Používanie údajovej grafiky v tvaroch

Pomocou údajovej grafiky môžete zobraziť informácie o údajoch obsiahnutých v tvare. V programe Microsoft Visio 2010 môžete vytvoriť vlastnú údajovú grafiku, ktorá obsahuje text, údajové pruhy, ikony alebo jedinečné farby výplne.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čo je údajová grafika?

Vytvorenie údajovej grafiky

Použitie existujúcej údajovej grafiky v tvare

Zmena existujúcej údajovej grafiky

Odstránenie údajovej grafiky z tvaru

Čo je údajová grafika?

Údajová grafika je vizuálne vylepšenie, ktoré môžete použiť v tvaroch s cieľom zobraziť údaje, ktoré tvar obsahuje. Údajová grafika zobrazuje údaje ako kombináciu textových a vizuálnych prvkov, ako napríklad čísel, príznakov a ukazovateľov priebehu.

Predpokladajme, že máte tvar predstavujúci proces, ktorý obsahuje údaje o nákladoch, počte procesov, vlastníkovi, funkcii, dátume začatia, dátume ukončenia a stave procesu:

Tvar procesu bez údajovej grafiky

1. Tvar procesu bez akejkoľvek údajovej grafiky

2. Pracovná tabla Vlastnosti tvaru zobrazujúca údaje, ktoré sú obsiahnuté v tvare procesu

Predstavte si, že môžete vizuálne vyjadriť údaje obsiahnuté v tvare:

Tvar procesu s použitou údajovou grafikou.

1. Funkcia procesu („Test“) sa zobrazuje ako jedinečná farba výplne.

2. Náklady procesu („50 000,00 USD“) sa zobrazujú ako údajový pruh.

3. Stav procesu („Nezačal sa“) sa zobrazuje ako ikona otáznika.

4. Vlastník („Ladislav Kudri“) a dátum skončenia („30/9/2009“) procesu sa zobrazujú ako textové bubliny.

Použitím údajovej grafiky v tvare môžete jednoduchým spôsobom zobraziť údaje obsiahnuté v tvare bez nutnosti vybrať tvar a zobraziť tablu Vlastnosti tvaru. Okrem toho môžete naraz rýchlo zobraziť špecifické údaje obsiahnuté vo viacerých tvaroch formou sledovania údajovej grafiky tvarov.

Po vytvorení údajovej grafiky môžete grafiku použiť v iných tvaroch s rovnakými údajmi. Ak zmeníte údajovú grafiku, zmena sa predvolene automaticky použije vo všetkých tvaroch, v ktorých sa údajová grafika použila.

Pre tvary môžete vytvoriť ľubovoľný počet údajových grafík. Môžete napríklad vytvoriť jednu údajovú grafiku na zobrazenie údajov procesu a použiť ju vo všetkých tvaroch zamestnancov. Druhú údajovú grafiku, ktorú vytvoríte, môžete použiť na zobrazenie údajov o zariadeniach a použiť ju vo všetkých tvaroch zariadení.

Odkiaľ pochádzajú údaje?     Údaje, ktoré môžete zobraziť pomocou údajovej grafiky, sú uvedené v časti Vlastnosti tvaru každého údaja. Údaje môžete pre každý tvar jednotlivo zadať na pracovnú tablu Vlastnosti tvaru alebo môžete použiť Sprievodcu prepojením údajov s tvarmi. Ak importujete údaje pomocou Sprievodcu prepojením údajov s tvarmi, môžete si vybrať spôsob, akým program Visio zobrazí údaje. Ďalšie informácie o tomto sprievodcovi nájdete v časti Import údajov z programu Excel, servera SQL Server, lokalít SharePoint a z iných externých zdrojov.

Poznámka: Ak chcete zobraziť pracovnú tablu Údaje tvaru, na karte Údaje v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite pole Okno údajov tvaru.

Na začiatok stránky

Vytvorenie údajovej grafiky

Do údajovej grafiky môžete vložiť štyri typy položiek: text, údajové pruhy, ikony a farebné označenie. Nasledujúce časti obsahujú informácie o tom, ako sa pridávajú jednotlivé typy prvkov.

Poznámka: Tieto postupy fungujú najlepšie vtedy, ak tvar už obsahuje údaje. Ďalšie informácie o použití údajov v tvaroch nájdete v časti Import údajov z programu Excel, servera SQL Server, lokalít SharePoint a z iných externých zdrojov.

