Plánovanie v Projecte

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri manuálne naplánovaných úlohách poskytuje Project alternatívu k automaticky naplánovaných úlohám a ponúkne manažérovi projektu väčšiu kontrolu nad plánom.

Obsah tohto článku

Veľký obrázok: ako je plánovaný projekt?

Ako počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Aký vplyv majú obmedzenia na automaticky naplánované úlohy na plán?

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Veľký obrázok: ako je plánovaný projekt?

Manuálne plánovanie poskytuje používateľom úplnú kontrolu nad plánovanými úlohami. Pozrime sa na túto užšiu spoluprácu, aby ste nezmeškali žiadne kľúčové funkcie.

Project môže naplánovať úlohy pomocou dvoch metód: manuálne plánovanie a Automatické plánovanie s manuálnym plánovaním, zmeny faktorov, ako sú závislosti úlohy, obmedzenia a kalendáre projektu, neupravujú automaticky dátumy úloh.

Poznámka: Úlohy sú predvolene naplánované manuálne. Projektoví manažéri, ktorí sú zvyknutí na automatické plánovanie, môžu funkciu manuálneho plánovania vypnúť pre konkrétne úlohy alebo pre celý projekt. Niektoré projekty, najmä tie zložitejšie, môžu vyžadovať výkonný mechanizmus plánovania Projectu, ktorý sa postará o plánovanie.

Manuálne a automaticky naplánované úlohy

1. dve manuálne naplánované úlohy. Trvanie je textová hodnota, nie číslo. Vzhľadom na to, že trvanie je textová hodnota, počiatočný dátum nie je automaticky nastavený v Projecte.

2. dva automaticky naplánované úlohy. Trvanie je číselná hodnota. Vzhľadom na to, že trvanie je číselná hodnota, dátum začatia bol automaticky nastavený v Projecte a zobrazí sa pruh.

Manuálne naplánované úlohy

Môžete umiestniť manuálne naplánovanú úlohu umiestnenú na ľubovoľné miesto v pláne a projekt sa nepresunie. Táto nová funkcia poskytuje väčšiu flexibilitu a kontrolu nad plánovaním a spravovaním ich plánu.

Prečo je to dôležité? Plány projektov bývajú často veľmi neformálne. Začínajú ako jednoduché zoznamy dátumov získané z e-mailov, stretnutí so zainteresovanými osobami alebo bežných rozhovorov. Projektoví manažéri často nemajú úplné informácie o pracovných položkách. Môžu napríklad vedieť iba to, kedy sa má určitá úloha začať, ale nepoznajú jej trvanie, kým nedostanú odhad od členov tímu. Alebo môžu vedieť, ako dlho bude úloha trvať, ale nevedia, kedy sa začne, a to dovtedy, kým nedostanú schválenie od správcu zdrojov.

Pri manuálne naplánovaných úlohách je potrebné mať na pamäti nasledujúce skutočnosti.

 • Nikdy nezostanete v neistote. Manuálne naplánované úlohy majú vlastné indikátory a pruhy, aby ste ich mohli ľahšie odlíšiť od „klasických“, automaticky naplánovaných úloh.

 • Existujú rôzne možnosti. Keď je úloha v režime manuálneho plánovania, stĺpce Začiatok, Koniec a Trvanie môžu zostať prázdne alebo môžu okrem rozpoznateľných dátumov obsahovať aj textové hodnoty.

 • Prepínanie režimov plánovania Pri úlohe môžete prepínať to, či je manuálne alebo automaticky naplánovaná. Postupujte však opatrne. Keď zmeníte manuálne naplánovanú úlohu na automaticky naplánovanú úlohu, Project bude musieť spraviť určité rozhodnutia. Ak je trvanie úlohy "štrnásť dní", projekt bude predvolene používať odhadované trvanie "1 deň?", ak je úloha nastavená na možnosť automaticky naplánované. Koniec koncov, môžete očakávať, že projekt bude vedieť, že štrnásť dní je dva týždne dlhý.

