Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete v prezentácii v programe PowerPoint 2016 pridať text a použiť formátovanie. Formátovanie textu v powerpointovej prezentácii uľahčuje jeho čítanie. Lepšiu štruktúru prezentácie môžete dosiahnuť vytvorením zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov, alebo môžete pridať hypertextové prepojenia na ďalšie zdroje informácií.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

Ak chcete automaticky ukladať prezentácie do OneDrivu, prihláste sa do svojho konta Microsoft, keď používate PowerPoint. Keď uložíte svoje prezentácie do OneDrivu, môžete k nim pristupovať z ľubovoľného zariadenia, v ktorom ste prihlásení.

 1. Ak chcete rýchlo otvoriť PowerPoint, stlačte kláves s logom Windows, zadajte PowerPoint 2016 a stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete začať s prázdnou prezentáciou, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Blank presentation.“ (Prázdna prezentácia.) Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa prezentácia. V Moderátorovi sa ozve: „PowerPoint edit view. Presentation 1. Slide 1, slide.“ (Zobrazenie úprav v PowerPointe. Prezentácia 1. Snímka 1, snímka.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Presentation 1 ready.“ (Prezentácia 1 je pripravená.)

 3. Ak sa chcete prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V Moderátorovi sa ozve: „File menu. Presentation 1. PowerPoint window. Selected.“ (Ponuka Súbor. Prezentácia 1. Okno PowerPointu. Vybraté.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Backstage view. File.“ (Zobrazenie Backstage. Súbor.) Potom stlačte kláves D. V Moderátorovi sa ozve: „Selected Account tab item.“ (Vybratá položka karty Konto.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Account tab“ (Karta Konto).

 4. Stlačte kláves S. V Moderátorovi sa ozve: „Accounts window. Type your email or phone number.“ („Okno Kontá. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo.“). V aplikácii JAWS sa ozve: „Accounts. Type your email or phone number required.“ (Kontá. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo.)

 5. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo, stlačte kláves Enter a potom Tab. V Moderátorovi sa ozve: „Password, editing text.“ (Heslo, úprava textu.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Password, edit. Type in text.“ (Heslo, upraviť. Zadajte text.)

 6. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak používate konto vašej organizácie a nie konto Microsoft, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

Tip: Ak ste sa po poslednom použití programu PowerPoint neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Pridanie textu na snímku

Môžete pridať obsah na snímke v normálnom zobrazení. V normálnom zobrazení obrazovky je rozdelený medzi tablou miniatúr, úprav oblasti snímky a tablu s poznámkami. Ďalšie informácie o spôsobe práce so snímkami rôznych PowerPoint zobrazenia, prejdite na základné úlohy pri vytváraní prezentácie v PowerPointe s čítačkou obrazovky.

 1. Ak chcete prejsť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + W a potom L. V Moderátorovi sa ozve: „PowerPoint edit view.“ (Zobrazenie úprav v PowerPointe.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Leaving menu bar. No selection.“ (Odchod z panela s ponukami. Žiaden výber.)

 2. Ak chcete vybrať snímku, do ktorej chcete pridať text, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým nebudete na table miniatúr snímok. V Moderátorovi sa ozve „Thumbnails“ (Miniatúry) a potom číslo snímky a nadpis snímky. V aplikácii JAWS sa ozve: „Slide thumbnails tab.“ (Karta miniatúr snímok.)

 3. Ak chcete prechádzať medzi snímkami, stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým nebudete počuť číslo a nadpis požadovanej snímky. Ak sa snímky nachádzajú v rámci sekcií, pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol prechádzajte cez sekcie a stlačením klávesu so šípkou doprava rozbaľte sekciu.

 4. Ak chcete aktivovať oblasť úpravy snímky, stlačte kláves F6. V Moderátorovi sa ozve číslo snímky, nadpis snímky a „Slide“ (Snímka). V aplikácii JAWS sa ozve: „Slide area.“ (Oblasť snímky.)

  Poznámka: Keď prepnete na oblasť miniatúr, v Moderátorovi sa ozve „Thumbnails“ (Miniatúry), aby sa odlíšila oblasť snímky od miniatúry.

 5. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na zástupný objekt textu. V Moderátorovi sa zástupné objekty nazývajú textové polia, takže sa ozve napríklad: „Title text box.“ (Textové pole Nadpis.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Title placeholder.“ (Zástupný objekt nadpisu.)

 6. Ak chcete nahradiť zástupný objekt vlastným textom, stlačením klávesu Enter prejdite na režim úprav a vyberte celý text. Potom začnite zadávať text.