Pridanie textovej grafiky do tvaru

Môžete vyberať spomedzi textových bublín alebo textových nadpisov. Bubliny obsahujú názov stĺpca a jeho hodnotu. Nadpisy obsahujú iba hodnotu údaja.

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte Údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte možnosť Vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziť v zozname Údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete znázorniť.

  Dialógové okno Nová položka s vybratým textom

 5. V zozname Zobrazené ako vyberte možnosť Text.

 6. V zozname Štýl vyberte požadovaný štýl textovej grafiky.

 7. V časti Pozícia vyberte pozíciu textovej grafiky niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete použiť uvedenú predvolenú pozíciu, začiarknite políčko Použiť predvolenú pozíciu.

  • Ak chcete určiť inú pozíciu, zrušte začiarknutie políčka Použiť predvolenú pozíciu, kliknite na položku Vodorovne alebo Zvislo a vyberte požadované pozície.

 8. V časti Podrobnosti vyberte vzhľad bubliny alebo nadpisu.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na položku OK.

 10. Ak chcete do grafiky pridať viac položiek, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky v dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Použiť a potom kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Pridanie údajového pruhu do tvaru

Údajové pruhy zobrazujú údaje dynamickým spôsobom v miniatúrnych grafoch (napríklad ukazovatele priebehu, hodnotenia pomocou hviezdičiek, teplomery a rýchlomery).

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte Údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte možnosť Vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziť v zozname Údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete znázorniť.

  Dialógové okno Nová položka s vybratým údajovým pruhom

 5. V zozname Zobrazené ako vyberte možnosť Údajový pruh.

 6. V zozname Štýl vyberte požadovaný štýl údajového pruhu.

 7. V časti Pozícia vyberte pozíciu údajového pruhu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete použiť uvedenú predvolenú pozíciu, začiarknite políčko Použiť predvolenú pozíciu.

  • Ak chcete určiť inú pozíciu, zrušte začiarknutie políčka Použiť predvolenú pozíciu, kliknite na položku Vodorovne alebo Zvislo a vyberte požadované pozície.

 8. V časti Podrobnosti vyberte vzhľad údajového pruhu.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na položku OK.

 10. Ak chcete do grafiky pridať viac položiek, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky v dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Použiť a potom kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Pridanie množiny ikon do tvaru

Údaje môžete zobraziť pomocou množín ikon, ako napríklad príznakov, dopravných signálov a trendových šípok. Ikony môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovali na základe určitých hodnôt, dátumov, výrazov alebo iných údajových polí v rovnakom tvare.

Môžete napríklad použiť príznaky na označenie porovnania aktuálneho objemu predaja s predajom v minulom roku. Ako uvádza nasledujúci príklad, môžete nastaviť hodnoty príznaku tak, aby modrý príznak znamenal výrazný nárast predaja, žltý príznak mierny nárast predaja a červený príznak pokles predaja.

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte Údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte možnosť Vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziť v zozname Údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete znázorniť.

  Dialógové okno Nová položka s vybratou množinou ikon

 5. V zozname Zobrazené ako vyberte možnosť Množina ikon.

 6. V zozname Štýl vyberte požadovanú množinu ikon.

 7. V časti Pozícia vyberte pozíciu ikony niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete použiť uvedenú predvolenú pozíciu, v časti Pozícia začiarknite políčko Použiť predvolenú pozíciu.

  • Ak chcete určiť inú pozíciu, zrušte začiarknutie políčka Použiť predvolenú pozíciu, kliknite na položku Vodorovne alebo Zvislo a vyberte požadované pozície.

 8. V časti Pravidlá zobrazenia každej ikony vyberte hodnoty, ktoré bude predstavovať každá ikona.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na položku OK.

 10. Ak chcete do grafiky pridať viac položiek, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky v dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Použiť a potom kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Použitie farebnej výplne podľa hodnoty údajov

Pomocou možnosti Farba podľa hodnoty môžete použiť farbu výplne tak, aby ste označili jedinečné hodnoty alebo rozsah hodnôt.

