Polia Skutočná zabezpečená práca

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia skutočná zabezpečená práca sa zobrazuje množstvo práca, ktorá bola nahlásená priradenými zdrojmi prostredníctvom webovej aplikácie Project Web App. časovo nastavený verzie z týchto polí Zobraziť hodnoty chránené práce rozvrhnuté v čase. Ako člen tímu skutočná práca objemy sú akceptované projektovým manažérom, budú sa nedostanete do súboru projektu ako iba na čítanie, alebo chránené.

Existuje niekoľko kategórií polí skutočná zabezpečená práca.

Typ údajov    Trvanie

Skutočná zabezpečená práca (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Keď prvý raz vytvoríte úlohu, pole Skutočná zabezpečená práca bude obsahovať hodnotu 0 hodín. Člen tímu zadá objemy skutočnej práce do časový výkaz aplikácie Project Web App. Člen tímu odošle aktualizácie projektovému manažérovi za každé obdobie vykazovania. Keď projektový manažér akceptuje objemy skutočnej práce člena tímu, tieto objemy sa uzamknú do poľa Skutočná zabezpečená práca a nie je možné ich upravovať.

Najlepšie použitie    Pridanie poľa skutočná zabezpečená práca do ľubovoľného zobrazenia hárka úloh chcete prezrieť alebo vyfiltrovať hodín needitovateľných skutočná práca na úlohách, ktoré ste odoslali členovia tímu. Toto pole môže byť užitočné najmä pre fakturáciu a účtovné účely pre úlohy.

Príklad    Svetozár a Radoslav dokončili úlohu Vývoj elektrickej schémy. Podľa údajov uvedených v poli úlohy Skutočná zabezpečená práca pracovali celkom 80 hodín. Pripravujete faktúru pre zákazníka a túto hodnotu použijete ako presný počet hodín práce na danej úlohe.

Poznámky    Aplikácia Project Web App umožňuje správca servera stanoviť, či organizácia využíva chránené skutočné údaje.

Skutočnú prácu nie je možné zabezpečiť, ak váš tím sleduje priebeh podľa percento dokončenia alebo skutočnej a zostávajúca práca, alebo v prípade, ak nedostávate informácie o skutočnej práci z aplikácie Project Web App.

Skutočná zabezpečená práca (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Pole skutočná zabezpečená práca pre určitý zdroj obsahuje "0 hodín" kým začne odosielať hodiny pracovali priradenia zdrojov. Zdroj zadá skutočnú prácu objemy v aplikácii Project Web App časový výkaz. Člen tímu odošle aktualizácie projektu manažér pre každé ďalšie obdobie. Ako člen tímu skutočná práca objemy sú akceptované projektovým manažérom, tieto hodnoty sú zamknuté do poľa skutočná práca zabezpečená zdrojov a nie je možné upravovať. Program Project vypočíta skutočná práca chránené pre každý zdroj ako súčet všetkých hodnôt skutočnej práce chránené vykázať pre všetky priradené úlohy.

Najlepšie použitie    Pridanie poľa skutočná zabezpečená práca na ľubovoľnom zobrazení hárka zdrojov chcete prezrieť alebo vyfiltrovať celkový needitovateľných skutočného pracovného času pre každý zdroj. Toto pole môže byť užitočné najmä pre fakturáciu a účtovné účely pre zdroje.

Príklad    Silvester je konštruktér najatý na váš projekt z iného oddelenia. Podľa údajov uvedených v poli Skutočná zabezpečená práca odpracoval Silvester 80 hodín na vašom projekte v priebehu minulého mesiaca. Pripravujete výkaz o zápočte pre oddelenie, z ktorého bol Silvester najatý do projektu, a túto hodnotu použijete ako presný počet hodín odpracovaný týmto zdrojom.

Poznámky    Aplikácia Project Web App umožňuje správca servera stanoviť, či organizácia využíva chránené skutočné údaje.