 7. Ak chcete premiestniť kurzor na ďalší zástupný objekt pre nadpis alebo základný text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

  Poznámka: Môžete tiež stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + šípka doprava alebo doľava prechádzať cez zástupné objekty a stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + Enter umiestniť kurzor na koniec vybratého textového poľa.

  Poznámka: Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie zástupné objekty, vo väčšine prípadov sa stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky, aké je v pôvodnej snímke, a aktivuje sa prvý zástupný objekt na novej snímke. Ak má však pôvodná snímka rozloženie Úvodná snímka, nová snímka bude mať rozloženie Nadpis a obsah.

  Poznámka: Ak chcete upraviť text, ktorý ste už pridali do textového poľa, stlačením klávesu Tab sa presuňte do textového poľa, potom stlačením klávesu F2 vyberte celý text a začnite ho upravovať. Ak chcete upravovanie zastaviť a znova aktivovať textové pole, stlačte kláves F2 znova.

  Poznámka: Ďalšie informácie o použitie formátovania znakov pomocou klávesnice, napríklad tučný alebo podčiarknutý text, kurzívu, dolného alebo horného indexu, prejdite na formátovanie textu v Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Pomocou klávesových skratiek môžete vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy. Môžete zmeniť existujúce riadky textu na zoznam, zmeniť štýl odrážok alebo vytvoriť vnorené zoznamy.

Pridávanie odrážok alebo číslovania do textu

 1. V zástupnom objekte textu vyberte text, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  Tip: Ďalšie informácie o výbere textu v programe PowerPoint pomocou klávesnice, kliknite na výber a úprava textu a objektov v Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint.

 2. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete pridať odrážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom U. Stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať cez štýly odrážok: plné okrúhle odrážky, prázdne okrúhle odrážky, plné hranaté odrážky, prázdne hranaté odrážky, odrážky v tvare hviezdičky, odrážky v tvare šípky a odrážky v tvare znaku začiarknutia. Počas prechádzania budete počuť popis štýlu odrážok. Štýl vložíte stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať číslovanie, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom N. Stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať cez štýly číslovania: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. a i. ii. iii. Počas prechádzania budete počuť popis štýlu číslovania. Štýl vložíte stlačením klávesu Enter.

 3. Ak chcete vytvoriť ďalšie položky v zozname, umiestnite kurzor na koniec položky zoznamu a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, umiestnite kurzor na koniec poslednej položky zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte akýkoľvek požadovaný text. Po stlačení klávesu Enter sa automaticky vytvorí plná okrúhla odrážka.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatku nového riadka napíšte 1. (číslo 1 s bodkou) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Po stlačení klávesu Enter sa automaticky vytvorí odrážka s číslom.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vloženie zarážky pred položky v zozname

 1. Vyberte položky zoznamu, ku ktorým chcete pridať zarážku.

 2. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom A a I.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom A a O.

Pridanie hypertextového prepojenia

Môžete pridať hypertextové prepojenia, ktoré otvoria webovú stránku, inú časť prezentácie alebo iný súbor. Môžete tiež pridať prepojenie mailto, ktoré automaticky otvorí nový e-mail na konkrétnu e-mailovú adresu.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Umiestnite kurzor na miesto v prezentácii, na ktorom chcete mať prepojenie.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na webovú stránku, stlačte kombináciu klávesov Control + K. V Moderátorovi sa ozve: „Insert hyperlink window.“ (Vložiť okno hypertextového prepojenia.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Insert hyperlink dialog.“ (Vložiť dialógové okno hypertextového pripojenia.)

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Tab, kým sa neozve: „Address. Editing text.“ (Adresa. Úprava textu.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Address column. Edit combo.“ (Stĺpec s adresou. Úprava rozbaľovacieho poľa.) Zadajte adresu webovej stránky.

 4. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazí namiesto adresy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Text to display. Editing text.“ (Zobrazovaný text. Úprava textu.) Zadajte text.

 5. Ak chcete pridať prepojenie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom stlačte kláves Enter.

Prepojenie na existujúci súbor

 1. Umiestnite kurzor na miesto v prezentácii, na ktorom chcete mať prepojenie.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na súbor, stlačte kombináciu klávesov Control + K. V Moderátorovi sa ozve: „Insert hyperlink window.“ (Vložiť okno hypertextového prepojenia.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Insert hyperlink dialog.“ (Vložiť dialógové okno hypertextového pripojenia.)

