Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 550 5.7.1 v Office 365

Posledná aktualizácia 23. 10. 2015

Už sa vám niekedy po odoslaní e-mailovej správy v Outlooku alebo aplikácii Outlook Web App zobrazilo chybové hlásenie o nedoručení s príčinou neodoslania e-mailu? Táto téma obsahuje kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak sa zobrazí oznámenie o stave doručenia e-mailu s kódom chyby 5.7.1 alebo ak oznámenie služby Exchange o nedoručení obsahuje kód chyby 5.7.1.

Tlačidlo na získanie pomoci pre používateľa e-mailu Tlačidlo na získanie pomoci pre správcov

Tieto informácie sa týkajú aj kódov chýb 5.7.0 až 5.7.999 v Exchangei Online a Office 365. Zobrazenie oznámenia o stave doručenia e-mailu s kódom chyby 5.7.1 môže mať niekoľko príčin. Riešenia sa uvádzajú ďalej v tejto téme.

E-mailová pomoc pre používateľa v prípade odoslania správy a následného zobrazenia oznámenia o nedoručení s kódom chyby 5.7.1 alebo 5.7.0 až 5.7.999

Zobrazovanie týchto chybových hlásení má svoj dôvod. Vo všeobecnosti táto chyba znamená, že organizácia má pre e-maily nastavenie zabezpečenia, ktoré zabráni odoslaniu správy príjemcovi. Môže ísť o niektorý z týchto problémov:

 • Nemáte povolenie na odosielanie správ danému príjemcovi.

 • Nemáte povolenie na odosielanie správ do distribučnej skupiny alebo niektorej z jej podskupín.

 • Nemáte povolenie na odosielanie e-mailov prostredníctvom e-mailového servera, ktorý je medzi vami a príjemcom.

 • Správa bola smerovaná na nesprávny e-mailový server.

Tipy na riešenie problému, ktorý spôsobuje zobrazenie oznámenia o stave nedoručenia e-mailu s kódom chyby 5.7.1 alebo 5.7.0 až 5.7.999

Väčšinou nebudete môcť problém vyriešiť sami. Príjemca alebo správca e-mailov príjemcu bude musieť aktualizovať svoje nastavenia e-mailov. Pár vecí však môžete vyskúšať.

Ak ide o príjemcu mimo vašej organizácie    – Požiadajte príjemcu, aby svojho správcu e-mailov požiadal o nastavenie poštovej schránky na prijímanie vašich e-mailov.

Ak správu odosielate do internej distribučnej skupiny    – Pravdepodobne nemáte povolenie na odosielanie správ do tejto skupiny alebo niektorej z jej podskupín. V takom prípade obsahuje oznámenie o nedoručení názvy obmedzených skupín, do ktorých nemáte povolenie správy odosielať. Požiadajte vlastníka obmedzenej skupiny, aby vám udelil povolenie na odosielanie správ. Ak nepoznáte vlastníka skupiny, v aplikácii Outlook Web App alebo v Outlooku ho nájdete vykonaním týchto krokov.

 1. Vyberte oznámenie o nedoručení s kódom chyby 5.7.1.

 2. V aplikácii Outlook Web App vyberte názov skupiny uvedený v riadku Komu. V Outlooku dvakrát kliknite na názov skupiny.

 3. V aplikácii Outlook Web App vyberte v kontextovom dialógovom okne položku Vlastník. V Outlooku vyberte položku Kontakt.

Ak správu odosielate do veľkej distribučnej skupiny    – Na skupiny s viac než 5 000 členmi sa automaticky uplatňujú tieto tri obmedzenia

 • Správy odoslané do tejto skupiny vyžadujú schválenie moderátorom.

 • Do tejto skupiny nemožno odosielať veľké správy. Ak je však problém v tomto, zobrazí sa iné oznámenie o nedoručení než 5.7.1. Pozrite si tému Obmedzenia Exchangeu Online.

Tento problém môžete vyriešiť tak, že sa pripojíte k skupine alebo požiadate vlastníka či moderátora skupiny o schválenie správy. Odporučte im ďalšiu časť tejto témy Ak ste vlastníkom obmedzenej distribučnej skupiny   .

Ak sa pomocou žiadneho z predchádzajúcich krokov nepodarilo problém vyriešiť, obráťte sa na správcu e-mailov príjemcu a odporučte mu ďalšiu časť tejto témy Ak ste správcom e-mailov služieb Office 365   .

