Odoslanie e-mailu v pracovnom postupe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Odoslanie e-mailu po pridaní položky zoznamu v niektorých verziách programu SharePoint vyžaduje veľa krokov, ktoré nájdete nižšie. Ak však používate najaktuálnejšiu verziu balíka SharePoint, môžete Pridať tok priamo zo zoznamu. Šablóna Microsoft Flow na odoslanie e-mailu po pridaní položky zoznamu obsahuje základné kroky potrebné na rýchle spustenie.

Odoslanie e-mailu z pracovného postupu

Odoslanie základnej e-mailovej správy z pracovného postupu

Dynamický výber používateľov alebo skupín, ktorým sa správa odošle

Zahrnutie informácií o aktuálnej položke

Zahrnutie statického hypertextového prepojenia

Zahrnutie hypertextového prepojenia na aktuálnu položku

Zahrnutie obrázka

Identifikovanie možností, ktoré nie sú podporované

Odoslanie základnej e-mailovej správy z pracovného postupu

Nová položka spúšťajúca pracovný postup na odosielanie e-mailovej správy

Pomocou akcie Odoslať e-mail v návrhárovi pracovného postupu môžete nastaviť vlastný pracovný postup tak, aby vám, akémukoľvek inému používateľovi alebo skupine odosielal e-mailové správy. Poľami, ktoré sú k dispozícii pre e-mailovú správu, sú Komu, Kópia, Predmet a Telo. Tieto polia môžu obsahovať statický text aj text, ktorý sa dynamicky generuje z vyhľadávaní pracovných postupov.

Akciu Odoslať e-mail môžete použiť na generovanie mnohých druhov správ vrátane oznámení o tom, že pracovný postup dosiahol určité štádium alebo vykonal určité akcie (vrátane celkové začatia alebo ukončenia pracovného postupu), a pripomenutí o úlohách, ktoré neboli vykonané do termínu dokončenia.

Poznámka: Pracovný postup bude môcť odosielať e-mailové správy až po nakonfigurovaní odchádzajúcich e-mailov na serveri. Ak si nie ste istí aktuálnymi e-mailovými nastaveniami servera, overte si ich u správcu servera. Prepojenia na ďalšie informácie o nastavení odchádzajúcich e-mailov nájdete v časti Pozrite tiež.

V tomto príklade nastavíte pracovný postup na odosielanie e-mailových oznámení vždy, keď sa spustí pre novú položku. Použite verziu balíka SharePoint Designer, ktorá zodpovedá vášmu SharePoint Server verzii. Napríklad pre SharePoint Server 2010 použite SharePoint Designer 2010. A pre všetky verzie po SharePoint Server 2010 vrátane SharePoint Server 2016 a SharePoint Online použite SharePoint Designer 2013. Môžete si stiahnuť SharePoint Designer 2013 z Centra sťahovania softvéru a získať ďalšie informácie o ňom v časti Pozrite tiež .

Otvorenie SharePoint designera 2013 a pripojenie k lokalite SharePoint

SharePoint Designer 2013 sa nainštaluje ako aplikácia balíka Office 2013. Ak chcete otvoriť SharePoint Designer 2013 a pripojiť sa na lokalitu SharePoint, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte SharePoint Designer 2013 tak, že ho vyberiete v ponuke Štart . Kliknite na ikonu Štart, kliknite na položku všetky programy, na položku Microsoft Office 2013a potom kliknite na položku SharePoint Designer 2013.

 2. Kliknite na položku otvoriť lokalitu na úvodnej stránke služby SharePoint Designer 2013.

 3. Zadajte lokalitu SharePoint, ku ktorej sa chcete pripojiť. Napríklad http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Ak chcete otvoriť lokalitu, kliknite na položku Otvoriť .

 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje poverenia. (Ak zabezpečenie nie je integrované s počítačom, do ktorého ste sa prihlásili, potom sa zobrazí výzva na zadanie poverení.) Uistite sa, že používate poverenia, ktoré majú prístup na lokalitu SharePoint.

Vytvorenie pracovného postupu zoznamu na základe platformy pracovného postupu SharePointu

 1. Kliknite na uzol pracovné postupy na navigačnej table.

 2. Kliknite na Rozbaľovací zoznam pracovný postup zoznamu v novej časti karty pracovné postupy .

 3. Vyberte zoznam , ktorý chcete priradiť k novému pracovnému postupu.

 4. V dialógovom okne vytvorenie pracovného postupu zoznamu zadajte názov a popis pracovného postupu a potom skontrolujte, či je typ platformy nastavený na pracovný postup SharePointu 2013.

Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte pracovný postup.

Teraz, keď sa pracovný postup vytvorí, môžete pridať akcie, podmienky, etapy, kroky a slučky na vytvorenie pracovného postupu. Tieto súčasti pracovného postupu sú k dispozícii na páse s nástrojmi programu SharePoint Designer 2013.

Poznámka: Ak sa pracovný postup služby sharepoint 2013 nezobrazuje ako dostupný typ platformy, správca pracovných postupov nie je nakonfigurovaný na prácu s farmou SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia správcu pracovného postupu na prácu s farmOu SharePoint Server 2013.

Ďalšie informácie o dostupnom zozname akcií pracovného postupu nájdete v časti Pozrite tiež .

Vytvorenie akcie na odoslanie e-mailu

 1. Kliknite na položku akciea potom na položku Odoslať e-mail

 2. V akcii kliknite na položku títo používatelia

 3. V dialógovom okne definovanie e-mailOvej správy vyberte položku používatelia z existujúcich používateľov a skupiny alebo zadajte svoju vlastnú e-mailovú adresu do poľa Komu .

  Poznámky: 

  • Odoslanie e-mailu na externú e-mailovú adresu. je potrebné, aby ste mohli získavať informácie z príslušného e-mailového servera.

  • Adresa správy Komu môže byť špecifickou statickou adresou (napríklad NORTHWINDTRADERS\junmin alebo junmin@northwindtraders.com) alebo vyhľadávaním pracovného postupu na základe informácií premenných. Ďalšie informácie o používaní vyhľadávaní pracovných postupov na dynamickú adresu e-mailových správ odoslaných z pracovného postupu namiesto použitia statických adries nájdete v ďalšej časti dynamické Výber používateľov alebo skupín, ktorým sa správa zobrazí.

  • Adresou odosielateľa vygenerovanej správy bude vždy e-mailová adresa správcu servera, pokiaľ ju správca servera nevymení pre aktuálnu webovú aplikáciu alebo všetky webové aplikácie. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si tému Konfigurácia odchádzajúcej pošty pre konkrétnu webovú aplikáciu.

 4. Do poľa Predmet zadajte predmet správy alebo kliknite na položku Zobraziť záväzné Vzhľad tlačidla údajov na definovanie vyhľadávania pracovného postupu na požadovaný text.

  Poznámka: Do poľa Predmet je potrebné zadať určitý text, aby sa pracovný postup správne kompiloval.

 5. Do poľa veľký v poli Predmet zadajte alebo prilepte základný text správy.

 6. Vyberte tlačidlo OK

 7. Výber akcie > prechod na fázu

 8. Výber ukončenia pracovného postupu

 9. Kliknite na položku Publikovať

Rozšírené možnosti úpravy obsahu e-mailu sú uvedené v nasledujúcich častiach.

Na začiatok stránky

Dynamický výber používateľov alebo skupín, ktorým sa správa odošle

Ak do polí správy Komu a Kópia zadáte statické adresy, potom vždy, keď budete potrebovať zmeniť príjemcov, bude potrebné otvoriť pracovný postup v návrhárovi pracovného postupu a vykonať zmeny manuálne. Ak sa adresy budú často meniť, je lepšie použiť v poliach Komu a Kópia vyhľadávania pracovného postupu. Vyhľadávania dokážu odkazovať na adresy z poľa v aktuálnej položke, z poľa v položke iného zoznamu alebo knižnice či z premenných pracovného postupu.

Použitie vlastného zoznamu na uloženie adries príjemcov

Ak sa príjemcovia pravidelne menia, no nie tak často, že ich je potrebné špecifikovať vo formulári spúšťania vždy, keď sa pracovný postup spustí, môžete vytvoriť vlastný zoznam Príjemcovia obsahujúci jednu položku zoznamu pre každý pracovný postup, ktorý na ňu odkazuje, a potom vytvoriť stĺpce, kde možno uložiť adresy, na ktoré sa majú odosielať jednotlivé e-mailové správy z jednotlivých pracovných postupov. Keď sa príjemcovia ktorejkoľvek správy pracovného postupu zmenia, je potrebné len zmeniť adresy v príslušnom poli v položke zoznamu Príjemcovia pre daný pracovný postup.