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Tab, kým sa neozve: „Address. Editing text.“ (Adresa. Úprava textu.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Address column. Edit combo.“ (Stĺpec s adresou. Úprava rozbaľovacieho poľa.) Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Browse for file button.“ (Tlačidlo Hľadať súbor.) Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 4. Ak chcete vyhľadať súbor, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov priečinka, napríklad „This PC“ (Toto PC), „Local Disk“ (Lokálny disk) alebo „Desktop“ (Pracovná plocha). Stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol a prehľadajte priečinky, stlačením klávesu so šípkou doprava zobrazíte podpriečinky. Pri prehľadávaní počujete názvy priečinkov.

 5. Keď nájdete správny priečinok, stlačte kláves Enter a potom Tab. Ozve sa názov súboru v priečinku.

 6. Stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol a prehľadajte súbory, kým sa neozve názov požadovaného súboru.

 7. Ak chcete pridať prepojenie, dvakrát stlačte kláves Enter.

Prepojenie na snímku v prezentácii

 1. Umiestnite kurzor na miesto, na ktorom chcete mať prepojenie.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na snímku v prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Control + K. V Moderátorovi sa ozve: „Insert hyperlink window.“ (Vložiť okno hypertextového prepojenia.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Insert hyperlink dialog.“ (Vložiť dialógové okno hypertextového pripojenia.)

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Tab, kým sa neozve: „Select a place in this document.“ (Vybrať miesto v tomto dokumente.)

 4. Ak chcete vybrať snímku, na ktorú má smerovať prepojenie, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov snímky.

 5. Ak chcete pridať prepojenie, stlačte kláves Enter.

Prepojenie na e-mailovú adresu

 1. Umiestnite kurzor na miesto v prezentácii, na ktorom chcete mať prepojenie.

 2. Ak chcete pridať e-mailovú adresu, stlačte kombináciu klávesov Control + K. V Moderátorovi sa ozve: „Insert hyperlink window.“ (Vložiť okno hypertextového prepojenia.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Insert hyperlink dialog.“ (Vložiť dialógové okno hypertextového pripojenia.)

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Tab, kým sa neozve: „E-mail address. Editing text.“ (E-mailová adresa. Úprava textu.)

 4. Zadajte e-mailovú adresu.

 5. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazí namiesto zadanej adresy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Text to display. Editing text.“ (Zobrazovaný text. Úprava textu.) Potom zadajte text.

 6. Ak chcete pridať prepojenie, stlačte kláves Enter.

Zmena farby textu

Môžete zmeniť farbu konkrétnych častí textu v prezentácii.

 1. Vyberte text, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Farbu zmeníte po stlačení kombinácie klávesov Alt + H a potom F a C. Moderátor oznámi: „Menu.“ (Ponuka.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Theme colors.“ (Farby motívu.)

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná farba a odtieň.

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú farbu.

Zmena farby textu hypertextového prepojenia

Zmenou predlohy snímky môžete dosiahnuť zmenu farby textu hypertextového prepojenia v rámci celej prezentácie.

 1. Predlohu snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W a potom M.

 2. Farebnú schému predlohy snímky zmeníte stlačením kombinácie klávesov Alt + M a potom T a C.

 3. Ak chcete zmeniť farbu textu hypertextového prepojenia, vo farebnej schéme predlohy snímky stlačte kláves C. Potom dvakrát stlačte kláves so šípkou nahor. V Moderátorovi sa ozve: „Hyperlink collapsed.“ (Zbalené hypertextové prepojenie.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Hyperlink submenu.“ (Vedľajšia ponuka hypertextového prepojenia.)

 4. Novú farbu vyberiete stlačením klávesu Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná farba a odtieň. Potom stlačte kláves Enter.

 5. Zmeny uložíte stlačením kombinácie klávesov Alt + S.

 6. Ak chcete odísť zo zobrazenia predlohy snímky a vrátiť sa do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + W a potom L.

Zvýraznenie textu

Zvýraznite dôležité časti prezentácie. Zvýraznené časti upútajú pozornosť vášho publika. Text v programe PowerPoint môžete tiež zvýrazniť pomocou nástroja na zvýraznenie.

Zvýraznenie textu

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Ak chcete vybrať farbu zvýraznenia textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, T a potom C. Potom pomocou klávesov so šípkami prejdite na možnosti farieb.

 3. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

Zvýraznenie textu pomocou textových efektov

 1. Ak nemáte k dispozícii funkciu zvýraznenia textu, môžete na zvýraznenie textu použiť nástroj na zvýraznenie.

  Poznámka: Ak nemáte predplatné služieb Office 365, možnosť Farba zvýraznenia textu váš PowerPoint 2016 pravdepodobne neobsahuje.

