Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite PowerPoint pomocou klávesnice a čítačky obrazovky pridať text a použite formátovanie na prezentáciu. Formátovanie textu v prezentácii PowerPoint jednoduchšie čítať. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslované zoznamy štruktúry prezentácií lepšie alebo pridávať hypertextové prepojenia na ďalšie zdroje informácií.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

Môžete pridať obsah na snímke v normálnom zobrazení.

 1. Ak chcete prejsť do normálneho zobrazenia, stlačte klávesy Alt + W a potom L. Budete počuť "Snímky na table" spolu s číslom snímky. V JAWS, budete počuť: "Snímky oblasti".

 2. Vyberte snímku, do ktorej chcete pridať text, stlačte kláves F6, až kým sa nachádzate na table miniatúr snímok. Budete počuť "Miniatúry", za ktorou nasleduje číslo snímky.

 3. Ak chcete prechádzať medzi snímkami, stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým nebudete počuť číslo a nadpis požadovanej snímky. Ak sa snímky nachádzajú v rámci sekcií, pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol prechádzajte cez sekcie a stlačením klávesu so šípkou doprava rozbaľte sekciu.

 4. Na presun na snímke oblasť úprav, stlačte kláves F6. V programe moderátor, aby bolo počuť "Snímky na table" spolu s číslom snímky. V JAWS, budete počuť: "Snímky oblasti".

 5. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na zástupný objekt textu. V Moderátorovi sa zástupné objekty nazývajú textové polia, takže sa ozve napríklad: „Title text box.“ (Textové pole Nadpis.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Title placeholder.“ (Zástupný objekt nadpisu.)

 6. Ak chcete nahradiť zástupný symbol textu, stlačením klávesu Enter prejdite do režimu úprav, vyberte celý text a potom začnite písať.

 7. Ak chcete premiestniť kurzor na ďalší zástupný objekt pre nadpis alebo základný text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

  Poznámka: Môžete tiež kláves SR klávesu doprava alebo doľava, šípka prechádzať zástupné symboly a stlačením klávesu SR klávesu Enter umiestnite kurzor na koniec na vybraté textové pole.

  Poznámka: Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie zástupné objekty, vo väčšine prípadov sa stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky, aké je v pôvodnej snímke, a aktivuje sa prvý zástupný objekt na novej snímke. Ak má však pôvodná snímka rozloženie Úvodná snímka, nová snímka bude mať rozloženie Nadpis a obsah.

  Poznámka: Ak chcete upraviť text, ktorý ste už pridali do textového poľa, stláčaním klávesu Tab prejdite do textového poľa a potom stlačte kláves F2, vyberte celý text a začať s úpravami. Ak chcete zastaviť úpravy a presun zamerania späť do textového poľa, znova stlačte kláves F2.

  Poznámka: Ďalšie informácie o použitie formátovania znakov pomocou klávesnice, napríklad tučný alebo podčiarknutý text, kurzívu, dolného alebo horného indexu, prejdite na formátovanie textu v Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Pomocou klávesových skratiek môžete vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy. Môžete zmeniť existujúce riadky textu na zoznam, zmeniť štýl odrážok alebo vytvoriť vnorené zoznamy.

Pridávanie odrážok alebo číslovania do textu

 1. V zástupnom objekte textu vyberte text, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  Tip: Ďalšie informácie o výbere textu v PowerPoint pomocou klávesnice, kliknite na výber a úprava textu a objektov v Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint.

 2. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete pridať odrážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves U. kláves Tab a Prezrite si štýly odrážok. Budete počuť Popis štýl odrážok pri prehľadávaní. Ak chcete vložiť štýl, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pridať číslovanie, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom N. Stláčajte kláves Tab a Prezrite si štýly číslovania. Budete počuť štýl číslovania Popis pri prehľadávaní. Ak chcete vložiť štýl, stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete vytvoriť ďalšie položky v zozname, umiestnite kurzor na koniec položky zoznamu a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, umiestnite kurzor na koniec poslednej položky zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka, zadajte * (hviezdička) a potom stlačte kláves MEDZERNÍK alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Položka zoznamu výplňou round odrážka sa automaticky vytvorí po stlačení klávesu Enter.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatok nového riadka, zadajte 1. (číslo 1 s bodkou), a potom stlačte kláves MEDZERNÍK alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Položky v číslovanom zozname sa automaticky vytvorí po stlačení klávesu Enter.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vloženie zarážky pred položky v zozname

 1. Vyberte položky zoznamu, ku ktorým chcete pridať zarážku.

 2. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom a ja.

