Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Outlook môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Od 1. októbra 2017 je dočasne vypnutá tabuľková navigácia pomocou čítačky obrazovky.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení a prvkoch obrazovky

Kalendár sa skladá z dvoch tabiel: tabla priečinok na ľavej strane a tabla Kalendár na pravej strane. Nad nimi sa nachádza pás s nástrojmi. V dolnej časti sa zobrazí stavový riadok.

 • Ak chcete prechádzať prvkami v hlavnom zobrazení, stlačte kláves F6 (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + F6 (dozadu).

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Kalendár sa otvorí s vybratou kartou domov. Karta domov obsahuje tlačidlá, napríklad na vytvorenie novej plánovanej činnosti alebo žiadosti o schôdzu a zdieľanie kalendára.

 • Ak chcete prejsť na karty na páse s nástrojmi, stlačte kláves ALT. Ozve sa "karty na páse s nástrojmi", za ktorým nasleduje aktuálne vybratá karta.

 • Ak sa chcete presúvať medzi kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava a potom raz stlačte kláves TAB, čím sa presuniete na klávesové skratky na páse s nástrojmi.

Navigácia na table kalendár

Keď pristanete na table kalendár, Moderátor oznamuje vybratý dátum a čas, udalosti (ak nejaké sú) a zobrazenie kalendára.

 • Ak sa chcete presúvať medzi udalosťami v kalendári, použite kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Moderátor oznamuje Podrobnosti o udalosti. Ak chcete otvoriť udalosť v samostatnom okne, stlačte kláves ENTER. Udalosť opustíte stlačením klávesu Esc.

 • Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať v kalendári a počuť, kedy máte k dispozícii.

 • Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, stlačte kombináciu klávesov CTRL + G. Zobrazí sa výber dátumu. Zameranie sa nachádza v poli Dátum . Zadajte dátum a stlačte kláves ENTER. Ak sa chcete vrátiť na dnešný deň, stlačte kombináciu klávesov ALT + H, O, D.

Navigácia na table priečinok

Keď sa pristanete na table priečinok, ozve sa "priečinky kalendára" a moderátor oznamuje aktuálny názov priečinka.

Na table priečinok môžete vybrať, ktoré kalendáre sa zobrazia na table kalendár. Môžete si vybrať napríklad kalendár sviatkov pre svoju krajinu alebo zdieľané kalendáre z pracovných kolegov.

 • Ak chcete prehľadávať priečinky, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Moderátor prečíta názvy priečinkov tak, ako sú zvýraznené.

 • Moderátor tiež číta, či je priečinok zbalený alebo rozbalený. Ak chcete zbaliť priečinok, stlačte kláves so šípkou doľava. Ak chcete rozbaliť priečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 • Ak chcete vybrať kalendár, stlačte medzerník.

Presun medzi zobrazeniami

Prepínanie medzi novým oknom udalosti a hlavným zobrazením kalendára

 1. Ak chcete otvoriť prázdne okno plánovanej činnosti, stlačte kombináciu klávesov CTRL + N. Zameranie sa nachádza v textovom poli Predmet . Ozve sa: "subject, editing" (predmet, úpravy).

 2. Ak chcete prejsť späť na hlavné zobrazenie kalendára, stlačte a podržte kláves ALT a opakovane stláčajte kláves TAB, čím prechádzajte aktívnymi aplikáciami. Moderátor oznamuje spustené programy.

 3. Ak sa ozve "Calendar" (kalendár), uvoľnite kláves Tab.

Navigácia v ponuke súbor

V ponuke súbor môžete napríklad upraviť nastavenia kalendára a nastaviť odpovede mimo pracoviska.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami ponuky súbor , stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačením klávesu ENTER vyberte položku ponuky alebo kláves TAB na prechádzanie položkami na karte.

 3. Ak chcete ponuku súbor uzavrieť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Prechod na nastavenie kalendára

Nastavenia kalendára môžete upraviť v okne Možnosti programu Outlook . Môžete napríklad nastaviť pracovné hodiny a pracovné dni a definovať predvolený čas pripomenutia.

