Obtekanie textu vo Worde

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vložení obrázka alebo kresby do dokumentu Wordu (informácie nájdete v téme Vloženie obrázkov v balíku Office) môžete použiť množstvo nástrojov, ktoré slúžia na umiestnenie položky vzhľadom na stranu a text. Tento článok popisuje všetky možné spôsoby prístupu k možnostiam obtekania textu a nájdete tu aj niekoľko bežných príkladov.

Podrobné informácie o presúvaní a umiestňovaní obrázkov a objektov vo Worde 2016 a Worde 2013 nájdete v téme Premiestňovanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde.

Čo vás zaujíma?

Vyhľadanie možností obtekania textu

Položky v ponuke Obtekanie textu
 1. Kliknutím vyberte obrázok alebo objekt.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázkov alebo Nástroje na kreslenie – formát a v skupine Usporiadať kliknite na položku Zalomiť text.

 3. Vyberte štýl obtekania, ktorý chcete použiť.

Možnosti v ponuke Umiestnenie

Vďaka týmto možnostiam sa obrázok alebo objekt umiestni na pevné miesto na strane a text sa okolo neho automaticky zalomí.

 1. Kliknutím vyberte obrázok alebo objekt.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázkov alebo Nástroje na kreslenie – formát a v skupine Usporiadať kliknite na položku Umiestnenie.

 3. Vyberte umiestnenie a štýl obtekania, ktorý chcete použiť.

Karta Obtekanie textu v poli Rozloženie

 1. Kliknutím vyberte obrázok alebo objekt.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázka alebo Nástroje na kreslenie – formát, v skupine Usporiadať kliknite na položku Zalomiť text a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti rozloženia.

  Ďalšie možnosti rozloženia v ponuke Obtekanie textu

 3. V okne Rozloženie vyberte na karte Obtekanie textu štýl obtekania, ktorý chcete použiť.

Okno Možnosti rozloženia

 1. Kliknutím vyberte obrázok alebo objekt.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti rozloženia.

 3. Vyberte požadované možnosti rozloženia.

Príklady bežných scenárov obtekania textu pre obrázky

Do ľavého horného rohu dokumentu môžete pridať obrázok a zalomiť okolo neho text.

Štvorec, vľavo hore

 1. Kliknutím vyberte obrázok.

 2. Na karte Formát kliknite na položku Pozícia a v časti Formát s obtekaním textu kliknite na možnosť Vľavo hore.

  Zalomenie textu vľavo hore

  Tip : Obrázok môžete v rámci dokumentu presúvať a zarovnávať ho tak, ako vám to vyhovuje. Kliknutím na položky Formát > Zalomiť text > Ďalšie možnosti rozloženia môžete vykonať pri zalamovaní slova vlastné zmeny.

Do stredu dokumentu môžete pridať obrázok a zalomiť okolo neho text.

Štvorec, zarovnané na stred

 1. Kliknutím vyberte obrázok.

 2. Na karte Formát kliknite na položky Zalomiť text > Do štvorca.

  Obtekanie textu do štvorca

 3. Kliknite na položky Pozícia > Ďalšie možnosti rozloženia.

 4. Na karte Umiestnenie vyberte v časti Vodorovne položku Zarovnanie a zmeňte pole v rozbaľovacom zozname na možnosť Na stred.

 5. Vedľa položky vzhľadom na vyberte položku Strana a kliknite na položku OK.

  Poznámka : Obrázok môžete v rámci dokumentu presúvať a zarovnávať ho tak, ako vám to vyhovuje. Kliknutím na položky Formát > Zalomiť text > Ďalšie možnosti rozloženia môžete vykonať pri zalamovaní slova vlastné zmeny.

Do dokumentu môžete pridať obrázok a zalomiť okolo neho text tak, aby sa bral do úvahy tvar obrázka.

Tip : Najlepšie výsledky dosiahnete, ak vyberiete obrázok s priehľadným, bielym alebo plnofarebným pozadím.

Body obtekania

 1. Vyberte obrázok a presuňte ho do stredu strany, prípadne na ľubovoľné miesto.

 2. Na karte Formát kliknite na položky Zalomiť text > Tesne.

  Pevné zalomenie textu

 3. Na karte Formát kliknite na položku Odstrániť pozadie.

  Odstránenie pozadia

  Poznámka : Z vektorových obrázkov nie je možné odstrániť pozadie.

 4. Kliknutím na ľubovoľné miesto mimo obrázka zobrazíte spôsob obtekania textu okolo obrázka.

 5. Vedľa položky vzhľadom na zmeňte pole v rozbaľovacej ponuke na možnosť Strana a kliknite na tlačidlo OK.

Doladenie obtekania textu

Ak je medzi textom a vaším obrázkom príliš veľa voľného miesta, môžete body obtekania nastaviť aj manuálne.

 1. Kliknite na obrázok a na karte Formát kliknite na položky Zalomiť text> Úprava bodov obtekania.

  Úprava bodov obtekania
 2. Čierne body obtekania posúvajte bližšie alebo ďalej od obrázka, kým nebudete so vzhľadom spokojní.

  Tip : Presunutím červenej čiary môžete vytvoriť ďalšie body obtekania.

