniť alebo skopírovať stranu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zoznam Strany, z ktorého sa strana premiestnila alebo skopírovala.

Zatvorenie poznámkového bloku

Poznámkový blok môžete zatvoriť, aby sa už nezobrazoval v zozname Poznámkové bloky.

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete odstrániť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Close“ (Zatvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete poznámkový blok znova otvoriť, v zozname Poznámkové bloky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „More notebooks elipses button“ (Tlačidlo Ďalšie poznámkové bloky tri bodky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Open more notebooks“ (Otvoriť ďalšie poznámkové bloky).

  Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete znovu otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Poznámkový blok sa otvorí a znova sa zobrazí v zozname Poznámkové bloky.

Odstránenie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete odstrániť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Alert, are you sure you want to delete this section“ (Upozornenie: Naozaj chcete odstrániť túto sekciu?). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete odstrániť.

 2. Nastavte rotor funkcie VoiceOver na možnosť Akcie.

 3. Ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre Android môžete použiť TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky systému Android, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany a sekcie. Môžete pridať, premenovať, premiestniť a odstrániť strany a sekcie, ako aj zmeniť ich poradie, a tiež pridať a poznámkové bloky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tohto článku

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New notebook button“ (Tlačidlo Nový poznámkový blok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete prejsť do zoznamu Poznámkové bloky zo zoznamu Sekcie alebo Strany, prípadne z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opakujte tento postup, kým sa neozve: „Signed in as <user name>“ (Prihlásený ako <meno používateľa>). Zameranie sa presunie na tlačidlo Konto v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov nového poznámkového bloku.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať umiestnenie na uloženie poznámkového bloku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Drop down list“ (Rozbaľovací zoznam) a za tým aktuálne vybraté umiestnenie uloženia. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie poznámkového bloku. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete vytvoriť poznámkový blok, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa nový poznámkový blok so sekciou Nová sekcia 1.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V zozname Sekcie poznámkového bloku ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Sekcie zo zoznamu Strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Sekcie.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov novej sekcie. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa nová sekcia so stranou bez názvu.

Vytvorenie strany

Pridajte novú stranu na nové nápady a začnite s vytváraním obsahu v poznámkových blokoch.

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New text page button“ (Tlačidlo Nová strana s textom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete prejsť do zoznamu Strany z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Strany.

 2. Vytvorí sa nová strana bez názvu, zameranie sa presunie na plátno strany, a vy môžete zadať svoje poznámky.

 3. Ak chcete dať stránke názov, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page title, edit box“ (Názov strany, textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte názov pomocou klávesnice na obrazovke.

Premenovanie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete premenovať. TalkBack oznámi sekcie takto: „Section <section name>“ (Sekcia <názov sekcie>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Rename section“ (Premenovať sekciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Premenovať a ozve sa: „Rename section“ (Premenovať sekciu).

 3. Zadajte nový názov sekcie. Po zadaní názvu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Rename button“ (Tlačidlo Premenovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Sekcia sa premenuje a zameranie sa presunie na zoznam Sekcie.

Premenovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premenovať. TalkBack oznámi strany takto: „Page <page title>“ (Strana <názov strany>). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte stranu.

 2. Na tejto strane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title, <title>, edit box“ (Názov strany, <názov>, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte nový názov strany. Po dokončení vyberte kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete vybrať kláves Enter, ťahajte prstom na klávesnici, kým sa neozve „Enter“ (Kláves Enter), a potom prst zdvihnite (a dvakrát ťuknite v prípade potreby).

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. TalkBack oznámi strany takto: „Page <page title>“ (Strana <názov strany>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete stranu premiestniť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Move page“ (Premiestniť stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Premiestniť stranu do sekcie a ozve sa: „Move page to section“ (Premiestniť stranu do sekcie).

  • Ak chcete stranu kopírovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Copy page“ (Kopírovať stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Kopírovať stranu do sekcie a ozve sa: „Copy page to section“ (Kopírovať stranu do sekcie).

  Otvorí sa zoznam sekcií aktuálne vybratého poznámkového bloku.

 3. Ak chcete premiestniť alebo kopírovať stranu do sekcie iného poznámkového bloku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov aktuálne otvoreného poznámkového bloku, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam poznámkových blokov. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov cieľového poznámkového bloku, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam sekcií.

 4. V zozname sekcií ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov sekcie, do ktorej chcete premiestniť alebo skopírovať stranu, a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku. TalkBack oznámi sekcie takto: „Section <section name>“ (Sekcia <názov sekcie>).

 5. Po výbere sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Move button“ (Tlačidlo Premiestniť) alebo „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Strana sa premiestni alebo skopíruje a zameranie sa presunie na zoznam Sekcie so sekciou, do ktorej sa strana premiestnila.