 1. Ak chcete otvoriť okno Možnosti programu Outlook , stlačte kombináciu klávesov ALT + F, T.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Calendar" (kalendár).

 3. Ak sa chcete presúvať v zozname nastavení, stlačte kláves Tab. Stlačením medzerníka vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 4. Ak chcete okno Možnosti zatvoriť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ENTER.

Prechod na okno pripomenutia

 1. Ak chcete zobraziť všetky aktuálne pripomenutia, stlačte kombináciu klávesov ALT + V, M. Moderátor oznamuje počet upomienok.

 2. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa môžete presúvať medzi upomienkami.

 3. Stlačením medzerníka otvorte vybratú pripomenutie alebo stlačením klávesu ESC zavrite okno pripomenutia.

Navigácia medzi hlavnými zobrazeniami v Microsoft Outlooku

 • Ak chcete prejsť na poštu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1.

 • Ak chcete prejsť do kalendára, stlačte kombináciu klávesov CTRL + 2.

 • Ak chcete prejsť na kontakty, stlačte kombináciu klávesov CTRL + 3.

 • Ak chcete prejsť na položku úlohy, stlačte kombináciu klávesov CTRL + 4.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Outlook pre Mac môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení a prvkoch obrazovky

Kalendár sa skladá z troch hlavných oblastí: navigačná tabla na ľavej strane, tabla Kalendár na pravej strane a pás s nástrojmi nad navigačnými tablami a tablami kalendárov .

Panel s ponukami sa nachádza v hornej časti nad pásom s nástrojmi a obsahuje tlačidlá na ukladanie, vrátenie späť a opakovanie akcií a rýchlu tlač.

Na navigačnom paneli je k dispozícii panel s nástrojmi Rýchly prístup na navigáciu medzi hlavnými zobrazeniami Outlooku.

Stavový riadok, ktorý sa nachádza v dolnej časti, zobrazuje počet položiek v aktuálnom zobrazení kalendára.

Stlačením klávesu F6 (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + F6 (dozadu) Prechádzajte prvkami v tomto poradí:

 • Pás s nástrojmi

 • Navigačná tabla

 • Tabla Kalendár

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup

 • Stavový riadok

 • Panel s ponukami

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Kalendár sa otvorí s vybratou kartou domov . Karta domov obsahuje tlačidlá hlavných akcií kalendára, ako je napríklad vytvorenie novej plánovanej činnosti alebo schôdze a zmena zobrazenia kalendára.

Na karte Usporiadať môžete pridávať nové kalendáre a meniť medzi zobrazením mriežky a zobrazením zoznamu.

Na karte Nástroje môžete získať prístup k informáciám o konte, importovať a exportovať údaje a nastaviť odpovede mimo pracoviska.

 1. Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratá karta pása s nástrojmi.

 2. Stláčaním klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte medzi kartami a potom stlačením medzerníka vyberte kartu.

 3. Ak sa chcete presunúť na príkazy na vybratom páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

Navigácia v navigačnej table

Keď sa pristanete na navigačnej table, ozve sa "navigačná tabla". V tabuľke navigačná tabla môžete vybrať, ktoré kalendáre sa zobrazia na table kalendár.

 • Ak chcete otvoriť tabuľku navigačnej tably, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + kláves so šípkou nadol.

 • Ak chcete prechádzať kalendármi, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver prečíta názvy v kalendári tak, ako sú zvýraznené. Funkcia VoiceOver tiež oznamuje, či sa kalendár zobrazí alebo skryje na aktuálnej table kalendára.

 • Ak chcete vybrať alebo zrušiť výber kalendára, stlačte medzerník.

 • Ak chcete zatvorenie tabuľky navigačnej tably, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + kláves so šípkou nahor.

Navigácia na table kalendár

Keď pristanete na table kalendár, funkcia VoiceOver oznámi dátum (dátumy) a počet udalostí v aktuálnom zobrazení kalendára. Ak aktuálne zobrazenie obsahuje udalosti, funkcia VoiceOver oznámi Podrobnosti o prvej udalosti.

