Používanie čítačky obrazovky na pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na pridávanie komentárov v dokumente programu Word 2016. Prostredníctvom komentárov môžete navrhovať zmeny v dokumentoch alebo označiť problémy na sledovanie. Komentáre môžete jednoducho po prečítaní odstrániť alebo na komentár odpovedať.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

V aplikácii Word 2016 môžete do dokumentu pridať komentár napríklad pri kontrole práce niekoho iného, ak chcete napísať poznámku vo vlastnom dokumente alebo ak si chcete označiť problémy na ďalšie spracovanie.

 1. Spustiť súvislé čítanie na aktuálne umiestnenie v dokumente, stlačte kláves Caps lock + M.

 2. Ak chcete zastaviť Moderátora v bode, kde chcete vložiť komentár, stlačte kláves Ctrl.

  Tip: Ak chcete vybrať viac slov v texte, aby sa zvýraznila ako komentované text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka doprava šípku. Budete počuť vybraté slovo.

 3. Ak chcete pridať nový komentár, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M. Budete počuť: „<Meno používateľa>“, comment, editing” („<Meno používateľa>, komentár, úprava“). V JAWS sa ozve: „Inserting comment <číslo komentára> by <meno používateľa>“ („Vloženie komentára <číslo komentára> vložil <meno používateľa>“).

 4. Zadajte svoj komentár. Zavriete tablu s komentármi a vráťte sa na miesto, kde ste skončili v texte, stlačte kláves Caps lock + Shift + Insert alebo Esc.

Zobrazenie komentárov v dokumente

Body vloženia komentárov sú zvýraznené v základnom texte dokumentu v režime Všetky revízie.

 1. Ak chcete zmeniť režim na Všetky revízie, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, TD. Budete počuť: „<názov aktuálne vybratej revízie>“. V JAWS sa ozve: „Lower ribbon, tracking group box, <názov aktuálne vybratej revízie>“ („Dolný pás s nástrojmi, skupina ovládacích prvkov sledovania, <názov aktuálne vybratej revízie>“). Otvorí sa zoznam so štyrmi možnosťami zobrazenia.

 2. V zozname stláčajte klávesy so šípkami, kým nebudete počuť: „All Markup“ („Všetky revízie“). Potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti do základného textu.

Navigácia v komentároch

Moderátor oznamuje komentáre počas čítania základného textu. Samotný text komentára a jeho podrobnosti sa zobrazujú v poli komentára na okraji dokumentu. JAWS prečíta text komentára a pri čítaní základného textu tiež oznámi, kto komentár pridal. Ozve sa: „Comment, <text komentára>, by <autor komentára>“ („Komentár: <text komentára>, pridal <autor komentára>“)

Prechod na komentáre a späť do základného textu

 1. Skontrolujte, či ste vybrali možnosť Všetky revízie podľa pokynov vyššie v časti Zobrazenie komentárov v dokumente.

 2. Do nepretržitého čítania, stlačením klávesu Caps lock + M. Nechať prečítať základného textu komentára oznámil, kým sa čítačky obrazovky.

 3. Ak sa chcete presunúť na komentáre, v závislosti od čítačky obrazovky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V programe moderátor, stlačením klávesu CAPS LOCK zámok + vložiť. Vykoná sa prechod na poznámky na okraji. Ak sa chcete vrátiť na miesto, kde ste skončili v dokument na úpravy, stlačte kláves Esc alebo Caps lock + Shift + Insert.

  • V aplikácii JAWS stlačte kombináciu klávesov Shift + Ctrl + apostrof (‘). Ozve sa: „Please wait, processing <počet komentárov> items, reviewer’s comments dialog“ („Čakajte, spracovanie <počet komentárov> položiek, dialógové okno na komentáre recenzentov“). V dialógovom okne Komentáre recenzenta stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol a počúvajte komentáre a informácie o tom, kto a kedy zanechal daný komentár. Keď ste hotoví, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK button“ („Tlačidlo OK“). Potom stlačte kláves Enter. Budete počuť komentár a zameranie sa vráti do základného textu.

Prechádzanie cez komentáre

 1. Ak chcete prejsť cez všetky komentáre v dokumente, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť cez všetky komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, N. Zameranie sa presunie na nasledujúci komentár. Ak sa chcete premiestniť na predchádzajúci komentár, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, V. Túto akciu opakujte dovtedy, kým neprejdete cez všetky komentáre alebo kým nenájdete komentár, ktorý ste hľadali.

