Orezanie obrázka

Na vystrihnutie a odstránenie neželaných častí obrázkov môžete v balíku Office použiť nástroje na orezanie. Ak chcete z obrázka odstrániť pozadie, prečítajte si tému Odstránenie pozadia obrázka. Okrem štandardného orezania obrázka môžete v balíku Office pre Mac, Office 2010 a novších verziách orezať obrázky na konkrétne tvary a výplne obrázkov vnútri tvaru.

Poznámka: Nástroje na orezanie nie sú k dispozícii pre tvary, no v balíku Office 2010 a novších verziách môžete zmeniť veľkosť tvaru a pomocou nástroja Upraviť body dosiahnuť podobný efekt ako pri orezaní alebo prispôsobiť tvar. Ďalšie informácie nájdete v časti Orezanie na prispôsobenie alebo výplň tvaru.

 1. V súbore vyberte obrázok, ktorý chcete orezať.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na položku Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

  Poznámka: Ak sa časť Nástroje obrázka a karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok (a nie tvar). Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete orezať jednu stranu, potiahnite stredovú rukoväť orezania na danej strane smerom dovnútra.

  • Ak chcete naraz orezať dve susedné strany, potiahnite rohovú rukoväť orezania dovnútra.

  • Ak chcete rovnako orezať naraz dve strany, stlačte a podržte kláves CTRL a súčasne potiahnite stredovú rukoväť orezania na ľubovoľnej strane smerom dovnútra.

  • Ak chcete rovnako orezať naraz všetky štyri strany, stlačte a podržte kláves CTRL a súčasne potiahnite rohovú rukoväť orezania smerom dovnútra.

 4. Ak chcete nastaviť pozíciu orezania, premiestnite oblasť orezania (presunutím okrajov obdĺžnika orezania myšou) alebo obrázok.

 5. Po dokončení stlačte kláves ESC.

  Poznámka: Ak chcete odrezať vrstvu obrázka (alebo pridať okolo obrázka okraj), posuňte rukoväti orezania smerom od stredu obrázka.

Poznámka: Po orezaní obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Ak chcete natrvalo odstrániť orezanú časť a zmenšiť veľkosť obrázka, pozrite si časť Odstránenie orezaných častí obrázka.

Rýchlym spôsobom zmeny tvaru obrázka je jeho orezanie na špecifický tvar. Keď orežete obrázok na špecifický tvar, obrázok sa automaticky upraví tak, aby vyplnil geometriu tvaru a proporcie obrázka sa zachovajú.

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktoré chcete orezať na špecifický tvar.

  Ak orezávate viacero obrázkov, musíte ich orezať na rovnaký tvar. Ak chcete obrázky orezať na rôzne tvary, orezávajte ich jednotlivo.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

  Poznámka:  Ak sa časť Nástroje obrázka a karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok (a nie tvar). Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Kliknite na položku Orezať na tvar a potom kliknite na tvar, na ktorý sa má obrázok orezať.

Tip: Ak chcete získať rovnaký obrázok v rôznych tvaroch, vytvorte jeho kópie a potom každý jednotlivý obrázok orežte na požadovaný tvar.

Obrázok môžete orezať na bežnú veľkosť alebo pomer strán fotografie, aby sa zmestil do štandardného rámu na obrázok. Je to tiež vhodný spôsob na zobrazenie pomeru strán obrázka pri jeho orezávaní.

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete orezať na bežný pomer strán.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

  Poznámka:  Ak sa časť Nástroje obrázka a karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok (a nie tvar). Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Ukážte na položku Pomer strán a potom kliknite na požadovaný pomer.

 4. Po dokončení stlačte kláves ESC.

Obrázok môžete pridať ako výplň tvaru a ten potom môžete upraviť alebo orezať.

Pridanie obrázka do tvaru

 1. Pridajte tvar do dokumentu (pokyny nájdete v téme Pridanie tvarov) a potom kliknutím tvar vyberte.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na položky Výplň tvaru > Obrázok a vyberte požadovaný obrázok.

  Pridanie obrázka ako výplne tvaru

Poznámka: Ak sa karty Nástroje na kreslenieFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

Zmena veľkosti tvaru

Ak chcete zmeniť rozmery tvaru a zároveň zachovať jeho základný formát, vyberte tvar a potiahnite ľubovoľnú z rukovätí na zmenu veľkosti, kým tvar nebude mať požadovanú veľkosť a rozmery.

Výber spôsobu, akým sa obrázok zmestí do tvaru

Ak je obrázok skosený, orezaný alebo nevypĺňa tvar tak, ako chcete, vylepšite jeho zobrazenie pomocou nástrojov Prispôsobiť a Vyplniť. Ak chcete odstrániť (alebo „orezať“) časť obrázka, no stále vyplniť celý tvar, vyberte možnosť Vyplniť. Ak chcete, aby sa celý obrázok zmestil do tvaru, vyberte možnosť Prispôsobiť. Pôvodný pomer strán obrázka sa zachová, no tvar môže obsahovať prázdny priestor.

 1. Kliknite na obrázok, ktorý chcete mať v tvare.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na šípku pod položkou Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

  Poznámka:  Ak sa časť Nástroje obrázka a karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Kliknite na položku Vyplniť alebo Prispôsobiť.