 2. Ak chcete vybrať textový efekt, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom D.

 3. Ak chcete na text použiť nástroj na zvýraznenie, stlačte kláves T a potom X. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Glow“ (Žiara). Potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete vybrať farbu a variant zvýraznenia, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť požadovanú farbu a veľkosť žiary v bodoch. Potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Spolupráca v cloude pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS môžete pridať a formátovať text na snímkach v programe PowerPoint 2016 pre Mac a poskytnúť publiku dobre štruktúrovanú a jednoducho sledovateľnú prezentáciu s príslušnými prepojeniami na ďalšie informácie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

Ak chcete automaticky ukladať prezentácie do služby OneDrive, použite na prihlásenie svoje konto Microsoft, ak používate PowerPoint 2016 pre Mac. Keď uložíte svoje prezentácie v službe OneDrive, môžete k nim pristupovať z ľubovoľného zariadenia, v ktorom ste prihlásení.

 1. V Macu stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + A a otvorte zobrazenie Aplikácie vo Finderi.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a prejdite do skupiny Aplikácie a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie aplikácií.

 3. Keď funkcia VoiceOver oznámi: „Microsoft PowerPoint, application“ (aplikácia Microsoft PowerPoint) stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a otvorí sa PowerPoint.

 4. Ak sa chcete prihlásiť, opakovane stláčajte klávesy Shift + Tab a prejdite na tlačidlo ponuky Prihlásiť sa. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 5. Otvorí sa dialógové okno Prihlásiť sa. Zameranie je na textovom poli. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo priradené pre vaše konto Microsoft. Po dokončení stlačte kláves Tab.

 6. Zameranie sa presunie na tlačidlo Ďalej. Funkcia VoiceOver oznámi: „Link, Next“ (Prepojenie, ďalej). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 7. Otvorí sa dialógové okno Zadajte heslo. Zameranie je na textovom poli. Zadajte heslo pre svoje konto Microsoft a stlačte kláves Tab.

 8. Zameranie je na tlačidle Prihlásiť sa. Funkcia VoiceOver oznámi: „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa). Ak sa chcete prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Ste prihlásení a zameranie je na tlačidle ponukyNastavenia konta v hlavnom zobrazení programu PowerPoint_generic. Ak sa chcete posunúť na iné položky v zobrazení, stlačte kláves Tab.

Tip: PowerPoint uchováva vaše prihlásenie, preto sa nabudúce nemusíte prihlásiť, pokiaľ sa nerozhodnete samostatne odhlásiť.

Pridanie textu na snímku

PowerPoint sa prvýkrát otvorí v normálnom zobrazení. V normálnom zobrazení je obrazovka rozdelená medzi tablu miniatúr po ľavej strane, oblasť úprav snímky uprostred a tablu s poznámkami dolu pod oblasťou úprav.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte opakovane kláves F6, kým sa nedostanete na tablu miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „Thumbnail Pane, list, 1 item selected“ (Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdete na túto tablu.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prechádzajte po snímkach.

 4. Keď ste na snímke, na ktorú chcete pridať text, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „You are currently on a text area, inside of a text box“ (Práve sa nachádzate v oblasti textu, vo vnútri textového poľa). Ak má snímka textové pole pre nadpis snímky, ste v ňom.

 5. Ak chcete pridať text, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a začnite písať. Ak oblasť textu obsahuje zástupný text, budete ho musieť asi najskôr odstrániť. Po dokončení stlačte kláves Esc.

 6. Na ďalšie textové pole na snímke sa posuniete stlačením klávesu Tab.

 7. Ak chcete pridať text, začnite písať. Po dokončení stlačte kláves Esc.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Pomocou čítačky obrazovky môžete vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy. Môžete existujúce časti textu zmeniť na zoznam alebo vytvárať zoznamy počas písania.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať ako zoznam.

 2. Ak chcete prejsť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Format“ (Formát). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 3. Trikrát stlačte kláves so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver oznámi: „Bullets and Numbering, ellipsis“ (Odrážky a číslovanie, tri bodky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Odrážky a číslovanie s vybratou kartou Odrážky. Stlačte jedenkrát kláves so šípkou doprava a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím prejdete na kartu Číslovanie a otvoríte ju.

 5. Možnosťami môžete prechádzať pomocou klávesu Tab. Funkcia VoiceOver pri posúvaní oznamuje možnosti.

 6. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo).

