Plánovanie obsahu na lokalite SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď obsahu lokality je logicky usporiadaný a jednoducho nájsť, je jednoduchšie udržiavať a spravovať a používatelia lokality sú viac produktívni. Ako správca kolekcie lokalít alebo vlastníkom lokality, môžete naplánovať stratégiu lokalít pred vytvorením lokality. V tomto článku sa budeme skúmať:

Aké typy lokalít potrebujete?

V závislosti od veľkosti alebo vašej organizácie a rozsahu obsah, ktorý chcete mať na vašej lokalite, môžete vytvoriť podlokality v časti hlavnej stránke na usporiadanie obsahu. Ďalšie informácie o vytváraní lokalít nájdete v téme Vytvorenie lokality.

Diagram hierarchie lokality

Existuje mnoho možných spôsobov, ako sa môžete rozhodnúť usporiadať podlokality. Niekoľko príkladov:

 • tímu alebo oddelenia,

 • kategórie obsahu,

 • projektu,

 • zákazníka,

 • úrovne alebo citlivosti povolenia (ak máte napríklad k dispozícii informácie, ku ktorým treba obmedziť prístup, môžete ich izolovať na špecifickej lokalite).

Skôr než začnete vytvárať lokality, popremýšľajte nad počtom lokalít, ktorý budete potrebovať, ako aj nad spôsobom ich usporiadania. Pri plánovaní vám môže pomôcť diagram hierarchie lokality. Diagram môžete rýchlo načrtnúť na papier alebo tabuľu. Pomocou tvarov hierarchie, ktoré sú k dispozícii v grafických prvkoch SmartArt v Microsoft Worde alebo Microsoft PowerPointe, však môžete vytvoriť aj formálnejší diagram. Vďaka tomu získate diagram, ktorý môžete uložiť a odkázať naň, prípadne ho môžete po čase zmeniť.

Popremýšľajte tiež nad účelom alebo funkciou každej lokality. To vám pomôže pri určovaní, ktoré šablóny lokality pri tvorbe nových lokalít použiť. SharePoint Online obsahuje množstvo šablón lokalít, z ktorých si môžete pri vytváraní novej lokality vybrať. Pomocou výberu šablóny lokality, ktorá je určená na konkrétny účel, môžete dať používateľom veľkú počiatočnú výhodu. Ak napríklad chcete vytvoriť lokalitu, ktorú členovia tímu budú môcť pravidelne používať na zdieľanie zaujímavých noviniek alebo myšlienok, začnite výberom šablóny lokality Blog, pretože táto lokalita je určená na takýto typ komunikácie.

Niekoľko príkladov šablón lokalít, ktoré sa nachádzajú na lokalite SharePoint sú:

 • Tímová lokalita

 • Blog

 • Projektová lokalita

 • Lokalita komunity

Ďalšie informácie o šablónach lokalít nájdete v téme pomocou šablóny vytvoriť rôzne typy lokalít SharePoint.

Aký typ obsahu budete mať na lokalitách?

Keď popremýšľate nad požadovaným počtom a typom lokalít, môžete naplánovať obsah, ktorý sa bude na lokalitách nachádzať. Pomocou plánovania obsahu určíte:

 • Ktoré typy zoznamov, knižníc, alebo chcete vytvoriť na lokalitách na usporiadanie obsahu stránky    Knižnice môžete použiť na ukladanie dokumentov a iných súborov, zoznamy môžu byť užitočné pre sledovanie úlohy a problémy. Stránky sú jednotlivé položky v rámci lokality, kde môžete zobraziť obsah, aplikácie, prepojenia a ďalšie.

 • Aké typy aplikácií, ktoré chcete zahrnúť    SharePoint Online zahŕňa vstavané aplikácie, ako sú napríklad knižnice dokumentov a zoznamy, ale môžete vytvárať vlastné aplikácie alebo kúpiť aplikácie tretích strán v SharePoint obchode.

