Počítanie údajov pomocou dotazu

Počítanie údajov pomocou dotazu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako spočítať údaje vrátené dotazom. Napríklad vo formulári alebo zostave, môžete spočítať počet položiek v jednej alebo viacerých polí tabuľky alebo ovládacích prvkov. Môžete tiež výpočet priemernej hodnoty a nájsť najmenšiu, najväčšiu najskorší a najnovšie hodnoty. Okrem toho Access poskytuje funkciu riadka súčtu, ktoré môžete použiť na spočítanie údajov v údajovom hárku bez nutnosti zmeniť návrh dotazu.

Čo vás zaujíma?

Možnosti počítania údajov

Počítanie údajov pomocou riadka súčtu

Počítanie údajov pomocou dotazu súčtov

Odkaz na agregačné funkcie

Možnosti počítania údajov

Pomocou funkcie Count môžete spočítať počet položiek v poli (stĺpci hodnôt). Funkcia Count patrí sadu funkcií s názvom agregačných funkcií. Agregačné funkcie použiť na vykonanie výpočtu na stĺpec údajov a vráti jednu hodnotu. Program Access poskytuje počet agregačné funkcie okrem počtu, ako napríklad:

 • Sumna sčítanie čísel v stĺpci.

 • Averagena výpočet priemeru čísiel v stĺpci.

 • Maximálny počet, na vyhľadanie najvyššie hodnoty v poli.

 • Minimálnena vyhľadanie najmenšej hodnoty v poli.

 • Smerodajná odchýlka na výpočet ako hodnoty odlišujú od priemeru (strednej hodnoty).

 • Odchýlka, výpočet štatistickej odchýlky všetkých hodnôt v stĺpci.

Access poskytuje dva spôsoby, ako pridať Count a iných agregačných funkcií do dotazu. môžeš:

 • Otvorte dotaz v údajovom zobrazení a pridajte riadok súčtu. Riadok súčtu umožňuje použiť agregačnú funkciu v jednom alebo viacerých stĺpcoch vo výsledkoch dotazu bez toho, aby ste museli meniť návrh dotazu.

 • Vytvorenie súhrnného dotazu. Dotaz súčtov vypočíta medzisúčty skupiny záznamov. Napríklad, ak chcete vypočítať medzisúčet z predaja podľa mesta alebo štvrťroka, pomocou tlačidla zoskupiť záznamy podľa kategórie chcete a potom vypočítať údaje o predaji. Na rozdiel od riadok súčtu vypočíta celkový súčet pre jeden alebo viac stĺpcov (polí) údajov.

Poznámka: Postup v nasledujúcich častiach tohto dokumentu zdôrazniť pomocou funkcie Count , nezabúdajte však, ktoré môžete použiť iné agregačných funkcií v riadky súčtu a dotazy. Ďalšie informácie o používaní ďalších agregačných funkcií nájdete v téme odkaz na agregačné funkcie ďalej v tomto článku.

Ďalšie informácie o spôsobe používania ostatných agregačných funkcií nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Kroky v nasledujúcich častiach popisujú, ako pridať riadok súčtu a ako počítanie údajov pomocou dotazu súčtov. Zapamätajte, že funkcie Count funguje na väčší počet typov údajov ako ostatné agregačné funkcie. Napríklad, môžete spustiť funkciu Count proti všetky typy polí okrem polí obsahujúcich komplexné, opakujúce sa skalárne údaje, ako je napríklad pole zoznamov s viacerými hodnotami.

Na rozdiel od mnoho agregačné funkcie fungujú iba pri údajoch do polí nastavených na špecifický typ údajov. Napríklad funkciu Sum funguje len s polí nastavených na typy údajov číslo, desatinné alebo meny. Ďalšie informácie o typoch údajov, ktoré vyžadujú jednotlivých funkcií nájdete v téme odkaz na agregačné funkcieďalej v tomto článku.

Všeobecné informácie o typoch údajov nájdete v článku Upraviť alebo zmeniť nastavenia pre pole typu údajov.

Na začiatok stránky

Počítanie údajov pomocou riadka súčtu

Otvorenie dotazu v údajovom zobrazení, pridáte riadok a potom vyberiete funkciu Počet alebo inú agregačnú funkciu, ako je napríklad súčet, Minimum, maximálnualebo priemernápridáte riadok súčtu v dotaze. Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie základný výberový dotaz a pridajte riadok súčtu.

Vytvorenie základného výberového dotazu

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pásu s nástrojmi

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku alebo tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Vybraté tabuľky sa zobrazia ako okná v hornej časti návrhára dotazu. Obrázok zobrazuje typické tabuľka v návrhárovi dotazu:

  Dotaz s troma poľami v mriežke návrhu

 3. Dvakrát kliknite na polia tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze.

  Môžete zahrnúť polia, ktoré obsahujú popisné údaje, ako je napríklad názvov a popisov, ale musia obsahovať pole, ktoré obsahuje hodnoty, ktoré chcete spočítať.

  Každé pole sa zobrazí v stĺpci v mriežke návrhu dotazu.

 4. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Výsledky dotazu sa zobrazia v údajovom zobrazení.

 5. Voliteľne môžete vrátiť späť do návrhového zobrazenia a upraviť dotaz. Urobíte to tak, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre dotaz a kliknite na položku Návrhové zobrazenie. Potom môžete upraviť dotaz podľa potreby pridaním alebo odstránením polí tabuľky. Ak chcete odstrániť pole, vyberte stĺpec v mriežke návrhu a stlačte kláves DELETE.