Ak ste vlastníkom obmedzenej distribučnej skupiny

Ak niekto odoslal správu do vašej distribučnej skupiny a zobrazilo sa mu oznámenie o nedoručení s kódom chyby 5.7.1, pričom vy chcete povoliť prijímanie jeho správ v skupine, vyskúšajte niektorý z krokov v tejto téme.

Odstránenie obmedzenia odosielateľa    – Ak chcete odosielateľovi udeliť povolenie na odosielanie do vašej distribučnej skupiny, môžete niektorým z týchto spôsobov zmeniť vlastnosti skupiny:

 • Pridajte e-mailovú adresu odosielateľa do zoznamu povolených odosielateľov skupiny.

 • Ak sa na odosielateľa vzťahuje obmedzenie, pretože nepochádza z vašej organizácie, môžete skupinu nakonfigurovať tak, aby prijímala správy od externých odosielateľov.

 • Ak ste nakonfigurovali pravidlo prenosu na obmedzenie určitých odosielateľov alebo skupín odosielateľov, môžete ho upraviť tak, aby sa správy od daného odosielateľa prijímali.

Obmedzenia platné pre veľké skupiny    – Na skupiny s viac než 5 000 členmi sa automaticky uplatňujú tieto tri obmedzenia:

 • Správy odoslané do tejto skupiny vyžadujú schválenie moderátorom.

 • Do tejto skupiny nemožno odosielať veľké správy (ak je však problém v tomto, zobrazí sa iné oznámenie o nedoručení). Pozrite si tému Obmedzenia Exchangeu Online.

Problém s odosielateľom vyriešite schválením jeho správy alebo jeho pridaním do skupiny.

Spravovanie distribučných skupín   

Pomoc správcu e-mailov služieb Office 365 v prípade správy služby Exchange o nedoručení s kódom chyby 5.7.1 alebo 5.7.0 až 5.7.999

Ak sa pomocou krokov z časti vyššie problém s odosielateľom nevyrieši, riešenie bude pravdepodobne vyžadovať zásah správcu e-mailov príjemcu. Môže ísť o prekonfigurovanie nastavení príjemcu, distribučnej skupiny, organizácie alebo domény.

Ako vyriešiť problém, ktorý spôsobuje zobrazovanie správy služby Exchange o nedoručení s kódom chyby 5.7.1 alebo 5.7.0 až 5.7.999?

Ak ste správcom e-mailov a potrebujete pomoc pri riešení problému so zobrazovaním oznámenia o nedoručení s kódom chyby 5.7.1 v Exchangei, vyhľadajte časť v tejto téme, ktorá danému problému zodpovedá, a postupujte podľa uvedených pokynov.

Ak odosielateľ nepochádza z vašej organizácie    – Nakonfigurujte servery príjemcu alebo poštové servery tak, aby prijímali poštu od externých alebo anonymných odosielateľov.

Keď sa externí používatelia pokúšajú o odoslanie e-mailu do verejných priečinkov s podporou e-mailu v Office 365    – Keď sa externí používatelia pokúšajú o odoslanie e-mailu do verejných priečinkov s podporou e-mailu v Office 365, zobrazí sa im správa o nedoručení obsahujúca tento kód chyby:

Vzdialený server vrátil chybu '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>'

Ak chcete zmeniť správanie tak, aby verejné priečinky s podporou e-mailu prijímali e-maily od externých odosielateľov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Pripojte sa k Exchangeu Online pomocou prostredia Remote PowerShell. Postup sa nachádza v téme Pripojenie k Exchangeu Online pomocou prostredia Remote PowerShell.

 2. Pridajte povolenie pre anonymné konto do verejných priečinkov. Vykonáte to spustením tohto príkazu:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Prečítajte si článok databázy Knowledge Base 2984402.

Ak odosielateľ nepochádza z vašej organizácie a IP adresa jeho e-mailového servera bola zaradená na zoznam blokovaných kont spoločnosti Microsoft    – V takýchto prípadoch bude oznámenie o nedoručení, ktoré sa zobrazí odosielateľovi, obsahovať v časti s diagnostikou pre správcov informácie podobné týmto:

5.7.1 Služba je nedostupná; Hostiteľ klienta [xxx.xxx.xxx.xxx] je zablokovaný pomocou zoznamu blokovaných položiek 1; Ak chcete požiadať o odstránenie z tohto zoznamu, prepošlite túto správu na adresu delist@messaging.microsoft.com

Oznámenie o nedoručení prepošlite na adresu delist@messaging.microsoft.com.