  • Ak chcete prejsť cez všetky sledované zmeny a komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, H. Zameranie sa presunie na nasledujúcu zmenu. Ak sa chcete premiestniť na predchádzajúcu zmenu, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, F. Túto akciu opakujte dovtedy, kým neprejdete cez všetky zmeny a komentáre alebo kým nenájdete zmenu alebo komentár, ktoré ste hľadali.

 2. Ak chcete počuť komentár a informácie o tom, kto a kedy komentár zanechal, použite príkazy navigačných položiek čítačky obrazovky. Príkazy moderátora nájdete v časti Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi. Príkazy aplikácie JAWS nájdete v časti Možnosti stláčania klávesov v JAWS.

Odstránenie komentárov

Komentáre môžete odstrániť po jednom alebo všetky komentáre v dokumente naraz.

Odstránenie jedného komentára alebo odpoveď na jeden komentár

 1. Podľa pokynov v časti Navigácia v komentároch prejdite na komentár, ktorý chcete odstrániť alebo naň odpovedať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete komentár odstrániť, v kontextovej ponuke stlačte klávesy so šípkami, kým sa neozve „Delete Comment“ („Odstrániť komentár“), a potom stlačte kláves Enter. Aktuálny komentár sa odstráni. Potom môžete prejsť na ďalší komentár v dokumente.

  • Ak chcete na komentár odpovedať, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve „Reply to Comment“ („Odpovedať na komentár“). Napíšte svoju odpoveď a potom prejdite na ďalší komentár.

  Tip: Alternatívne, ak ste na komentári a chcete naň odpovedať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M.

Odstránenie všetkých komentárov

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, D, O.

Vyriešenie komentárov

Ak chcete vyriešiť komentár, označte komentár ako vybavený. Vyriešený komentár sa označí sivou farbou na okraji a nie je možné pridať žiadne ďalšie odpovede. Vyriešený komentár môžete odstrániť alebo znova otvoriť. Vyriešením sa komentár neodstráni.

 1. Podľa pokynov v časti Navigácia v komentároch prejdite na komentár, ktorý chcete vyriešiť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Resolve Comment“ („Vyriešiť komentár“) a potom stlačte kláves Enter. Aktuálny komentár je teraz označený sivou farbou

 4. Ak chcete znova otvoriť vyriešený komentár, prejdite na komentár a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. V kontextovej ponuke stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Reopen comment“ („Znovu otvoriť komentár“). Komentár je možné znovu upravovať.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použitie funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, ak chcete pridať komentáre k Word dokumentu. Nájsť komentáre v dokumente a typ odpovede na existujúce komentáre. Po dokončení môžete označiť komentáre vyriešiť alebo ich odstránenie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridať komentár

Môžete pridať komentár v dokumente Word, napríklad pri prezeraní práce inej osoby, ak chcete napísať poznámku v dokumente vlastné, alebo ak chcete na sledovanie problémov na spracovanie.

 1. Ak chcete začať čítanie dokumentu, stlačením ovládacieho prvku + možnosť + A.

 2. Ak chcete zastaviť, miesto, kam chcete vložiť komentár, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nájsť správny riadok nadol.

  Tip: Ak chcete vybrať viac slov, ktoré chcete komentovať, stlačte a podržte kláves Shift + Option a stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava, kým sa vyberú sa slová, ktoré chcete. Budete počuť vybraté slovo.

 3. Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + M, môžem prejdite na ponuku Vložiť na paneli s ponukami. Ak chcete pridať nový komentár, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Komentár", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Zadajte svoj komentár. Po dokončení stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nahor.

Zobrazenie komentárov v dokumente

Komentáre vloženia body sú zvýraznené základného textu dokumentu v režime značky.

 1. Ak chcete prejsť do ponuky Zobraziť na paneli s ponukami, stlačte kláves Control + možnosť + M, V.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Marža", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Vykoná sa vráti do základného textu a komentáre sú zobrazené.

Prechádzanie cez komentáre

Samotný text poznámky a informácie sa zobrazia v poli komentár na okraji dokumentu.

 1. Skontrolujte, či je zapnutý režim značky. Pokyny nájdete v dokumentácii Zobraziť komentáre v dokumente vyššie. Prejsť na tablu s komentármi na okraji, zatiaľ čo v základnom texte dokumentu, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava.