 7. Ak chcete vložiť odrážky alebo číslovanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Vybratý text sa premení na zoznam a zameranie zostane na zozname.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Napíšte * (hviezdička) a stlačte medzerník.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  PowerPoint automaticky začne zoznam s odrážkami.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. PowerPoint automaticky spustí generovanie zoradeného zoznamu.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Pridanie hypertextového prepojenia

Môžete pridať hypertextové prepojenia, ktoré otvoria webovú stránku, inú časť prezentácie alebo iný súbor. Môžete pridať aj prepojenie typu mailto používajúce e-mailové konto v Macu, ktoré vytvorí novú e-mailovú správu s automaticky vyplnenou definovanou adresou.

Prepojenie na webovú stránku

 1. V programe PowerPoint vyberte text, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a stlačte kombináciu klávesov Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Link to an existing file or web page“ (Prepojenie na existujúci súbor alebo webovú stránku), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doľava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu Web Page or File (Webová stránka alebo súbor). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Zadajte alebo prilepte adresu webovej stránky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

 4. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Prepojenie na súbor

 1. V programe PowerPoint vyberte text, ku ktorému chcete pridať prepojenie, a stlačte kombináciu klávesov Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Link to an existing file or web page“ (Prepojenie na existujúci súbor alebo webovú stránku), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doľava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu Web Page or File (Webová stránka alebo súbor). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Stlačením klávesu Tab sa posuňte na tlačidlo Vybrať a výber uskutočnite stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vyberte súbor, na ktorý sa vytvorí prepojenie. Pomocou klávesu Tab môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do sekcie.

 5. Keď máte vybratý súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a potvrďte výber.

 6. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Prepojenie na inú snímku v tej istej prezentácii

 1. V programe PowerPoint vyberte text, ku ktorému chcete pridať prepojenie, a stlačte kombináciu klávesov Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Select a place in this document“ (Vyberte umiestnenie v tomto dokumente), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu This Document (Tento dokument). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Pomocou klávesu Shift + šípka nadol sa posuňte na tabuľku so zoznamom snímok. Stláčaním klávesov Shift + šípka nadol alebo nahor prechádzajte medzi snímkami. Pri posúvaní funkcia VoiceOver oznamuje jednotlivé snímky.

 4. Keď ste na snímke, na ktorú chcete pridať prepojenie, stláčajte opakovane kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Prepojenie na e-mailovú adresu

 1. V programe PowerPoint vyberte text, ku ktorému chcete pridať prepojenie, a stlačte kombináciu klávesov Command + K.

 2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie so zameraním v poli s adresou. Ak funkcia VoiceOver neoznámila „Email address“ (E-mailová adresa), stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť, ako funkcia VoiceOver oznámi kartu E-mailová adresa. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Zadajte adresu. Ak chcete definovať predmet e-mailu, stlačením klávesu Tab sa presuňte na pole Predmet a zadajte predmet.

 4. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

Dialógové okno sa zavrie a vloží sa prepojenie. Zameranie je na prepojenom texte na snímke.

Zmena farby hypertextového prepojenia

Zmenou predlohy snímky môžete dosiahnuť zmenu farby textu hypertextových prepojení v rámci celej prezentácie.

 1. Predlohu snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Option + Command + 1.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Slide Master, selected, tab“ (Predloha, vybraté snímky, karta). Stlačením klávesu so šípkou nadol prejdete na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „Scroll area“ (Oblasť posúvania).

 3. Navigáciu medzi položkami na páse s nástrojmi spustite stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Colors, menu button“ (Farby, tlačidlo ponuky). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 5. Stlačte kláves so šípkou nadol iba raz. Funkcia VoiceOver oznámi: „Customize Colors“ (Prispôsobiť farby). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte možnosť.

 6. Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť farby motívu. Funkcia VoiceOver začne čítať položky.

  V dialógovom okne sú farby uvedené na ľavej strane a položky s konkrétnou farbou sú uvedené vedľa nich na pravej strane.

 7. Do zoznamu prejdete pomocou klávesu Tab. Funkcia VoiceOver oznamuje farbu. Ak si chcete vypočuť farbu, ktorá je použitá, stlačte kláves so šípkou doprava. Zoznam prehľadávajte opakovaným stláčaním klávesu so šípkou doprava.

 8. Prehľadávajte, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Hyperlink“ (Hypertextové prepojenie). Jedným stlačením klávesu so šípkou doľava prejdete späť na farbu. Funkcia VoiceOver oznámi: „<Farba>, color well. You are currently on a color well“ (<Farba>, galéria farieb. Práve sa nachádzate v galérii farieb).