Dôležité: Stĺpce, v ktorých sú uložené adresy pre e-mailové správy pracovného postupu, môžu predstavovať jeden riadok textu alebo viacero riadkov textu či stĺpce typu Osoba alebo Skupina. Ak použijete stĺpec osoby alebo skupiny, je v každom poli možné vytvoriť len jednu položku, ktorú pracovný postup využije na získanie e-mailovej adresy. Pri tvorbe stĺpca vyberte položku Nie v časti Povolenie viacerých výberov. Ak chcete tento typ stĺpca použiť na špecifikovanie viacerých príjemcov, môžete vytvoriť sharepointovú skupinu zahŕňajúcu ľudí, ktorým má pracovný postup adresovať e-mail, a zadať skupinu do tohto poľa. Pri tvorbe stĺpca vyberte položku Ľudia a skupiny uvedenú v časti Povoliť výber. Prepojenie na ďalšie informácie o vytváraní zoznamov a pridávaní stĺpcov nájdete v časti Pozrite tiež.

Poznámka: Pri tvorbe sharepointových skupín zaistite, aby každá skupina mala minimálne povolenia na čítanie pre danú lokalitu a aby bola v oblasti Nastavenia skupiny stránky Nová skupiny v časti Kto môže zobraziť členov skupiny? vybratá položka Všetci.

Použitie vyhľadávania pracovného postupu pre vlastný zoznam Príjemcovia:

 1. V prehliadači vytvorte vlastný zoznam nazvaný Príjemcovia s nasledovnými troma stĺpcami:

  • Zmeňte názov predvoleného stĺpca Názov na Názov pracovného postupu. PoNechajte všetky ostatné možnosti, ako je. Vyhľadanie prepojenia na ďalšie informácie o zmene stĺpca v zozname alebo knižnici v Pozrite tiež časť.

  • Pridajte stĺpec osoby alebo skupiny nazvaný Komu. V tomto stĺpci povoľte výber osôb aj skupín, no nepovoľte viacero výberov. PoNechajte všetky ostatné možnosti, ako je. Vyhľadanie prepojenia na ďalšie informácie o vytváraní stĺpca v zozname alebo knižnici v Pozrite tiež časť.

  • Pridajte stĺpec typu Jeden riadok textu s názvom Kópia. PoNechajte všetky ostatné možnosti, ako je.

 2. V zozname Príjemcovia vytvorte novú položku a potom vykonajte nasledovné:

  • Do poľa Pracovný postup zadajte text Revízie dokumentov, čo je názov vzorového pracovného postupu, ktorý je tu použitý.

  • V poli Komu kliknite na položku adresár Vzhľad tlačidla a potom v dialógovom okne Výber ľudí a skupín vyberte jednu osobu alebo skupinu , do ktorej sa majú správy adresovať.

  • Do poľa Kópia zadajte e-mailové adresy príjemcov, ktorým sa majú odoslať kópie, a viacero adries príjemcov oddeľte bodkočiarkami.

 3. Vytvorenie nového pracovného postupu

 4. Kliknite na položku Akcie a potom na položku Odoslať e-mail.

 5. V akcii kliknite na položku títo používatelia.

 6. V dialógovom okne definovanie e-mailOvej správy na konci poľa Komu kliknite na položku adresár Vzhľad tlačidla .

 7. V dialógovom okne Výber používateľov v zozname alebo vyberte zo zoznamu existujúci používatelia a skupiny kliknite na položku vyhľadávanie pracovného postupu pre používateľa...a potom kliknite na položku Pridať.

 8. V dialógovom okne vyhľadávanie osoby alebo skupiny vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj údajov: Príjemcoviaalebo názov vlastného zoznamu.

  • Pole zo zdroja: Komualebo pole, ktoré obsahuje adresu, ktorú chcete začiarkovať.

  • Pole vrátiť ako: prihlasovacie meno, tým sa v e-maile rozhodne o formáte poľa Komu

  • Pole: Príjemcovia: názov pracovného postupu

  • Hodnota: Zadajte text Revízie dokumentov alebo názov aktuálneho pracovného postupu.

   Toto vyhľadávanie oznamuje „V zozname Príjemcovia vyberte hodnotu v poli Komu, pričom názvom pracovného postupu musí byť názov Revízie dokumentov.“

   Horná polovica dialógového okna špecifikuje zoznam a stĺpec, spodná polovica dialógového okna špecifikuje riadok.