Skutočnú prácu nie je možné zabezpečiť, ak váš tím sleduje priebeh podľa percento dokončenia alebo skutočnej a zostávajúca práca, alebo v prípade, ak nedostávate informácie o skutočnej práci z aplikácie Project Web App.

Skutočná zabezpečená práca (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Pole Skutočná zabezpečená práca pre priradenie bude obsahovať hodnotu 0 hodín, kým priradený zdroj nezačne odosielať odpracované hodiny v rámci tohto nasadenia. Zdroj zadá objemy skutočnej práce do časový výkaz aplikácie Project Web App. Zdroj odošle projektovému manažérovi aktualizácie za každé obdobie vykazovania. Keď projektový manažér akceptuje objemy skutočnej práce zdroja, tieto objemy sa uzamknú do poľa nasadenia Skutočná zabezpečená práca a nie je možné ich upravovať.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Skutočná zabezpečená práca do hárok časti zobrazenia využitia úlohy a overte alebo vyfiltrujte needitovateľné hodiny skutočnej práce, odoslané zdrojmi vzhľadom na priradenia v špecifických úlohách. Pridajte toto pole do hárkovej časti zobrazenia využitia zdroja a overte alebo vyfiltrujte needitovateľné hodiny skutočnej práce pre priradenia špecifických zdrojov. Toto pole môže byť mimoriadne užitočné na fakturačné a účtovné účely pre priradenia.

Príklad    Rudolf dokončil priradenie k úlohe Vývoj elektrickej schémy. Podľa údajov uvedených v poli priradenia Skutočná zabezpečená práca vykázal Rudolf 20 hodín práce. Pripravujete faktúru pre zákazníka za toto priradenie a túto hodnotu použijete ako presnú hodnotu počtu odpracovaných hodín v rámci tohto priradenia.

Poznámky    Aplikácia Project Web App umožňuje správca servera stanoviť, či organizácia využíva chránené skutočné údaje.

Skutočnú prácu nie je možné zabezpečiť, ak váš tím sleduje priebeh podľa percento dokončenia alebo skutočnej a zostávajúca práca, alebo v prípade, ak nedostávate informácie o skutočnej práci z aplikácie Project Web App.

Skutočná zabezpečená práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Pri prvom vytvorení úlohy, úlohy s časovým usporiadaním skutočná zabezpečená práca pole obsahuje "0 hodín." Člen tímu zadá skutočnú prácu objemy v aplikácii Project Web App časový výkaz. Člen tímu odošle aktualizácie projektu manažér pre každé ďalšie obdobie. Ako člen tímu skutočná práca objemy sú akceptované projektovým manažérom, tieto hodnoty sú časovo rozložené do poľa skutočná zabezpečená práca s usporiadaním a nie je možné upravovať.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Skutočná zabezpečená práca do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy, čím získate možnosť overenia needitovateľných hodín skutočnej práce s časovým usporiadaním, ktoré odoslali členovia tímu. Toto pole môže byť veľmi užitočné na zobrazenie rozdelenia práce podľa časového obdobia (napríklad podľa dní, týždňov alebo mesiacov).

Príklad    Svetozár a Radoslav dokončili úlohu Vývoj elektrickej schémy. Overením hodnoty v poli úlohy Skutočná zabezpečená práca v zobrazení využitia úlohy zistíte, že v priebehu posledných dvoch týždňov spolu obaja odpracovali celkom 80 hodín. Pripravujete faktúru pre zákazníka, ktorá zahŕňa posledné dva týždne práce a túto hodnotu použijete ako presnú hodnotu počtu odpracovaných hodín na danej úlohe.

Poznámky    Aplikácia Project Web App umožňuje správca servera stanoviť, či organizácia využíva chránené skutočné údaje.

Skutočnú prácu nie je možné zabezpečiť, ak váš tím sleduje priebeh podľa percento dokončenia alebo skutočnej a zostávajúca práca, alebo v prípade, ak nedostávate informácie o skutočnej práci z aplikácie Project Web App.