 2. Ak chcete počuť komentáre, opakovane stláčajte ovládacieho prvku + možnosť + pravý kláves so šípkou.

Odpovedať na komentáre

 1. Skontrolujte, či je zapnutý režim značky. Pokyny nájdete v dokumentácii Zobraziť komentáre v dokumente vyššie.

 2. Keď budete počuť komentár, ktorý chcete odpovedať, stlačte kláves ovládanie + možnosť + ľavý kláves so šípkou. Budete počuť: "Odpoveď, tlačidlo." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Zadajte svoju odpoveď. Ak chcete presunúť na ďalší komentár, stlačte kláves ovládanie + možnosť + pravý kláves so šípkou.

Riešenie alebo odstránenie komentárov

Pri vyriešil komentár je označené ako Hotovo a sivé vzdialiť na okraji. Riešenie komentár neodstráni, ale je možné pridať žiadne ďalšie odpovede. Môžete znova otvoriť alebo odstránenie komentára vyriešiť. Môžete tiež odstrániť komentáre bez toho, aby ich označenie ako vyriešiť.

 1. Skontrolujte, či je zapnutý režim značky. Pokyny nájdete v dokumentácii Zobraziť komentáre v dokumente vyššie.

 2. Keď budete počuť komentár chcete vyriešiť alebo odstrániť, dvakrát stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doľava. Budete počuť meno používateľa, ktorý bol odoslaný komentár a "Práve on textový prvok."

 3. Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + Shift + M. Otvorí sa kontextová ponuka. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Riešenie komentár" alebo "Odstrániť komentár", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Komentár je vyriešiť alebo odstrániť, a vykoná sa vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané Android obrazovky, ak chcete pridať komentáre k Word dokumentu. Prejdite na komentáre v dokumente, zadajte odpovede a odstrániť komentáre.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridať komentár

 1. Word dokument, potiahnutím prstom doprava alebo doľava prejdite do umiestnenia chcete pridať komentár, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť "nový komentár, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doľava. Budete počuť: "Hotovo." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Komentár sa pridá do dokumentu. Zavrite tablu s komentármi a vrátite sa do dokumentu, potiahnite prstom doľava. Budete počuť: "Tlačidlo Zavrieť,." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie cez komentáre

Každý komentár v dokumente Word je označený s malé textové bubliny v pravom okraji dokumentu. Ak chcete počuť komentár, najskôr prejdite na tablu s komentármi na okraji a potom otvorte kontextové komentár.

 1. Prejdite na tablu s komentármi na okraji dokumentu, potiahnite prstom doprava opakovane až budete počuť: "Komentár, tip."

 2. Prejsť na prvý komentár, potiahnite prstom doprava a znova, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kontextové komentár. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť komentár.

 3. Ak chcete presunúť na ďalší komentár, potiahnite prstom doľava, kým sa "Ďalší komentár, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. TalkBack prečíta ďalší komentár.

Odpovedať na komentáre

 1. Ak chcete odpovedať na komentár, najskôr prejdite komentár podľa pokynov v prechádzať komentáre nad.

 2. Ak potiahnete prstom doľava opakovane, kým nebudete počuť "nový komentár, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doľava, kým budete počuť "Hotovo, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie komentárov

 1. Ak chcete odstrániť komentár, najskôr prejdite komentár podľa pokynov v prechádzať komentáre vyššie.

 2. Potiahnite prstom doľava opakovane, až kým nebudete počuť "Tlačidlo, odstrániť" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Komentár je odstránená a zamerania vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word Mobile môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na pridávanie komentárov v dokumente programu Word Mobile. Prostredníctvom komentárov môžete navrhovať zmeny v dokumentoch alebo označiť problémy na sledovanie. Komentáre môžete jednoducho po prečítaní odstrániť alebo na komentár odpovedať.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Prechod na kartu Revízia

Funkcie komentárov, ktoré sú popísané v tejto téme, môžete nájsť na karte Revízia.

 1. V dokumente aplikácie Word Mobile jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Items“ („Položky“).

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „More Options-button, collapsed, double-tap to expand“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti.

 3. Jedným prstom ťahajte doľava, kým sa neozve: „Home button, collapsed. Double-tap to expand.“ („Tlačidlo Domov, zbalené. Dvojitým ťuknutím ho rozbalíte.“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Home, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, selected“ („Domov, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, vybraté“). Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 4. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Review, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, double-tab to select“ („Revízia, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, vyberte dvojitým ťuknutím“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Word window“ („Okno Wordu“). Možnosti karty Revízia sú teraz k dispozícii.

Pridanie komentára

V aplikácii Word Mobile môžete do dokumentu pridať komentár napríklad pri kontrole práce niekoho iného, ak chcete napísať poznámku vo vlastnom dokumente alebo ak si chcete označiť problémy na ďalšie spracovanie.

