Plánovanie schôdze v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie schôdze v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Outlook 2016 môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, plánovať schôdze s ostatnými ľuďmi, skontrolovať, či sú pozvaní ľudia k dispozícii, vytvoriť opakujúce sa schôdze, nastaviť pripomenutia pre schôdze a vyžadovať od pozvaných ľudí odpovede.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

Obsah tohto článku

Naplánovanie schôdze a pozvanie účastníkov

 1. Ak chcete vytvoriť pozvánku na schôdzu kdekoľvek v programe Outlook 2016 (napríklad v pošte, kalendári alebo úlohách), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Q. Otvorí sa okno Schôdza, zameranie sa presunie na textové pole Komu a ozve sa: „To, editing“ (Komu, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „To, edit“ (Komu, upraviť).

 2. Ak chcete na schôdzu pozvať ľudí, zadajte meno osoby a e-mailovú adresu (ak ju poznáte).

  Outlook automaticky vyhľadá zhody vo vašom adresári. Na konkrétne návrhy prejdete pomocou klávesu so šípkou nadol. Pri presúvaní budete počuť mená a adresy.

  Tip: Ak chcete e-mailové adresy potvrdiť, môžete na vyhľadávanie použiť dialógové okno Kontrolovať mená. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvoríte dialógové okno Kontrolovať mená a prejdete na kartu Schôdza. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check Names button“ (Tlačidlo Kontrolovať mená), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prvé meno vo výsledkoch vyhľadávania a ozve sa znenie príslušného mena. Použitím klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte v zozname a potom stlačením klávesu Enter vyberte meno a adresu.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať navrhované mená. Meno vyberiete stlačením klávesu Enter.

 4. Stlačením klávesu Tab prejdete na textové pole Predmet. Ozve sa: „Subject, editing“ (Predmet, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Subject, edit“ (Predmet, upraviť). Potom zadajte predmet schôdze.

 5. Opätovným stlačením klávesu Tab sa premiestnite do textového poľa Miesto. Ozve sa: „Location editable, edit“ (Upraviteľné miesto, upraviť). V aplikácii JAWS sa ozve: „Location, edit combo“ (Miesto, upraviť rozbaľovacie pole). Potom zadajte miesto.

  Tipy: Ak používate konto servera Microsoft Exchange, môžete použiť dialógové okno Vybrať miestnosti: Všetky miestnosti. Získate tak informácie o dostupnosti miestností, ktoré potom môžete rezervovať.

  • Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Miestnosti..., keď sa zameranie stále nachádza v poli Miesto, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Rooms… button“ (tlačidlo Miestnosti...).

  • Stlačením klávesu Enter otvoríte dialógové okno Vybrať miestnosti. Zameranie sa presunie na pole Hľadať a ozve sa „Select Rooms, All Rooms, Search, Editing“ (Vybrať miestnosti, Všetky miestnosti, Hľadať, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Search column, edit“ (Stĺpec Hľadať, upraviť).

  • Ak chcete v zozname miestností nájsť dostupnú miestnosť, prejdite na zoznam stlačením klávesu so šípkou nadol. Ozve sa názov vybratej miestnosti spolu s podrobnosťami, napríklad dostupnosťou miestnosti a telefónnym číslom.

  • Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na zoznam miestností. Aktuálnu vybratú miestnosť na schôdzu si rezervujete stlačením klávesu Enter.

  • Opätovným stlačením klávesu Enter sa zameranie vráti späť na pozvánku. Ozve sa predmet schôdze a „Rooms… button“ (tlačidlo Miestnosti...).

 6. Ak chcete určiť trvanie schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start date, editing“ (Dátum začiatku, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Start date, edit“ (Dátum začiatku, upraviť). V tomto poli sa predvolene nachádza deň a dátum vytvorenia pozvánky na schôdzu.

  Tip: Pred uložením alebo odoslaním pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať dostupnosť pozvaných ľudí. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí.

  V závislosti od dĺžky schôdze použite jednu z dvoch nasledujúcich metód:

  • Ak bude schôdza trvať celý deň, zadajte dátum schôdze a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked, All day event check box“ (Nezačiarknuté, začiarkavacie políčko Celodenná udalosť). V aplikácii JAWS sa ozve: „All day event check box, not checked“ (začiarkavacie políčko Celodenná udalosť, nie je začiarknuté). Políčko začiarknite stlačením medzerníka. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

  • Ak bude schôdza trvať kratšie ako celý deň, zadajte dátum schôdze a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Start time“ (Čas začatia). Zadajte čas začatia schôdze a potom stlačte kláves Enter.

   Zameranie sa presunie na textové pole Čas ukončenia a ozve sa „End time“ (Čas ukončenia).

 7. Ak chcete zadať čas ukončenia schôdze, zadajte čas ukončenia a potom stlačte kláves Enter.

 8. Pozvánku na schôdzu odošlete stlačením kombinácie klávesov Alt + S. Zameranie sa premiestni na aktuálne aktívne okno.

Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať, kedy sú dané osoby k dispozícii.