 9. V dialógovom okne vyhľadávanie osoby alebo skupiny kliknite na tlačidlo OK.

 10. V správe o zaistení jedinečných vyhľadávaní kliknite na položku OK.

 11. Opätovným kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber používateľov.

 12. V dialógovom okne definovanie e-mailOvej správy na konci poľa kópia kliknite na položku adresár Vzhľad tlačidla .

 13. V dialógovom okne Výber používateľov v zozname alebo vyberte zo zoznamu existujúci používatelia a skupiny kliknite na položku vyhľadávanie pracovného postupu pre používateľa...a potom kliknite na položku Pridať.

 14. V dialógovom okne Definovanie vyhľadávania pracovného postupu vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj údajov: Príjemcoviaalebo názov vlastného zoznamu.

  • Pole zo zdroja: CCalebo poľa, ktoré obsahuje požadovanú adresu v riadku kópia.

  • Pole vrátiť ako: prihlasovacie meno, tým sa v e-maile rozhodne o formáte poľa Komu

  • Pole: Príjemcovia: názov pracovného postupu

  • Hodnota: Zadajte text Revízie dokumentov alebo názov aktuálneho pracovného postupu.

   Toto vyhľadávanie oznamuje „V zozname Príjemcovia vyberte hodnotu v poli Kópia, pričom názvom pracovného postupu musí byť názov Revízie dokumentov.“

 15. Kliknite na položku OK, v upozorňujúcej správe znova kliknite na položku OK a potom opätovným kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber používateľov.

Keď teraz pracovný postup odošle túto e-mailovú správu, odošle ju na adresy uvedené z poliach Komu a Kópia položky Revízie dokumentov vo vlastnom zozname Príjemcovia. Ak chcete príjemcov zmeniť, jednoducho vykonajte požadované zmeny v položke zoznamu.

Jeden pracovný postup môže odoslať viacero e-mailových správ a nie všetky správy sa musia odoslať rovnakým príjemcom. Ak chcete uložiť iné e-mailové adresy pre ďalšie správy odosielané týmto pracovným postupom, môžete do zoznamu pridať stĺpce na uloženie adries. V tomto prípade možno budete chcieť stĺpce nazvať „Prvá správa pre“, „Druhá správa pre“ atď.

Prípadne môžete navrhnúť zoznam, aby sa vytvorila jedna položka pre každú správu odoslanú pracovným postupom namiesto jednej položky pre každý pracovný postup. V takomto prípade zaistite, aby boli názvy používané na identifikáciu jednotlivých správ jedinečné a vyhľadávanie načítavajúce adresy tak vrátilo požadovanú jedinečnú hodnotu.

Použitie inicializačného formulára pracovného postupu na špecifikáciu príjemcov

Ak chcete, aby sa príjemcovia špecifikovali vždy, keď sa pracovný postup spustí manuálne, môžete upraviť inicializačný formulár pracovného postupu, aby zhromažďoval adresy od osoby, ktorá pracovný postup spustí. Pracovný postup potom môže buď jednoducho a priamo použiť zadané adresy alebo ich skopírovať do polí v aktuálnej položke, kde budú stále k dispozícii na referenciu potom, čo pracovný postup dokončí aktuálnu inštanciu. Ak je pracovný postup nastavený na automatické spustenie, môžete špecifikovať predvolené adresy vo formulári spúšťania, ktoré sa použijú vždy, keď dôjde k automatickému spusteniu.

Na začiatok stránky

Zahrnutie informácií o aktuálnej položke

Doposiaľ bol text vo vzorovej správe statický: Vždy, keď pracovný postup vytvorí inštanciu správy, text bude úplne rovnaký.

Môže však byť užitočné zahrnúť text, ktorý sa zmení vzhľadom na položku, pre ktorú je pracovný postup aktuálne spustený. Môže byť napríklad užitočné zahrnúť do tela správy názov dokumentu, ktorý vyžaduje revíziu. Ak chcete zahrnúť takýto typ dynamickej informácie, použijete na to vyhľadávanie pracovného postupu. Vyhľadávanie načíta údaje z rozličných zdrojov údajov, akými sú zoznamy, knižnice a údaje pracovného postupu.

Pridanie názvu dokumentu do textu správy:

 1. Zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa majú zobraziť informácie vyhľadávania.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde samá nachádzať vyhľadávanie.