 1. Ak chcete začať priebežné čítanie od aktuálneho umiestnenia v dokumente, tromi prstami potiahnite nadol.

 2. Ak chcete zastaviť Moderátora v bode, kde chcete vložiť komentár, ťuknite na obrazovku.

 3. Podľa pokynov v časti Prechod na kartu Revízia prejdite na kartu Revízia.

 4. Na karte Revízia ťuknite na obrazovku a potom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „New comment button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Nový komentár, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Comment pop out, editing“ („Nové okno komentára, úpravy“). V novom okne sa otvorí klávesnica na obrazovke.

 5. Zadajte svoj komentár a na ukončenie okna komentára potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Close button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Zavrieť, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti do oblasti s hlavným obsahom. Ozve sa: „<Názov dokumentu>.docx editing“ („Úprava <Názov dokumentu>.docx“).

Prechod na komentáre

Na komentár môžete prejsť buď zo základného textu, keď Moderátor číta dokument, alebo môžete na presun medzi komentármi použiť tlačidlá ĎalšíPredchádzajúci na páse s nástrojmi Revízia.

Prechod na komentár zo základného textu

Moderátor oznámi vložené komentáre spolu so základným textom. V režime priebežného čítania, ak počujete komentár ako orientačný bod, môžete zastaviť čítanie a presunúť sa na komentár.

 1. Ak chcete začať priebežné čítanie od aktuálneho umiestnenia v dokumente, tromi prstami potiahnite nadol. Ak Moderátor natrafí na komentár, ozve sa: „Comment, <comment insertion point in the text>. End comment.“ („Komentár, <bod vloženia komentára v texte>. Ukončenie komentára.“).

 2. Ak chcete ukončiť priebežné čítanie na komentári, ťuknite raz dvomi prstami.

 3. Ak chcete prejsť na text komentára, ťahajte jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comment hints, contains <počet komentárov> items, double-tap to activate“ („Tipy pre komentáre, obsahuje <počet komentárov> položiek, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite. Otvorí sa oblasť väzby komentárov.

 4. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Landmarks and containers“ („Orientačné body a kontajnery“) a jedným ťuknutím jedným prstom vyberte. Potom jedným prstom ťahajte doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comments gutter. Contains <počet komentárov> items.“ („Oblasť väzby komentárov. Obsahuje <počet komentárov> položiek.“). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte.

 5. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Items“ („Položky“). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comment group, comment of <počet komentárov>.“ („Skupina komentára, komentár z <počet komentárov>.“) Potom ťuknite raz a vyberte.

 6. Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ako Moderátor číta pole komentára.

 7. Ťahajte prstom doľava dovtedy, kým sa neozve: „Next button, double-tab to activate“ („Tlačidlo Ďalší, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom sa dvojitým ťuknutím presuňte na ďalší komentár.

Prechod na komentár pomocou pása s nástrojmi Revízia

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Comments group“ („Skupina Komentáre“). V skupine Komentáre ťahajte prstom, kým sa neozve: „Next button, double-tap to activate“ („Tlačidlo ďalej, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na položku jedným prstom.

 2. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Landmarks and containers“ („Orientačné body a kontajnery“). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comment gutter, contains <počet položiek> items“ („Oblasť väzby komentárov, obsahuje <počet položiek> položiek“). Zameranie sa presunie na textové pole komentára. Zobrazí sa ponuka komentára.

 4. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Items“ („Položky“). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comment group, comment of <počet komentárov>.“ („Skupina komentára, komentár z <počet komentárov>.“) Potom ťuknite raz a vyberte komentár.

 5. Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ako Moderátor číta pole komentára.

 6. Ťahajte prstom doľava dovtedy, kým sa neozve: „Next button, double-tab to activate“ („Tlačidlo Ďalší, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom sa dvojitým ťuknutím na obrazovku presuňte na ďalší komentár.

Odpovedanie na komentár

Môžete odpovedať na komentár pridaný iným používateľom, a tým zjednodušiť všetkým sledovanie celej konverzácie.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na komentáre prejdite na komentár, na ktorý chcete odpovedať.

 2. Jedným prstom ťahajte doľava, kým sa neozve: „New comment button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Nový komentár, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: „<Meno používateľa>“, comment, editing” („<Meno používateľa>, komentár, úprava“). V novom okne sa otvorí klávesnica na obrazovke.

 3. Zadajte svoj komentár a na ukončenie komentára potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Close button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Zavrieť, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti do oblasti s hlavným obsahom. Ozve sa: „<Názov dokumentu>.docx editing“ („Úprava <Názov dokumentu>.docx“).