 9. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte nástroj na výber farieb. Predvolene sa otvorí v kruhu farieb. Ak chcete namiesto toho zobraziť paletu farieb, opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Color Palettes, button“ (Palety farieb, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 10. Ak chcete prechádzať medzi farbami, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na aktuálne vybratú farbu. Funkcia VoiceOver oznámi napríklad: „Blue, selected“ (Modrá, vybraté). Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi farbu, ktorú chcete použiť. Farba je teraz vybratá a nástroj na výber farieb môžete teraz zatvoriť stlačením klávesu Esc.

 11. Dostanete sa späť na dialógové okno Vytvoriť farby motívu. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Save, default, button“ (Uložiť, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo.

 12. Ak chcete opustiť predlohu snímky, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Close Master, button“ (Zavrieť predlohu, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte toto tlačidlo. Funkcia VoiceOver oznámi: „Pressed Close Master, button“ (Stlačené Zavrieť predlohu, tlačidlo).

Zobrazenie predlohy snímky sa zavrie, farba hypertextového prepojenia sa zmení a vrátite sa do normálneho zobrazenia.

Zvýraznenie textu pomocou textových efektov

Môžete upriamiť pozornosť na dôležité body v prezentácii zvýraznením textu v programe PowerPoint 2016 pre Mac pomocou textových efektov, ako je napríklad tieň, odraz alebo žiara.

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + 1 otvorte tablu Formátovať tvar.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Shape Option“ (Možnosti tvaru). Stlačením klávesu so šípkou doprava sa posuňte na položku Možnosti textu a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Jedenkrát stlačte kláves Tab a potom jedenkrát kláves so šípkou doprava. Funkcia VoiceOver oznámi: „Text Effects, tab“ (Textové efekty, karta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 5. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Scroll area“ (Oblasť posúvania). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na túto tablu.

 6. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte cez možnosti v ponuke. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje dané položky.

 7. Keď ste sa dostali k možnosti, ktorú chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Textový efekt sa použije na blok textu, ktorý ste vybrali.

 8. Ak chcete zavrieť tablu Formátovať tvar a vrátiť sa do prezentácie, jedenkrát stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor a potom opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Close Format Shape, button“ (Zavrieť Formátovať tvar, tlačidlo). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS môžete pridať a formátovať text na snímkach v programe PowerPoint 2016 pre iOS a poskytnúť publiku dobre štruktúrovanú a jednoducho sledovateľnú prezentáciu s príslušnými prepojeniami na ďalšie informácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

Pri prvom otvorení programu PowerPoint je obrazovka rozdelená na tablu miniatúr na ľavej strane (ak držíte telefón otočený na šírku) alebo v dolnej časti (ak držíte telefón otočený na výšku), oblasť na úpravu snímky v strede a pole Poznámky pod oblasťou na úpravy.

 1. V prezentácii vyberte snímku, na ktorú chcete pridať text. Postupujte takto: ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Slide (Snímka) <číslo snímky> of (z) <celkový počet snímok>“, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie číslo snímky, ktorú chcete vybrať. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 2. Keď sa nachádzate na snímke, do ktorej chcete pridať text, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie typ textového poľa a „Text box, text field“ (Textové pole, textové pole). Ak už textové pole obsahuje text, funkcia VoiceOver tento text prečíta. Ak chcete textové pole vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať text, znova dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom zadajte text pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete zavrieť klávesnicu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Hide keyboard“ (Skryť klávesnicu). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšie textové pole, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie názov textového poľa.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Pomocou čítačky obrazovky môžete vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy.

 1. Prejdite na snímku, na ktorej sa má začať zoznam.

 2. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Show ribbon“ (Zobraziť pás s nástrojmi). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete presunúť na kartu Domov na páse s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov karty pása s nástrojmi a „Tab“ (Karta). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prejsť na kartu Domov, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Home tab“ (Karta Domov). Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Bullets, button“ (Odrážky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Odrážky.

  • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Číslovanie.

 5. Potiahnutím prstom doprava môžete prechádzať možnosťami v ponukách Odrážky a Číslovanie. Funkcia VoiceOver pri posúvaní oznamuje možnosti. Keď sa presuniete na možnosť, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku. Vložia sa odrážky alebo čísla.

 6. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Hide ribbon, button“ (Skryť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Pás s nástrojmi sa zavrie a zameranie sa presunie na zoznam. Sprístupní sa klávesnica na obrazovke a môžete zadať text.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Vyberte textové pole, v ktorom sa má zoznam začať.