 • Či sa má vytvoriť typy obsahu    Pomôže vám prispôsobiť, ako postupovať pri a sledovanie špecifické druhy obsahu typov obsahu.

V organizácii budú možno chcieť vykonávať tento typ plánovania centralizovane (najmä v prípade typov obsahu). K takémuto typu plánovania by ste však mali povzbudiť vlastníkov jednotlivých lokalít pri prispôsobovaní lokalít, za ktoré sú zodpovední.

Aké typy aplikácií chcete pridať?

Okrem premýšľania nad typmi obsahu budete možno premýšľať aj nad inými druhmi informácií, ktoré budú uložené na lokalitách, alebo nad druhmi úloh, ktoré budú chcieť používatelia v organizácii používať na správu lokalít. Budete tak môcť naplánovať rôzne druhy aplikácií, ktoré budete chcieť na začiatku pridať k lokalitám. Ak napríklad viete, že lokalita bude slúžiť na ukladanie dokumentov, pravdepodobne budete chcieť pridať knižnicu dokumentov. Ak viete, že budete chcieť sledovať dôležité dátumy, pravdepodobne použijete kalendár.

Nie je potrebné hneď pridať všetky aplikácie, ktoré možno budete potrebovať. Vlastníci lokality môžu postupne pridávať alebo odstraňovať nové aplikácie podľa potrieb podniku. Ak však v počiatočnej fáze naplánujete spôsob, akým chcete prispôsobovať obsah na lokalitách, lokality budú užitočné pre používateľov okamžite.

SharePoint Online obsahuje vstavané aplikácie, ktoré sú užitočné pre širokú škálu podnikových účelov – od ukladania a správy dokumentov cez správu a sledovanie projektov až po komunikáciu. Na každej lokalite môžete pridať viaceré inštancie týchto typov aplikácií. K dispozícii je tiež možnosť zakúpiť aplikácie tretej strany zo SharePoint Obchodu a pridať ich na lokalitu.

Ďalšie informácie nájdete v témach Pridanie aplikácie na lokalitu a Zakúpenie aplikácie zo SharePoint Obchodu.

Treba definovať typy obsahu?

Typy obsahu umožňujú používateľom pomocou príkazov Nová položka alebo Nový dokument rýchlo vytvárať špecializované typy obsahu v zozname alebo knižnici. Typy obsahu sú užitočné, pretože vlastníkom lokality poskytujú na lokalitách spôsob, akým sa dá zabezpečiť konzistencia obsahu. Typy obsahu tiež umožňujú, aby jeden zoznam alebo jedna knižnica obsahovali rôzne typy položiek alebo rôzne typy dokumentov. Vlastníci lokalít môžu vopred nakonfigurovať konkrétne podrobnosti o obsahu pomocou nastavenia typov obsahu pre lokalitu, zoznam alebo knižnicu.

Vlastníci lokality môžu definovať typy obsahu pre položky zoznamov, dokumenty alebo priečinky.

Možno budete považovať za užitočné definovať typy obsahu v prípade niektorého obsahu, ak obsah spĺňa niektoré nasledujúce kritériá:

Ak je to pravda:

Prípady, v ktorých môžu byť užitočné typy obsahu:

Máte k dispozícii konkrétne typy dokumentov, ktoré majú štandardizovaný formát alebo účel a chcete, aby boli v organizácii konzistentné.

Na úrovni tímovej lokality nakonfigurujte typy obsahu lokality na tieto typy dokumentov. Vďaka tomu budú k dispozícii na používanie vo všetkých podlokalitách tímovej lokality. Pomocou toho budú môcť všetci používatelia v organizácii vytvárať dokumenty konzistentným spôsobom.

Máte k dispozícii konkrétne šablóny, ktoré musia používatelia používať v konkrétnych typoch dokumentov.

Pridajte tieto šablóny dokumentov k relevantným typom obsahu, aby sa šablóna používala v prípade všetkých nových dokumentov vytvorených z typu obsahu.