Odstránenie komentárov

Komentáre môžete odstrániť po jednom alebo všetky komentáre v dokumente naraz.

Odstránenie jedného komentára

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na komentáre prejdite na komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Jedným prstom ťahajte doľava, kým sa neozve: „Delete button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Odstrániť, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Odstráni sa aktuálny komentár a zameranie sa presunie na nasledujúci komentár v dokumente.

Odstránenie všetkých komentárov

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand.“ („Odstrániť. Zbalené, rozdelené tlačidlo, dvakrát ťuknite na aktiváciu, trojitým ťuknutím rozbaľte.“). Trikrát ťuknite na obrazovku. Jedným prstom ťahajte nadol, kým sa neozve: „Items“ („Položky“). Potom ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Delete button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Odstrániť, dvojitým ťuknutím aktivujte“).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Delete All Comments in Document button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Odstrániť všetky komentáre v dokumente, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Používanie Moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na pridávanie komentárov do dokumentu Word. Nájsť existujúce komentáre v dokumente a typ odpovede. Po dokončení môžete označiť komentáre vyriešiť alebo ich odstránenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Keďže Word Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Pridať komentár

 1. Prejdite na Word Online v prehliadači a otvorte dokument, ktorého chcete pridať poznámku. Pokyny nájdete v otvorenej aplikácii Word Web App a začať nový dokument.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým budete počuť "Upraviť dokument, tlačidlo," a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "upraviť v prehliadači. Vykonávajte rýchle zmeny správneho tu pomocou Wordu Online"a stlačte kláves Enter. Dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa nedostanete základného textu dokumentu. Ak chcete začať čítanie, stlačením klávesov Caps lock + M.

 5. Keď prídete na miesto v texte, ktorý chcete pridať komentár, stlačte kláves Ctrl na vypnutie programu Moderátor.

 6. Ak chcete pridať komentár, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M. Otvorí sa tabla komentáre a môžu zadajte svoj komentár. Po dokončení stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Príspevok, tlačidlo." Stlačením klávesu Enter pridať komentár k dokumentu.

 7. Zatvorenie tably komentáre a návrat do základného textu dokumentu, stlačením klávesu Esc.

Prechádzanie cez komentáre

Každý komentár v dokumente Word Online je označený s malé textové bubliny v pravom okraji dokumentu. Počas čítania dokumentu, Moderátor oznámi, keď je komentár a otvoríte tablu s komentármi počúvať komentár.

 1. Skontrolujte, či dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy. Pokyny na otvorenie v zobrazení na úpravy, nájdete v časti Pridať komentár vyššie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa nedostanete základného textu dokumentu. Ak chcete začať čítanie, stlačením klávesov Caps lock + M.

 3. Keď budete počuť "Obrázok, kliknite na položku Zobraziť tento komentár", nie je komentár v dokumente. Ak chcete otvoriť komentár, stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla komentáre a Moderátor číta meno používateľa, ktorý sa pridal komentár, keď bol pridaný komentár a text komentára.

 4. Môžete prechádzať komentáre tablu s komentármi. Ak chcete počuť ďalší komentár, opakovane stláčajte kláves Tab. Ak chcete počuť na predchádzajúci komentár, opakovane stláčajte klávesy Shift + Tab. Ak zavriete tablu s komentármi a vrátite sa do dokumentu, stlačte kláves Esc.

Odpovedať na komentáre

 1. Vyhľadajte a otvorte poznámku, ktorú chcete odpovedať. Pokyny nájdete v časti Navigácia cez komentáre .

 2. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Odpoveď, tlačidlo." Stlačte kláves Enter a zadajte svoju odpoveď.

 3. Po dokončení stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Príspevok, tlačidlo." Stlačením klávesu Enter pridajte odpoveď.

Vyriešenie komentárov

Keď vyriešil komentár je označené ako Hotovo a sivé v tablu s komentármi, ale nie je odstránená.

 1. Vyhľadajte a otvorte komentár, ktorý chcete vyriešiť. Pokyny nájdete v časti Navigácia cez komentáre .

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Označiť ako dokončené – tlačidlo", a stlačte kláves Enter. Komentár vyriešil.

Odstránenie komentárov

 1. Vyhľadajte a otvorte komentár, ktorý chcete odstrániť. Pokyny nájdete v časti Navigácia cez komentáre .

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo, odstrániť" a stlačte kláves Enter. Komentár sa odstráni.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×