  Tip: Po vložení vyhľadávanie nemožno presunúť na nové miesto. (Je však možné „premiestniť“ vyhľadávanie presunom okolitého textu.) Podobne nie je možné vystrihnúť, kopírovať alebo prilepiť vyhľadávanie alebo akýkoľvek text, ktorý zahŕňa vyhľadávanie.

 3. Kliknite na položku Pridať alebo zmeniť vyhľadávanie.

 4. V dialógovom okne vyhľadávaniereťazcov vyberte položku aktuálna položka v poli zdroj údajov a zadajte názov do poľa od zdroja .

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Vložené vyhľadávanie sa zobrazí v tele správy.

 7. Kliknite na položku Publikovať a publikujte pracovný postup.

Keď sa pracovný postup spustí a vygeneruje sa správa, vyhľadávanie sa nahradí názvom dokumentu.

Vloženie názvu 5

Zahrnutie názvu dokumentu je užitočné, no mohlo by byť užitočnejšie zahrnúť hypertextové prepojenie, ktorým by ste prešli do samotného dokumentu. Ak to chcete urobiť, zahrňte vyhľadávanie do hypertextového prepojenia.

Na začiatok stránky

Zahrnutie statického hypertextového prepojenia

Pomocou tlačidla Upraviť hypertextOvé prepojenie v pravom hornom rohu panela s nástrojmi na formátovanie v časti definovanie e-mailovej správy môžete zahrnúť statické hypertextové prepojenie, ktoré vždy prepojí na tú istú adresu alebo miesto – v tele e-mailovej správy pracovného postupu. dialógové okno.

 1. Zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa má zobraziť prepojenie.

 2. Vyberte text a kliknite na položku Upraviť hypertextOvé prepojenie .

 3. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia zadajte adresu webovej lokality.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vložené hypertextové prepojenie sa zobrazí v tele správy.

Poznámka: Textové e-mailové programy nebudú vykresliť hypertextové prepojenie.

Ak chcete zistiť, ako použiť vyhľadávanie pracovného postupu na vytvorenie dynamického hypertextového prepojenia, ktoré v závislosti od položky, pre ktorú momentálne prebieha pracovný postup, odkazuje na rozličné adresy, pozrite si nasledovnú sekciu Zahrnutie hypertextového prepojenia na aktuálnu položku.

Na začiatok stránky

Zahrnutie hypertextového prepojenia na aktuálnu položku

V predchádzajúcej sekcii Zahrnutie statického hypertextového prepojenia neobsahovala adresa vo vzorovom hypertextovom prepojení žiadne premenlivé informácie. Vždy, keď pracovný postup odošle e-mailovú správu, hypertextové prepojenie odkazuje na tú istú stránku.

Použitím vyhľadávania pracovného postupu však môžete vytvoriť dynamické prepojenie, ktoré použije informácie o aktuálnej položke, na základe ktorých sa rozhodne, na ktorú URL adresu odkazovať.

Ak je aktuálnou položkou dokument v knižnici dokumentov

V príklade oznámenia o spustení pracovného postupu možno chcete poskytnúť prepojenie na nový dokument:

 1. Zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa má zobraziť prepojenie.

 2. Vyberte text a kliknite na položku Upraviť hypertextOvé prepojenie.

 3. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia kliknite na položku funkcia (FX).

  Tip: Po vložení vyhľadávanie nemožno presunúť na nové miesto. (Je však možné „premiestniť“ vyhľadávanie presunom okolitého textu.) Podobne nie je možné vystrihnúť, kopírovať alebo prilepiť vyhľadávanie alebo akýkoľvek text, ktorý zahŕňa vyhľadávanie.

 4. V dialógovom okne vyhľadávací reťazec vyberte položku aktuálna položka v polizdrojúdajov.

 5. V poli pole od zdroja vyberte položku KÓDOVANÝ absolútna URL adresaa potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vloženie hypertextového prepojenia pre aktuálnu položku 1 Vloženie hypertextového prepojenia pre aktuálnu položku 2 Vloženie hypertextového prepojenia pre aktuálnu položku 3

Keď príjemca správy klikne na prepojenie, otvorí sa dokument, ktorý možno zobraziť a upraviť.

Ak je aktuálnou položkou položka zoznamu

Keď vytvárate prepojenie na položku zoznamu, napríklad oznámenie alebo udalosť kalendára, môžete vybrať, či má prepojenie otvoriť formulár zobrazenia (DispForm.aspx) alebo formulár úprav (EditForm.aspx) príslušnej položky zoznamu.