 6. Môžete tiež uložiť dotaz.

Pridajte riadok súčtu

 1. Otvorte dotaz v údajovom zobrazení. Urobíte to tak databázy vo formáte súboru .accdb, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre dotaz a kliknite na položku Údajové zobrazenie.

  - alebo -

  Súbor .mdb formát databázy vytvorené pomocou staršej verzie programu Access, na karte domov v skupine zobrazenia kliknite na šípku pod položkou zobrazenie a kliknite na položku Údajové zobrazenie.

  - alebo -

  Na navigačnej table dvakrát kliknite na položku dotaz. Tým sa spustí dotaz a výsledky načítajú do údajového hárka.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Pod posledným riadkom údajov v údajovom hárku sa zobrazí nový riadok celkom.

 3. V riadku celkom kliknite na pole, ktoré chcete pripočítať a potom vyberte položku Count zo zoznamu.

Skrytie riadka súčtu

 • Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

Ďalšie informácie o používaní riadka súčtu nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Na začiatok stránky

Počítanie údajov pomocou dotazu súčtov

Ste počítanie údajov pomocou dotazu súčtov namiesto riadka súčtu, keď potrebujete spočítať niektoré alebo všetky záznamy vrátené dotazom. Napríklad, môžete spočítať počet transakcií predaja alebo počet transakcií v jednom meste.

Súhrnného dotazu sa zvyčajne používajú namiesto riadka súčtu keď potrebujete používať výslednú hodnotu v inej časti databázy, napríklad zostavy.

Spočítanie všetkých záznamov v dotaze

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pásu s nástrojmi

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť v dotaze, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľka sa zobrazí v okne v hornej časti návrhára dotazu.

 3. Dvakrát kliknite na polia, ktoré chcete použiť v dotaze, a skontrolujte, či súbor obsahuje pole, ktoré chcete spočítať. Spočítať môžete polia väčšiny typov údajov s výnimkou polí, ktoré obsahujú komplexné, opakujúce sa skalárne údaje, ako je napríklad pole zoznamov s viacerými hodnotami.

 4. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty.

  V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom a Group By sa zobrazí v riadku pre každé pole v dotaze.

 5. V riadku celkom kliknite na pole, ktoré chcete spočítať, a vyberte Počet vo výslednom zozname.

 6. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Výsledky dotazu sa zobrazia v údajovom zobrazení.

 7. Voliteľne môžete uložte dotaz.

Spočítanie záznamov v skupine alebo kategórii

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pásu s nástrojmi

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku alebo tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľky sa zobrazia v okne v hornej časti návrhára dotazu.

 3. Dvakrát kliknite na pole obsahujúce údaje kategórie a tiež pole obsahujúce hodnoty, ktoré chcete spočítať. Dotaz nemôže obsahovať ďalšie polia s popismi.

 4. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty.

  V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom a Group By sa zobrazí v riadku pre každé pole v dotaze.

 5. V riadku celkom kliknite na pole, ktoré chcete spočítať, a vyberte Počet vo výslednom zozname.

 6. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Výsledky dotazu sa zobrazia v údajovom zobrazení.

 7. Voliteľne môžete uložte dotaz.

Na začiatok stránky

Odkaz na agregačné funkcie

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam a popis agregačných funkcií programu Access na použitie v riadku celkom v dotazoch. Nezabudnite, že program Access poskytuje viac agregačných funkcií pre dotazy, ako pre riadok celkom. Tiež, ak pracujete s projektom programu Access (Access pripojené k databáze Microsoft SQL Server), môžete použiť väčšiu množinu agregačných funkcií, ktoré poskytuje server SQL Server. Ďalšie informácie o tejto množine agregačných funkcií nájdete v téme Microsoft SQL Server Books Online.

Funkcia

Popis

Použitie s údajovými typmi

Súčet

Spočíta položky v stĺpci. Funguje iba s údajmi vo formáte číslo a mena.

Číslo, desatinné číslo, mena

Priemer

Vypočíta priemernú hodnotu v stĺpci. Stĺpec musí obsahovať údaje vo formáte čísla, meny alebo dátumu a času. Funkcia ignoruje hodnoty Null.

Číslo, desatinné číslo, mena, dátum a čas

Množstvo

Spočíta počet položiek v stĺpci.

Všetky typy údajov okrem tých, ktoré obsahujú zložité opakujúce sa skalárne údaje, ako je napríklad stĺpec zoznamov s viacerými hodnotami.

Ďalšie informácie o zoznamoch s viacerými hodnotami nájdete v článkoch Sprievodca poľami s viacerými hodnotami a Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Maximum

Vráti položku s najvyššou hodnotou. Pre textové údaje, najvyššia hodnota je abecedné hodnôt a prístup malé písmená. Funkcia ignoruje hodnoty null.

Číslo, desatinné číslo, mena, dátum a čas

Minimum

Vráti položky s najnižšou hodnotou. Pre textové údaje najnižšia hodnota je prvú hodnotu abecedné a prístup malé písmená. Funkcia ignoruje hodnoty null.

Číslo, desatinné číslo, mena, dátum a čas

Smerodajná odchýlka

Opatrenia, ako sa hodnoty odlišujú od priemeru (strednej hodnoty).

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Číslo, desatinné číslo, mena

Rozptyl

Vypočíta štatistickú odchýlku všetkých hodnôt v stĺpci. Túto funkciu môžete použiť len pre číselné údaje alebo menu. Ak tabuľka obsahuje menej ako dva riadky, Access vráti hodnotu null.

Ďalšie informácie o používaní funkcií odchýlky nájdete v článku zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku.

Číslo, desatinné číslo, mena

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×