Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a obrazovky čítačky Word vidieť, kto vykonal zmeny do dokumentu, správa sledovaných zmien a odstrániť komentáre v dokumente Word. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie sledovania zmien

Keď zapnete sledovanie zmien, Word označuje a zobrazí všetky zmeny, ktoré vám niekto do dokumentu. Môžete zapnúť Táto funkcia je priama klávesová skratka alebo pás s nástrojmi.

Ak chcete zapnúť sledovanie zmien, postupujte takto:

 1. Ak chcete použiť priamu klávesovú skratku, stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Ctrl + Shift + E.

 2. Ak chcete použiť pás s nástrojmi, stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Alt + R, G. Ozve sa: „Track Changes, unchecked menu item“ („Sledovanie zmien, nezačiarknutá položka ponuky“). Potom stlačte kláves G.

Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente

Môžete si vybrať, ako by ste chceli zobraziť sledované zmeny v dokumente.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, TD. Ozve sa: „<názov aktuálne vybratej revízie>“.

  V aplikácii JAWS sa ozve „Lower ribbon, tracking group box, <názov aktuálne vybratej revízie>“ („Dolný pás s nástrojmi, skupina ovládacích prvkov sledovania, <názov aktuálne vybratej revízie>“).

  Otvorí sa zoznam s týmito štyrmi možnosťami zobrazenia:

  • Jednoduché označenie revízie je predvolená možnosť a miesto so zmenou je označené červenou čiarou na okraji dokumentu.

   Poznámka: Komentáre sa zobrazia ako bubliny s komentárom na okraji. Ak chcete rozbaliť bublinu, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, K.

  • Možnosť Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Poznámka: Ak chcete značky znova zobraziť, vyberte položku Jednoduché označenie revízie alebo Všetky revízie.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazuje všetky úpravy odlišnou farbou textu a čiar. Táto možnosť je odporúčaná na označenie revízií a je najlepšie podporovaná čítačkami obrazoviek.

  • Možnosť Pôvodná verzia zobrazuje dokument v pôvodnej podobe.

 2. V zozname stláčajte klávesy so šípkou, kým sa neozve názov požadovanej možnosti, ktorú chcete vybrať. Potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete vybrať typ označenia, ktorý by ste chceli vidieť, stlačte klávesy Alt + R, TM. Ozve sa: „Comments“ („Komentáre“). Toto je prvá možnosť v zozname.

  V JAWS sa ozve: „Menu, Comments“ („Ponuka, Komentáre“). Toto je prvá možnosť v zozname.

  Otvorí sa zoznam s týmito možnosťami:

  • Komentáre

  • Písanie rukou

  • Vložený a odstránený text

  • Formátovanie

  • Bubliny

  • Konkrétne osoby

 4. V zozname stláčajte klávesy so šípkou, kým sa neozve názov požadovanej možnosti, ktorú chcete vybrať. Potom stlačte kláves Enter. Tento krok zopakujte pre všetky typy označenia, ktoré chcete vybrať.

Prechod na sledované zmeny alebo komentáre

Keď Sledovania zmien zapnutá, Word označenie do základného textu v dokumente. Odstránené položky sa používa čiaru cez text a farbu a podčiarknutie a farba sa používa na vloženie. Čítačka obrazovky oznamuje zmeny a typy zmien počas čítania prostredníctvom textu. Budete počuť, napríklad "Vloženia zmeniť". V Jaws, budete počuť, ako je napríklad: "Revízie, vložené."

Ak sa zmenilo formátovanie, čítačka obrazovky oznámi, že došlo k zmene. Ak chcete počuť podrobnosti zmien formátovania, musíte prejsť na okraj dokumentu.