Vytvorenie prepojenia, v ktorom sa otvorí položka zoznamu:

 1. V prehliadači prejdite na zoznam, v ktorom chcete vytvoriť tento pracovný postup

 2. Otvorenie položky zoznamu pre ľubovoľný existujúci dokument v knižnici pomocou položky Zobraziť , ak chcete, aby prepojenie otvoril formulár zobrazenia alebo Upraviť položku , ak chcete, aby sa v prepojení otvoril formulár na úpravu.

 3. Skopírovanie adresy do panela s adresou od začiatku http: alebo https: cez prvý znak rovnosti (=)

  Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 1

 4. Text ?ID= je parametrom reťazca dotazu, ktorý inštruuje stránku, aby zobrazila formulár pre akúkoľvek položku aktuálneho zoznamu alebo knižnice, ktorej identifikácia zoznamu nasleduje po znaku rovnosti (=). V tomto príklade ide o identifikáciu zoznamu aktuálnej položky, ako je identifikovaná vo vyhľadávaní pracovného postupu.

  Poznámka: Ak je aktuálnou položkou úloha vytvorená jednou z troch akcií úloh pracovného postupu a ak chcete, aby prepojenie otvorilo vlastný formulár úlohy (namiesto predvoleného formulára zobrazenia alebo formulára úprav pre zoznam úloh), pozrite časť Ak je aktuálnou položkou vlastný formulár úlohy ďalej v tomto článku. V prípade úloh nevytvorených akciou úlohy pracovného postupu a v prípade formulárov zobrazenia úloh vytvorených jednou z akcií úloh pracovného postupu je táto procedúra presne tým, čo potrebujete.

 5. V dialógovom okne definovanie e-mailOvej správy zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa má Zobraziť prepojenie (napríklad – ak chcete zobraziť položku zoznamu, kliknite sem).

 6. Vyberte text a kliknite na položku Upraviť hypertextOvé prepojenie

 7. V časti Úprava hypertextOvého prepojenia vyberte položku Zostavovač reťazcov pre pole adresa .

 8. V dialógovom okne Zostavovač reťazcov prilepte adresu.

 9. Umiestnite kurzor priamo za znak rovnosti (=) a potom kliknite na položku Pridať alebo zmeniť vyhľadávanie.

 10. V dialógovom okne vyhľadávací reťazec vyberte položku aktuálna položka v poli zdroj a ID v poli od zdroja .

  Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 3

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

  Konečný reťazec v Zostavovači reťazcov by sa mal začať s http:// alebo https:// a skončiť s [%Current Item:ID%] Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 4

  Dôležité: Zatiaľ čo vyhľadávanie identifikácie aktuálnej položky je užitočné na tvorbu prepojení na položku aktuálneho zoznamu, nasledujúce vyhľadávania môžu zobraziť chybu vo vykresľovanej ceste, a preto sa neodporúčajú zahrnúť do prepojení e-mailových správ: cesta, relatívna URL adresa servera, zdrojová URL adresa a URL cesta.

 12. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK

Prepojenia sa zobrazia v modrom texte s podčiarknutím v e-mailovej správe.

Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 5

Ak chcete prepojenie použiť viackrát, pokračujte ďalšou časťou.

Uloženie adresy položky zoznamu ako premennej pracovného postupu

URL adresu formulára zobrazenia alebo formulára úprav položky zoznamu možno uložiť v premennej pracovného postupu, aby ste ju mohli použiť vo viacerých umiestneniach v tom istom pracovnom postupe.

 1. V okne návrhára pracovného postupu kliknite na položku akciea potom kliknite na položku Extrahovať podreťazec z indexu reťazca .

  Premenná 1

 2. Vo fáze kliknite na položku reťazec a kliknite na tlačidlo elipsy [...]

 3. V dialógovom okne Zostavovač reťazcov prilepte časť statického textu URL adresy (nie však vyhľadávanie pre aktuálnu identifikáciu položky).

  Premenná 2

 4. Umiestnite kurzor za znak rovnosti (=) a potom kliknite na položku Pridať alebo zmeniť vyhľadávanie .

 5. V dialógovom okne vyhľadávanie reťazcov vyberte položku aktuálna položka v poli zdroj údajov a ID v poli od zdroja .

  Premenná 3

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vyhľadávanie sa pridá do textu v dialógovom okne.

