Plány v plánoch: hlavné projekty a vedľajšie projekty

Projekty môžu vznikať veľmi rýchlo. Skôr než si to uvedomíte, z jednoduchého zostavovania projektu sa stane koláž menších projektov, ako napríklad vytváranie návrhov, výkopové práce, stavanie základov a marketing. Môžete získať väčšiu kontrolu nad projektom tým, že vytvoríte menšie projekty v programe Microsoft Project 2010 a potom ich prepojíte do jedného súboru programu Project a zistíte, kam sa v rámci hlavného projektu hodia.

Obsah tohto článku

Prehľad hlavných projektov

Práca s vedľajšími projektmi v rámci hlavného projektu

Kombinácia súborov a jej vplyv na prostriedky

Ďalšie spôsoby kombinovania súborov

Prehľad hlavných projektov

Zamyslite sa nad hlavný projekt ako nad kolekciou konsolidovaných projektov, ktorá vykazuje hierarchické usporiadanie v rámci viacerých súvisiacich projektov. Projekty vložené do hlavného projektu sa nazývajú vedľajší projekt.

Konsolidované projekty

Obrázok tlačidla Keď vložíte vedľajší projekt, malá ikona projektu ho bude odlišovať od súhrnných úloh, ktoré sú súčasťou hlavného projektu.

Obrázok tlačidla V rámci hlavného projektu sa vedľajšie projekty zobrazujú ako súhrnná úloha, ktoré môžete jednoducho usporiadať v prehľade.

Obrázok tlačidla Kliknutím na znamienko plus vedľa vedľajšieho projektu rozbalíte úlohy daného vedľajšieho projektu na zobrazenie.

Obrázok tlačidla Každý vedľajší projekt predstavuje inú fázu alebo inú funkčnú skupinu v rámci hlavného projektu.

Keď vložíte vedľajší projekt do hlavného projektu, uvedené dva projekty sa prepoja a vy môžete zobraziť všetky informácie vo vedľajšom projekte z hlavného projektu.

Keď aktualizujete vedľajší projekt z hlavného projektu, aktualizuje sa aj v jeho zdrojovom súbore. Ak potrebujete iba kombinovať súbory na vytvorenie zostavy alebo tlač zobrazenia kombinovaných informácií o projekte, môžete ich dočasne konsolidovať v zobrazení.

Vytvorenie hlavného projektu a vedľajších projektov umožňuje rozdeliť veľký projekt a delegovať jeho časti na príslušných používateľov. Priradenie vedľajších projektov z hľadiska riadenia projektov prenáša zodpovednosť na tých používateľov, ktorí vykonávajú samotnú prácu a zjednocuje autoritu so zodpovednosťou. Z hľadiska projektu programu Project vytváranie vedľajších projektov v rámci hlavných projektov pomáha projektovým manažérom získať prístup a kontrolovať svoje časti plánu.

Ak chcete určiť potrebu rozdelenia veľkého projektu na hlavný projekt a vedľajšie projekty, prečítajte si nasledujúce informácie:

 • Váš projekt je veľký a podrobný.     Ak váš projekt obsahuje viac než niekoľko stoviek úloh, jeho rozdelenie na vedľajšie projekty môže zjednodušiť celú úroveň riadenia. Ak niektoré časti projektu obsahujú prácu, ktorá je rozdelená na podrobnejšie celky v porovnaní s ostatnými prácami, je vhodné previesť tieto časti na vedľajšie projekty, aby väčšina používateľov videla súhrnný popis projektu – zainteresované strany si však budú môcť zobraziť ďalšie podrobnosti. Jeden súbor je takmer vždy rýchlejšou alternatívou, možnosť zamerania sa na konkrétnu časť projektu však môže znamenať prínos, ktorý bude prevažovať.

 • Vaša organizácia nie je centralizovaná.     V decentralizovanej alebo rozdelenej organizácii poskytujú hlavný projekt a vedľajšie projekty pracovníkom širšiu kontrolu nad vlastnou prácou (v porovnaní s jedným centralizovaným projektovým súborom).

 • Chcete zvýšiť efektívnosť metód plánovania vo svojej organizácii.     Ak sú manažéri nižšej úrovne zodpovední za jednotlivé úlohy a vedia, ktoré úlohy sa v rámci projektu vyžadujú, je zmysluplné umožniť im plánovať prácu svojich tímov a potom konsolidovať ich projekty do hlavného projektu. Ak sa používa systém plánovania zhora nadol, je možné, že budete chcieť reorganizovať úvodný plán počas implementácie do vedľajších projektov, aby mali jednotliví projektoví manažéri alebo tímy prístup k vlastným plánom a kontrolu nad nimi.