Skutočná zabezpečená práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Skutočná zabezpečená práca pole zdroja s časovým usporiadaním obsahuje "0 hodín" kým začne odosielať hodiny pracovali priradenia zdrojov. Zdroj zadá skutočnú prácu objemy v aplikácii Project Web App časový výkaz. Zdroj odošle aktualizácie projektu manažér pre každé ďalšie obdobie. Ako zdroja skutočná práca objemy sú akceptované projektovým manažérom, tieto hodnoty sú zamknuté do poľa skutočná zabezpečená práca s usporiadaním zdrojov a nie je možné upravovať. Program Project vypočíta skutočná práca časovo chránené pre každý zdroj ako súčet všetkých hodnôt skutočnej práce chránené pre všetky úlohy priradené rozvrhnuté v určitom čase.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Skutočná zabezpečená práca do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia zdroja a overte needitovateľné hodiny skutočnej zabezpečenej práce nadčas pre zdroje. Toto pole môže byť veľmi užitočné na zobrazenie rozdelenia práce zdroja podľa časových období (napríklad podľa dní, týždňov alebo mesiacov). Toto rozdelenie je taktiež užitočné na fakturačné a účtovné účely zdroja.

Príklad    Silvester je konštruktér najatý na váš projekt z iného oddelenia. Podľa hodnôt uvedených v poli zdroja s časovým usporiadaním Skutočná zabezpečená práca odpracoval Silvester 6 hodín denne v priebehu posledných 2 týždňoch na všetkých priradených úlohách. Pripravujete výkaz o zápočte pre oddelenie, z ktorého Silvester prišiel, a použijete tieto hodnoty ako pomôcku pri vytváraní jednotlivých položiek nákladov.

Poznámky    Aplikácia Project Web App umožňuje správca servera stanoviť, či organizácia využíva chránené skutočné údaje.

Skutočnú prácu nie je možné zabezpečiť, ak váš tím sleduje priebeh podľa percento dokončenia alebo skutočnej a zostávajúca práca, alebo v prípade, ak nedostávate informácie o skutočnej práci z aplikácie Project Web App.

Skutočná zabezpečená práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Pole priradenia s časovým usporiadaním skutočná zabezpečená práca obsahuje "0 hodín" kým priradeného zdroja na odoslanie pre toto priradenie odpracovaných hodín. Zdroj zadá skutočnú prácu objemy v aplikácii Project Web App časový výkaz. Zdroj odošle aktualizácie projektu manažér pre každé ďalšie obdobie. Skutočná práca zdroje sú akceptované projektovým manažérom, tieto hodnoty sú časovo rozložené do poľa skutočná zabezpečená práca s usporiadaním nasadenia a nie je možné upravovať.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Skutočná zabezpečená práca do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia zdroja a overte časovo usporiadané hodiny skutočnej práce, ktoré vzhľadom na priradenia odoslali zdroje. Toto pole môže byť veľmi užitočné na zobrazenie rozdelenia práce priradenia podľa časových úsekov (napríklad podľa dní, týždňov alebo mesiacov).

Príklad    Rudolf dokončil priradenie k úlohe Vývoj elektrickej schémy. Overením poľa s časovým usporiadaním Skutočná zabezpečená práca pre úlohu v zobrazení využitia úlohy zistíte počet hodín, ktoré odpracoval na priradení v priebehu posledných dvoch týždňov. Pripravujete faktúru pre zákazníka, ktorá pokrýva posledné dva týždne práce a tieto hodnoty použijete na rozpísanie jednotlivých položiek nákladov.

Poznámky    Aplikácia Project Web App umožňuje správca servera stanoviť, či organizácia využíva chránené skutočné údaje.

Skutočnú prácu nie je možné zabezpečiť, ak váš tím sleduje priebeh podľa percento dokončenia alebo skutočnej a zostávajúca práca, alebo v prípade, ak nedostávate informácie o skutočnej práci z aplikácie Project Web App.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×