 • Ovládanie sklzu Ak sa manuálne naplánovaná úloha musí oneskoriť v dôsledku sklzu, nasledujúce úlohy sa automaticky neposunú. Projektoví manažéri sa môžu rozhodnúť, či chcú zachovať pôvodné dátumy, ak zdroje môžu pokračovať podľa plánu, alebo oneskoriť nasledujúce úlohy v prípade pevných závislostí.

 • Dosahy riadenia úsilím    Manuálne naplánované úlohy nie je možné nastaviť na možnosť riadené úsilím. Trvanie manuálne naplánovanej úlohy sa nezmení, pretože sú k nemu priradené zdroje

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza, ako sú definované a použité atribúty programu Project pre manuálne a automaticky naplánované úlohy.

Položka

Manuálne naplánované

Automaticky naplánované

Trvanie

Môže predstavovať číslo, dátum alebo textové informácie, napríklad 14d alebo pol mesiaca. Projekt sa nepoužíva na pomoc pri plánovaní projektu.

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Práca

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Zdroje

Je možné priradiť k úlohám. Projekt sa nepoužíva na pomoc pri plánovaní projektu.

Je možné priradiť k úlohám. Použité programom Project pri stanovení najlepšieho plánu. Zmení trvanie úloh, ak sú nastavené ako riadené úsilím, na rozdiel od manuálne naplánovaných úloh.

Počiatočný dátum

Môže byť číslo, dátum alebo textové informácie, ako napríklad "Jan 30" alebo "niekedy čoskoro". Projekt sa nepoužíva na pomoc pri plánovaní projektu.

Použiť možno iba informácie o dátume.

Koncový dátum

Môže to byť dátum alebo textové informácie, ako napríklad "Jan 30" alebo "niekedy čoskoro". Projekt sa nepoužíva na pomoc pri plánovaní projektu.

Použiť možno iba informácie o dátume.

Obmedzenia

Ignorované programom Project.

Použité programom Project ako pomôcka pri stanovení najlepšieho plánovania.

Závislosti (prepojenia)

Môžu byť použité, ale nezmenia plánovanie úlohy.

Môže sa použiť, ale nezmení sa plánovanie úlohy.

Kalendáre projektu a zdrojov

Ignorované programom Project.

Použité programom Project ako pomôcka pri stanovení najlepšieho plánovania.

Automaticky naplánované úlohy

Automaticky naplánované úlohy predstavujú klasický spôsob, akým program Project plánuje úlohy. Automatické plánovanie predstavuje vysoko štruktúrovaný a systematický zdroj na spravovanie plánov projektu. Na základe zadania údajov od používateľov, napríklad trvania úlohy, plánovanej práce, počtu zdrojov a dátumov obmedzení program Project vypočíta najskoršie a najneskoršie dátumy úloh na dosiahnutie optimálneho plánu.

Program Project naplánuje projekt na základe zadaných informácií o nasledujúcich položkách:

 • Projekt ako celok

 • Jednotlivé pracovné položky (nazývané úlohy) potrebné na dokončenie projektu.

 • V prípade potreby aj zdroje potrebné na dokončenie týchto úloh.

Ak sa po vytvorení plánu zmenia informácie o projekte, môžete dané úlohy a zdroje aktualizovať a program Project automaticky upraví daný plán.

Pre každú úlohu môžete zadať jednu alebo všetky nasledujúce položku:

 • Trvanie

 • Závislosti úloh

 • Obmedzenia

Pomocou týchto informácií program Project vypočíta počiatočný dátum a koncový dátum pre každú úlohu.

Do projektu môžete zadať zdroje a potom ich priradiť k úlohám, čím označíte, ktorý zdroj zodpovedá za dokončenie príslušného priradenie. Pomôže to nielen plánovať obsadenie projektu, aj aj vypočítať požadovaný počet strojov alebo množstvo spotrebovaného materiálu. Ak zadáte zdroje, plány úloh sa ďalej spresnia podľa nasledujúcich informácií o zdrojoch:

 • Práca

 • Jednotky

 • Pracovné časy zadané v kalendároch

Ďalšie prvky, ako napríklad predstih a oneskorenie, typy úloh, dostupnosť zdrojov a riadiaci zdroj, môžu ovplyvniť plánovanie, takže pochopenie vplyvov týchto prvkov vám môže pomôcť udržať a prispôsobiť plán podľa potreby.

