Polia BCWP

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) polia obsahujú kumulatívnu hodnotu úloh, zdrojov alebo nasadení percenta dokončenia vynásobenú časovo usporiadané náklady podľa pôvodného plánu. BCWP sa počíta k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu. Tieto informácie sú známe aj ako získaná hodnota.

Existuje niekoľko kategórií polí BCWP.

Typ údajov    Mena

BCWP (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po vytvorení úlohy je hodnota BCWP 0,00. Po uložení základnej čiary a vytvorení správy o plnení úlohy (napríklad o skutočnej práci, skutočnom trvaní alebo percente dokončenia práce) program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu BCWP. Tento výpočet vychádza z percenta dokončenej práce v porovnaní s trvaním základnej čiary úlohy. Program Project vypočíta kumulatívne náklady základnej čiary a poskytne informácie o tom, aké by mali byť skutočné náklady na úlohu, pričom uvádza aktuálny stav plnenia úlohy podľa trvania základnej čiary úlohy.

Najlepšie použitie    Pridajte pole BCWP do zoznamu úloh a skontrolujte, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na príslušnú úlohu k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu v súvislosti s objemom vykonanej práce a časovo rozvrhnutými nákladmi základnej čiary na príslušnú úlohu.

Príklad    Trvanie podľa pôvodného plánu úlohy je 8 dní a jeho náklady podľa pôvodného plánu je 400 €. Jeden priradeného zdroja oznámil, že úloha je teraz 25 percento dokončenia ako minulý piatok. Ak piatok je váš dátum kontroly stavu, BCWP k tomuto bodu je 100 €. Ak zdroj správy, že nasadenie je 50 percenta dokončenia, BCWP zmení $200.

Trvanie základnej čiary ďalšej úlohy je štyri dni a jej náklady základnej čiary predstavujú 60 €. Tieto náklady sú v priebehu štyroch dní časovo rozvrhnuté na 10, 10, 20 a 20 €. Úloha je momentálne dokončená na 50 %. Aktuálna hodnota BCWP je 20 €, pretože 50 % trvania základnej čiary pozostáva z prvých dvoch dní, pričom sú ku každému priradené náklady základnej čiary vo výške 10 €. Neskôr je úloha dokončená na 75 %. Momentálna hodnota BCWP je 40 €, pretože 75 % pozostáva z prvých troch dní a výpočet je kumulatívny.

Poznámky    Pole BCWP môžete porovnať s poľom ACWP (skutočné náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sa náklady na úlohu zhodujú s rozpočtom. V poli CV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami. Porovnať môžete aj polia BCWP a BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) a určiť, či je priradenie v súlade s plánom. V poli SV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami.

BCWP (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po tom, ako začne zdroj vytvárať správy o plnení priradených úloh (napríklad o skutočnej práci, skutočnom trvaní alebo percente dokončenia práce), a po uložení základnej čiary program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu BCWP pre príslušný zdroj. Hodnota BCWP pre zdroj sa vypočíta ako súčet hodnôt BCWP za všetky priradenia zdroja.

Najlepšie použitie    Pridajte pole BCWP do zoznamu zdrojov. Potom môžete skontrolovať, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na príslušný zdroj v súvislosti s objemom priradenej práce, ktorá sa už vykonala, a časovo rozvrhnutými nákladmi základnej čiary na príslušný zdroj k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Príklad    Šimon má na priradenú úlohu hodnotu BCWP vo výške 100 €, 200 € má na ďalšiu priradenú úlohu a 50 € má na tretiu priradenú úlohu. V zobrazení zoznamu zdrojov si môžete pozrieť, že Šimonova celková hodnota BCWP predstavuje 350 €.

Poznámky    Pole BCWP môžete porovnať s poľom ACWP (skutočné náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sa náklady na zdroj zhodujú s rozpočtom. V poli CV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami. Porovnať môžete aj polia BCWP a BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) a určiť, či je priradenie v súlade s plánom. V poli SV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami.

BCWP (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po vytvorení priradenia je hodnota BCWP 0,00. Po uložení základnej čiary a vytvorení správy o plnení priradenia (napríklad o skutočnej práci, skutočnom trvaní alebo percente dokončenia práce) program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu BCWP pre príslušné priradenie. Objem dokončenej práce sa vynásobí nákladmi základnej čiary priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Najlepšie použitie    Pridajte pole BCWP do časového rozvrhu v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov. V tomto poli sa zobrazujú informácie o tom, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na príslušné priradenie v súvislosti s objemom vykonanej práce a nákladmi základnej čiary na príslušné priradenie.

Príklad    Potrebujete vytvoriť správu o hodnote BCWP od minulého piatka. Minulý piatok zadajte ako dátum kontroly stavu a skontrolujte náklady na príslušné priradenie s nákladmi základnej čiary vo výške 400 €. Zdroj oznámil, že priradenie je momentálne dokončené na 25 %. Ak hodnota 25 % predstavuje skutočnú prácu uvedenú v správe pred dátumom kontroly stavu, hodnota BCWP pre príslušné priradenie je 100 €. Ak hodnota 25 % predstavuje polovicu skutočnej práce po dátume kontroly stavu, hodnota BCWP pre príslušné priradenie je 50 €.

Poznámky    Pole BCWP môžete porovnať s poľom ACWP (skutočné náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sa náklady na priradenie zhodujú s rozpočtom. V poli CV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami. Porovnať môžete aj polia BCWP a BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) a určiť, či je priradenie v súlade s plánom. V poli SV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami.