  • Ak chcete zmenšiť odsadenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom A a O.

Pridanie hypertextového prepojenia

Môžete pridať hypertextové prepojenia, ktoré otvoria webovú stránku, inú časť prezentácie alebo iný súbor. Môžete tiež pridať prepojenie mailto, ktoré automaticky otvorí nový e-mail na konkrétnu e-mailovú adresu.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Umiestnite kurzor bod, kde chcete pridať prepojenie v prezentácii.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na webovú stránku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Adresa." Zadajte adresu webovej stránky.

 4. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazuje ako text prepojenia namiesto adresy, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Text na zobrazenie." Zadajte text.

 5. Ak chcete pridať prepojenie, stlačte kláves Enter.

Prepojenie na existujúci súbor

 1. Umiestnite kurzor bod, kde chcete pridať prepojenie v prezentácii.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na súbor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "prejdite na súbor, tlačidlo." Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 4. Vyhľadajte súbor, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť názov priečinka, napríklad "v tomto počítači." Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou môžete prehľadávať priečinky a klávesu so šípkou doprava na zobrazenie podpriečinkov. Budete počuť názvy priečinkov pri prehľadávaní.

 5. Po nájdení správneho priečinka, stlačte kláves Enter. Budete počuť názov súboru v priečinku.

 6. Stlačením klávesu Tab alebo šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou a Prezrite si súbory, kým nebudete počuť názov súbor, a stlačením klávesu Enter vyberte.

 7. Ak chcete pridať prepojenie, stlačte kláves Enter.

Prepojenie na snímku v prezentácii

 1. Kurzor umiestnite na miesto, kam chcete pridať prepojenie.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na snímku v prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab, kým nebudete počuť: "Vyberte miesto v tomto dokumente."

 4. Ak chcete vybrať snímku, na ktorú má smerovať prepojenie, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov snímky.

 5. Ak chcete pridať prepojenie, stlačte kláves Enter.

Prepojenie na e-mailovú adresu

 1. Umiestnite kurzor bod, kde chcete pridať prepojenie v prezentácii.

 2. Ak chcete pridať e-mailovú adresu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab, kým nebudete počuť: "e-mailovú adresu. Úprava textu."

 4. Zadajte e-mailovú adresu.

 5. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazuje v texte odkaz namiesto adresy, ktoré ste zadali, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Text na zobrazenie." Potom zadajte text.

 6. Ak chcete pridať prepojenie, stlačte kláves Enter.

Zmena farby textu

Môžete zmeniť farbu konkrétnych častí textu v prezentácii.

 1. Vyberte text, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Ak chcete zmeniť farbu, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom F a C. Budete počuť: "Farby motívu."

 3. Stláčaním klávesu Tab, kým sa farba a odtieň chcete.

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú farbu.

Zmena farby textu hypertextového prepojenia

Farby textu hypertextového prepojenia je možné zmeniť v celej prezentácii s použitím zmeny na predlohe snímky.

 1. Predlohu snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W a potom M.

 2. Ak chcete zmeniť farebnú schému Predloha snímky, stlačte kombináciu klávesov Alt + M, potom T, C a C.

 3. Stlačením klávesu šípka nahor, kým nebudete počuť: "Hypertextového prepojenia." Stlačením klávesu Enter vyberte.

 4. Stláčaním klávesu Tab, kým sa farba a odtieň chcete. Stlačte kláves Enter.

 5. Zmeny uložíte stlačením kombinácie klávesov Alt + S.

 6. Ak chcete odísť zo zobrazenia predlohy snímky a vrátiť sa do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + W a potom L.

Zvýraznenie textu

Môžete zvýrazniť dôležité časti prezentácie. Zvýraznené časti zaujmú poslucháčmi.

Zvýraznenie textu

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Otvoriť ponuku Farba zvýraznenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, T a C.

 3. Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu možnosti farby a potom stlačte kláves Enter a vyberte farbu.

Zvýraznenie textu pomocou textových efektov

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku efekt textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, a potom D, T a X.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Žiara", a stlačte kláves Enter.