Poznámka: Ak vytvárate viac položiek údajovej grafiky typu Farba podľa hodnoty a obidve majú hodnotu TRUE pre jeden tvar, program Visio použije výplň údajovej grafiky na vyplnenie toho tvaru, ktorý je uvedený ako prvý v dialógovom okne Úprava údajovej grafiky.

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte Údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte možnosť Vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziť v zozname Údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete znázorniť pomocou údajovej grafiky.

  Dialógové okno Nová položka s vybratou možnosťou Farba podľa hodnoty.

 5. V zozname Zobrazené ako vyberte možnosť Farba podľa hodnoty.

 6. V zozname Spôsob vyfarbenia vyberte spôsob, akým program Visio použije výplň tvaru na základe daného údajového poľa:

  • Každá farba predstavuje jedinečnú hodnotu      Môžete použiť rovnakú farbu na vyplnenie všetkých tvarov s rovnakou hodnotou. Môžete napríklad vyfarbiť všetky tvary zamestnancov v oddelení predaja žltou farbou a všetky tvary zamestnancov účtového oddelenia červenou farbou.

  • Každá farba predstavuje rozsah hodnôt      Na označenie rozsahu hodnôt môžete použiť rôzne farby, od jasných až po tlmené. Môžete napríklad použiť rozsah farieb prechádzajúcich od červenej po ružovú na označenie oblastí s vysokým, stredným a nízkym nárastom objemu predaja.

 7. V časti Priradenie farieb zadajte hodnoty údajového poľa, ktoré sa budú používať pre každú z farieb výplne a vyberte farbu výplne a textu, ktorá sa bude používať.

 8. Ak potrebujete vytvoriť ďalšie farby výplne, kliknite na položku Vložiť.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na položku OK.

 10. Ak chcete do grafiky pridať viac položiek, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky v dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Použiť a potom kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Použitie existujúcej údajovej grafiky v tvare

Poznámka: Tvar, v ktorom použijete existujúcu údajovú grafiku, musí obsahovať údajové polia, na ktoré údajová grafika odkazuje.

 1. Vyberte tvar, v ktorom chcete použiť údajovú grafiku.

 2. Na karte Údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a v časti Dostupná údajová grafika vyberte požadovanú údajovú grafiku.

  Výberom položky Bez údajovej grafiky odstráňte údajovú grafiku z tvaru.

Poznámka: Ak ponecháte ukazovateľ nad grafikou, zobrazí sa ukážka tvaru s použitou údajovou grafikou.

Na začiatok stránky

Zmena existujúcej údajovej grafiky

 1. Vyberte tvar obsahujúci údajovú grafiku, ktorú chcete upraviť.

 2. Na karte Údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte možnosť Upraviť údajovú grafiku.

  Dialógové okno Úprava údajovej grafiky.

 3. V dialógovom okne Úprava údajovej grafiky vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zmeniť údajové pole, ktoré grafika znázorňuje, v stĺpci Údajové pole vyberte iné údajové pole pre danú položku.

  2. Ak chcete zmeniť farbu, nastavenia, formát alebo typ zobrazenej grafiky, v zozname Zobrazené ako vyberte položku, ktorú chcete zmeniť a potom kliknite na položku Upraviť položku. V dialógovom okne Úprava položky v časti Zobraziť v zozname Zobrazené ako vyberte požadovaný typ grafiky.

  3. Ak chcete zmeniť pozíciu položky údajovej grafiky vzhľadom na tvar, v stĺpci Zobrazené ako vyberte položku, ktorú chcete zmeniť a potom kliknite na položku Upraviť položku. V dialógovom okne Úprava položky v časti Pozícia vyberte požadovanú pozíciu.

 4. Ak chcete použiť zmeny na všetky tvary s rovnakou údajovou grafikou, v časti Použiť zmeny na vyberte možnosť Všetky tvary s touto údajovou grafikou.

 5. Ak chcete použiť zmeny len na vybrané tvary, v časti Použiť zmeny na, vyberte možnosť Len na vybrané tvary.

Na začiatok stránky

Odstránenie údajovej grafiky z tvaru

 1. Vyberte tvary, z ktorých chcete odstrániť údajovú grafiku.

 2. Na karte Údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a v časti Bez údajovej grafiky vyberte možnosť Bez údajovej grafiky.

  Výberom položky Bez údajovej grafiky odstráňte údajovú grafiku z tvaru.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×