Používanie čítačky obrazovky na spolutvorbu prezentácií v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na spolutvorbu prezentácií v PowerPointe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

PowerPoint 2016 môžete používať s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad čítačka JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, a spolupracovať tak na prezentácii online s priateľmi alebo kolegami. Spolutvorba je možná normálna aj v reálnom čase. Druhá možnosť umožňuje vidieť zmeny ostatných autorov hneď, ako ich vykonajú.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii hneď ako začnete pracovať s aplikáciou PowerPoint 2016, ale lokalitu SharePoint možno budete musieť pridať manuálne ešte predtým, ako do nej začnete ukladať.

 1. V aplikácii PowerPoint 2016 stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte ponuku Súbor. Ozve sa názov súboru a potom sa ozve „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybraté, položka karty Informácie). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie).

 2. Stlačením klávesu A otvorte ponuku Uložiť ako. Ozve sa: „Selected, Save As tab item“ (Vybraté, položka karty Uložiť ako). V JAWS sa ozve: „Save As tab“ (Karta Uložiť ako).

 3. Stlačením klávesu A pridajte miesto uloženia. Ozve sa: „Selected, Add a Place tab item“ (Vybraté, položka karty Pridať miesto). V JAWS sa ozve: „Saving features, Add a Place tab“ (Funkcie ukladania, karta Pridať miesto).

 4. Stlačením klávesu 1 pridáte lokalitu SharePointu.

 5. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate na prístup na lokalitu SharePoint, a potom stlačte kláves Enter.

 6. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte Enter.

Odteraz bude lokalita dostupná v dialógovom okne Uložiť ako v aplikácii PowerPoint 2016.

Uloženie prezentácie online

Skôr ako začnete spolupracovať na prezentácii v aplikácii PowerPoint 2016 s niekým iným, musíte ju uložiť vo OneDrive alebo v službe SharePoint Online.

Uloženie prezentácie do OneDrivu

 1. Po vytvorení prezentácie, ktorú chcete zdieľať v aplikácii PowerPoint 2016, stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte ponuku Súbor. Ozve sa názov súboru a potom sa ozve „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybraté, položka karty Informácie). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie).

 2. Stlačením klávesu H otvorte ponuku Zdieľať. Ozve sa: „Selected, Share tab item“ (Vybraté, položka karty Zdieľať). V JAWS sa ozve: „Share tab“ (Karta Zdieľať).

 3. Stlačením klávesu C uložíte prezentáciu do cloudu. Ozve sa: „Selected, Save As tab item“ (Vybraté, položka karty Uložiť ako). V JAWS sa ozve: „Save As tab“ (Karta Uložiť ako).

 4. Stlačením klávesu K uložíte prezentáciu do OneDrivu. Ozve sa: „Selected, OneDrive tab item“ (Vybraté, položka karty OneDrive). V JAWS sa ozve: „OneDrive tab“ (Karta OneDrive).

  • Ak ste svoju prezentáciu ešte lokálne neuložili alebo chcete zmeniť jej názov súboru, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Enter file name here“ (Sem zadajte názov súboru) alebo aktuálny názov súboru. Zadajte požadovaný názov a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Stlačením medzerníka uložíte prezentáciu do OneDrivu.

  • Ak ste prezentáciu už uložili a chcete vo OneDrive použiť rovnaký názov súboru, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť) a potom stlačením medzerníka prezentáciu uložte do OneDrivu.

Uloženie prezentácie do SharePointu

 1. Po vytvorení prezentácie, ktorú chcete zdieľať v aplikácii PowerPoint 2016, stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte ponuku Súbor. Ozve sa názov súboru a potom sa ozve „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybraté, položka karty Informácie). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie).

 2. Stlačením klávesu H otvorte ponuku Zdieľať. Ozve sa: „Selected, Share tab item“ (Vybraté, položka karty Zdieľať). V JAWS sa ozve: „Share tab“ (Karta Zdieľať).

 3. Stlačením klávesu C uložíte prezentáciu do cloudu. Ozve sa: „Selected, Save As tab item“ (Vybraté, položka karty Uložiť ako). V JAWS sa ozve: „Save As tab“ (Karta Uložiť ako).

 4. Stlačením klávesu S uložte prezentáciu na lokalitu SharePoint. Pohybujte sa pomocou šípky nahor a nadol, kým sa neozve: „Sites“ (Lokality) nasledované názvom požadovanej lokality.