Zatvorenie poznámkového bloku

Poznámkový blok môžete zatvoriť, aby sa už nezobrazoval v zozname Poznámkové bloky.

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete zatvoriť. TalkBack oznámi poznámkové bloky takto: „Notebook <notebook name>“ (Poznámkový blok <názov poznámkového bloku>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Close notebook“ (Zavrieť poznámkový blok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Poznámkový blok sa odstráni zo zoznamu Poznámkové bloky.

 3. Ak chcete poznámkový blok znova otvoriť, v zozname Poznámkové bloky, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More notebooks“ (Ďalšie poznámkové bloky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „More notebooks“ (Ďalšie poznámkové bloky).

  Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete znovu otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Poznámkový blok sa otvorí a znova sa zobrazí v zozname Poznámkové bloky.

Odstránenie sekcie

 1. V zozname Sekcie ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov sekcie, ktorú chcete odstrániť. TalkBack oznámi sekcie takto: „Section <section name>“ (Sekcia <názov sekcie>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete section“ (Odstrániť sekciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s upozornením Chcete vymazať sekciu? a ozve sa: „Delete section“ (Odstrániť sekciu).

 3. Ak chcete akciu potvrdiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie strany

 1. V zozname Strany ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete odstrániť. TalkBack oznámi strany takto: „Page <page title>“ (Strana <názov strany>). Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete page“ (Odstrániť stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s upozornením Chcete vymazať stranu? a ozve sa: „Delete page“ (Odstrániť stranu).

 3. Ak chcete akciu potvrdiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Strana sa odstráni a ozve sa: „Page <page title> deleted“ (Strana <názov strany> odstránená).

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na čítanie strán vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre Windows 10 môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany, sekcie a skupiny sekcií. V prípade potreby môžete pridávať strany, sekcie a ďalšie poznámkové bloky, dokonca ich môžete premenovať, premiestniť alebo odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

 1. Skontrolujte, či ste prihlásení do konta Microsoft na svojom zariadení.

 2. Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kláves s logom Windows a zadajte výraz onenote. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „OneNote. Trusted Microsoft Store app” (OneNote, dôveryhodná aplikácia pre Microsoft Store). Následne stlačte kláves Enter.

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, stlačte vo OneNote kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „New Notebook button“ (tlačidlo Nový poznámkový blok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi: „New notebook window. New Notebook name, editing“ (Okno Nový poznámkový blok, názov nového poznámkového bloku, úpravy). V JAWS sa ozve: „Pop-up. New notebook“ (Kontextové okno, Nový poznámkový blok).

 3. Zadajte názov poznámkového bloku. Potom stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Create notebook button“ (Tlačidlo Vytvoriť poznámkový blok). Poznámkový blok vytvoríte stlačením medzerníka.

 4. Poznámkový blok sa vytvorí a otvorí. Novovytvorený poznámkový blok sa skladá z jednej sekcie poznámkového bloku s názvom Nová sekcia 1, ktorá obsahuje prázdnu stranu bez názvu.

  Poznámka: Poznámkové bloky sa automaticky uložia vo OneDrive.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + G a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T.

 2. Sekcia sa vytvorí, kurzor sa umiestni na kartu sekcie a vy môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter a sekcia sa pomenuje.

 4. Do režimu úprav strany sa vrátite dvojitým stlačením klávesu Enter. V novovytvorenej sekcii sa kurzor na prázdnej strane umiestni do poľa názvu strany.

Vytvorenie strany

 1. V sekcii v mieste, kde chcete pridať stranu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

 2. Vytvorí sa nová strana bez názvu.

 3. Do režimu úprav strany sa vrátite stlačením klávesu Esc. Kurzor sa umiestni do poľa s názvom strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie sekcie

 1. Vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na skupinu sekcií, ktorú chcete premenovať.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Rename section button“ (Tlačidlo na premenovanie sekcie).

 4. Stlačte medzerník. Moderátor oznámi: „Section name textbox“ (Textové pole názvu sekcie) a názov sekcie. V JAWS sa ozve názov sekcie a „Section name textbox, edit“ (Textové pole názvu sekcie, upraviť).

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Sekcia sa premenuje.

Premenovanie strany

 1. Vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. Navigáciu v rámci strán otvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G. Zaznie názov strany.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premenovať.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Rename page button“ (Tlačidlo na premenovanie strany).

 6. Stlačte medzerník. Moderátor oznámi: „Page title, editing“ (Názov strany, úpravy). V JAWS sa ozve názov strany a „Page title“ (Názov strany).

 7. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Strana sa premenuje.

Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku prejdite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + G na navigáciu v rámci sekcií. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Move slash copy button“ (Tlačidlo Premiestniť alebo kopírovať). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie.