  • Možnosťou Vyplniť sa nastaví veľkosť obrázka tak, aby zodpovedala výške alebo šírke tvaru podľa toho, ktorý rozmer je väčší. Tvar sa tak vyplní obrázkom a odstráni sa všetko mimo tvaru.

   Obrázok s použitím orezania na vyplnenie tvaru

  • Pri výbere položky Prispôsobiť sa veľkosť obrázka nastaví tak, aby výška i šírka obrázka zodpovedali ohraničeniu tvaru. Týmto sa do tvaru vloží najväčšia možná časť obrázka. Niektoré oblasti tvaru môžu zostať prázdne.

   Obrázok s použitím orezania na prispôsobenie tvaru

   Obrázok môžete presunúť, a zmeniť tak časť obrázka, ktorá sa zobrazuje v tvare.

 4. Po dokončení stlačte kláves ESC.

Použitie úpravy bodov alebo orezania tvaru

Hoci nástroje na orezanie nie sú pre tvary k dispozícii, môžete tvar upraviť manuálne pomocou nástroja Upraviť body:

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar a potom na položku Upraviť body.

  Poznámka: Ak sa karty Nástroje na kreslenieFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Ťahajte vrcholové body (čierne), kým tvar nebude vyzerať tak, ako chcete. Ak chcete pridať alebo odstrániť body, stlačte kláves Ctrl a kliknite na obrys tvaru.

Aj po orezaní častí obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Odstránením týchto orezaných častí môžete zmenšiť veľkosť súboru. Zároveň tým zabránite iným používateľom v zobrazení častí obrázka, ktoré ste odstránili.

Dôležité:  Ak odstránite orezané časti a potom si to rozmyslíte, môžete kliknutím na tlačidlo Späť Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 obnoviť orezané časti. Po odstránení orezaných častí však už zmeny nemožno vrátiť späť, ak ste súbor uložili. Súbor by ste preto mali uložiť len vtedy, keď ste presvedčení, že ste vykonali všetky požadované orezania a zmeny.

 1. Vyberte obrázok (alebo obrázky), z ktorého chcete odstrániť orezané oblasti.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Tlačidlo Komprimovať obrázky na karte Nástroje obrázka – Formát

  Poznámky: 

  • Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak máte menšiu obrazovku, môže sa zobrazovať len ikona Komprimovať obrázky.

  • Ikona Komprimovať obrázky bez označenia

 3. V časti Možnosti kompresie začiarknite políčko Odstrániť orezané časti obrázkov.

  Ak chcete odstrániť orezané oblasti iba vybratých obrázkov (t. j. nie všetkých obrázkov v súbore), začiarknite políčko Použiť iba v tomto obrázku.

Tip: Ďalšie informácie zmenšení veľkosti súborov obrázkov a kompresii obrázkov nájdete v téme Zmenšenie veľkosti súboru obrázka.

Orezanie obrázka

 1. V súbore vyberte obrázok, ktorý chcete orezať.

 2. Kliknite na položky Nástroje obrázka > Formát a v skupine Veľkosť kliknite na položku Orezať.

  Tlačidlo Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

  Poznámka: Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok (a nie tvar). Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete orezať jednu stranu, potiahnite stredovú rukoväť orezania na danej strane smerom dovnútra.

  • Ak chcete naraz orezať dve susedné strany, potiahnite rohovú rukoväť orezania dovnútra.

   Poznámka: Ak chcete odrezať vrstvu obrázka (alebo pridať okolo obrázka okraj), posuňte rukoväti orezania smerom od stredu obrázka.

Orezanie obrázka

 1. V súbore Wordu, PowerPointu alebo OneNotu kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete orezať, a potom kliknite na položku Orezať.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete orezať jednu stranu, potiahnite stredovú rukoväť orezania na danej strane smerom dovnútra.

  • Ak chcete naraz orezať dve susedné strany, potiahnite rohovú rukoväť orezania dovnútra.

  • Ak chcete rovnako orezať naraz dve strany, stlačte a podržte kláves CTRL a súčasne potiahnite stredovú rukoväť orezania na ľubovoľnej strane smerom dovnútra.

  • Ak chcete rovnako orezať naraz všetky štyri strany, stlačte a podržte kláves CTRL a súčasne potiahnite rohovú rukoväť orezania smerom dovnútra.

   Tip: Vo Worde Online môžete orezávať po pixeloch: Vyberte obrázok, na karte Formát v časti Nástroje obrázka kliknite na ponuku Orezať a potom na položku Ďalšie možnosti orezania. Zadajte počet pixlov, ktoré sa majú odstrániť z horného, dolného, ľavého a pravého okraja obrázka.

 3. Po dokončení kliknite mimo obrázka.

 4. Ak si to rozmyslíte, orezanie môžete zrušiť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z.

Poznámka: Po orezaní obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Ak chcete natrvalo odstrániť orezanú časť a zmenšiť veľkosť obrázka, otvorte obrázok v počítačovej aplikácii a pozrite si časť Odstránenie orezaných častí obrázka.

Pozrite tiež

Orezanie obrázka v balíku Office pre Mac

Vloženie obrázkov

Pridanie kresby do dokumentu

Zmenšenie veľkosti súboru obrázka

Zmena veľkosti obrázka, tvaru, textového poľa alebo objektu WordArt

Otočenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka

Presúvanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde

Obtekanie textu okolo obrázkov vo Worde

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×