BCWP (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po vytvorení úlohy je hodnota BCWP 0,00. Po uložení základnej čiary a vytvorení správy o plnení úlohy (napríklad o skutočnej práci, skutočnom trvaní alebo percente dokončenia práce) program Microsoft Office Project vypočíta časovo rozvrhnutú hodnotu BCWP pre príslušnú úlohu. Percento dokončenej práce sa porovná s trvaním základnej čiary úlohy. Program Project vypočíta kumulatívne náklady základnej čiary a poskytne informácie o tom, aké by mali byť skutočné náklady na úlohu, pričom uvádza percento plnenia úlohy.

Najlepšie použitie    Pridajte pole BCWP do časového rozvrhu v zobrazení Používanie úloh. V tomto poli sa zobrazujú informácie o tom, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na príslušnú úlohu v súvislosti s percentom dokončenia práce a časovo rozvrhnutými nákladmi základnej čiary na príslušnú úlohu k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu. Toto pole tiež môžete použiť na vytvorenie grafu hodnôt BCWP od prvej zadanej hodnoty skutočnej práce k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Príklad    Trvanie základnej čiary úlohy je osem dní a jej náklady základnej čiary predstavujú 400 €. Od minulého piatka je úloha dokončená na 25 %. Ak ste ako dátum kontroly stavu zadali minulý piatok, hodnota BCWP je 100 €. Keď je neskôr úloha dokončená na 50 %, hodnota BCWP je 200 €.

Trvanie základnej čiary ďalšej úlohy je štyri dni a jej náklady základnej čiary predstavujú 60 €. Tieto náklady sú v priebehu štyroch dní časovo rozvrhnuté na 10, 10, 20 a 20 €. Úloha je momentálne dokončená na 50 %. Aktuálna hodnota BCWP je 20 €, pretože 50 % trvania pozostáva z prvých dvoch dní, pričom sú ku každému priradené náklady základnej čiary vo výške 10 €. Neskôr je úloha dokončená na 75 %. Momentálna hodnota BCWP je 40 €, pretože 75 % pozostáva z prvých troch dní a výpočet je kumulatívny.

Poznámky    Pole BCWP môžete porovnať s poľom ACWP (skutočné náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sa náklady na úlohu zhodujú s rozpočtom. V poli CV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami. Porovnať môžete aj polia BCWP a BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) a určiť, či je priradenie v súlade s plánom. V poli SV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami.

BCWP (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po tom, ako začne zdroj vytvárať správy o plnení priradených úloh (napríklad o skutočnej práci, skutočnom trvaní alebo percente dokončenia práce), a po uložení základnej čiary program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu BCWP pre príslušný zdroj. Časovo rozvrhnutá hodnota BCWP pre zdroj sa vypočíta ako súčet hodnôt BCWP za všetky sčítané a časovo rozvrhnuté priradené úlohy zdroja.

Najlepšie použitie    Pridajte pole BCWP do časového rozvrhu v zobrazení Používanie zdrojov. V tomto poli si môžete pozrieť informácie o tom, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na príslušný zdroj v súvislosti s objemom vykonanej práce a časovo rozvrhnutými nákladmi základnej čiary na príslušný zdroj k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Príklad    Šimon má na jednu priradenú úlohu hodnotu BCWP vo výške 100 €, 50 € má na ďalšiu priradenú úlohu a 50 € má na tretiu priradenú úlohu. Začal na týchto úlohách pracovať pred štyrmi dňami. V časovom rozvrhu v zobrazení Používanie zdrojov sa za posledné štyri dni zobrazuje časovo rozvrhnutá hodnota BCWP vo výške 50, 100, 150 a 200 €.

Poznámky    Pole BCWP môžete porovnať s poľom ACWP (skutočné náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sa náklady na zdroj zhodujú s rozpočtom. V poli CV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami. Porovnať môžete aj polia BCWP a BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) a určiť, či je priradenie v súlade s plánom. V poli SV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami.

BCWP (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po vytvorení priradenia je časovo rozvrhnutá hodnota BCWP priradenia 0,00. Po uložení základnej čiary a vytvorení správy o plnení priradenia (napríklad o skutočnej práci, skutočnom trvaní alebo percente dokončenia práce) program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu BCWP. Objem dokončenej práce sa vynásobí časovo rozvrhnutými nákladmi základnej čiary priradenia.

Najlepšie použitie    Pridajte pole BCWP do časového rozvrhu v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov. V tomto poli sa zobrazujú informácie o tom, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na príslušné priradenie v súvislosti s objemom vykonanej práce a časovo rozvrhnutými nákladmi základnej čiary na príslušné priradenie k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu. Časovo rozvrhnutú hodnotu BCWP môžete použiť aj na vytvorenie grafu.

Príklad    Je utorok a potrebujete vytvoriť správu o časovo rozvrhnutej hodnote BCWP príslušného priradenia s nákladmi základnej čiary vo výške 400 €. Priradený zdroj oznámil, že priradenie je momentálne dokončené na 50 %. Ak ste ako dátum kontroly stavu zadali minulý piatok a skutočná práca vykonaná od utorka do piatka predstavuje 50 %, časovo rozvrhnutá hodnota BCWP zobrazuje od utorka do piatka náklady vo výške 25, 50, 75 a 100 €.

Poznámky    Pole BCWP môžete porovnať s poľom ACWP (skutočné náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sa náklady na priradenie zhodujú s rozpočtom. V poli CV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami. Porovnať môžete aj polia BCWP a BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) a určiť, či je priradenie v súlade s plánom. V poli SV sa zobrazuje rozdiel medzi týmito poľami.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×