Body vloženia komentárov sú zvýraznené v základnom texte dokumentu v režime Všetky revízie. Moderátor oznamuje komentáre počas čítania základného textu. Skutočný text komentára a jeho podrobnosti sa zobrazujú v poli komentára na okraji dokumentu. JAWS prečíta text komentára a pri čítaní základného textu tiež oznámi, kto komentár pridal. Ozve sa: „Comment, <text komentára>, by <autor komentára>“ („Komentár: <text komentára>, pridal <autor komentára>“)

 1. Skontrolujte, či ste vybrali možnosť Všetky značky podľa pokynov vyššie v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Ak chcete prejsť z dokumentu úpravy oblasti na okraj môžete skontrolovať Podrobnosti sledovanú zmenu alebo komentár obsahu, nechať prečítať základného textu, kým sa oznámiť, zmena alebo komentár čítačky obrazovky. Stlačením tlačidla SR + kláves A.

 3. Ak chcete prechádzať cez všetky sledované zmeny alebo komentáre v dokumente, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prechádzať cez všetky komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, N. Túto akciu opakujte, kým neprejdete cez všetky komentáre alebo kým nenájdete komentár, ktorý ste hľadali.

  • Ak chcete prechádzať cez všetky sledované zmeny a komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, H. Túto akciu opakujte dovtedy, kým neprejdete cez všetky zmeny a komentáre alebo kým nenájdete zmenu alebo komentár, ktorý ste hľadali.

 4. Vypočuť obsahu na okraji pomocou čítačky obrazovky položky navigačné príkazy.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie alebo odmietnutie jednej sledovanej zmeny

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenu prijať, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, A2. Ozve sa: „Accept and Move to Next“ („Prijať a prejsť na ďalšie“). Potom stlačte kláves Enter. Aktuálna zmena sa prijme a zameranie prejde na ďalšiu zmenu v dokumente.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, J. Ozve sa: „Reject and Move to Next“ („Odmietnuť a prejsť na ďalšie“). Potom stlačte kláves Enter. Aktuálna zmena sa odmietne a zameranie prejde na ďalšiu zmenu v dokumente.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, A2, L.

  • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, J, L.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť Sledovanie zmien, môžete zapnúť funkciu Uzamknúť sledovanie a pridať heslo. Ak je Sledovanie zmien uzamknuté, ktokoľvek dokument otvorí, môže zmeny zobraziť, ale nemá možnosť vypnúť funkciu a prijať ani odmietnuť zmeny.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, G, L. Ozve sa: „Lock Tracking window. Enter password, optional.“ („Okno Uzamknúť sledovanie. Zadanie hesla, voliteľné.“).V aplikácii JAWS sa ozve „Leaving menus, Lock Tracking“ („Odchod z ponuky, Uzamknúť sledovanie“).

 2. Vyberte a zadajte heslo a stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Re-enter to Confirm“ („Zadajte znova pre potvrdenie“). Znova zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Vypnutie uzamknutia sledovania

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, G, L. Ozve sa: „Unlock Tracking window, password“ („Okno Odomknúť sledovanie, heslo“).

  V JAWS sa ozve: lLeaving menu, Unlock Tracking, password edit“ („Odchod z ponuky, Odomknúť sledovanie, heslo na úpravy“).

 2. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Vypnutie sledovania zmien

Po vypnutí sledovania zmien Word prestane označovať nové zmeny. Všetky už sledované zmeny zostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou priamej klávesovej skratky alebo pása s nástrojmi.

Ak chcete vypnúť sledovanie zmien, stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Ctrl + Shift + E.

Ak chcete vypnúť sledovanie zmien prostredníctvom pása s nástrojmi, stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Alt + R, G. Ozve sa: „Track Changes, checked menu item“ („Sledovanie zmien, začiarknutá položka ponuky“). Potom stlačte kláves G.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

VoiceOver, vstavaná čítačka obrazovky pre Mac OS, vám v programe Word pre Mac spoločne s klávesnicou pomôže zistiť, kto vykonal zmeny vo vašom dokumente programu Word pre Mac, ako aj spravovať sledovanie zmien a odstraňovať komentáre v ňom.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word pre Mac označí a zobrazí všetky zmeny, ktoré ktokoľvek vykoná v dokumente. Túto funkciu môžete zapnúť pomocou priamej klávesovej skratky.

Ak chcete zapnúť a vypnúť sledovanie zmien, keď ste v oblasti textu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + E.

Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente

Môžete si vybrať, ako by ste chceli zobraziť sledované zmeny v dokumente.

 1. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty. Ak ste už na karte Revízia, pokračujte krokom 3.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Review tab, selected“ (Karta Revízia, vybratá).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálna revízia>, Display for review, pop up button“ (<Aktuálna revízia>, Zobrazenie revízie, kontextové tlačidlo).

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte ponuku revízie.

  Otvorí sa zoznam s týmito štyrmi možnosťami zobrazenia:

  • Jednoduché označenie revízie je predvolená možnosť a miesto so zmenou je označené červenou čiarou na okraji dokumentu.

  • Možnosť Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Poznámka: Ak chcete značky znova zobraziť, vyberte položku Jednoduché označenie revízie alebo Všetky revízie.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazí pridaný text v tele rôznymi farbami a odstránený text vrátane zmien formátovania na table Komentáre. Táto možnosť je odporúčaná na označenie revízií a je najlepšie podporovaná čítačkami obrazoviek.

  • Možnosť Pôvodná verzia zobrazuje dokument v pôvodnej podobe.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „<Vybratá revízia>, Display for review“ (<Vybratá revízia>, Zobrazenie revízie).

 6. Ak chcete vybrať typ značky, ktorá sa má zobraziť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Markup options, menu button“ (Možnosti značiek, tlačidlo ponuky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Otvorí sa zoznam s týmito možnosťami:

  • Komentáre

  • Písanie rukou

  • Vložený a odstránený text

  • Formátovanie

  • Sledovať pohyby z/do

  • Bubliny

  • Recenzenti

 7. V zozname stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov požadovanej možnosti, ktorú chcete vybrať. Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Tento krok zopakujte pre všetky typy označenia, ktoré chcete alebo nechcete mať vo výbere .

Prechod na sledované zmeny

Ak je zapnuté Sledovanie zmien, Word označuje zmeny v základnom texte alebo na table Komentáre v dokumente. Funkcia VoiceOver oznamuje zmeny a typy zmien pri postupnom čítaní textu.

 • Podčiarknutie a farba sa používajú na vložený text v základnom texte. Pri prechode na začiatok alebo koniec sledovanej zmeny sa ozve: „Insertion change“ (Zmena vložením).

 • Word označuje odstránené položky na table komentárov. Funkcia VoiceOver oznámi odstránené slovo.

 • Pri zmenenom formátovaní sa ozve: „Format change“ (Zmena formátovania). Ak si chcete vypočuť podrobnosti o zmene formátovania, musíte prejsť na okraj dokumentu.

 1. Skontrolujte, či ste vybrali možnosť Všetky značky podľa pokynov vyššie v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Tlačidlá Nasledujúca a Predchádzajúca

  1. Ak chcete prechádzať po jednej všetky sledované zmeny v dokumente, prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

  2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Previous button, previous“ (Tlačidlo Predchádzajúca, predchádzajúca) alebo „Next button, next“ (Tlačidlo Nasledujúca, nasledujúca), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Opakovaním kroku prejdite všetky zmeny.

  Použitie tably Komentáre

  1. Ak chcete prechádzať odstránenými položkami a zmenami formátovania zaznamenanými na table Komentáre, keď ste v oblasti úprav, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava. Zameranie sa presunie na tablu Komentáre.

  2. Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  Použitie tably revízií

  1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na tablu revízií. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

  2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „View“ (Zobraziť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Sidebar“ (Bočný panel), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Reviewing“ (Revízia), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  5. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Summary“ (Súhrn). Ak si chcete vypočuť prehľad zmien, stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa celkový počet zmien a počet vložených položiek, odstránených položiek, presunutých položiek, zmien formátovania a komentárov.

  6. K podrobnostiam o zmenách prejdete zo súhrnu stlačením kombinácie klávesov VO + Shift + kláves so šípkou nahor. Ozve sa: „Out of reviewing pane group“ (Skupina mimo tably revízií).

  7. Stlačte raz kláves so šípkou nadol a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver prečíta podrobnosti o zmenách po jednotlivých riadkoch.