 2. Na klávesnici na obrazovke prejdite na znak * (hviezdička). Dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte. Potom prejdite na medzerník a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte text položky zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení prejdite na kláves return a vyberte ho dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  PowerPoint automaticky začne zoznam s odrážkami.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Vyberte textové pole, v ktorom sa má zoznam začať.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte 1. (číslo jeden a bodku). Potom prejdite na medzerník a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte text položky zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení prejdite na kláves return a vyberte ho dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  PowerPoint automaticky začne číslovaný zoznam.

Pridanie alebo úprava hypertextového prepojenia

Môžete pridať hypertextové prepojenia, ktoré otvoria webovú stránku. Môžete pridať aj prepojenie typu mailto používajúce e-mailové konto v iPhone, ktoré vytvorí novú e-mailovú správu s automaticky vyplnenou definovanou adresou.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Prejdite na snímku, na ktorú chcete pridať prepojenie.

 2. Zadajte webovú adresu pomocou klávesnice na obrazovke a potom prejdite na medzerník alebo kláves return. Stlačte kláves dvojitým ťuknutím na obrazovku. PowerPoint automaticky vytvorí hypertextové prepojenie.

Prepojenie na novú e-mailovú správu

 1. Prejdite na snímku, na ktorú chcete pridať prepojenie.

 2. Zadajte e-mailovú adresu pomocou klávesnice na obrazovke a potom prejdite na medzerník alebo kláves return. Stlačte kláves dvojitým ťuknutím na obrazovku. PowerPoint automaticky vytvorí prepojenie.

Úprava hypertextového prepojenia

 1. Ak chcete upraviť hypertextové prepojenie, umiestnite naň kurzor a dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa adresa hypertextového prepojenia.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Edit, button“ (Upraviť, tlačidlo). Otvorí sa ponuka Upraviť prepojenie.

 3. Ak chcete zmeniť zobrazovaný text hypertextového prepojenia, prejdite na textové pole Zobraziť. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie aktuálna adresa a „Display“ (Zobraziť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom pomocou klávesnice na obrazovke upravte zobrazovaný text.

  Tip: Aktuálny zobrazovaný text môžete rýchlo vymazať bez použitia klávesnice. Ak chcete odstrániť aktuálny zobrazovaný text, v textovom poli Zobraziť potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Clear text button“ (Tlačidlo Vymazať text). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Po zadaní požadovaného zobrazovaného textu ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zobrazovaný text sa zmení a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na čítanie alebo pridať poznámky lektora a komentáre v programe PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie textu a hypertextových prepojení v prezentácii použite PowerPoint pre Android s TalkBackom, čo je vstavaná čítačka obrazovky pre Android. Lepšiu štruktúru prezentácie môžete dosiahnuť aj vytvorením zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Powerpointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. Keď máte prezentáciu otvorenú v programe PowerPoint a zameranie je na snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať text. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte textové pole na uskutočnenie úprav.

 3. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Edit text button“ (Tlačidlo Upraviť text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

  Kurzor zostane v textovom poli. Opätovným potiahnutím prstom nadol a potom doľava sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete pridať do ľubovoľného textového poľa v prezentácii.

 1. Keď máte prezentáciu otvorenú v programe PowerPoint a zameranie je na snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať odrážky alebo čísla. Ak chcete textové pole upraviť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať odrážky alebo číslovanie:

  • Ak chcete pridať položku zoznamu s odrážkami, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle“ (Nevybraté, odrážky, prepínač, prepnúť dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať položku číslovaného zoznamu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on“ (Nevybraté, číslovanie, prepínač, prepnúť dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Textové pole je už možno nastavené tak, že obsahuje zoznam v šablóne programu PowerPoint, ktorú používate. V takom prípade sa ozve „Checked“ (Začiarknuté) Vybraté“ namiesto „Not checked“ (Nezačiarknuté).

 4. Na zadanie položky zoznamu použite klávesnicu na obrazovke.

 5. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Zdvihnite prst, čím vložíte novú položku zoznamu, a zadajte ju pomocou klávesnice.

 6. Keď je zoznam pripravený, potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

  Kurzor zostane v textovom poli. Opätovným potiahnutím prstom nadol a potom doľava sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie hypertextového prepojenia

 1. Keď máte prezentáciu otvorenú v programe PowerPoint a zameranie je na snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať hypertextové prepojenie. Ak chcete textové pole upraviť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Not checked, expand, switch“ (Nie je zapnuté, rozbaliť, prepnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, on“ (Ponuka Karta, zapnuté).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku, potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert tab, double-tap to activate“ (Karta Zobraziť. Aktivujte dvojitým ťuknutím.)“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Link menu, double-tap to activate“ (Prepojenie Ponuka. Aktivujte dvojitým ťuknutím). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Link window, address, editing“ (Okno Prepojenie, adresa, úpravy).