 4. Vyberte požadovanú farbu a zdôrazniť variant, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluautorom prezentácie v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou PowerPoint s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, Pridanie a formátovanie textu na snímkach a poskytnite účastníkov štruktúrované a jednoducho sledovať prezentácie pomocou príslušné prepojenia na ďalšie informácie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

Ak chcete automatické ukladanie prezentácií OneDrive, uistite sa, že sa prihlásite do svojho konto Microsoft pri použití PowerPoint. Pri pokuse o uloženie prezentácie na OneDrive, môžete sa k nim prístup vo všetkých zariadeniach prihlásení.

 1. V Macu stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + A a otvorte zobrazenie Aplikácie vo Finderi.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a prejdite do skupiny Aplikácie a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie aplikácií.

 3. Keď funkcia VoiceOver oznamuje "Aplikácii Microsoft PowerPoint", stlačte kláves ovládacieho prvku + možnosť + medzerník na otvorenie PowerPoint.

 4. Ak sa chcete prihlásiť, opakovane stláčajte klávesy Shift + Tab a prejdite na tlačidlo ponuky Prihlásiť sa. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 5. Otvorí sa dialógové okno Prihlásiť sa. Zameranie je na textovom poli. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo priradené pre vaše konto Microsoft. Po dokončení stlačte kláves Tab.

 6. Zameranie sa presunie na tlačidlo Ďalej. Funkcia VoiceOver oznámi: „Link, Next“ (Prepojenie, ďalej). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 7. Otvorí sa dialógové okno Zadajte heslo. Zameranie je na textovom poli. Zadajte heslo pre svoje konto Microsoft a stlačte kláves Tab.

 8. Zameranie je na tlačidle Prihlásiť sa. Funkcia VoiceOver oznámi: „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa). Ak sa chcete prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Ste prihlásení a zameranie je na tlačidle ponukyNastavenia konta v hlavnom zobrazení programu PowerPoint_generic. Ak sa chcete posunúť na iné položky v zobrazení, stlačte kláves Tab.

Tip: PowerPoint stále ste sa prihlásili, takže nemáte prihlásiť nabudúce, ak sa rozhodnete odhlásiť sa samostatne.

Pridanie textu na snímku

Pri prvom otvorení PowerPoint, otvorí sa v normálnom zobrazení. V normálnom zobrazení obrazovky rozdelenie na table miniatúr na ľavej strane snímky oblasť v strede a tablou s poznámkami nadol pod oblasťou úprav úprav.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte opakovane kláves F6, kým sa nedostanete na tablu miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „Thumbnail Pane, list, 1 item selected“ (Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdete na túto tablu.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prechádzajte po snímkach.

 4. Keď ste na snímke, na ktorú chcete pridať text, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „You are currently on a text area, inside of a text box“ (Práve sa nachádzate v oblasti textu, vo vnútri textového poľa). Ak má snímka textové pole pre nadpis snímky, ste v ňom.

 5. Ak chcete pridať text, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a začnite písať. Ak oblasť textu obsahuje zástupný text, budete ho musieť asi najskôr odstrániť. Po dokončení stlačte kláves Esc.

 6. Na ďalšie textové pole na snímke sa posuniete stlačením klávesu Tab.

 7. Ak chcete pridať text, začnite písať. Po dokončení stlačte kláves Esc.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Pomocou čítačky obrazovky môžete vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy. Môžete existujúce časti textu zmeniť na zoznam alebo vytvárať zoznamy počas písania.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať ako zoznam.

 2. Ak chcete prejsť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Format“ (Formát). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 3. Trikrát stlačte kláves so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver oznámi: „Bullets and Numbering, ellipsis“ (Odrážky a číslovanie, tri bodky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Odrážky a číslovanie s vybratou kartou Odrážky. Stlačte jedenkrát kláves so šípkou doprava a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím prejdete na kartu Číslovanie a otvoríte ju.

 5. Možnosťami môžete prechádzať pomocou klávesu Tab. Funkcia VoiceOver pri posúvaní oznamuje možnosti.

 6. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo).