  8. Tablu revízií zavriete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + klávesu so šípkou nahor. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Thumbnails pane“ (Tabla miniatúr). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie alebo odmietnutie jednej sledovanej zmeny

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť, podľa pokynov v časti Prechod na sledované zmeny.

 2. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenu prijať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accept menu button“ (Tlačidlo ponuky Prijať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accept and move to next“ (Prijať a prejsť na ďalšiu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zmena sa prijme a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu v dokumente.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Reject menu button“ (Tlačidlo ponuky Odmietnuť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Reject and move to next“ (Odmietnuť a prejsť na ďalšiu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zmena sa odmietne a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu v dokumente.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 1. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accept menu button“ (Tlačidlo ponuky Prijať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accept all changes“ (Prijať všetky zmeny), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accept menu button“ (Tlačidlo ponuky Odmietnuť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Reject all changes“ (Odmietnuť všetky zmeny), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť Sledovanie zmien, funkciu môžete zapnúť a uzamknúť. Ochranu môžete zvýšiť pridaním hesla. Ak je Sledovanie zmien uzamknuté, ktokoľvek dokument otvorí, môže zmeny zobraziť, ale nemá možnosť vypnúť funkciu a prijať ani odmietnuť zmeny.

 1. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protect Document, unchecked checkbox“ (Zabezpečiť dokument, nezačiarknuté políčko), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Chrániť heslom.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protect document for“ (Chrániť dokument pred), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tracked changes, radio button“ (Sledované zmeny, prepínač), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete nastaviť heslo, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protection secure, edit text“ (Zabezpečenie ochrany, úprava textu). Zadajte heslo a stlačte kláves Tab.

 5. V dialógovom okne potvrdenia znova zadajte heslo a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK default button“ (Predvolené tlačidlo OK). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, default button“ (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vypnutie uzamknutia sledovania zmien

 1. V dialógovom okne Chrániť heslom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protect document for“ (Chrániť dokument pred), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Zadajte heslo a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, default button“ (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK default button“ (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, prepnúť sledovanie zmien alebo vypnutie v dokumente Word pre iOS. Vyhľadanie existujúce zmeny v dokumente, a potom prijať alebo odmietnuť. Zámok sledovania zmien tak, aby sa ostatným nie je možné vypnúť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Keď zapnete sledovanie zmien, všetky zmeny vykonané v dokumente Word sú sledované a zobrazené.

 1. Otvorte dokument v Word. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť aktuálne vybratej karte, ako napríklad: "Domov, stlačte kláves tab." Ak chcete zmeniť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Revízia, karta," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Vypnúť tlačidlo sledovanie zmien" (ak je v súčasnosti vypnúť sledovanie zmien) alebo "Vybraté, sledovať zmeny na tlačidlo" (ak je funkcia sledovania zmien v súčasnosti na), a dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnúť alebo vypnúť.

 4. Ak chcete zavrieť a vrátiť sa do dokumentu, potiahnite prstom doľava opakovane, kým sa "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na sledované zmeny

Karta Revízia v zobrazení Rozloženie pri tlači prejdite sledované zmeny a komentáre v dokumente Word.

 1. Skontrolujte, či je dokument otvoriť v zobrazení Rozloženie pri tlači v Word.

  Ak chcete zmeniť zobrazenie Rozloženie pri tlači, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Rozloženie pri tlači, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak budete počuť "Mobilné zobrazenie, tlačidlo" sa už nachádzate v zobrazení Rozloženie pri tlači.

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Budete počuť aktuálne vybratej karte, ako napríklad: "Domov, stlačte kláves tab." Ak je to potrebné, dvakrát ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Revízia, karta," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete prejsť zmeny v dokumente, potiahnite prstom doprava opakovane sa počuť "ďalej meniť, tlačidlo" alebo "predchádzajúce zmeny, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete počuť zmeny alebo komentáre, potiahnutím prstom doprava opakovane, kým sa osoba, ktorá obsahuje zmeny a zmenený text alebo komentár.