Poznámka: Program Project vypočíta trvanie automaticky naplánovaných úloh na základe definícií jednotiek trvania na karte Kalendár v dialógovom okne Možnosti . Ako pri bežnom mesačnom kalendári rok začína v januári a jednotlivé týždne začínajú v nedeľu alebo v pondelok. Keď program Project vypočítava jednotky trvania, podľa predvoleného nastavenia jeden deň predstavuje 8 hodín, jeden týždeň 40 hodín a jeden mesiac 20 pracovných dní. Ak zadáte počiatočné a koncové dátumy pre úlohy a nezadáte počiatočné a koncové časy, program Project použije ako predvolený počiatočný čas hodnotu 8:00 a ako predvolený koncový čas hodnotu 17:00.

Zmena režimov plánovania úloh

Plánovanie úlohy môžete zmeniť na možnosť automaticky na manuálne. Pri zmene režimov úloh majte na pamäti nasledujúce skutočnosti.

 • Pri úlohe, ktorá sa nastaví na automatické plánovanie, sa trvanie a dátumy nastavia podľa predvolených nastavení Projectu. Project napríklad zmení manuálne naplánovanú úlohu s dobou trvania "pár týždňov" ako predvolená hodnota 1 deň? Pri zmene na automaticky naplánovanú úlohu sa v prípade úlohy s manuálne zadaným počiatočným dátumom s hodnotou zajtra zmení jej začiatok na počiatočný dátum projektu.

 • Pri úlohe zmenenej na manuálne naplánovanú úlohu sa zachová jej trvanie a dátumy. Po zmene na manuálne naplánovanú úlohu však trvanie a dátumy môžu predstavovať ľubovoľnú hodnotu čísla, textu alebo dátumu.

Na začiatok stránky

Ako počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Ak zadáte počiatočný dátum projektu, program Project podľa predvoleného nastavenia naplánuje úlohy, ktoré sa majú začať v počiatočný dátum projektu, a vypočíta koncový dátum projektu na základe poslednej úlohy, ktorá sa má dokončiť.

Pri zadávaní automaticky naplánovaných úloh pri zadávaní ďalších informácií o úlohách, ako sú napríklad závislosti úloh, trvania a obmedzenia, program Project prispôsobí plán tak, aby odrážal presnejšie dátumy pre úlohy.

Poznámka: Manuálne naplánované úlohy sa nepresunú, ak sa dátum začatia projektu zmení.

Pred a po vytvorení závislosti úlohy

Obrázok tlačidla Keď vytvoríte nový projekt, najskôr zadáte počiatočný dátum projektu. Keď naplánujete projekt od počiatočného dátumu, všetky úlohy sa začnú od počiatočného dátumu projektu, pokiaľ neurčíte inak.

Vzhľad tlačidla V prípade manuálne aj automaticky naplánovaných úloh, ak nie sú použité žiadne závislosti ani obmedzenia, bude trvanie projektu rovnaké ako je trvanie najdlhšej úlohy. Inými slovami, koncový dátum projektu je rovnaký ako koncový dátum najdlhšej úlohy.

Vzhľad tlačidla Koncový dátum projektu sa môže zmeniť aj na základe závislostí úloh, napríklad závislosti spustenia na dokončení medzi prvou a druhou úlohou (podľa znázornenia na tomto mieste).

Takmer všetky projekty by mali byť naplánované od známeho počiatočného dátumu. Aj keď poznáte dátum, do ktorého je potrebné projekt dokončiť, maximálnu flexibilitu vám poskytne plánovanie od počiatočného dátumu.

Plánovanie od koncového dátumu je však možné v týchto prípadoch:

 • Potrebujete určiť, kedy musí projekt začať, aby skončil v konkrétnom požadovanom dátume.