Obrázky vložené zarovno s textom sú spojené s miestom v texte, kam boli vložené, a spracúvajú sa rovnakým spôsobom ako akýkoľvek textový znak – zarovno s textom. Automaticky sa premiestňujú s okolitým textom.

 1. Kliknutím vyberte obrázok.

 2. Na karte Formát kliknite na položky Zalomiť text > Zarovno s textom.

Pri pridávaní alebo odstraňovaní textu sa môžete uistiť, že obrázok zostane na pôvodnom mieste.

Vo Worde 2016 a Worde 2013:

 1. Kliknutím vyberte obrázok.

 2. Na karte Formát kliknite na položky Zalomiť text > Zachovávať umiestnenie na strane.

  Poznámka : Vo Worde 2010 môžete obrázok zamknúť na jeho pôvodnom mieste na strane uzamknutím jeho ukotvenia. Kliknite na obrázok, kliknite na položku Umiestnenie na karte Formát, kliknite na položku Ďalšie možnosti rozloženia a potom v dolnej časti vyberte položku Zamknúť ukotvenie. Všimnite si, že ukotvenia sa s vnorenými obrázkami nepoužívajú.

Pozrite tiež

Premiestňovanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde (Word 2016, Word 2013)

Otočenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Orezanie obrázka alebo tvaru s výplňou obrázka

Máte niekoľko možností rýchla pre obtekanie textu okolo obrázka v aplikácii Word Web App.

 1. Ak chcete vybrať obrázok, kliknite naň.

 2. Na karte Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát a potom kliknite na položku Zalomiť Text.

  Snímka formátovanie - zalomenie textu Rozbaľovací zoznam

 3. Vyberte niektorú z možností pre obtekanie textu okolo obrázka.

  Zarovno s textom najvhodnejšia pre obrázky, ktoré sám; Jediné, v odseku je obrázka a nie je žiaden text vedľa obrázka.

  Ak chcete umiestniť obrázok vedľa textu, vyberte položku Hranatých doľava alebo Doprava hranatých.

  Vrstvenie textu dokumentu na obrázok, vyberte položku Za textom alebo nejasné text dokumentu s obrázkom, vyberte možnosť Pred Text.

  Poznámka : Pomocou možnosti Za textom a Pred Text, budete musieť upravovať dokument v počítačovej Word mohol na výber obrázka.

Celú množinu možností, kliknite na položku Upraviť v programe Word a používanie funkcie obtekania textu v počítačovej aplikácii.

Čo vás zaujíma?

 1. Ak sa obrázok alebo objekt nachádza na kresliacom plátne, vyberte ho. Ak sa obrázok alebo objekt na kresliacom plátne nenachádza, vyberte obrázok alebo objekt.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Umiestnenie.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

  Ak je skupina Usporiadať zbalená a položka Umiestnenie sa nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Usporiadať a potom na položku Umiestnenie.

  Kliknite na umiestnenie obtekania, ktoré chcete použiť.

  Tip : Presuňte obrázok alebo objekt, ak chcete zmeniť ich umiestnenie na strane. Obtekanie textu sa v novom umiestnení prispôsobí objektu.

 3. Ak chcete zmeniť spôsob obtekania textu okolo objektu alebo vykonať v nastaveniach obtekania ďalšie zmeny, kliknite v skupine Usporiadať na položku Obtekanie textu a potom kliknite na možnosť, ktorá sa vám zdá najvhodnejšia.

 1. Kliknite na tabuľku.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Tabuľka na položku Vlastnosti.

  Tabuľka – vlastnosti

 3. V časti Obtekanie textu kliknite na položku Dookola.

  Ak chcete nastaviť vodorovnú a zvislú pozíciu tabuľky, vzdialenosť od okolitého textu a ďalšie možnosti, v časti Obtekanie textu kliknite na položku Umiestnenie a potom vyberte požadované možnosti.

Automatické zalomenie textu pri kreslení tabuľky

 1. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Súčasne s kliknutím na položku Nakresliť tabuľku stlačte aj kláves CTRL.

 3. Nakreslite tabuľku.

  Text sa automaticky zalomí okolo tabuľky.

  Ďalšie informácie o nakreslení tabuľky nájdete v téme Vloženie alebo nakreslenie tabuľky.

Zlomy obtekania textu sa používajú na oddelenie textu nachádzajúceho sa okolo objektov na webových stránkach. Zlomy obtekania textu môžete napríklad použiť na oddelenie textu popisu od základného textu.

znak konca obtekania textu

1. Zlom textu v popise

 • Kliknite na miesto na vašej webovej stránke, kde sa má zalomený text končiť.

 • Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Zlomy a potom kliknite na položku Obtekanie textu.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

Poznámka : Zlomy obtekania textu sú formátovacie značky, ktoré v dokumente zvyčajne nie sú viditeľné. Ak chcete tieto zlomy zobraziť, zapnite formátovacie značky kliknutím na položku Zobraziť alebo skryť Obrázok tlačidla v skupine Odsek na karte Domov. Znak pre zlom obtekania textu ( znak konca obtekania textu ) označuje zlom obtekania textu.

Pozrite tiež

Otočenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Orezanie obrázka alebo tvaru s výplňou obrázka

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×