 6. Ak chcete prejsť na ďalšiu zmenu, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Ďalšie zmeny, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete počuť na zmenu či komentár, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť. Ak chcete prejsť späť na tlačidlo ďalej meniť, potiahnite prstom doľava.

Prijatie alebo odmietnutie zmien

Môžete skontrolovať a prijať alebo odmietnuť zmeny v dokumente Word po jednom alebo vyberte, ak chcete prijať alebo odmietnuť všetky z nich naraz.

 1. Navigácia na zmenu, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť podľa pokynov v prejdite do sledovaných zmien .

 2. Ak potiahnete prstom doľava opakovane, kým nebudete počuť "Prijať, tlačidlo" alebo "Odmietnuť, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka prijať alebo odmietnuť. Ak chcete počuť dostupných možností, potiahnite prstom doprava. Keď budete počuť možnosť, ktorý chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť niekto iný vypnutie sledovania zmien v dokumente, môžete vybrať blokovať iní autori. Ďalšie otvorenie dokumentu ju môžete zobraziť, ale ich nie je možné vypnúť sledovanie zmien alebo prijať alebo odmietnuť zmeny.

 1. Otvorte dokument v Word. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť aktuálne vybratej karte, ako napríklad: "Domov, stlačte kláves tab." Ak chcete zmeniť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Revízia, karta," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť "zablokovať iní autori tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Blokovanie autorov. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zablokovať iní autori tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou TalkBack, vstavané Android obrazovky, prepnúť sledovanie zmien alebo vypnutie v dokumente Word pre Android. Vyhľadanie existujúce zmeny v dokumente, a potom prijať alebo odmietnuť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Keď zapnete sledovanie zmien, všetky zmeny vykonané v dokumente Word sledujú.

 1. Otvorte dokument v Word. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť aktuálne vybratej karte, ako napríklad: "Tab, Home, nedostanete." Ak chcete zmeniť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Revízia, karta," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť "Sledovania zmien, nie je začiarknuté, prepnite" (ak je funkcia sledovania zmien v súčasnosti vypnuté) alebo "Sledovania zmien, začiarknuté, prepnúť" (ak je funkcia sledovania zmien v súčasnosti na), a dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnúť alebo vypnúť.

 4. Ak chcete zavrieť a vrátiť sa do dokumentu, potiahnite prstom doľava opakovane dovtedy, kým budete počuť "Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na sledované zmeny

Karta Revízia prechádzať sledované zmeny v dokumente Word.

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť aktuálne vybratej karte, ako napríklad: "Tab, Home, nedostanete." Ak chcete zmeniť na kartu Revízia, dvakrát ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Revízia, karta," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť zmeny v dokumente, potiahnite prstom doprava opakovane sa počuť "ďalej meniť, tlačidlo" alebo "predchádzajúce zmeny, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť zmenený text.

 4. Naďalej zameraná na tlačidlo zmeniť ďalší alebo predchádzajúci. Môžete prepínať medzi zmeny, stačí dvakrát ťuknite obrazovky.

Prijatie alebo odmietnutie zmien

Môžete skontrolovať a prijať alebo odmietnuť zmeny v dokumente Word po jednom alebo vyberte, ak chcete prijať alebo odmietnuť všetky z nich naraz.

 1. Navigácia na zmenu, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť podľa pokynov v prejdite do sledovaných zmien .

 2. Ak potiahnete prstom doľava opakovane, kým nebudete počuť "Prijať, menu" alebo "Odmietnuť ponuky," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka prijať alebo odmietnuť. Ak chcete počuť dostupných možností, potiahnite prstom doprava. Keď budete počuť možnosť, ktorý chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Vstavaná čítačka obrazovky Moderátor pre Windows vám pomôže zistiť, kto vykonal zmeny vo vašom dokumente a spravovať sledovanie zmien vo vašom dokumente aplikácie Word Mobile.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechod na kartu Revízia

Sledovanie zmien a ďalšie funkcie, ktoré sú popísané v tejto téme, sa nachádzajú na karte Revízia.