 7. Ak chcete vložiť odrážky alebo číslovanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Vybratý text sa premení na zoznam a zameranie zostane na zozname.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Napíšte * (hviezdička) a stlačte medzerník.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  PowerPoint sa automaticky spustí zoznam s odrážkami.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Typ 1. (číslo jedna a určitý) a potom stlačte medzerník. PowerPoint sa automaticky spustí zoradený zoznam.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Pridanie hypertextového prepojenia

Môžete pridať hypertextové prepojenia, ktoré otvoria webovú stránku, inú časť prezentácie alebo iný súbor. Môžete pridať aj prepojenie typu mailto používajúce e-mailové konto v Macu, ktoré vytvorí novú e-mailovú správu s automaticky vyplnenou definovanou adresou.

Prepojenie na webovú stránku

 1. V PowerPoint, vyberte text, ktorý chcete pridať hypertextové prepojenie na a stlačte kláves Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Link to an existing file or web page“ (Prepojenie na existujúci súbor alebo webovú stránku), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doľava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu Web Page or File (Webová stránka alebo súbor). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Zadajte alebo prilepte adresu webovej stránky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

 4. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Prepojenie na súbor

 1. V PowerPoint, vyberte text, ktorý chcete pridať prepojenie na a stlačte kláves Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Link to an existing file or web page“ (Prepojenie na existujúci súbor alebo webovú stránku), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doľava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu Web Page or File (Webová stránka alebo súbor). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Stlačením klávesu Tab sa posuňte na tlačidlo Vybrať a výber uskutočnite stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vyberte súbor, na ktorý sa vytvorí prepojenie. Pomocou klávesu Tab môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do sekcie.

 5. Keď máte vybratý súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a potvrďte výber.

 6. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Prepojenie na inú snímku v tej istej prezentácii

 1. V PowerPoint, vyberte text, ktorý chcete pridať prepojenie na a stlačte kláves Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Select a place in this document“ (Vyberte umiestnenie v tomto dokumente), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu This Document (Tento dokument). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Pomocou klávesu Shift + šípka nadol sa posuňte na tabuľku so zoznamom snímok. Stláčaním klávesov Shift + šípka nadol alebo nahor prechádzajte medzi snímkami. Pri posúvaní funkcia VoiceOver oznamuje jednotlivé snímky.

 4. Keď ste na snímke, na ktorú chcete pridať prepojenie, stláčajte opakovane kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Prepojenie na e-mailovú adresu

 1. V PowerPoint, vyberte text, ktorý chcete pridať prepojenie na a stlačte kláves Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Email address“ (E-mailová adresa), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu E-mailová adresa. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Zadajte adresu. Ak chcete definovať predmet e-mailu, stlačením klávesu Tab sa presuňte na pole Predmet a zadajte predmet.

 4. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Zmena farby hypertextového prepojenia

Zmenou predlohy snímky môžete dosiahnuť zmenu farby textu hypertextových prepojení v rámci celej prezentácie.

 1. Predlohu snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Option + Command + 1.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Slide Master, selected, tab“ (Predloha, vybraté snímky, karta). Stlačením klávesu so šípkou nadol prejdete na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „Scroll area“ (Oblasť posúvania).

 3. Navigáciu medzi položkami na páse s nástrojmi spustite stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Colors, menu button“ (Farby, tlačidlo ponuky). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 5. Stlačte kláves so šípkou nadol iba raz. Funkcia VoiceOver oznámi: „Customize Colors“ (Prispôsobiť farby). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte možnosť.

 6. Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť farby motívu. Funkcia VoiceOver začne čítať položky.

  V dialógovom okne sú farby uvedené na ľavej strane a položky s konkrétnou farbou sú uvedené vedľa nich na pravej strane.

 7. Do zoznamu prejdete pomocou klávesu Tab. Funkcia VoiceOver oznamuje farbu. Ak si chcete vypočuť farbu, ktorá je použitá, stlačte kláves so šípkou doprava. Zoznam prehľadávajte opakovaným stláčaním klávesu so šípkou doprava.

 8. Prehľadávajte, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Hyperlink“ (Hypertextové prepojenie). Jedným stlačením klávesu so šípkou doľava prejdete späť na farbu. Funkcia VoiceOver oznámi: „<Farba>, color well. You are currently on a color well“ (<Farba>, galéria farieb. Práve sa nachádzate v galérii farieb).