 • Pracujete na viacerých projektoch.     Projektoví manažéri môžu pracovať na viacerých projektoch bez ohľadu na to, či jednotlivé projekty spolu súvisia alebo nie. Namiesto postupného otvárania projektov môžete naraz otvoriť všetky vedľajšie projekty spolu s otvorením hlavného projektu. Tento prístup zjednodušuje generovanie zostáv v rámci viacerých projektov. Ak projekty vzájomne súvisia, projektový manažér môže vytvoriť závislosti úloh medzi úlohami v rámci rôznych projektov. Vytvorenie závislostí medzi projektmi zjednodušuje pre projektových manažérov zisťovanie, ako práca iných projektových manažérov ovplyvňuje ich plány.

 • Niektoré projekty sú podriadené iným projektom.     Vložením rôznych projektov do iných súborov môžete presne odzrkadliť hierarchiu viacerých projektov. Výsledná štruktúra vedľajších projektov by mala odrážať priority a zodpovednosti členov tímu, ako aj vzájomné vzťahy medzi úlohami v rôznych oblastiach a termín splnenia.

 • Niektorí používatelia môžu upraviť váš projekt.     V ideálnom prípade projektový súbor vlastní, spravuje a upravuje jeden projektový manažér. Projekt je však často súčasťou rozsiahlejšieho programu, ktorý musia riadiť manažéri vyššej úrovne. Členovia projektového tímu sa môžu zamerať na svoju prácu jej zobrazením vo forme osobitného súboru a projektový manažér, ktorý koordinuje hlavný projekt, môže koordinovať plán tímu v rámci každého vedľajšieho projektu.

  Niekedy je vhodné, aby medzníky hlavného projektu vytyčovali smer pre medzníky každého tímu vedľajšieho projektu, aby bolo možné z hľadiska termínu splnenia zachovať koordináciu plánov. Medzníky môžete koordinovať vytvorením závislosti medzi nimi alebo kopírovaním a prilepením úloh medzníkov z hlavného projektu do každého vedľajšieho projektu.

 • Váš projekt má viacero účastníkov, ktorí majú na starosti rôzne časti projektu.     Keď sa používatelia chcú zamerať na rôzne podrobnosti, projektoví manažéri môžu umiestniť všetky projektové súbory na server a prispôsobiť rôzne zobrazenia pre jednotlivých účastníkov. Rovnaký projektový súbor možno použiť ako vedľajší projekt v rôznych hlavných projektoch na prispôsobenie zobrazených informácií.

 • Chcete, aby boli vedľajšie projekty iba na čítanie.     Premiestnením úloh do vedľajšieho projektu a obmedzením prístupu na kľúčových používateľov si môžete ponechať širšiu kontrolu nad časťami projektu.

 • Chcete analyzovať kritickú cestu každej fázy (okrem celkového projektu).     Každý jednotlivý projekt obsahuje kritická cesta. Konsolidáciou viacerých projektov do jedného hlavného projektu zjednodušíte získanie celkového obrazu vo forme viacerých kritických ciest v hlavnom projekte, a súčasne zachováte osobitné kritické cesty pre každý vedľajší projekt.

Ďalšie informácie

Vloženie projektu do hlavného projektu

Reorganizácia vedľajších projektov v hlavnom projekte

Zrušenie prepojenia na vedľajší projekt z hlavného projektu

Riadenie dátumu dokončenia projektu (kritická cesta)

Práca s vedľajšími projektmi v rámci hlavného projektu

Keď vložíte vedľajší projekt do hlavného projektu, vedľajší projekt bude mať v zozname úloh formu súhrnnej úlohy a v poli Indikátory sa zobrazí indikátor ikony projektu. Vedľajší projekt je odsadený na úrovni prehľadu riadka, do ktorého ho vložíte, odsadenie však môžete zmeniť rovnako ako v prípade ľubovoľnej úlohy. Keďže vedľajší projekt sa zobrazuje vo forme súhrnnej úlohy, jeho súhrnné informácie nie je možné upraviť, môžete však rozbaliť prehľad a zobraziť úlohy vedľajšieho projektu, ako aj upravovať informácie o projekte v súbore hlavného projektu.

Poznámka : Žiadne formátovanie použité v súhrnná úloha alebo pruh Ganttovho grafu vo vedľajšom projekte sa nezobrazí v hlavnom projekte. Informácie o formátovaní sú uložené v každom súbore a je ich potrebné aplikovať osobitne do hlavného projektu.