 1. V okne Schôdza stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačením klávesu U otvorte Rozvrhového asistenta. Ozve sa: „All attendees list box“ (Stĺpcový zoznam Všetci účastníci). V aplikácii JAWS sa ozve: „List box, all attendees“ (Stĺpcový zoznam, všetci účastníci).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Options button“ (Tlačidlo Možnosti), a potom stlačením klávesu Enter otvorte rozbaľovaciu ponuku Možnosti. Ozve sa: „Menu“ (Ponuka). Stláčaním klávesu so šípkou nadol prechádzajte položkami, kým sa neozve: „AutoPick, collapsed, menu item“ (Automatický výber, zbalené, položka ponuky). V aplikácii JAWS sa ozve: „AutoPick submenu“ (Vedľajšia ponuka Automatický výber). Potom stlačením klávesu Enter otvorte vedľajšiu ponuku.

 3. Vo vedľajšej ponuke sa môžete pohybovať pomocou klávesu so šípkou nadol. Počas presúvania sa ozvú možnosti, ako napríklad „All People and Resources“ (Všetci ľudia a zdroje) alebo „All People and One Resource“ (Všetci ľudia a jeden zdroj). Výber požadovanej možnosti uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 4. Automatický výber vyberie nasledujúci dostupný čas, ktorý zodpovedá vybratej možnosti. V Moderátorovi sa ozve navrhovaný dátum a čas, meno každého účastníka a stav jeho dostupnosti, ako je napríklad „Anna Lidman, Free“ (Lucia Blahošová, voľná) Ak si chcete v aplikácii JAWS vypočuť dostupnosť jednotlivých účastníkov, prehľadajte stĺpcový zoznam účastníkov.

 5. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete potvrdiť čas a odoslať pozvánku na schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  • Ak chcete potvrdiť čas a vrátiť sa do formulára pozvánky, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a klávesy P, P. Ak chcete pozvánku upraviť, použite na to kláves Tab, pomocou ktorého sa môžete posúvať v poliach pozvánky.

  • Ak sa chcete vrátiť k položke Automatický výber a vyhľadať inú možnosť, zopakujte predchádzajúce kroky. Vo väčšine prípadov zameranie zostáva na tlačidle Možnosti a môžete stlačiť kláves Enter. V ostatných prípadoch stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Options button“ (Tlačidlo Možnosti).

Vytvorenie opakovanej schôdze

 1. V okne pozvánky Schôdza stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves E, čím sa presuniete a otvoríte dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti. V Moderátorovi sa ozve: „Appointment recurrence. Start, editing“ (Opakovanie plánovanej činnosti. Začiatok, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Appointment recurrence. Start column“ (Opakovanie plánovanej činnosti, stĺpec Začiatok). Ozve sa aj čas začiatku schôdze.

 2. Ak chcete, aby sa zameranie presunulo na skupinu ovládacích prvkov Spôsob opakovania, v dialógovom okne Opakovanie plánovanej činnosti stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne vybratý spôsob, napríklad „Daily“ (Denne), „Weekly“ (Týždenne), „Monthly“ (Mesačne) alebo „Yearly“ (Ročne).

 3. Na presun medzi spôsobmi opakovania a na ich výber použite klávesy so šípkami. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Denné možnosti

   Ak chcete vybrať možnosť Denne, stlačte kombináciu klávesov Alt + D. V Moderátorovi sa ozve: „Daily“ (Denne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, daily“ (Spôsob opakovania, denne).

   • Každý pracovný deň

    Stlačte kláves Tab a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + K presuňte zameranie a vyberte možnosť Každý pracovný deň. Ozve sa: „Every weekday“ (Každý pracovný deň).

   • Každých niekoľko dní

    Ak chcete zameranie presunúť na tlačidlo Každý, stlačte kombináciu klávesov Alt + V. Ozve sa „Every“ (Každý). Ak chcete zameranie presunúť na textové pole dní, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Every, editable text“ (Každý, upraviteľný text). Zadajte počet dní (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé dva dni, zadajte číslo 2) a potom stlačte kláves Enter.

  • Týždenné možnosti

   • Týždenne

    Ak chcete vybrať možnosť Týždenne, stlačte kombináciu klávesov Alt + W. V Moderátorovi sa ozve: „Weekly“ (Týždenne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, weekly“ (Spôsob opakovania, týždenne).

   • Každých niekoľko týždňov

    Vyberte možnosť Týždenne. Stlačením klávesu Tab presuniete zameranie do textového poľa Opakovať každý. Ozve sa „Recur every, editable text, week“ (Opakovať každý, upraviteľný text, týždeň). Zadajte počet týždňov (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé tri týždne, zadajte číslo 3).

  • Mesačné možnosti

   • Mesačne

    Ak chcete vybrať možnosť Mesačne, stlačte kombináciu klávesov Alt + M. V Moderátorovi sa ozve: „Monthly“ (Mesačne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, monthly“ (Spôsob opakovania, mesačne).

   • Každých niekoľko mesiacov

    Vyberte možnosť Mesačne. Ak chcete nastaviť opakovanie schôdzí, trikrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Day, editable text, of every, editable text, month“ (Deň, upraviteľný text, každý, upraviteľný text, mesiac). Zadajte počet mesiacov (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé tri mesiace, zadajte číslo 3).

  • Ročne

   Ak chcete vybrať možnosť Ročne, stlačte kombináciu klávesov Alt + Y. V Moderátorovi sa ozve: „Yearly“ (Ročne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, yearly“ (Spôsob opakovania, ročne).

  Po výbere možností opakovania zatvorte dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie a odpovedanie na žiadosť o schôdzu v Outlooku 2016

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×