 9. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte nástroj na výber farieb. Predvolene sa otvorí v kruhu farieb. Ak chcete namiesto toho zobraziť paletu farieb, opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Color Palettes, button“ (Palety farieb, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 10. Ak chcete prechádzať medzi farbami, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na aktuálne vybratú farbu. Funkcia VoiceOver oznámi napríklad: „Blue, selected“ (Modrá, vybraté). Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi farbu, ktorú chcete použiť. Farba je teraz vybratá a nástroj na výber farieb môžete teraz zatvoriť stlačením klávesu Esc.

 11. Dostanete sa späť na dialógové okno Vytvoriť farby motívu. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Save, default, button“ (Uložiť, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 12. Ak chcete opustiť predlohu snímky, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Close Master, button“ (Zavrieť predlohu, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo. Funkcia VoiceOver oznámi: „Pressed Close Master, button“ (Stlačené Zavrieť predlohu, tlačidlo).

Zobrazenie predlohy snímky sa zavrie, farba hypertextového prepojenia sa zmení a vrátite sa do normálneho zobrazenia.

Zvýraznenie textu pomocou textových efektov

Možno chcete zvýrazniť dôležité body vo svojej prezentácii zvýraznenia textu v PowerPoint pomocou textových efektov, ako je napríklad tieň, odraz, a žiaru.

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + 1 otvorte tablu Formátovať tvar.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Shape Option“ (Možnosti tvaru). Stlačením klávesu so šípkou doprava sa posuňte na položku Možnosti textu a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Jedenkrát stlačte kláves Tab a potom jedenkrát kláves so šípkou doprava. Funkcia VoiceOver oznámi: „Text Effects, tab“ (Textové efekty, karta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 5. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Scroll area“ (Oblasť posúvania). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na túto tablu.

 6. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte cez možnosti v ponuke. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje dané položky.

 7. Keď ste sa dostali k možnosti, ktorú chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Textový efekt sa použije na blok textu, ktorý ste vybrali.

 8. Ak chcete zavrieť tablu Formátovať tvar a vrátiť sa do prezentácie, jedenkrát stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor a potom opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Close Format Shape, button“ (Zavrieť Formátovať tvar, tlačidlo). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou PowerPoint pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, Pridanie a formátovanie textu na snímkach a poskytnite účastníkov štruktúrované a jednoducho sledovať prezentácie pomocou príslušné prepojenia na ďalšie informácie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

Pri prvom otvorení PowerPoint, obrazovky sa delí na table miniatúr na ľavej strane (ak držíte telefón v orientácii na šírku) alebo na dolnej (ak držíte telefón v orientácii na výšku), úpravu oblasti snímky v strede a poznámok pole nadol pod oblasťou úprav.

 1. V prezentácii vyberte snímku, na ktorú chcete pridať text. Postupujte takto: ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Slide (Snímka) <číslo snímky> of (z) <celkový počet snímok>“, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie číslo snímky, ktorú chcete vybrať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 2. Keď sa nachádzate na snímke, do ktorej chcete pridať text, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie typ textového poľa a „Text box, text field“ (Textové pole, textové pole). Ak už textové pole obsahuje text, funkcia VoiceOver tento text prečíta. Ak chcete textové pole vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať text, znova dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom zadajte text pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete zavrieť klávesnicu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Hide keyboard“ (Skryť klávesnicu). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšie textové pole, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie názov textového poľa.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Pomocou čítačky obrazovky môžete vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy.

 1. Prejdite na snímku, na ktorej sa má začať zoznam.

 2. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Show ribbon“ (Zobraziť pás s nástrojmi). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete presunúť na kartu Domov na páse s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov karty pása s nástrojmi a „Tab“ (Karta). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prejsť na kartu Domov, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Home tab“ (Karta Domov). Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Bullets, button“ (Odrážky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Odrážky.

  • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Číslovanie.

 5. Potiahnutím prstom doprava môžete prechádzať možnosťami v ponukách Odrážky a Číslovanie. Funkcia VoiceOver pri posúvaní oznamuje možnosti. Keď sa presuniete na možnosť, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku. Vložia sa odrážky alebo čísla.

 6. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Hide ribbon, button“ (Skryť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Pás s nástrojmi sa zavrie a zameranie sa presunie na zoznam. Sprístupní sa klávesnica na obrazovke a môžete zadať text.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Vyberte textové pole, v ktorom sa má zoznam začať.

