Odoslanie údajov do viacerých umiestnení

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Šablónu formulára môžete navrhnúť tak, aby používatelia mohli odoslať údaje formulára do viacerých umiestnení po kliknutí na tlačidlo Odoslať.

Obsah článku

Prehľad

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov odoslania

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na odosielanie údajov

Prehľad

Ak chcete umožniť používateľom odoslať údaje formulára do viacerých umiestnení, musíte k šablóne formulára pridať vedľajšie pripojenie údajov, ktoré slúži na odoslanie údajov, pre všetky umiestnenia, do ktorých chcú používatelia formulár odoslať. Po pridaní všetkých pripojení údajov odoslania nakonfigurujete šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odoslať údaje do viacerých umiestnení pomocou pravidlo. Program Microsoft Office InfoPath po vyplnení formulára používateľmi pridá tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať do ponuky Súbor. Program InfoPath odošle údaje do vedľajších pripojení údajov v poradí, v akom sú uvedené v pravidle. Pravidlo nemožno nakonfigurovať tak, aby sa všetky pripojenia údajov odoslania použili naraz.

Keď konfigurujete šablónu formulára, aby mohli používatelia odosielať údaje formulára, môžete takisto nasledovne prispôsobiť možnosti odosielania:

 • Zmeňte text zobrazený na tlačidle Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný a v príkaze Odoslať v ponuke Súbor.

 • Zmeňte klávesovú skratku pre tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný a pre príkaz Odoslať v ponuke Súbor.

 • Vytvorte vlastné hlásenia, ktoré sa zobrazia používateľom počas odosielania formulárov.

 • Určite, či zostane formulár po odoslaní otvorený, zavrie sa alebo sa otvorí ďalší prázdny formulár.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov odoslania

Ak chcete nakonfigurovať šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odosielať vyplnené formuláre do viacerých umiestnení, je potrebné pridať príslušné pripojenia údajov odoslania do šablóny formulára. Môžete pridať pripojenia údajov pre nasledujúce umiestnenia:

 • Webová služba

 • Knižnica dokumentov na serveri so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services

 • E-mailová správa

  Poznámka : Používatelia musia mať v počítači nainštalovaný program Microsoft Office Outlook, aby mohli odosielať údaje formulára v e-mailovej správe.

V nasledujúcom postupe je vysvetlené, ako pridať pripojenie údajov odoslania do týchto umiestnení.

Pridanie pripojenia údajov, ktoré odosiela údaje do webovej služby

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na prepínač Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na prepínač Odoslanie údajov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na políčko Do webovej služby a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, kam používatelia odošlú formuláre, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovú službu na serveri UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), kliknite na tlačidlo Hľadať v registri UDDI, zadajte server UDDI, na ktorom chcete hľadať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo podľa poskytovaných služieb, zadajte kľúčové slovo vyhľadávania a potom kliknite na tlačidlo Hľadať. Webová služba, ktorá zodpovedá hľadanému kľúčovému slovu, sa zobrazí v zozname Výsledok hľadania.

 6. Na nasledujúcej strane Sprievodcu v zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá prijme údaje formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku Pole alebo skupina.

  3. Kliknite na položku Upraviť Vzhľad tlačidla .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli Zahrnúť kliknite na položku Iba text a podradené prvky, čím odošlete iba obsah a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML, vrátane vybraných prvkov, čím odošlete obsah aj vybratú skupinu alebo pole.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. Kliknite na položku Celý formulár (dokument XML vrátane pokynov k spracovaniu).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Toto políčko sa zvyčajne začiarkuje pri odosielaní digitálne podpísaných údajov. Vo väčšine prípadov je potrebné zrušiť jeho začiarknutie.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov pripojenia údajov zadajte popisný názov pre odoslanie pripojenia údajov.

 10. Overte správnosť informácií v časti Súhrn a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pridanie pripojenia údajov, ktoré odosiela údaje do knižnice dokumentov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na prepínač Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na prepínač Odoslanie údajov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na políčko Do knižnice dokumentov na lokalite SharePoint a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu zadajte do poľa Knižnica dokumentov umiestnenie knižnice dokumentov služby SharePoint.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý sa použije na identifikáciu formulára v knižnici dokumentov. Pomocou vzorca môžete zabezpečiť jedinečnosť názvu každého formulára.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

  2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete vo vzorci použiť pole, kliknite na tlačidlo Vložiť pole alebo skupinu, v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na požadované pole a kliknite na tlačidlo OK.

   • Ak chcete vo vzorci použiť funkciu, kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu, vyberte v dialógovom okne Vloženie funkcie požadovanú funkciu a kliknite na tlačidlo OK.

    Ak funkcia vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK. Následne v poli Vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite dvakrát na pridanú funkciu a kliknite na pole alebo skupinu. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

   • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Operácia

  Symbol

  Sčítanie

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  • Poznámka : Ak vzorec obsahuje operátor delenia (/), musí byť pred operátorom delenia a za ním medzera. Ak pred a za operátorom delenia nie je medzera, program InfoPath môže znak „/“ interpretovať ako oddeľovač cesty k umiestneniu vo formáte XPath.

  • Ak chcete skontrolovať syntax formulára, v dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na príkaz Overiť vzorec.

   Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

 7. Ak chcete v knižnici dokumentov prepisovať existujúce formuláre s rovnakým názvom, začiarknite políčko Povoliť prepísanie, ak súbor existuje.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov pripojenia údajov zadajte popisný názov pre odoslanie pripojenia údajov.

