Odosielanie automatických odpovedí, že ste mimo pracoviska, pomocou Outlooku

Odosielanie automatických odpovedí, že ste mimo pracoviska, pomocou Outlooku

Ak chcete odosielať automatické odpovede, keď ste mimo pracoviska, musíte mať konto Office 365, Outlook.com alebo Exchange. Ak máte iné e-mailové konto, pozrite si tému Automatické preposielanie a presmerovanie e-mailu.

 1. Vyberte položky Súbor > Automatické odpovede.

  Automatické odpovede

 2. V poli Automatické odpovede vyberte položku Odosielať automatické odpovede.

  Voliteľne môžete nastaviť rozsah dátumov pre odosielanie automatických odpovedí. Ak ho nastavíte, automatické odpovede sa vypnú v čase, ktorý určíte ako čas ukončenia. V opačnom prípade budete musieť automatické odpovede vypnúť manuálne.

  Poznámka : Ak sa položka Automatické odpovede nezobrazuje, pravdepodobne Outlook používate s kontom POP alebo IMAP. Pokyny na nastavenie automatických odpovedí nájdete v téme Automatické preposielanie a presmerovanie e-mailu.

 3. Na karte V rámci mojej organizácie zadajte odpoveď, ktorú chcete odosielať spolupracovníkom a kolegom počas vašej neprítomnosti.

  Vloženie správy automatickej odpovede

  Poznámka : Pri odosielaní automatických odpovedí komukoľvek mimo organizácie sa automatické odpovede budú odosielať na každý e-mail vrátane bulletinov, reklám a potenciálne aj na nevyžiadané e-maily. Ak chcete odosielať automatické odpovede osobám mimo organizácie, odporúčame vybrať možnosť Len moje kontakty.

 4. Vybratím tlačidla OK uložte nastavenia.

Vypnutie automatických odpovedí mimo pracoviska

Ak je v Outlooku nastavené odosielanie automatických odpovedí, pod pásom s nástrojmi sa zobrazí správa s touto informáciou. Ak chcete ukončiť odosielanie automatických odpovedí mimo pracoviska, vyberte položku Vypnúť. Ak chcete upraviť dátumy odosielania automatických odpovedí alebo odosielanú správu, postupujte podľa krokov uvedených vyššie.

Vypnutie automatických odpovedí

Riešenie problémov: Položka Automatické odpovede sa nezobrazuje

Ak sa položka Automatic Replies po vybratí položky Súbor nezobrazuje, pravdepodobne používate konto Gmail, Yahoo alebo iné konto POP alebo IMAP, ktoré nepodporuje outlookovú funkciu Automatické odpovede. Môžete nastaviť pravidlo, na základe ktorého sa budú odosielať odpovede na prichádzajúce správy. Platí to však len v prípade, že Outlook necháte spustený. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie e-mailových správ pomocou pravidiel.

Existujú dva rôzne spôsoby, ako nastaviť automatické odpovede. Vybratý spôsob závisí od typu vášho e-mailového konta v Outlooku.

Mám konto na Exchange Serveri.

Mám konto Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! alebo iné konto POP3 alebo IMAP.

Neviem presne, aký typ konta mám.

Mám konto na Exchange Serveri

Zapnutie alebo vypnutie Asistenta pre režim Mimo pracoviska

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ v ponuke Nástroje

  Poznámka : Ponuka Nástroje sa zobrazuje v hlavnom okne Outlooku. Hlavné okno je to isté okno, ktoré sa zobrazí pri spustení Outlooku. Obsahuje ponuky Súbor, Upraviť, Zobrazenie, Prejsť, Nástroje, AkciePomocník. Ponuka Nástroje nie je k dispozícii v oknách, v ktorých vytvárate alebo zobrazujete položky, ako sú e-mailové správy, kontakty alebo úlohy.

  V prípade, že sa príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ nezobrazí, všetci používatelia Outlooku majú k dispozícii alternatívnu možnosť automatického odpovedania na správy. Prejdite na časť Mám konto Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! alebo iné konto POP3 alebo IMAP.

 2. Kliknite na položku Odoslať automatické odpovede „Mimo kancelárie“.

 3. Ak chcete, začiarknite políčko Odosielať len v tomto časovom rozsahu a zadajte časy, kedy sú odpovede „Mimo pracoviska“ aktívne. Ak nezadáte začiatočný a koncový čas, automatické odpovede sa budú odosielať dovtedy, kým nekliknete na položku Neodosielať automatickú odpoveď „Mimo kancelárie“.

 4. Na karte V rámci mojej organizácie zadajte odpoveď, ktorú chcete odosielať počas neprítomnosti.

  Ak chcete odosielať automatické odpovede ľuďom vo vašej organizácii, pokračujte krokmi 4 a 5.

 5. Na karte Mimo mojej organizácie začiarknite políčko Automaticky odpovedať osobám mimo organizácie a potom napíšte odpoveď, ktorá sa bude odosielať počas vašej neprítomnosti.

  Organizácia je zvyčajne definovaná ako spoločnosť, pre ktorú pracujete, a zahŕňa osoby, ktoré majú kontá na serveri Exchange Server vo vašom e-mailovom systéme.