K dispozícii je štandardný súbor informácií, ktoré chcete sledovať v prípade konkrétnych typov dokumentov alebo položiek.

Ak chcete sledovať tieto informácie, pridajte stĺpce do typu obsahu. Ak sú niektoré informácie veľmi dôležité, môžete tie stĺpce určiť ako povinné. Pri konfigurácii typu obsahu môžete v prípade konkrétnych stĺpcov poskytnúť predvolené hodnoty.

K dispozícii je definovaný obchodný proces ohľadom spracovania alebo kontroly konkrétnych typov dokumentov.

Pouvažujte nad konfiguráciou pracovných postupov v prípade konkrétnych typov obsahu. Pracovné postupy môžete používať na správu obchodných procesov, ako napríklad kontrolu alebo schvaľovanie dokumentov.

Po identifikácii obsahu, pre ktorý chcete definovať typy obsahu, môžete popremýšľať nad tým, kde chcete definovať typy obsahu. Ak definujete typy obsahu lokality na úrovni tímovej lokality, budú sa môcť všeobecne používať v zoznamoch alebo knižniciach v rámci všetkých podlokalít tímovej lokality. Vlastníci jednotlivých lokalít tiež môžu definovať typy obsahu lokality pre svoje lokality, tieto typy obsahu sa však budú môcť používať v zoznamoch a knižniciach iba na tejto lokalite, ako aj na každej podriadenej lokalite.

Pri definovaní typov obsahu môže byť užitočné vytvorenie tabuľkového hárka alebo tabuľky, kam sa zaznamenajú informácie, ktoré chcete používať. Môžete napríklad začať vytvorením základnej tabuľky uvedenej nižšie. Tú potom môžete prispôsobiť tak, aby sa mohli pridávať ďalšie informácie, ktoré bude podľa vás užitočné sledovať, ako napríklad lokality alebo tímy, ktoré budú používať typy obsahu:

Nový typ obsahu

Nadradený typ obsahu

Stĺpce

Šablóna dokumentu

Pracovné postupy

Zadajte názov typu obsahu, ktorý chcete vytvoriť.

Zadajte nadradený typ obsahu, z ktorého sa to vytvorí.

Zapíšte do zoznamu nový alebo existujúci stĺpec, ktorý chcete pridať k typu obsahu.

Zadajte, či bude k dispozícii šablóna dokumentu, ktorá bude prepojená s typom obsahu.

Zadajte, či budú k dispozícii pracovné postupy, ktoré budú prepojené s typom obsahu.

Ďalšie informácie o práci s typmi obsahu nájdete v téme Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu.

Ako používatelia nájdu obsah a získajú k nemu prístup?

Popremýšľajte o spôsobe, akým budú používatelia lokality vyhľadávať obsah na lokalitách SharePoint Online a používať ho. Tento druh plánovania vám pomôže pri rozhodovaní o spôsobe konfigurácie navigácie a vyhľadávania v prípade tímovej lokality, ako aj jej podlokalít.

Ktoré lokality sa majú zahrnúť do globálnej navigácie?

Pri plánovaní navigácie môže byť užitočné vytvorenie diagramov lokality v hierarchii lokality. Ak ste diagram vytvorili už počas plánovania lokality, môžete začať s týmto diagramom a upraviť ho. Zahrňte do neho všetky podlokality tímovej lokality. Môžete tam zahrnúť tiež všetky dôležité zoznamy alebo knižnice, ktoré existujú v tímovej lokalite alebo jej podlokalitách. Vďaka tomu môžete jednoducho identifikovať dôležité umiestnenia, ktoré môžu používatelia lokality vyhľadávať, keď budú začínať z domovskej stránky tímovej lokality.

Horná navigácia na lokalite poskytuje funkcie globálnej navigácie.

Prvými prepojenia s jedným začiarknuté.