 • Neviete určite, kedy projekt začne (napríklad dostávate prácu z iného zdroja, pri ktorom môže dôjsť ku zdržaniu).

 • Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Ak pracujete s projektom naplánovaným od koncového dátumu, zapamätajte si rozdiely v tom, ako program Project spracováva niektoré činnosti:

 • Keď zadáte automaticky naplánovanú úlohu, program Project automaticky nastaví obmedzenie pre koncový dátum úlohy na hodnotu Čo najneskôr. Ďalšie obmedzenia by ste mali nastaviť, len ak je to potrebné.

 • Ak potiahnutím pruhu Ganttovho grafu zmeníte koncový dátum úlohy, program Project automaticky nastaví obmedzenie pre automaticky naplánovanú úlohu na hodnotu Nekončí neskôr než.

 • Ak svoj projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný od počiatočného dátumu, zmeníte tak, aby bol plánovaný od koncového dátumu, z automaticky naplánovaných úloh a priradení sa odstránia všetky oneskorenia pri vyvažovaní. Nebude to mať vplyv na manuálne naplánované úlohy.

 • Ak používate automatické vyvažovanie na zníženie preťaženia zdrojov v projekte, Project pridá oneskorenie pri vyvažovaní za úlohu, nie pred úlohou.

Na začiatok stránky

Aký vplyv majú obmedzenia na automaticky naplánované úlohy na plán?

Ak potrebujete ovládať dátum začatia alebo dokončenia automaticky naplánovanej úlohy, môžete zmeniť obmedzenie úlohy. Flexibilná obmedzenia práca so závislosťami úloh na úlohe pri vykonaní úlohy sa vykoná hneď, ako bude závislosť úlohy povolená. Napríklad úloha s obmedzením čo najskôr (ASAP) a závislosť od dokončenia začiatku sa naplánuje hneď po dokončení Predchádzajúca úloha. Všetky úlohy v projekte plánovanom od počiatočného dátumu majú predvolene nastavené obmedzenie Čo najskôr. Podobne všetky úlohy v projekte naplánovanom od koncového dátumu majú predvolene nastavené obmedzenie Čo najneskôr.

Poznámka: Obmedzenia úloh neovplyvnia manuálne naplánované úlohy. Ak zmeníte režim plánovania úloh z manuálne naplánovaného na automatické naplánovanie, obmedzenie úlohy sa nastaví na možnosť čo najneskôr (NAJNESKÔR).

Obmedzenia s miernou flexibilitou pri plánovaní sa obmedzí úloha od začiatku alebo dokončenia pred alebo po vybratom dátume. Napríklad úloha s obmedzením začiatok nie skôr ako (POUŽITOM) pre jún 15 a závislosť od dokončenia po začiatok na inú úlohu môže začať 15. júna, ak je jeho predchádzajúci koniec ukončený do 15. júna (alebo neskôr, ak jeho predchádzajúci dokončí po 15. júna), ale nie je možné naplánovať pred 15. júna.

Pred a po použití obmedzenia

Obrázok tlačidla Pri predvolenom vzťahu úloh Začiatok pri dokončení a použitom obmedzení Čo najskôr pri týchto úlohách je nadväzujúca (druhá) úloha naplánovaná tak, aby začala hneď, ako je naplánované dokončenie predchádzajúcej (prvej) úlohy.

Vzhľad tlačidla Pri použitom obmedzení Nezačína skôr než nemôže nadväzujúca úloha začať pred dátumom obmedzenia, a to ani v prípade (ako je znázornené na tomto mieste), že je predchádzajúca úloha dokončení pred dátumom obmedzenia.

Neflexibilné obmedzenia predvolene prepisujú všetky závislosti úlohy a obmedzujú úlohu na dátum, ktorý vyberiete. Napríklad úloha s obmedzením musí začať od (MSO) pre september 30 a závislosť od dokončenia na začiatok na inú úlohu bude vždy naplánované na september 30 bez ohľadu na to, či jeho predchádzajúci dokončí čoskoro alebo neskoro.