  Premenná 4

 7. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte dialógové okno Zostavovač reťazcov

 8. Kliknite na položku 0 v čase od 0 a nahraďte ju číslom 1

  Poznámka: Pri spustení má hodnotu väčšiu ako 1, výsledný reťazec bude mať znaky odstránené.

 9. Vyberte položku premenná: podreťazec alebo premenná : substring1 vo výstupe na premennú: podreťazec

 10. V zozname kliknite na položku vytvoriť novú premennú a potom v dialógovom okne Úprava premennej zadajte názov novej premennej

 11. Skontrolujte, či je Typ nastavený na hodnotu reťazec, a potom kliknite na tlačidlo OK Ukazovateľ 5

 12. Kliknite na položku pod vami práve vytvorenú akciu a pridajte akciu Odoslať e-mailom do akcií a potom kliknite na položku títo používatelia v akcii. Ukazovateľ 6

 13. Ak chcete použiť novú premennú v dialógovom okne definovanie e-mailOvej správy , zadajte alebo prilepte text, v ktorom sa má Zobraziť prepojenie, aby sa zobrazilo v tele správy. Vyberte text a v ponuke formátovanie kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie. Kliknite na tlačidlo [FX] alebo kliknite na tlačidlo elipsy [...] a potom kliknite na položku Pridať alebo zmeniť vyhľadávanie .

 14. V dialógovom okne vyhľadávanie reťazcov vyberte v zozname Zdroj údajov políčko premenné a parametre pracovného postupu .

 15. V zozname polezo zdroja vyberte položku premenná: názov premenneja potom kliknite na tlačidlo OK a OK v ďalšom poli.

  Ukazovateľ 7 Definovanie obrazovky e-mailovej správy po vložení premennej

Teraz môžete vo vlastnom pracovnom postupe vložiť premennú, kamkoľvek chcete.

Na začiatok stránky

Zahrnutie obrázka

Do správy môžete zahrnúť grafiku vytvorením premennej a použitím značky obrázka HTML <img/> na prepojenie na obrázok, ktorý je ULOŽENÝ vo formáte JPEG (. jpg) a nahraný do knižnice obrázkov na lokalite.

 1. V okne návrhára pracovného postupu kliknite na položku akcie a potom kliknite na položku nastaviť premenNú pracovného postupu.

 2. Kliknite na položku premenná pracovného postupu a vyberte položku vytvoriť novú premennú...

 3. V dialógovom okne Upraviť premennú zadajte názov novej premennej a skontrolujte, či je Typ nastavený na hodnotu string, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na položku hodnota a potom na tlačidlo elipsy [...] a v okne Zostavovačreťazcov pridajte typ alebo prilepte URL adresu súboru s obrázkom vo formáte HTML vo formáte značky HTML – <img src ="URL"/> Zostavovač reťazcov pre obrázok

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Vložený krok sa zobrazí takto: Nastavenie premennej na vloženie obrázka

 7. Kliknite nižšie na akciu, ktorú ste práve vytvorili, a pridajte akciu Odoslať e-mailom do akcie a potom kliknite na položku títo používatelia v akcii. Vloženie akcie odoslania e-mailu

 8. V dialógovom okne definovanie e-mailOvej správy kliknite na položku Pridať alebo zmeniť vyhľadávanie.

 9. V dialógovom okne vyhľadávanie pre reťazec vyberte v zozname zdroj údajov položku premenné a parametre pracovného postupu.

 10. V zozname pole zo zdroja vyberte položku premenná: názov premenneje a kliknite na tlačidlo OK. Reťazec e-mailu v pracovnom postupe obrázka Pracovný postup e-mailu mesage telo s obrázkom

 11. Opätovným kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte okno definovanie e-mailovej správy a publikujte pracovný postup.

 Po odoslaní správy sa namiesto značky prepojenia zobrazí obrázok zo súboru vo formáte JPEG.

Na začiatok stránky

Identifikácia možností, ktoré nie sú podporované

Nasledovné možnosti nie sú podporované aktuálnou verziou akcie Odoslať e-mail:

 • Špecifikovanie adresy v riadku Od. (E-mailové správy odosielané pracovným postupom vždy zobrazujú e-mailovú adresu špecifikovanú správcom servera v riadku Od. Len správca servera to môže zmeniť a zmeniť to možno len pre všetky oznámenia v aktuálnej webovej aplikácii, nie pre pracovný postup.)