 • Ak sa chcete presúvať medzi udalosťami kalendára, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Funkcia VoiceOver oznamuje Podrobnosti o udalosti. Ak chcete skontrolovať Podrobnosti o udalosti, stlačte medzerník. Ak chcete zatvorenie podrobností o udalosti, stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete otvoriť a upraviť udalosť, stlačte kombináciu klávesov Command + O.

 • Ak sa chcete v kalendári presúvať, v závislosti od zobrazenia vykonajte niektorú z týchto činností:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doprava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doľava.

 • Ak sa chcete vrátiť do dnešného dňa, stlačte kombináciu klávesov Command + T.

Presun medzi zobrazeniami

Prepínanie medzi novým oknom udalosti a hlavným zobrazením kalendára

Ak chcete otvoriť prázdne okno plánovanej činnosti, stlačte kombináciu klávesov Command + N. Zameranie sa nachádza v textovom poli Predmet .

Ak chcete prepínať medzi oknom Nová udalosť a hlavným zobrazením kalendára, prejdite na dok takto:

 1. Ak sa chcete presunúť do doku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + D.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve "Microsoft Outlook".

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve "Calendar" (kalendár) alebo predmet plánovanej činnosti, na ktorý chcete prejsť, a stlačte medzerník.

Navigácia v ponuke súbor

V ponuke súbor môžete napríklad vytvoriť nové plánované činnosti a žiadosti o schôdzu.

 1. V Outlooku stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „File“ (Súbor).

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte ponuku súbor .

 4. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte v ponuke súbor , kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačením medzerníka vyberte požadovanú možnosť.

 5. Ak chcete ponuku súbor uzavrieť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia kalendára, stlačte kláves ESC.

Prechod na predvoľby kalendára

Nastavenia kalendára môžete upraviť v okne predvoľby Outlooku . Môžete napríklad nastaviť pracovné hodiny a dni a definovať predvolený čas pripomenutia.

 1. Ak chcete otvoriť predvoľby Outlooku, stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,).

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Calendar, button" (kalendár, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

 3. Ak sa chcete presúvať v zozname nastavení, stlačte kláves Tab. Ak chcete vybrať nastavenie, ktoré chcete zmeniť, stlačte medzerník.

 4. Ak chcete okno nastavenia zatvorenie a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + W.

Prechod na okno pripomenutia

 1. Ak sa chcete presunúť do doku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + D.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve "Microsoft Outlook".

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve počet upomienok.

 4. Stlačením medzerníka otvorte okno pripomenutia.

Navigácia medzi hlavnými zobrazeniami v Microsoft Outlooku

 • Ak chcete prejsť na poštu, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

 • Ak chcete prejsť do kalendára, stlačte kombináciu klávesov Command + 2.

 • Ak chcete prejsť na položku ľudia, stlačte kombináciu klávesov Command + 3.

 • Ak chcete prejsť na položku úlohy, stlačte kombináciu klávesov Command + 4.

Pozrite tiež

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Použite Outlook pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Pri otvorení kalendára v programe Outlook pre iOS sa v predvolenom hlavnom zobrazení zobrazuje zobrazenie nadchádzajúcich udalostí v programe. Horný okraj hlavného zobrazenia obsahuje tlačidlo Zobraziť navigačnú tablu, názov aktuálneho mesiaca, tlačidlo zobrazenia agendy na zmenu aktuálneho zobrazenia kalendára a tlačidlo vytvoriť udalosť.

Výber dátumu sa nachádza pod tlačidlami so zvýrazneným aktuálnym dátumom. Pod selektorom dátumu sa zobrazia aktuálne a nadchádzajúce udalosti v kalendári ako zoznam. Potiahnutím prstom nahor alebo nadol posúvajte zoznam dopredu a dozadu.

V dolnej časti obrazovky v časti Zoznam udalostí v kalendári sú karty e-mail, Search a Calendar , ktoré slúžia na presun medzi hlavnými zobrazeniami Outlook.

 • Ak chcete preskúmať hlavné zobrazenie, potiahnite jedným prstom po obrazovke. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje, na ktorej položke sa nachádzate.

  Tip: V hlavnom zobrazení tiež môžete prechádzať pomocou rotora VoiceOver. Ak sa napríklad chcete presúvať medzi nadpismi, otočte rotor, kým sa neozve "záhlavia", a potom potiahnite prstom nahor alebo nadol, čím sa presuniete medzi záhlavia.