 4. Stlačte kláves Tab. Zaznie názov otvoreného poznámkového bloku.

 5. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, do ktorého chcete premiestniť sekciu. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy poznámkových blokov.

 6. Po nájdení požadovaného umiestnenia uskutočnite výber stlačením medzerníka. Potom stláčaním klávesu Tab prejdite na dialógové tlačidlá. Prvým je tlačidlo Premiestniť. Ak chcete sekciu radšej skopírovať, opätovne stlačte kláves Tab a prejdite na tlačidlo Kopírovať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Sekcia sa premiestni alebo skopíruje.

Premiestnenie alebo kopírovanie strany

 1. Vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať.

 3. Navigáciu v rámci strán otvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G. Zaznie názov strany.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na stranu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje názvy strán.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Move slash copy button“ (Tlačidlo Premiestniť alebo kopírovať). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie alebo kopírovanie strán.

 6. Ak chcete vybrať poznámkový blok, do ktorého skopírujete alebo premiestnite stranu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Back button“ (Tlačidlo Späť). Stlačte medzerník. Potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete premiestniť alebo skopírovať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

  Poznámka: Skontrolujte, či je poznámkový blok, do ktorého chcete premiestniť alebo skopírovať stranu, otvorený vo OneNote.

 7. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete premiestniť alebo skopírovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií.

 8. Po nájdení požadovaného umiestnenia výber sekcie uskutočníte stlačením medzerníka. Potom stláčaním klávesu Tab prejdite na dialógové tlačidlá. Prvým je tlačidlo Premiestniť. Ak chcete stranu radšej skopírovať, opätovne stlačte kláves Tab a prejdite na tlačidlo Kopírovať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Strana sa premiestni alebo skopíruje.

Zatvorenie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, stlačte vo OneNote kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov poznámkového bloku.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete zavrieť.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Close this notebook button“ (Tlačidlo Zavrieť tento poznámkový blok).

 5. Poznámkový blok zavriete stlačením medzerníka.

Odstránenie sekcie

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Delete section button“ (Tlačidlo na odstránenie sekcie). Potom stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Ozve sa: „Delete section button“ (Tlačidlo na odstránenie sekcie). Odstránenie potvrďte stlačením medzerníka. Sekcia sa odstráni.

Odstránenie strany

 1. Vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu so stranou, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G prejdete na navigáciu v rámci strán. Zaznie názov strany.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete odstrániť.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Delete page button“ (Tlačidlo na odstránenie strany).

 6. Stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Ozve sa: „Delete page button“ (Tlačidlo na odstránenie strany). Odstránenie potvrďte stlačením medzerníka. Strana sa odstráni.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote Online môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na usporiadanie informácií v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany a sekcie. V prípade potreby môžete pridávať strany, sekcie a ďalšie poznámkové bloky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNote Online

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu www.onenote.com.

 2. Stlačte kláves Tab a prejdite na položku Prihlásiť sa. Ozve sa: „Sign in, link“ (Prihlásiť sa, prepojenie). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Ak sa prihlasujete pomocou konta Microsoft, stlačením klávesu Tab prejdite na položku Prihlásiť sa pomocou konta Microsoft. Ak sa prihlasujete pomocou konta organizácie, prejdite na položku Prihlásiť sa pomocou pracovného alebo školského konta. Potom stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa stránka Prihlásenie. Ozve sa: „Email, phone, or Skype name, editing“ (E-mail, telefón alebo meno v Skype, úpravy).

 5. Zadajte váš e-mail a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Password, editing“ (Heslo, úpravy).

 6. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

 7. OneNote Online sa otvorí sa v navigačnom paneli poznámkového bloku so zoznamom všetkých poznámkových blokov, ktoré sú priradené k vášmu kontu.

Vytvorenie poznámkového bloku

 1. V navigačnom paneli poznámkového bloku stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New“ (Nové), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie nového poznámkového bloku s výberom v poli Názov poznámkového bloku.

 3. Zadajte názov poznámkového bloku a potom stlačením klávesu Enter vytvorte poznámkový blok.

 4. V službe OneNote Online sa otvorí nový poznámkový blok a kurzor sa umiestni do poľa názvu strany v sekcii Rýchle poznámky. Budete počuť názov nového poznámkového bloku a „Microsoft OneNote Online, editable text“ (Microsoft OneNote Online, upraviteľný text).

  Novovytvorený poznámkový blok sa uloží v priečinku Dokumenty vo vašom OneDrive.

Vytvorenie sekcie

 1. Ak chcete vytvoriť novú sekciu, v otvorenom poznámkovom bloku stláčajte kombináciu klávesov Control + F6, kým sa neozve názov sekcie.