 10. Overte správnosť informácií v časti Súhrn a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pridanie pripojenia údajov, ktoré odosiela údaje v e-mailovej správe

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na prepínač Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na prepínač Odoslanie údajov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na políčko Ako e-mailovú správu a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu zadajte do príslušných polí e-mailové adresy príjemcov správy, predmet a ľubovoľný úvodný text, ktorý sa má zobraziť v správe, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Vo všetkých poliach s výnimkou poľa Úvod môžete použiť aj vzorec.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

  2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete vo vzorci použiť pole, kliknite na tlačidlo Vložiť pole alebo skupinu, v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na požadované pole a kliknite na tlačidlo OK.

   • Ak chcete vo vzorci použiť funkciu, kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu, vyberte v dialógovom okne Vloženie funkcie požadovanú funkciu a kliknite na tlačidlo OK.

    Ak funkcia vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK. Následne v poli Vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite dvakrát na pridanú funkciu a kliknite na pole alebo skupinu. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

   • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Operácia

  Symbol

  Sčítanie

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  • Poznámka : Ak vzorec obsahuje operátor delenia (/), musí byť pred operátorom delenia a za ním medzera. Ak pred a za operátorom delenia nie je medzera, program InfoPath môže znak „/“ interpretovať ako oddeľovač cesty k umiestneniu vo formáte XPath.

  • Ak chcete skontrolovať syntax formulára, v dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na príkaz Overiť vzorec.

   Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

 6. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  1. Ak chcete formulár zobraziť v tele e-mailovej správy, kliknite na prepínač Odoslať iba aktívne zobrazenie formulára bez prílohy.

  2. Na odoslanie údajov formulára ako prílohu e-mailovej správy, kliknite na položku Odoslať údaje formulára ako prílohu, začiarknite políčko pripojiť šablónu formulára, aby používatelia mohli otvoriť formulár a potom zadajte názov formulára v poli Názov prílohy. Môžete tiež zadať pole alebo použitie vzorca na zabezpečenie jedinečný názov každého formulára. Táto možnosť je k dispozícii len ak šablóny formulára je nakonfigurovaný na automatické určenie úrovne zabezpečenia alebo je nakonfigurovaný na úroveň zabezpečenia obmedzené alebo úplnú dôveryhodnosť.

   Ako?

   1. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

   2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete vo vzorci použiť pole, kliknite na tlačidlo Vložiť pole alebo skupinu, v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na požadované pole a kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete vo vzorci použiť funkciu, kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu, vyberte v dialógovom okne Vloženie funkcie požadovanú funkciu a kliknite na tlačidlo OK.

     Ak funkcia vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK. Následne v poli Vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite dvakrát na pridanú funkciu a kliknite na pole alebo skupinu. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

    • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

   Operácia

   Symbol

   Sčítanie

   +

   Odčítanie

   -

   Násobenie

   *

   Delenie

   /

   • Poznámka : Ak vzorec obsahuje operátor delenia (/), musí byť pred operátorom delenia a za ním medzera. Ak pred a za operátorom delenia nie je medzera, program InfoPath môže znak „/“ interpretovať ako oddeľovač cesty k umiestneniu vo formáte XPath.

   • Ak chcete skontrolovať syntax formulára, v dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na príkaz Overiť vzorec.

    Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

   Príjemcovia e-mailovej správy s údajmi formulára odoslanými v prílohe budú v počítači potrebovať nainštalovaný program InfoPath, aby mohli otvoriť túto prílohu.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov pripojenia údajov zadajte popisný názov pre odoslanie pripojenia údajov.

 9. Overte správnosť informácií v časti Súhrn a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na odosielanie údajov

Po pridaní potrebného vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára nakonfigurujte šablónu formulára tak, aby mohli používatelia odoslať údaje formulára. V takom prípade program InfoPath po vyplnení formulára používateľmi pridá príkaz Odoslať do ponuky Súbor a tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný. Potom môžete nakonfigurovať akciu, ktorá sa vykoná, keď používateľ klikne na tlačidlo Odoslať. V tomto prípade pridáte pravidlo, pomocou ktoré sa odošlú údaje do každého pripojenia údajov odoslania, keď používatelia kliknú na príkaz Odoslať v ponuke Súbor alebo na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný.

V tom istom dialógovom okne môžete nakonfigurovať aj možnosti odoslania.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 2. V dialógovom okne Možnosti odoslania skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

  Ak začiarknete toto políčko, v programe InfoPath sa po vyplnení formulára používateľmi pridá tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať do ponuky Súbor.

 3. Kliknite na prepínač Vykonať vlastnú akciu pomocou pravidiel a potom na tlačidlo Pravidlá.

 4. V dialógovom okne Pravidlá odosielania formulárov kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 6. V poli Akcia kliknite na položku Odoslať pomocou pripojenia údajov, v zozname Pripojenie údajov kliknite na pripojenie údajov, ktoré chcete použiť pre túto akciu odoslania, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zopakujte kroky 5 a 6 pre každé pripojenie údajov odoslania, ktoré ste pridali do šablóny formulára.

 8. Po pridaní podmienok pre všetky pripojenia údajov odoslania v šablóne formulára dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 9. Ak chcete používateľom zabrániť v použití príkazu Odoslať alebo tlačidla Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný po vyplnení formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo panela s nástrojmi Odoslať.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   • Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   • Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×