Navigácia v zobrazení agendy

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Calendar, Today" (kalendár).

 2. Potiahnutím prstom nahor sa posuniete dopredu v čase a potiahnutím prstom nadol prejdite dozadu.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "agenda", za ktorým nasleduje aktuálne vybratý dátum a prvá udalosť v kalendári pre vybratý dátum.

 4. Potiahnutím prstom nahor prejdite dopredu v zozname udalostí kalendára a potiahnutím prstom nadol prejdite dozadu. Moderátor prečíta meno, počiatočný čas, trvanie a počet účastníkov pre každú udalosť.

 5. Ak chcete otvoriť aktuálne zvýraznenú udalosť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa tabla udalosť.

Navigácia na table udalostí

Tabla udalosť obsahuje podrobnosti o celej udalosti a popis. V hornej časti tably sa nachádza panel s nástrojmi s tlačidlom späť na návrat do kalendára, názov kalendára, ku ktorému udalosť patrí, a e-mailová adresa používateľa kalendára a tlačidlo odstrániť .

Ak chcete prejsť na tablu udalostí, potiahnite prstom doľava alebo doprava, čím sa presuniete medzi prvky na table. Moderátor prečíta názov každého zvýrazneného prvku. Keď sa ozve ten, ktorý chcete, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete preskúmať tablu udalostí, posuňte jeden prst po obrazovke. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje, na ktorej položke sa nachádzate.

Presun medzi zobrazeniami

Prechod na nastavenia Outlooku a jeho vnútro

Môžete zmeniť nastavenia kalendára, ako sú napríklad oznámenia a možnosti integrácie kalendára.

 1. Ak chcete otvoriť navigačnú tablu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Zobraziť tlačidlo navigačnej tably", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Settings button" (tlačidlo nastavenia), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte okno nastavenia .

 3. Ak sa chcete presúvať medzi rôznymi nastaveniami, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované nastavenie, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Niektoré nastavenia sa otvárajú v samostatnom okne. Ak áno, v okne nastavenia sa môžete vrátiť tak, že potiahnete prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (tlačidlo späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete okno nastavenia zatvorenie a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Close Button" (tlačidlo zatvorenia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigácia v Outlooku v pošte a kalendári

 • Ak chcete získať prístup k kalendáru, ťahajte prstom doprava v hlavnom zobrazení, kým sa neozve "Calendar Tab" (karta kalendár), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete získať prístup k e-mailu, ťahajte prstom doprava v hlavnom zobrazení, kým sa neozve "E-mail Tab" (karta E-mail), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Pomocou Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android môžete preskúmať a prechádzať rôznymi zobrazeniami a presúvať sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení a prvkoch obrazovky

Pri otvorení kalendára v programe Outlook pre Android sa zobrazí hlavné zobrazenie kalendára pre aktuálny týždeň a nasledujúci týždeň. Prechádzanie medzi hlavnými zobrazeniami a prvkami obrazovky a jeho vnútro:

 • Potiahnutím prstom doprava alebo doľava premiestnite zameranie na prvky obrazovky.

 • Ak chcete prechádzať medzi hlavnými oblasťami iba na obrazovke (tlačidlozásuvky navigácie , tlačidlo na Výber dňa , tlačidlo rozbalenia, každý deň v aktuálnom kalendári, tlačidlo Pridať novú udalosť a ľubovoľné kontextové dialógové okno, ktoré môže byť otvorené, ako napríklad dialógové okno prihlásenia do konta) potiahnite prstom nahor raz. Ozve sa: "Controls" (ovládacie prvky). Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte medzi hlavnými oblasťami. Potiahnutím prstom nadol prejdite späť na predvolené nastavenie navigácie.

  Poznámka: Ak pri otváraní Outlook pre Android počujete funkciu TalkBack s výzvou na prihlásenie do konta, potiahnite prstom doprava alebo doľava a prejdite na kontextové dialógové okno. Ozve sa: "Sign in button" (tlačidlo Prihlásiť sa). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom postupujte podľa pokynov a prihláste sa do svojho konta.