 5. Stlačením klávesu Tab a následným stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Uložiť. Čítačka obrazovky prečíta aktuálny názov súboru alebo niekoľko slov zo začiatku textu, ak súbor ešte nebol uložený.

  • Ak ste svoju prezentáciu ešte lokálne neuložili alebo chcete zmeniť jej názov súboru, zadajte požadovaný názov a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „All Locations, split button“ (Všetky umiestnenia, rozdelené tlačidlo) a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve adresa vašej lokality SharePoint. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný názov knižnice alebo pracovného priestoru, potom stlačením klávesu Enter prezentáciu uložte.

  • Ak ste svoju prezentáciu už uložili a chcete v službe SharePoint použiť rovnaký názov súboru, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „All Locations, split button“ (Všetky umiestnenia, rozdelené tlačidlo) a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve adresa vašej lokality SharePoint. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný názov knižnice alebo pracovného priestoru, potom stlačením klávesu Enter prezentáciu uložte.

Zdieľanie prezentácie s inými používateľmi

Po uložení prezentácie online ju môžete zdieľať so svojimi spoluautormi pomocou tably Zdieľať.

 1. Otvorte tablu Zdieľať stlačením kombinácie klávesov Alt + Y a U. Zameranie sa presunie na pole Pozvať ľudí na table Zdieľať.

 2. Zadajte e-mailovú adresu spoluautora. Ak chcete zadať viac adries, oddeľte ich čiarkou.

 3. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Give permissions to this document“ („Udeliť povolenia na tento dokument)“. Ak nasleduje „Can edit“ („Môže upravovať“), povolenia na spolutvorbu sú nastavené správne. Ak nie, stlačte medzerník a potom klávesmi so šípkami nahor a nadol sa pohybujte medzi možnosťami, kým sa neozve „Can edit“ („Môže upravovať“), a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete spoluautorom napísať krátku správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Include a message (optional)“ (Zahrnúť správu (voliteľné)) a potom napíšte správu.

 5. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať) a potom stlačte kláves Enter. Vaši spoluautori získajú oznámenie o prístupe prostredníctvom e-mailu.

Zmena možností zdieľania

Zdieľať vami vykonané zmeny so spoluautormi môžete automaticky, prípadne sa vám pri každom otvorení prezentácie, v ktorej niekto iný vykonáva zmeny, zobrazí výzva.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte ponuku Súbor. Ozve sa názov súboru a potom sa ozve „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ (Okno PowerPointu, Vybraté, položka karty Informácie). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie).

 2. Stlačením klávesu T otvorte ponuku Možnosti. Ozve sa: „PowerPoint Options window, General“ (Okno Možnosti PowerPointu, Všeobecné). V JAWS sa ozve: „PowerPoint Options“ (Možnosti PowerPointu). Ak používate čítačku obrazovky JAWS, zameranie nemusí byť na karte Všeobecné. Ak sa chcete uistiť, že ste na správnej karte, prechádzajte medzi kartami stláčaním klávesov so šípkou nahor a nadol, kým sa neozve: „General“ (Všeobecné).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „When working with others, I want to automatically share my changes“ (Pri práci s ostatnými chcem automaticky zdieľať svoje zmeny) nasledované aktuálnym nastavením. Ak chcete nastavenie zmeniť, stláčajte medzerník, kým sa neozve „Checked“ (Začiarknuté) alebo „Unchecked“ (Nezačiarknuté) v závislosti od tohto, čo požadujete, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete ponuku Možnosti zavrieť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ („Tlačidlo OK“) a stlačte Enter.

Toto nastavenie sa prejaví aj v každej vami zdieľanej prezentácii, nielen v prezentácii, v ktorej práve pracujete.

Spolupráca v zdieľanej prezentácii

Vďaka spolutvorbe v PowerPointe môžete na prezentácii spolupracovať s viacerým ľuďmi. Spolutvorba sa automaticky spustí, keď tú istú prezentáciu uloženú vo OneDrive alebo SharePointe Online otvorí naraz viacero ľudí.

Vaši spoluautori môžu nasledovať prepojenie, ktoré ste im poslali, a vaša prezentácia sa otvorí v ich verzii PowerPointu alebo v službe PowerPoint Online. Ak aj vaši spoluautori používajú PowerPoint Online alebo PowerPoint 2016 a súhlasili s automatickým zdieľaním zmien, a vy prejdete na snímku, na ktorej pracujú aj vaši spoluautori, vo vašej čítačke obrazovky sa ozve „There are other users editing this slide“ (Túto snímku upravujú aj iní používatelia).

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Spolupráca v cloude pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×