Doména nie je v Office 365 plne zaregistrovaná    – Ak doména nie je plne zaregistrovaná, vyskúšajte tieto kroky:

 • Overte, či sa doména zobrazuje ako aktívna na portáli Office 365 portal na adrese https://portal.office.com.

 • Ďalšie informácie o pridaní domény do služieb Office 365 nájdete v téme Domény v Office 365.

 • Riešenie problémov s overením domény nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2515404.

Nesprávny MX záznam    – Ak máte nesprávny MX záznam, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Skontrolujte doménu odosielateľa a doménu príjemcu, či neobsahujú nesprávne alebo zastarané MX záznamy, pomocou testu Pokročilá diagnostika > Exchange Online v nástroji Microsoft Support and Recovery Assistant pre Office 365. Ďalšie informácie o nástroji Support and Recovery Assistant nájdete v téme Riešenie problémov s Outlookom a službami Office 365 pomocou nástroja Support and Recovery Assistant pre Office 365.

 2. U registrátora domén alebo hostiteľských služieb DNS overte správnosť MX záznamu pre svoju doménu. MX záznam pre doménu, ktorá je zaregistrovaná v Exchangei Online, používa syntax <domain>. mail.protection.outlook.com.

 3. V Analyzátore vzdialeného pripojenia Microsoft vykonajte test overenia MX záznamu a konektora odchádzajúcej pošty výberom položiek Office 365 > Konfigurácia toku pošty.

 4. Overte, či máte pre svoju doménu nakonfigurovaný iba jeden MX záznam. Microsoft nepodporuje používanie viacerých MX záznamov pre doménu, ktorá je zaregistrovaná v Exchangei Online.

Nesprávny SPF záznam    – SPF (Sender Policy Framework) záznam vašej domény môže byť neúplný a nemusí obsahovať všetky zdroje pošty pre vašu doménu. Ďalšie informácie o overení SPF záznamu nájdete v téme Prispôsobenie SPF záznamu na overenie odchádzajúcich e-mailov odoslaných z vašej domény.

Problémy s konfiguráciou kombinovaného lokálneho a cloudového hybridného nasadenia    – Ak je vaša doména súčasťou hybridného nasadenia medzi Exchangeom a Exchangeom Online, skontrolujte tieto položky.

Aj keď konektory prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty nakonfiguruje v službe Exchange Online Protection automaticky Sprievodca hybridnou konfiguráciou, môžete správnosť ich nastavenia overiť. Ak sú konektory používané v hybridnom nasadení nakonfigurované nesprávne, správca Exchangeu musí v organizácii s lokálnym Exchangeom znovu spustiť Sprievodcu hybridnou konfiguráciou.

Overte konfiguráciu konektora prichádzajúcej pošty, ktorý sa používa v hybridnom nasadení. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2827473.

Vykonaním týchto krokov overte konfiguráciu konektora odchádzajúcej pošty, ktorý sa používa v hybridnom nasadení:

 1. Otvorte portál Office 365 portal na adrese https://portal.microsoftonline.com a kliknite na položky Správca > Exchange.

 2. V Centre spravovania pre Exchange kliknite na položky Tok pošty > Konektory. V časti o konektoroch odchádzajúcej pošty vyberte konektor, ktorý sa používa v hybridnom nasadení, a potom vyberte položku Upraviť. Overte tieto informácie:

  • Doručenie      Ak je vybraté smerovanie pošty cez servery smart host , potvrďte zadanie správnej IP adresy alebo názvu FQDN. Ak je vybratý MX záznam priradený k doméne príjemcu, potvrďte, že MX záznam domény smeruje na správny poštový server.

   MX záznam a možnosť odosielania pošty z organizácie s Exchangeom Online môžete otestovať v Analyzátore vzdialeného pripojenia Microsoft pomocou testu overenia MX záznamu a konektora odchádzajúcej pošty výberom položiek Office 365 > Konfigurácia toku pošty.

  • Rozsah      Ak potrebujete smerovať prichádzajúcu internetovú poštu do organizácie s lokálnym Exchangeom, položka Domény musí obsahovať všetky e-mailové domény, ktoré sa používajú vo vašej lokálnej organizácii. Na smerovanie odchádzajúcej internetovej pošty prostredníctvom lokálnej organizácie môžete použiť aj hodnotu hviezdičky (*).

Ďalšie informácie o smerovaní prenosu v hybridnom nasadení nájdete v téme Smerovanie prenosu v hybridnom nasadení Exchangeu 2013.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Čo sú oznámenia servera Exchange o nedoručení v službách Exchange Online a Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×