  Poznámka: Ak sa stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 nespustí prehľadávanie príkazov služby OneNote Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť príkaz. Potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 na prehľadávanie.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava, kým sa neozve „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia), a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter.

 3. Zadajte názov sekcie a stlačte kláves Enter.

 4. Vytvorí sa sekcia s kurzorom umiestneným do poľa s názvom strany v novovytvorenej sekcii.

Vytvorenie strany

 1. V poznámkovom bloku stláčajte kombináciu klávesov Control + F6, kým sa neozve názov sekcie.

 2. Ak chcete prechádzať medzi sekciami, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy sekcií. Potom stlačte kláves Enter a vyberte sekciu, v ktorej chcete vytvoriť novú stranu.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava, kým sa neozve „New page button“ (Tlačidlo Nová strana), a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter.

 4. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa názvu strany a vy môžete zadať názov.

Premenovanie poznámkového bloku

Môžete použiť OneNote Online a prejsť priamo do služby OneDrive, kde môžete premenovať poznámkový blok.

 1. V otvorenom poznámkovom bloku vo OneNote Online stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „List of Microsoft services button“ (Tlačidlo Zoznam služieb spoločnosti Microsoft). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OneDrive“, a potom stlačte kláves Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) sa otvorí v prehliadači.

 3. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na súbor poznámkového bloku, ktorý chcete premenovať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy súborov.

 4. Keď ste na správnom súbore, stlačte kláves F2. Otvorí sa dialógové okno Premenovať. Ozve sa: „Enter your new name“ (Zadajte nový názov).

 5. Zadajte nový názov a stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa premenuje.

 6. Ak sa chcete vrátiť do poznámkového bloku vo OneNote Online, v ktorom je vybratý novopremenovaný poznámkový blok, stlačte kláves Enter.

Premenovanie sekcie

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + F6 a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Ozve sa názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve sekcia, ktorú chcete premenovať.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). Otvorí sa kontextová ponuka. Výber sa nachádza na možnosti Premenovať.

 4. Stlačte kláves Enter. Zadajte názov novej sekcie.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a stlačte kláves Enter. Výber sa v novopremenovanej sekcii vráti do zoznamu sekcií.

Premenovanie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + F6 a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Ozve sa názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým nebudete počuť sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete premenovať, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + F6, kým sa neozve názov strany. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete premenovať, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Výber sa presunie na pole s názvom strany. Ak chcete odstrániť predchádzajúci nadpis, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A a potom kláves Backspace.

 5. Zadajte nový názov strany a stlačte kláves Enter. Kurzor sa presunie na stranu a môžete napísať alebo upraviť vaše poznámky.

  Tip: Ak stlačíte kláves Page Up, môžete rýchlo prejsť z oblasti strany do oblasti pre názov strany.

Odstránenie poznámkového bloku

Ak ste si istí, že už viac daný poznámkový blok nepotrebujete, môžete ho odstrániť zo svojho konta OneDrive. Ak poznámkový blok zdieľate, nezabudnite dať kolegom vedieť, že ho odstraňujete.

 1. V otvorenom poznámkovom bloku vo OneNote Online stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „List of Microsoft services button“ (Tlačidlo Zoznam služieb spoločnosti Microsoft). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OneDrive“ (OneDrive), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) sa otvorí v prehliadači.

 3. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy súborov.

 4. Keď ste na správnom súbore, stlačte položku Odstrániť. V dialógovom okne potvrdenia stlačte kláves Tab, kým sa neozve „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť), a potom stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa odstráni a zameranie sa presunie na susedný súbor.

  Tip: Ak chcete obnoviť akýkoľvek odstránený poznámkový blok, môžete to urobiť pomocou koša vo OneDrive. Ak chcete prejsť do koša, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Group“ (Skupina). Potom prejdite pomocou klávesu so šípkou nadol na položku Kôš.

Odstránenie sekcie

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + F6 a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Ozve sa názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve sekcia, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). Otvorí sa kontextová ponuka.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

 5. V dialógovom okne potvrdenia stlačte kláves Tab, kým sa neozve „Yes button“ (Tlačidlo Áno), a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie strany

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + F6 a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Ozve sa názov sekcie.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve sekcia obsahujúca stranu, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + F6, kým sa neozve názov strany. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete odstrániť.

 4. Ak chcete stranu odstrániť natrvalo, stlačte položku Odstrániť. V dialógovom okne potvrdenia stlačte kláves Tab, kým sa neozve „Yes button“ (Tlačidlo Áno), a potom stlačte kláves Enter.

  Ak chcete stranu premiestniť do časti Odstránené poznámky, kde ju môžete neskôr obnoviť, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „Rename menu item“ (Položka ponuky Premenovať). Otvorí sa kontextová ponuka. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×