 2. Na klávesnici na obrazovke prejdite na znak * (hviezdička). Dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte. Potom prejdite na medzerník a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte text položky zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení prejdite na kláves return a vyberte ho dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  PowerPoint sa automaticky spustí zoznam s odrážkami.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Vyberte textové pole, v ktorom sa má zoznam začať.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte 1. (číslo jeden a bodku). Potom prejdite na medzerník a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte text položky zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení prejdite na kláves return a vyberte ho dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  PowerPoint sa automaticky spustí číslovaný zoznam.

Pridanie alebo úprava hypertextového prepojenia

Môžete pridať hypertextové prepojenia, ktoré otvoria webovú stránku. Môžete pridať aj prepojenie typu mailto používajúce e-mailové konto v iPhone, ktoré vytvorí novú e-mailovú správu s automaticky vyplnenou definovanou adresou.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Prejdite na snímku, na ktorú chcete pridať prepojenie.

 2. Zadajte webovú adresu pomocou klávesnice na obrazovke a potom prejdite na miesto alebo vrátenie späť kľúč. Dvakrát ťuknite na obrazovku, stlačte kláves. PowerPoint automaticky vytvorí hypertextové prepojenie.

Prepojenie na novú e-mailovú správu

 1. Prejdite na snímku, na ktorú chcete pridať prepojenie.

 2. Zadajte e-mailovú adresu pomocou klávesnice na obrazovke a potom prejdite na miesto alebo vrátenie späť kľúč. Dvakrát ťuknite na obrazovku, stlačte kláves. PowerPoint automaticky vytvorí odkaz.

Úprava hypertextového prepojenia

 1. Ak chcete upraviť hypertextové prepojenie, umiestnite naň kurzor a dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa adresa hypertextového prepojenia.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Edit, button“ (Upraviť, tlačidlo). Otvorí sa ponuka Upraviť prepojenie.

 3. Ak chcete zmeniť zobrazovaný text hypertextového prepojenia, prejdite na textové pole Zobraziť. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie aktuálna adresa a „Display“ (Zobraziť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom pomocou klávesnice na obrazovke upravte zobrazovaný text.

  Tip: Aktuálny zobrazovaný text môžete rýchlo vymazať bez použitia klávesnice. Ak chcete odstrániť aktuálny zobrazovaný text, v textovom poli Zobraziť potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Clear text button“ (Tlačidlo Vymazať text). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Po zadaní požadovaného zobrazovaného textu ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zobrazovaný text sa zmení a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie textu a hypertextových prepojení v prezentácii použite PowerPoint pre Android s TalkBackom, čo je vstavaná čítačka obrazovky pre Android. Lepšiu štruktúru prezentácie môžete dosiahnuť aj vytvorením zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. Zatiaľ čo máte prezentáciu, otvorte v PowerPoint a sa zameriava na snímke, dvakrát ťuknite obrazovky. Budete počuť: "Tlačidlo Upraviť". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať text. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte textové pole na uskutočnenie úprav.

 3. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Edit text button“ (Tlačidlo Upraviť text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

  Kurzor zostane v textovom poli. Opätovným potiahnutím prstom nadol a potom doľava sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete pridať do ľubovoľného textového poľa v prezentácii.

 1. Zatiaľ čo máte prezentáciu, otvorte v PowerPoint a sa zameriava na snímke, dvakrát ťuknite obrazovky. Budete počuť: "Tlačidlo Upraviť". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať odrážky alebo čísla. Ak chcete textové pole upraviť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať odrážky alebo číslovanie:

  • Ak chcete pridať položku zoznamu s odrážkami, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle“ (Nevybraté, odrážky, prepínač, prepnúť dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať položku číslovaného zoznamu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on“ (Nevybraté, číslovanie, prepínač, prepnúť dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Do textového poľa už môže byť nastavená obsahuje zoznam v PowerPoint šablóne, ktorú používate. V takom prípade budete počuť "Začiarknuté" namiesto "Nie je začiarknuté."

 4. Na zadanie položky zoznamu použite klávesnicu na obrazovke.

 5. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Zdvihnite prst, čím vložíte novú položku zoznamu, a zadajte ju pomocou klávesnice.