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Insert link“ (Vložiť prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit box for address“ (Upraviť pole pre adresu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Na zadanie adresy hypertextového prepojenia používajte klávesnicu na obrazovke.

 9. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Done“ (Hotovo). Zdvihnete prst a prepojenie sa vloží.

  Ponuka Ďalšie možnosti sa zatvorí. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie textu a hypertextových prepojení v prezentácii použite PowerPoint Mobile s Moderátorom, čo je vstavaná čítačka obrazovky pre Windows. Lepšiu štruktúru prezentácie môžete dosiahnuť aj vytvorením zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. Pri zobrazení snímky v programe PowerPoint dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Slide, pane“ (Snímka, tabla).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať text. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte textové pole na uskutočnenie úprav.

 4. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 5. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete pridať do ľubovoľného textového poľa v prezentácii.

 1. Pri zobrazení snímky v programe PowerPoint dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Slide, pane“ (Snímka, tabla).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať odrážky alebo čísla. Ak chcete textové pole upraviť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete pridať odrážky alebo číslovanie:

  • Ak chcete pridať položku zoznamu s odrážkami, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Off, bullets, button“ (Vypnúť, odrážky, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať položku číslovaného zoznamu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Off, numbering, button“ (Vypnúť, číslovanie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Na zadanie položky zoznamu použite klávesnicu na obrazovke.

 6. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte novú položku zoznamu a zadajte ju pomocou klávesnice.

 7. Ak chcete zoznam dokončiť, prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Back, button collapsed“ (Späť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zatvorte.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie hypertextového prepojenia

 1. Pri zobrazení snímky v programe PowerPoint dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Slide, pane“ (Snímka, tabla).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete textové pole, kam chcete pridať hypertextové prepojenie. Ak chcete textové pole upraviť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť „Home, button collapsed“ (Domov, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť „Insert, 2 of 9“ (Vložiť, 2 z 9), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Link button“ (Tlačidlo Prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Link window, address, editing“ (Okno Prepojenie, adresa, úpravy).

 8. Na zadanie adresy hypertextového prepojenia používajte klávesnicu na obrazovke.

 9. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku prepojenie vložte.

  Zameranie sa vráti na snímku a ponuka Ďalšie možnosti sa zavrie.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie textu a hypertextových prepojení v prezentácii programu PowerPoint Online použite klávesnicu a Moderátor, čo je vstavaná čítačka obrazovky pre Windows.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. zobrazení úprav v aplikácii PowerPoint Online stláčajte opakovane kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa nedostanete na tablu miniatúr. Keď sa dostanete na tablu miniatúr, moderátor oznámi číslo a názov aktuálnej snímky.

  Tip: Po otvorení v aplikácii PowerPoint Online sa prezentácia otvorí v zobrazení na čítanie. Ak to chcete zmeniť na zobrazenie úprav, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Edit Presentation“ (Upraviť prezentáciu). Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku. Potom stlačte kláves so šípkou nadol iba raz. Budete počuť „Edit in Browser“ (Upraviť v prehliadači). Stlačením klávesu Enter otvorte prezentáciu v zobrazení úprav.

 2. Ak chcete prechádzať medzi snímkami, stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým nebudete počuť číslo a nadpis snímky, ktorú chcete upraviť.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Moderátor oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 4. Po stlačení klávesu Tab sa zameranie presunie na prvý zástupný objekt. Moderátor oznamuje zástupný objekt.

 5. Ak chcete nahradiť zástupný objekt textom, stlačte kláves Enter a začnite písať. Po dokončení stlačte kláves F2. Moderátor oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 6. Stláčaním klávesu Tab prejdite k ďalšiemu zástupnému objektu. Moderátor oznamuje zástupný objekt. Ak chcete začať pridávať text, stlačte kláves Enter a píšte. Po dokončení stlačte kláves F2.

Pridanie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke vyberte časť textu, do ktorého chcete pridať prepojenie, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 2. Dvakrát stlačte kláves so šípkou nadol. Moderátor oznámi: „Link, menu item“ (Prepojenie, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Otvorí sa dialógové okno Prepojenie. Zadajte adresu prepojenia a stlačte kláves Enter.

  Dialógové okno sa zavrie a na snímku sa pridá prepojenie.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×