V predvolenom nastavení sa na každej lokalite používa vlastná horná navigácia. Môžete však povoliť, aby sa na lokalitách dedila horná navigácia nadradenej lokality. Navigácia tak bude konzistentná na všetkých lokalitách. Môžete nakonfigurovať, ktoré lokality sa v hornej navigácii zobrazia. Ak chcete do navigácie svojej lokality integrovať prepojenia na externé zdroje informácií, môžete tiež pridať prepojenia na ľubovoľnú požadovanú URL adresu. Ďalšie informácie o prispôsobení hornej navigácie nájdete v téme Prispôsobenie navigácie na tímovej lokalite.

Ak máte v rámci tímovej lokality mnoho podlokalít, nebude vhodné, aby sa všetky zobrazovali na hornom paneli s prepojeniami, pretože by to používateľom lokality zabralo priveľa miesta. Nebolo by však ani dobré, ak by dôležité lokality alebo dôležitý obsah používatelia nemohli objaviť. Pomocou diagramu hierarchie lokality určite kľúčové lokality, ktoré chcete zobrazovať v globálnej navigácii.

Ako budú používatelia používať navigáciu v rámci lokalít?

Okrem hornej navigácie sa na lokalitách zobrazuje na ľavej strane stránok aj navigačný prvok, ktorým je panel Rýchle spustenie.

Na paneli Rýchle spustenie sa zvyčajne zobrazujú prepojenia, ktoré sú špecifické pre aktuálnu lokalitu. Môže sa použiť aj na zvýraznenie najdôležitejšieho obsahu. Keď vytvoríte nový zoznam alebo novú knižnicu, v časti Najnovšie na paneli Rýchle spustenie sa automaticky zobrazí nové prepojenie. V časti Najnovšie sa zobrazuje len päť najnovších prepojení.

Prepojenie Posledné na paneli Rýchle spustenie zobrazuje naposledy vytvorené stránky, zoznamy a knižnice

Môžete prispôsobiť panel Rýchle spustenie, Pridanie alebo odstránenie prepojenia na zoznamy a knižnice na lokalite. Môžete tiež skupiny prepojení v časti vlastné nadpisy. Ak sa rozhodnete mať všetky podlokality dedia globálnej navigácie, potom bude dôležité pre vlastníkov lokality na prispôsobenie navigácie na paneli Rýchle spustenie, pretože to bude primárny spôsob, ako používatelia nájdu obsah v rámci lokality, lekárske ho. Ak sa rozhodnete obsahujú Podlokality dedia globálnej navigácie z tímovej lokality, bude môcť použiť horný panel s prepojeniami a na paneli Rýchle spustenie na podlokalite nájsť obsah v ňom používateľov. Ďalšie informácie o úprave prepojení na paneli Rýchle spustenie nájdete v téme Prispôsobenie navigácie na tímovej lokalite.

Na začiatok stránky

Na čo myslieť pri plánovaní vyhľadávania?

Používatelia budú pravdepodobne chcieť používať službu SharePoint Online, keď v nej budú môcť nájsť požadované informácie. Ak použijete funkcie obsahu, ako napríklad typy obsahu, alebo do zoznamov a knižníc pridáte stĺpce metaúdajov, zjednoduší sa prístup k obsahu prostredníctvom vyhľadávania.

Správcovia kolekcie lokalít a správcovia lokality majú k dispozícii niekoľko konfigurácií na prispôsobenie vyhľadávania pre používateľov.

Cieľ:

Téma:

Prispôsobenie štýlu a nastavení, ktoré majú vplyv na výsledky hľadania, prispôsobením centra vyhľadávania a webových častí použitých na stránkach centra vyhľadávania.

Správa centra vyhľadávania v SharePointe Online

Vytvorenie pravidiel dotazu, aby vyhľadávanie viac zodpovedalo požiadavke používateľa.

Správa pravidiel dotazu

Prispôsobenie zdrojov výsledkov hľadaní.