 • Keď sa zameranie nachádza na tlačidle alebo v rámci voliteľného prvku, dvojitým ťuknutím na obrazovku akciu spustíte alebo vyberte prvok.

Kalendár obsahuje nasledovné oblasti: panel s ponukami v hornej časti, aktuálny kalendár v strede a navigačný panel v dolnej časti.

Panel s ponukami

Panel s ponukami sa nachádza v hornej časti obrazovky. Obsahuje tlačidlo navigácie v ľavom hornom rohu, ktoré vám umožní pridať nové konto a získať prístup k nastaveniam konta a nastaveniam Outlook pre Android. Obsahuje aj tlačidlo na rozbalenie denného výberu , ktoré vám umožní rozbaliť alebo zbaliť aktuálne zobrazenie kalendára. Keď prejdete na tlačidlo rozbalenia výberu dňa , funkcia TalkBack oznamuje aktuálny mesiac a rok, napríklad "jún 2018."

Prechod na nastavenia konta

 1. Ak chcete otvoriť zásuvku navigácie, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Open navigácia v zásuvke, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete "ponuka", za ktorou nasleduje počet zobrazených položiek.

 2. Keď je zásuvka navigácia otvorená, potiahnite prstom doprava alebo doľava, aby ste sa mohli presúvať medzi účtami kalendára. Každé konto má jedno alebo viac nastavení viditeľnosti, ako sú napríklad Kalendár alebo narodeniny. Keď v aplikácii TalkBack oznámite niečo, čo nechcete zahrnúť do kalendára, napríklad "začiarknuté, viditeľnosť kalendára narodenín, zaškrtávacie políčko", dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa prepína alebo naspäť.

 3. Ak chcete zatvorenie zásuvky navigácie a vrátiť sa do kalendára, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Prejdite na položku nastavenia

 1. Ak chcete otvoriť ponuku nastavenia , ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Open navigácia v zásuvke, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Settings" (nastavenia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete zatvorenie ponuky nastavenia a vrátiť sa do priečinka Doručená pošta, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Aktuálny kalendár

V aktuálnom kalendári sa zobrazuje aktuálny týždeň a nasledujúci týždeň v rámci výberu dňa a nasleduje zoznam udalostí v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní. Ak chcete prejsť na výber dňa, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím prejdete na ďalší alebo predchádzajúci deň. Dvojitým ťuknutím na obrazovku Zamerajte Zoznam udalostí v aktuálne vybratom dni.

Ak chcete, aby sa aktuálny kalendár rozšíril na ďalšie tri týždne, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve aktuálny mesiac, a potom kliknite na tlačidlo rozbalenia deň – výber a dvakrát ťuknite na obrazovku. To isté tlačidlo vám umožní zbaliť aktuálny kalendár.

Pod ponukou deň je k dispozícii zoznam udalostí v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní alebo pre vybratý deň, ak ste ho vybrali z výberu dňa. Ak chcete prehľadávať udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím prejdete na ďalší alebo predchádzajúci deň. Ak chcete získať prístup k podrobnostiam udalosti, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete ukončiť udalosť, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Ak chcete vytvoriť novú udalosť v aktuálnom zobrazení kalendára, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Add New Event button" (tlačidlo Pridať novú udalosť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Hudobný skladateľ nahradí kalendár na obrazovke. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa môžete presúvať medzi poľami udalostí a vyplniť informácie pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete udalosť uložiť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigačný panel

Navigačný panel sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Obsahuje tlačidlá rýchleho prístupu pre poštu, vyhľadávaniea Kalendár.

Presun medzi zobrazeniami

Ak sa chcete presúvať z kalendára na vyhľadávanie alebo poštu a späť do kalendára, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "pošta", "Search;" alebo "Kalendár", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia TalkBack oznamuje aktuálne zobrazenie. Ozve sa: "selected" (vybraté), za ktorým nasleduje názov zobrazenia.