Keď uložíte hlavný projekt, zmeny vedľajšieho projektu sa uložia aj do zdrojového súboru vedľajšieho projektu. Ak chcete pracovať priamo v zdrojovom súbore bez otvorenia súboru hlavného projektu, zmeny zdrojového súboru vedľajšieho projektu sa automaticky aktualizujú v súbore hlavného projektu.

Poznámka : Ak už nechcete zachovávať synchronizáciu hlavného projektu a vedľajšieho projektu, ich vzájomné prepojenie môžete zrušiť. Ak potom vykonáte zmeny vedľajšieho alebo hlavného projektu, jeden z daných súborov ostane nezmenený.

Ďalšie informácie

Vloženie projektu do hlavného projektu

Reorganizácia vedľajších projektov v hlavnom projekte

Zrušenie prepojenia na vedľajší projekt z hlavného projektu

Kombinácia súborov a jej vplyv na prostriedky

Po konsolidovaní súborov do súboru hlavného projektu ostanú prostriedky pre obidva súbory oddelené, rovnako ako úlohy vo vedľajšom projekte ostanú vo vedľajšom projekte. Môžete zmeniť informácie o prostriedkoch v hlavnom projekte a zmeny sa prevedú do zdrojového súboru vedľajšieho projektu. Môžete spolu zobraziť všetky prostriedky v hlavnom projekte a vedľajších projektoch v zobrazení hárka prostriedkov, ale nemôžete priradiť prostriedok k žiadnemu inému projektu, než je vedľajší projekt, z ktorého prostriedok pochádza.

Poznámka : Ak používate rovnaké prostriedky vo viacerých vedľajších projektoch, zobrazia sa duplicitné názvy prostriedkov, pretože prostriedky nie sú skombinované. Ak však chcete priradiť prostriedky v rôznych vedľajších projektoch a vyriešiť duplicitu názvov prostriedkov, môžete ich skombinovať vo fond zdrojov a sprístupniť ich pre ostatné súbory.

Ďalšie spôsoby kombinovania súborov

Konsolidácia nesúvisiacich súborov

Vytvorenie pracovného priestoru

Hlavné projekty a vedľajšie projekty umožňujú vytvárať hierarchiu projektov, ktoré odrážajú vzťah medzi nimi a v niektorých prípadoch aj štruktúru vašej organizácie. Na konsolidáciu projektových súborov však môže existovať aj iný dôvod – napríklad ich chcete dočasne skombinovať na rýchlu revíziu alebo tlač.

Konsolidácia nesúvisiacich súborov

Konsolidované súbory sa používajú vtedy, ak ich chcete skombinovať v jednom okne bez ohľadu na to, či súbory vzájomne súvisia alebo nie. Kombinovanie nesúvisiacich súborov v rámci konsolidovaného projektu zjednodušuje zobrazenie informácií z viacerých projektov v rôznych zobrazeniach, ako aj ich tlač. Projektové súbory môžete konsolidovať vtedy, ak potrebujete sledovať mnoho prebiehajúcich projektov – napríklad vtedy, keď súčasne vyvíjate odlišné produkty. Môžete zoraďovať a zoskupovať podľa názvov produktov, termínov splnenia projektu a manažérov, a vyhľadať tak požadované špecifické informácie a zhodnotiť ich. Môžete napríklad vytlačiť zobrazenie Ganttovho grafu, ktoré obsahuje všetky vaše projekty.

Ďalšie informácie

Kombinovanie viacerých projektov

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru

Alternatívou ku konsolidácii projektov je vytvorenie pracovného priestoru, ktorý obsahuje jednotlivé projektové súbory (každý otvorený vo vlastnom okne). Pracovný priestor použite vtedy, keď chcete často pracovať s rovnakými projektovými súbormi a nechcete ich konsolidovať do jedného veľkého projektu.

Keď otvoríte súbory a uložíte ich ako pracovný priestor, program Project uloží súbory a ich aktuálne nastavenie do jedného súboru pracovného priestoru. Keď potom otvoríte súbor pracovného priestoru, súčasne otvoríte všetky obsiahnuté súbory. Každý projekt má vlastné tlačidlo na paneli úloh, čím sa zjednodušuje prepínanie medzi projektmi.

Ak chcete vytvoriť pracovný priestor, vyberte alebo otvorte projektové súbory a potom kliknite na kartu Súbor. Kliknite na položku Uložiť pracovný priestor.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×