 1. V dokumente jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke, kým sa neozve: „Items“ („Položky“).

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „More Options-button, collapsed, double-tap to expand“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti.

 3. Jedným prstom ťahajte doľava, kým sa neozve: „Home-button, collapsed. Double-tap to expand.“ („Tlačidlo Domov, zbalené. Dvojitým ťuknutím ho rozbalíte.“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Home, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, selected“ („Domov, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, vybraté“). Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 4. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Review, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, double-tab to select“ („Revízia, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, vyberte dvojitým ťuknutím“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Word window“ („Okno Wordu“). Možnosti karty Revízia sú teraz k dispozícii.

Zapnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word Mobile označuje a zobrazuje všetky zmeny, ktoré ktokoľvek vykoná v dokumente. Moderátor prečíta sledované zmeny spolu so základným textom.

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Off, Track Changes-button. Double-tap to toggle on.“ („Vypnuté, Tlačidlo sledovania zmien. Dvojitým ťuknutím prepnete.“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On, Track Changes-button“ („Zapnuté, Tlačidlo sledovania zmien“). Sledovanie zmien je teraz zapnuté a môžete začať s úpravami dokumentu.

Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente

V aplikácii Word Mobile si môžete vybrať, ako by ste chceli zobraziť sledované zmeny v dokumente.

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Display for Review-button, double-tap to activate“ („Tlačidlo zobrazenia revízie, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Back-button“ („Tlačidlo späť“).

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Simple Markup, one of four“ („Jednoduché označenie revízie, jedno zo štyroch“). Zoznam možností zobrazenia je k dispozícii s nasledujúcimi možnosťami:

  • Jednoduché označenie revízie je predvolená možnosť a miesto so zmenou je označené červenou čiarou na okraji dokumentu.

  • Možnosť Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Poznámka: Značky môžete znovu zobraziť výberom položky Jednoduché označenie revízie alebo Všetky revízie.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazuje všetky úpravy odlišnými farbami textu a čiar.

  • Možnosť Pôvodná verzia zobrazuje dokument v pôvodnej podobe.

 3. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť možnosť zobrazenia, ktorú chcete vybrať. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: „<názov značky>“, selected“ („<názov značky>, vybraté“). Zameranie sa presunie naspäť do oblasti úpravy dokumentu.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie alebo odmietnutie jednej sledovanej zmeny

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Changes-group“ („Skupina Zmeny“). V skupine Zmeny ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Next button, double-tap to activate“ („Tlačidlo ďalej, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na sledovanú zmenu v dokumente. Budete počuť vybratý text. Opakujte dvojité ťuknutie, kým sa nedostanete na zmenu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenu prijať, na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand.“ („Prijať. Zbalené, rozdelené tlačidlo, dvakrát ťuknite na aktiváciu, trojitým ťuknutím rozbaľte.“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktuálna zmena sa prijme a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand.“ („Odmietnuť. Zbalené, rozdelené tlačidlo, dvakrát ťuknite na aktiváciu, trojitým ťuknutím rozbaľte.“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktuálna zmena sa odmietne a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand.“ („Prijať. Zbalené, rozdelené tlačidlo, dvakrát ťuknite na aktiváciu, trojitým ťuknutím rozbaľte.“). Trikrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Back-button“ („Tlačidlo späť“). Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Accept All Changes-button, double-tap to activate.“ („Tlačidlo prijatia všetkých zmien, dvojitým ťuknutím aktivujte.“). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand.“ („Odmietnuť. Zbalené, rozdelené tlačidlo, dvakrát ťuknite na aktiváciu, trojitým ťuknutím rozbaľte.“). Trikrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Back-button“ („Tlačidlo späť“). Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Reject All Changes-button, double-tap to activate.“ („Tlačidlo odmietnutia všetkých zmien, dvojitým ťuknutím aktivujte.“). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vypnutie sledovania zmien

Po vypnutí sledovania zmien Word Mobile prestane označovať nové zmeny. Všetky už sledované zmeny zostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×