Pozrite tiež

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Outlook na webe môžete použiť s klávesnicou a moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

 • Rozloženie v programe Outlook na webe spĺňa najnovšie medzinárodné smernice o navigácii pomocou klávesnice so zjednodušeným ovládaním. Ak používate niektoré klávesové skratky, ktoré sú špecifické pre vašu čítačku obrazovky, môžete na stránke využiť výhody značky ARIA.

 • Pokyny súvisiace s kalendárom sa zdokumentujú s vyplnenou tablou na čítanie .

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení a prvkoch obrazovky

Pri otvorení kalendára v Outlook na webe sa zobrazia hlavné zobrazenia. Počujete aktuálny dátum a či sa v daný deň vyskytli udalosti. Ozve sa aj celkový počet udalostí pre aktuálny mesiac. Prechádzanie medzi hlavnými zobrazeniami a prvkami obrazovky a jeho vnútri:

 • Stlačením klávesu Tab premiestnite zameranie cez prvky obrazovky.

 • Ak chcete prechádzať medzi hlavnými oblasťami obrazovky iba (tlačidlo Nová udalosť , výber dátumu, zoznam kalendárov, prepínač modulov, možnosti zobrazenia kalendára a zobrazenie kalendára), stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Jump to" (prejsť na), za ktorým nasleduje názov oblasti, ktorú chcete premiestniť. na položku a potom stlačte kláves ENTER.

 • Keď sa zameranie nachádza na tlačidle alebo v rámci voliteľného prvku, stlačením klávesu ENTER akciu vykonáte alebo vyberiete prvok.

Outlook na webeKalendár obsahuje nasledovné hlavné zobrazenia a oblasti: vodorovný navigačný panel v hornej časti, Navigačná tabla na ľavej strane, aktuálny kalendár v strede a zobrazenie agendy na pravej strane.

Vodorovný navigačný panel

Vodorovný navigačný panel sa nachádza v hornej časti obrazovky pod poľom URL adresy. Obsahuje spúšťač aplikácií a všetky pripnuté aplikácie na ľavej strane, vyhľadávacie pole v strede a prístup k všeobecným informáciám, ako je napríklad Pomocník a nastavenia, na pravej strane.

Ak máte prístup k všeobecným informáciám, ako sú napríklad nastavenia, otvorí sa na samostatnej table na pravej strane zobrazenia agenda.

Navigačná tabla

Navigačná tabla obsahuje tlačidlo Nová udalosť v hornej časti a výber dátumu a zoznam kalendárov pod ním. V dolnej časti tably môžete nájsť selektor modulu, ktorý obsahuje tlačidlá rýchleho prístupu pre poštu, Kalendár, kontaktya úlohy.

Ak sa chcete presúvať medzi položkami na table, stlačte kláves Tab.

Aktuálny kalendár

V aktuálnom kalendári sa zobrazuje vybraté zobrazenie aktuálneho kalendára, ako je napríklad týždeň alebo mesiac. Ak chcete prehľadávať kalendár, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

V hornej časti aktuálneho kalendára sa nachádza panel s nástrojmi príkazov, v ktorom môžete preskúmať aktuálny mesiac a rok, vybrať predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac alebo použiť výber mesiaca vyberte zobrazenie pre aktuálny kalendár (deň, pracovný týždeň, týždeň, Mesiacalebo dnes) a zdieľať kalendáre. Stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa presúvajte medzi položkami panela s nástrojmi a potom stlačením klávesu ENTER vyberte položku.

Ak chcete začať vytvárať novú udalosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + N. Hudobný skladateľ nahradí kalendár na obrazovke. Stláčaním klávesu TAB sa môžete presúvať medzi poľami udalostí. Ak chcete udalosť uložiť, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Save button" (tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete opustiť skladateľa udalostí bez uloženia, stlačte kláves ESC.

Presun medzi zobrazeniami

Ak sa chcete presúvať z kalendára na poštu, kontaktyalebo úlohy, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Jump to module Switcher" (prejsť na prepínač modulov), potom stlačte kláves TAB a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného modulu, a stlačte kláves ENTER.

Ak chcete otvoriť tablu nastavenia , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Settings button" (tlačidlo nastavenia), a stlačte kláves ENTER. Pomocou klávesu Tab prejdite na požadované nastavenie a stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku pre ľudí s postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×