 6. Keď je zoznam pripravený, potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

  Kurzor zostane v textovom poli. Opätovným potiahnutím prstom nadol a potom doľava sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie hypertextového prepojenia

 1. Zatiaľ čo máte prezentáciu, otvorte v PowerPoint a sa zameriava na snímke, dvakrát ťuknite obrazovky. Budete počuť: "Tlačidlo Upraviť". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať hypertextové prepojenie. Ak chcete textové pole upraviť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Not checked, expand, switch“ (Nie je zapnuté, rozbaliť, prepnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, on“ (Ponuka Karta, zapnuté).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku, potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert tab, double-tap to activate“ (Karta Zobraziť. Aktivujte dvojitým ťuknutím.)“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Link menu, double-tap to activate“ (Prepojenie Ponuka. Aktivujte dvojitým ťuknutím). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Link window, address, editing“ (Okno Prepojenie, adresa, úpravy).

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Insert link“ (Vložiť prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit box for address“ (Upraviť pole pre adresu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Na zadanie adresy hypertextového prepojenia používajte klávesnicu na obrazovke.

 9. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Done“ (Hotovo). Zdvihnete prst a prepojenie sa vloží.

  Ponuka Ďalšie možnosti sa zatvorí. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie textu a hypertextových prepojení v prezentácii použite PowerPoint Mobile s Moderátorom, čo je vstavaná čítačka obrazovky pre Windows. Lepšiu štruktúru prezentácie môžete dosiahnuť aj vytvorením zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. Počas upravovania snímky potiahnutím prstom doprava, kým sa nájsť textové pole, ktoré chcete pridať text. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie textového poľa na úpravy.

 2. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

  Vykoná sa prechod na tlačidlo späť.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete pridať do ľubovoľného textového poľa v prezentácii.

 1. Počas upravovania snímky potiahnutím prstom doprava, kým sa nájsť textové pole, ktoré chcete pridať odrážky alebo číslovanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku upraviť textové pole.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať položku zoznamu s odrážkami, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Off, bullets, button“ (Vypnúť, odrážky, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať položku číslovaného zoznamu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Off, numbering, button“ (Vypnúť, číslovanie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Na zadanie položky zoznamu použite klávesnicu na obrazovke.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte novú položku zoznamu a zadajte ju pomocou klávesnice.

 5. Ak chcete zoznam dokončiť, prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Back, button collapsed“ (Späť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zatvorte.

  Vykoná sa prechod na tlačidlo späť.

Pridanie hypertextového prepojenia

 1. Počas upravovania snímky potiahnutím prstom doprava, kým sa nájsť textové pole, ktoré chcete pridať hypertextové prepojenie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku upraviť textové pole.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnutím prstom doľava, kým budete počuť "Selektor zoznam kariet" nasleduje aktuálne vybratú kartu a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Vložiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Link button“ (Tlačidlo Prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Link window, address, editing“ (Okno Prepojenie, adresa, úpravy).

 6. Na zadanie adresy hypertextového prepojenia používajte klávesnicu na obrazovke.

 7. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku prepojenie vložte.

  Vykoná sa vráti na snímku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou PowerPoint Online klávesnici a čítačky obrazovky do prezentácie pridať text a hypertextové prepojenia. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. V Zobrazení na úpravy v PowerPoint Online kombináciu klávesov Ctrl + F6 opakovane stláčajte, kým sa číslo aktuálnej snímky. Sa zameriava na table miniatúr.

 2. Prechádzať medzi snímkami, stlačte kláves šípka nahor alebo klávesov so šípkou nadol dovtedy, kým budete počuť číslo snímky, ktorú chcete upraviť.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť: "Snímky panel".

 4. Na presun na prvý zástupný symbol, stlačte kláves Tab. Moderátor oznamuje zástupný symbol.

 5. Ak chcete nahradiť zástupný symbol textu, stlačte kláves Enter a začnite písať. Po dokončení stlačte kláves F2. Budete počuť: "Snímky panel".

 6. Ak chcete presunúť na ďalší zástupný symbol, stlačte kláves Tab. Moderátor oznamuje zástupný symbol. Začnite pridávať text, stlačte kláves Enter a zadajte. Po dokončení stlačte kláves F2.

Pridanie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke, vyberte daný text, ku ktorému chcete pridať prepojenie, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K. Budete počuť: "prepojenie adresa úpravy."

 2. Zadajte alebo prilepte adresu prepojenia a stlačte kláves Enter.

  Dialógové okno sa zavrie a na snímku sa pridá prepojenie.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×