Ak úloha, ktorá je obmedzená na dátum, má predchodcu, ktorý skončí príliš neskoro, aby nástupca začal v deň, ktorý je zadaný v obmedzení, môže sa vyskytnúť záporná časová rezerva.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť obmedzenie úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu, kliknite na položku informácie alebo informácie o úlohea potom kliknite na kartu Spresnenie . Informácie o obmedzeniach sa nachádzajú v poliach Typ obmedzenia a Dátum obmedzenia.

Na začiatok stránky

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Dátumy termínov zvyčajne neovplyvňujú plánovanie úloh. Slúžia na označenie cieľového dátumu, ktorý nechcete zmeškať, pričom nemusíte nastaviť obmedzenie úlohy, ktoré by mohlo ovplyvniť plánovanie, ak sa zmení predchádzajúca úloha. Úloha s termínom sa naplánuje rovnako ako akákoľvek iná úloha, ak však táto úloha skončí po určenom termíne, Project zobrazí indikátor, ktorý vás informuje o prekročení termínu úlohy.

Dátumy termínov môžu ovplyvniť celkovú časovú rezervu úloh. Ak zadáte dátum termínu pred koncom celkovej časovej rezervy úlohy, celková časová rezerva úlohy sa prepočíta s použitím dátumu termínu a nie najneskoršieho možného koncového dátumu úlohy. Ak celková časová rezerva dosiahne nulu, úloha sa stane kritickou.

Termíny môžete nastaviť pre súhrnné úlohy ako aj individuálne úlohy. Ak je termín súhrnnej úlohy v konflikte s ktoroukoľvek čiastkovou úlohou, indikátor termínu bude signalizovať zmeškaný termín medzi čiastkovými úlohami.

Dátumy termínov však môžu ovplyvniť spôsob plánovania úloh, ak nastavíte dátum termínu pri úlohe s obmedzením Čo najskôr. Úloha sa naplánuje tak, aby skončila v dátume termínu, hoci úloha by inak mohla skončiť po termíne, ak by došlo k sklzu jej predchádzajúcich úloh.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť termín úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu, kliknite na položku informácie alebo informácie o úlohea potom kliknite na kartu Spresnenie. Použite pole Konečný termín.

Na začiatok stránky

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Kalendáre určujú štandardné pracovný čas a mimopracovný čas, ako napríklad víkendy a sviatky pre projekt.

Poznámka: Manuálne naplánované úlohy nie sú ovplyvnené kalendármi projektov alebo zdrojov.

Kalendáre projektu sa používajú na určenie dostupnosti zdrojov, spôsob naplánovania zdrojov, ktoré sú priradené k úlohám, a spôsob ich naplánovania. Kalendáre projektov a úloh sa používajú pri plánovaní úloh a ak sú zdroje priradené k úlohám, použijú sa aj kalendáre zdrojov.

Kalendáre uvedené v Projecte sú:

 • Základné kalendáre    Predstavujú základ pre ostatné typy kalendárov. Základný kalendár môžete vybrať aj ako kalendár projektu a môžete ho použiť pre úlohy ako kalendár úloh alebo na nastavenie predvolených hodín pre kalendár zdrojov. Project poskytuje tri základné kalendáre: štandardné, 24-hodinové a nočné zmeny kalendára. Vlastný základný kalendár môžete prispôsobiť pomocou akýchkoľvek poskytnutých základných kalendárov.

 • Kalendáre projektu    Tieto nastavujú štandardné pracovné a nepracovné časy pre projekt ako celok. Ak sa nepoužívajú kalendáre zdrojov alebo kalendáre úloh, úlohy sa predvolene naplánujú počas pracovného času v rámci kalendára projektu.

 • Kalendáre zdrojov    Tieto sú predvolene založené na štandardnom kalendári. Môžete zmeniť pracovný alebo mimopracovný čas pre konkrétne zdroje alebo množiny zdrojov, čím sa zabezpečí naplánovanie zdrojov len vtedy, keď sú k dispozícii na prácu. Ak ste zmenili pracovný alebo mimopracovný čas v kalendári zdroja a daný zdroj je priradený k úlohe, úloha sa naplánuje počas pracovného času v kalendári zdroja.