Správa zdrojov výsledkov

Zobrazenie, vytvorenie alebo zmena spravovaných vlastností alebo priradenie prehľadávaných vlastností k spravovaným vlastnostiam.

Správa schémy vyhľadávania v SharePointe Online

Export a import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania medzi lokalitami. Exportované a importované nastavenia zahŕňajú všetky prispôsobené pravidlá pre dotazy, zdroje výsledkov, typy výsledkov, modely vytvorenia poradia a nastavenia vyhľadávania na lokalite.

Export a import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania

Sprístupnenie obsahu pri vyhľadávaní

Vyhľadávacia služba je plánovaná na prehľadávanie obsahu služby SharePoint Online každých päť minút. Po pridaní položky na lokalite SharePoint Online bude určitý čas pred indexované a vo výsledkoch vyhľadávania. Tento časový úsek sa líšia podľa aktuálnej aktivity používateľa. Úlohy, ako migráciu lokality, inovácia a údržbu zväčšenie zaťažením indexovania kanál. Nové položky obsahu by zvyčajne Zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania za hodinu.

Čo by mali používatelia robiť s obsahom?

Ak si položíte niekoľko základných otázok v súvislosti s potrebami používateľov lokality pri práci s obsahom, môžete zistiť, akým spôsobom bude potrebné nakonfigurovať konkrétne lokality, zoznamy alebo knižnice, ako aj to, ktoré špecifické funkcie budú používatelia lokality potrebovať.

Otázky, nad ktorými treba porozmýšľať:

Čo treba vziať do úvahy pri konfigurácii obsahu:

Potrebujete sledovať verzie špecifických druhov dokumentov alebo položiek zoznamu?

 • V prípade týchto zoznamov alebo knižníc pouvažujte nad zapnutím tvorby verzií.

 • Pouvažujte nad požiadavkou, aby sa dokumenty alebo položky pred úpravou vzali k sebe.

Budú používatelia lokality potrebovať možnosť pracovať alebo spolupracovať v prípade špecifických druhov dokumentov súčasne?

 • Na uľahčenie spolupráce pouvažujte v prípade relevantných knižníc nad zapnutím spolutvorby.

Treba špecifické druhy obsahu pred ich všeobecným sprístupnením schváliť?

 • V prípade knižníc pouvažujte nad schvaľovaním obsahu, ako aj v prípade správy schvaľovania nad používaním pracovných postupov.

Podliehajú isté druhy dokumentov špecifickým obchodným procesom alebo ľudským pracovným postupom?

 • V prípade typov obsahu, ktoré sa použijú v týchto dokumentoch, alebo v prípade knižníc, ktoré sa v týchto dokumentoch budú nachádzať, pouvažujte nad vytvorením alebo konfigurovaním pracovných postupov.

Budú sa zoznamy používať na riadenie alebo správu procesov?

 • V prípade procesov, ako napríklad sledovanie alebo spravovanie problémov, pouvažujte nad vytvorením alebo nakonfigurovaním pracovných postupov v podobe zoznamov.

Bude sa na lokalitách nachádzať citlivý obsah, ku ktorému treba obmedziť všeobecný prístup?

 • Pouvažujte nad vytvorením špecifických lokalít alebo knižníc, v ktorých je prístup k uloženému citlivému obsahu nakonfigurovaný pomocou jedinečných povolení.

 • Ak je potreba obmedzenia prístupu k obsahu minimálna, pouvažujte nad povoleniami na úrovni položiek.

 • Pouvažujte nad zobrazovaním rôzneho obsahu rôznym používateľom pomocou zamerania na cieľovú skupinu.

 • Pouvažujte, či netreba špecifické zoznamy alebo knižnice vylúčiť z indexovania vyhľadávania.

Budú používatelia potrebovať prijímať oznámenia o aktualizácii v prípade zmien obsahu?

 • V prípade kľúčových zoznamov a knižníc pouvažujte nad zapnutím technológie RSS.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×