 • Použitie šablóny štýlov CSS na formátovanie obsahu správy. Text je možné formátovať pomocou atribútu štýl , ale <style> značky a triedy CSS nie sú podporované.

 • Používanie vyhľadávania pracovného postupu v poli Komu alebo poli Kópia, ktoré odkazuje stĺpec typu Osoba alebo Skupina obsahujúci viacero hodnôt.

 • Určenie príjemcu skrytej kópie pre správu

 • Zahrnutie iného súboru so správou vo forme prílohy.

 • Vloženie obrázka alebo grafického súboru do správy. Namiesto toho pridajte obrázok.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

SharePoint 2013 krok za krokom: nastavenie nastavenia pre odchádzajúce e-maily

programe SharePoint Designer

Konfigurácia odchádzajúce e-maily pre konkrétnu webovú aplikáciu

Konfigurácia manažéra pracovného postupu na prácu s farmOu SharePoint Server 2013

Rýchla referencia akcií pracovného postupu

Vytvorenie zoznamu v SharePointe

Vytvorenie stĺpca v zozname alebo v knižnici SharePointu

Úprava stĺpca v zozname alebo knižnici

Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS v SharePointe Online, SharePointe 2016 a SharePointe 2013

Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS v SharePointe 2010

Základné tipy na riešenie problémov 

Nasledujúci zoznam otázok môže pomôcť určiť príčinu problému, ktorý vytvára pracovný postup:

 1. Máte možnosť vytvoriť ľubovoľný iný typ pracovného postupu v tom istom zozname? Skúste napríklad vytvoriť pracovný postup schválenia .

 2. Môžete vytvoriť rovnaký pracovný postup:

  • v inom zozname na tej istej lokalite?

  • na inej lokalite v rámci tej istej kolekcie lokalít?

  • v inej kolekcii lokalít v rámci rovnakej webovej aplikácie?

  • v inej webovej aplikácii?

  • Prihlásili ste sa s iným kontom?

  • používate iný počítač?

 Pokročilé tipy na riešenie problémov

Ak žiadny zo základných tipov na riešenie problémov nepomôže zistiť príčinu problému s pracovným postupom, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že máte požadované povolenia na úrovni lokality a pracovného postupu. Prejdite na položku Nastavenie lokality _GT_ povolenia pre lokalitu _GT_ Skontrolujte nastavenia povolení a zoznamov _GT_ povolenia pre tento zoznam a overte, či sa výsledky kontroly povolení zhodujú s týmito:

  1. Minimálne povolenia na návrh pracovného postupu (ukladanie a publikovanie):

   1. na lokalite SharePoint: návrh

   2. v zozname SharePoint: Upraviť

  2. Minimálne povolenia na spustenie pracovného postupu:

   1. na lokalite SharePoint: iba zobrazenie/čítanie

   2. v zozname SharePoint: Prispejte

 2. Skontrolujte, či sú nastavenia odchádzajúcej pošty nastavené na správny Exchange server.

  1. Otvorenie príkazového riadka ako správca

  2. Spustite príkaz Nslookup <Exchange server address>. Príklad: nslookup Exch.contoso.com

  3. V výstupe by sa mala zobraziť vyriešená IP adresa Exchange servera. Ak nie, obráťte sa na správcu Exchange a požiadajte ho o správny Exchange plne kvalifikovaný názov domény (FDQN).

 3. Odoslanie e-mailu tej istej osobe pomocou funkcie sendemail v triede SPUtility s SharePoint Management shellu podľa nižšie uvedených krokov.

  1. Otvorte prostredie SharePoint Management Shell ako správca. (Kliknite pravým tlačidlom myši na SharePoint Management Shell > spustiť ako správca)

  2. Spustite nasledujúci skript. Ak skript odpovie na hodnotu True a používateľ dostane e-mail od SharePoint, SMTP je správne nakonfigurovaný v SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Odoslanie e-mailu rovnakému používateľovi zo servera SharePoint pomocou funkcie SMTP. Postupujte podľa krokov v téme Používanie služby Telnet na otestovanie komunikácie cez SMTP.

Poznámka: SharePoint predvolene nevytvára položky denníka pre odchádzajúce e-maily. SharePoint nikdy neodosiela e-maily priamo. E-mailové správy sa prenášajú prostredníctvom servera SMTP (Exchange ) nakonfigurovaného v Centrálna správa. Pri riešení tohto typu pracovného postupu postupujte podľa uvedených krokov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×