 • Kalendáre úloh    Možno ich použiť na definovanie pracovných časov pre úlohy mimo pracovných časov v kalendári projektu. Keď je kalendár úlohy priradený k úlohe a zdroj priradený k tejto úlohe má vo svojom kalendári zdroja iný pracovný čas, úloha sa naplánuje v prekrývajúcom sa pracovnom čase oboch kalendárov. Môžete však nastaviť možnosť úloha, ak chcete ignorovať kalendáre zdrojov a naplánovať úlohu prostredníctvom nepracovného času zdroja.

Ak chcete pracovať s kalendármi, kliknite na kartu projekt a potom kliknite na položku zmeniť pracovný časový.

Na začiatok stránky

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Ak nepriradíte zdroje úlohám v projekte, program Project vypočíta plán na základe trvaní, závislostí úloh, obmedzení a informácií z kalendárov projektu a úloh. Ak zdroje priradíte, úlohy sa naplánujú aj na základe kalendárov zdrojov a jednotky priradenia, vďaka čomu je plánovanie presnejšie.

Poznámka: Kalendáre zdrojov nemajú vplyv na manuálne naplánované úlohy. Pri priradení zdroja k manuálne naplánovanej úlohe sa plánovanie úlohy nezmení.

Priradenie predstavuje priradenie konkrétnej úlohy ku konkrétnemu zdroju, ktorý zodpovedá sa dokončenie úlohy. K úlohe možno priradiť aj viacero zdrojov. K úlohám možno priradiť pracovné, materiálové zdroje a nákladové zdroje. Priradenie materiálových alebo nákladových zdrojov k úlohe, na rozdiel od pracovných zdrojov, neovplyvňuje jej plánovanie.

V projekte máte napríklad úlohu s názvom Návrh špecifikácií. K dispozícii máte technický zdroj, inžiniera Šimona. Ak priradíte Šimona k úlohe Návrh špecifikácií, plánovanie tejto úlohy bude okrem trvania, závislostí úloh, obmedzení a kalendárov závisieť aj od Šimonovho kalendára zdroja a jednotiek priradenia.

Okrem plánovania podľa informácií o úlohe bude mať program Project po priradení zdrojov k úlohám v projekte k dispozícii dodatočné informácie o zdrojoch a priradení, ktoré môže použiť pri výpočte informácií o pláne, vrátane týchto informácií:

 • Objem práca práca nadčas, ku ktorej je zdroj priradený, a spôsob rozdelenia tejto práce v čase. Distribúciu práce v čase môže ovplyvniť aj rozvrh práce.

 • Počet jednotiek priradenia pre zdroj v úlohe, t. j. čiastočný úväzok, plný úväzok alebo viacnásobné priradenie.

 • Je to typ úlohy, ktorý ovplyvňuje zmeny plánu po revízii existujúceho priradenia. K trom typom úloh patrí pevná jednotka, pevná doba trvania a pevná práca.

 • Určuje, či je úloha riadená úsilím. Ak je úloha riadená úsilím, po pridaní alebo odstránení zdrojov v priradení zostane práca v rámci úlohy konštantná a prerozdelí sa medzi jednotlivé zdroje. Napríklad pri úlohách s pevnými jednotkami je jedným výsledkom to, že ak sa priradí úlohe viac zdrojov, na dokončenie úlohy je potrebné kratšie trvanie.

  Poznámka:  Manuálne naplánované úlohy nie je možné nastaviť na možnosť riadené úsilím. Trvanie manuálne naplánovanej úlohy sa nezmení, pretože sú k nemu priradené zdroje.

 • Kalendáre zdrojov. Program Project naplánuje priradené zdroje na základe pracovného a mimopracovného času uvedeného v kalendároch zdrojov.

Ak chcete priradiť zdroje k úlohám, kliknite na kartu zdroj a potom kliknite na položku priradiť zdroje.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×