  Keď je začiarknuté políčkoAutomaticky odpovedať osobám mimo organizácie, vedľa názvu karty Mimo mojej organizácie sa zobrazí nápis (Zapnuté).

 6. Na karte Mimo mojej organizácie kliknite na položku Len moje kontakty alebo na položku Ktokoľvek mimo organizácie a zadajte osoby, ktorým sa bude odosielať automatická odpoveď.

  Poznámka : Kontakt musí existovať v priečinku Kontakty na serveri Exchange Server. Ak kontakt existuje len v priečinku, ktorý je súčasťou súboru osobných priečinkov (.pst), správa s automatickou odpoveďou sa neodošle.

Mám konto Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! alebo iné konto POP3 alebo IMAP

Kombináciou e-mailovej šablóny Outlooku a pravidiel Outlooku môžete napodobniť funkcie Asistenta pre režim „Mimo kancelárie“, ktorý je k dispozícii len pre používateľov konta na Exchange Serveri. Pomocou takejto kombinácie bude e-mailové konto odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy.

Dôležité : Ak chcete odosielať automatické odpovede, počítač musí zostať zapnutý a program Outlook musí zostať spustený.

Krok 1: Vytvorenie šablóny správy

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Formát na položku Obyčajný text.

 3. Do tela správy zadajte správu, ktorá sa má odosielať ako automatická odpoveď.

 4. V okne správy kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite v zozname Typ súboru na položku Šablóna programu Outlook (*.oft).

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny správy a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 2: Vytvorenie pravidla pre automatické odpovedanie na nové e-mailové správy

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia kliknite na položku Nové pravidlo.

 3. V časti Vytvoriť úplne nové pravidlo kliknite na položku Skontrolovať správy pri doručení a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V časti Ktoré vlastnosti správy chcete skontrolovať? vyberte možnosť je poslaná iba mne a všetky ostatné požadované kritériá a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak sa zobrazí dialógové okno, ktoré vás informuje, že toto pravidlo sa uplatní na všetky prijaté správy, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. V časti Čo chcete so správou vykonať? začiarknite políčko odpovedať s použitím určenej šablóny.

 7. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla (kliknite na podčiarknutú hodnotu) kliknite na možnosť určená šablóna.

 8. V dialógovom okne Vyberte šablónu pre odpoveď kliknite v poli Kde hľadať na položku Šablóny používateľa v systéme súborov.

 9. Vyberte šablónu, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. V prípade potreby začiarknite políčka pre všetky výnimky pre pravidlo automatického odpovedania.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. V časti Krok 1: Zadajte názov pre toto pravidlo zadajte názov pre pravidlo automatickej odpovede a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tip : Ak nechcete zabudnúť vypnúť toto pravidlo vždy, keď sa má odosielanie automatických odpovedí zastaviť, vytvorte úlohu alebo pripomenutie úlohy programu Outlook.

Pravidlo odpoveď s použitím špecifickej šablóny v Sprievodcovi pravidlami odošle automatickú odpoveď počas jednej relácie každému odosielateľovi len raz. Toto pravidlo zabraňuje programu Outlook v odosielaní opakovaných odpovedí jednému odosielateľovi, od ktorého ste prijali viacero správ.Počas relácie program Outlook aktualizuje zoznam používateľov, ktorým bola odoslaná automatická odpoveď. Ak však program Outlook ukončíte a potom ho znova spustíte, zoznam odosielateľov, ktorí prijali automatickú odpoveď, sa vynuluje.

Dôležité : Sprievodca pravidlami môže odosielať automatické odpovede len za predpokladu, že program Outlook je spustený a nakonfigurovaný na pravidelnú kontrolu nových správ.

Vypnutie automatických odpovedí

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 2. Na karte Pravidlá e-mailu zrušte v časti Názov začiarknutie políčka pravidla, ktoré chcete vypnúť.

Neviem presne, aký typ konta mám

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či používate konto na Exchange Serveri, je otvoriť priečinok Doručená pošta a skontrolovať, či sa v ponuke Nástroje nachádza príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“. Ak sa zobrazuje tlačidlo rozbalenia Obrázok tlačidla v dolnej časti ponuky, kliknite naň, čím sa zobrazia všetky príkazy v ponuke Nástroje.

Príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ v ponuke Nástroje

Ak sa tento príkaz nezobrazuje, pravdepodobne nepoužívate konto na serveri Exchange a Asistent pre režim „Mimo kancelárie“ nie je dostupný. Na automatické odpovedanie na správy je k dispozícii alternatívny postup. Prejdite na časť Mám konto POP3, IMAP alebo Outlook.com.

Poznámka : Ponuka Nástroje sa zobrazuje v hlavnom okne Outlooku. Ponuka Nástroje nie je k dispozícii v oknách, v ktorých vytvárate alebo zobrazujete položky, ako sú e-mailové správy, kontakty alebo úlohy.

Ak viete, že používate konto na Exchange Serveri, ale príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ sa v ponuke Nástroje nezobrazuje, odporúčame požiadať o pomoc pracovníka technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Pozrite tiež

Použitie kalendára Outlooku 2007 na zobrazenie času, keď ste mimo pracoviska

Odosielanie automatických odpovedí Mimo pracoviska z Outlooku pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×