Obnovenie pripojenia externých údajov v Exceli

Excelový zošit môžete pripojiť k externému zdroju údajov, ako je databáza SQL Server, kocka OLAP alebo dokonca ďalší excelový zošit. Toto prepojenie sa môže zobraziť v zošite vo forme tabuľky, zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

Údaje zobrazené v zošite môžete aktualizovať „obnovením“ prepojenia na externý zdroj údajov. Pri obnovení údajov sa zobrazí najnovšia verzia údajov zo zdroja údajov vrátane všetkých zmien údajov.

Poznámka k zabezpečeniu: Pripojenie k externým údajom môže byť momentálne v počítači vypnuté. Ak chcete obnoviť údaje pri otvorení zošita, musíte povoliť pripojenia údajov pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo musíte zošit umiestniť do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie, odstránenie alebo úprava dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, Pridanie, odstránenie alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa Zobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti.

Pre väčšinu pripojení kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu alebo tabuľke, v ktorej sa používa pripojenie, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Aktualizovať len vybraté údaje   Stlačte kombináciu klávesov ALT + F5 alebo na karte údaje v skupine dotazy & pripojenia kliknite na šípku v časti Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

  Ukazovateľ myši na príkaz obnoviť na páse s nástrojmi

 • Aktualizácia všetkých údajov v zošite   Stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + F5 alebo na karte údaje v skupine dotazy & pripojenia kliknite na položku Obnoviť všetko.

  Ukazovateľ myši nad tlačidlom obnoviť všetko

 • Kontrola spôsobu alebo času obnovenia pripojenia   Na karte údaje kliknite na šípku v časti Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Ukazovateľ myši na príkaz Vlastnosti pripojenia na páse s nástrojmi

  V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadované možnosti na karte Používanie v časti Ovládací prvok obnovenia.

Niektoré operácie obnovenia vyžadujú ďalšie kroky, ako je to popísané v nasledujúcich častiach. Ak sa zobrazí zdroj údajov uvedený v zozname, prečítajte si príslušnú sekciu.

Externý rozsah údajov je po otvorení zošita možné automaticky obnoviť. Zošit je prípadne možné uložiť bez externých údajov, aby bol súbor menší.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte údaje v skupine dotazy & pripojenia kliknite na šípku pod položkou Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Ukazovateľ myši na príkaz Vlastnosti pripojenia na páse s nástrojmi

 3. V dialógovom okne pripojenie – vlastnosti na karte Používanie začiarknite v časti Ovládací prvok obnoveniapolíčko obnovovať údaje pri otváraní súboru .

 4. Ak chcete zošit uložiť s definíciou dotazu, ale bez externých údajov, začiarknite políčko Pred uložením zošitu odstrániť údaje z rozsahu externých údajov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte údaje v skupine dotazy & pripojenia kliknite na šípku pod položkou Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Ukazovateľ myši na príkaz Vlastnosti pripojenia na páse s nástrojmi

 3. Kliknite na kartu Použitie .

 4. Začiarknite políčko Obnovovať každých a potom zadajte počet minút medzi jednotlivými operáciami obnovy.

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu   V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí   Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu   Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Obnovenie súboru kocky v režime offline, ktorý opätovne vytvára súbor s použitím najnovších údajov z kocky servera, môže byť náročné na čas a môže vyžadovať mnoho dočasného miesta na disku. Proces spustite v čase, keď nepotrebujete okamžitý prístup k ostatným súborom v Exceli, a uistite sa, že máte k dispozícii dostatok miesta na disku na opätovné uloženie súboru.

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku pripojenú k súboru údajovej kocky offline.

 2. Na karte údaje v skupine dotazy & pripojenia kliknite na šípku pod položkou Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

  Ukazovateľ myši nad tlačidlom obnoviť všetko

 1. Kliknutím na priradenú bunku v hárku vyberte priradenie XML, ktoré chcete obnoviť.

 2. Ak je karta Vývojár nedostupná, zobrazíte ju nasledovne:

  1. Kliknite na položku Súbor, na položku Možnosti a potom na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine XML na položku Obnoviť údaje.

  Obnovenie údajov XML

Ak použijete doplnok Power Pivot na obnovenie predtým importovaných údajov, môžete zistiť, či je obnovenie úspešné, neúspešné alebo zrušené.

V Power Pivot kliknite na položku domov > získanie externých údajov > obnoviť alebo Obnoviť všetko , ak chcete znova importovať aktuálnu tabuľku alebo všetky tabuľky v údajovom modeli.

Stav obnovenia je určený pre každé pripojenie použité v dátovom modeli. K dispozícii sú tri možné výsledky.

Správy o stave obnovenia údajov v PowerPivote

Správy o úspešnom počte riadkov importovaných do každej tabuľky.

Chyba sa môže vyskytnúť, ak je databáza offline, už nemáte povolenia alebo sa tabuľka alebo stĺpec odstráni alebo premenoval v zdroji. Overenie databázy je k dispozícii, možno vytvorením nového pripojenia v inom zošite.

"Zrušené" znamená, že Excel nevydal žiadosť o obnovenie, pravdepodobne preto, že obnovenie je v pripojení vypnuté.

Tip:  Zdieľate tento zošit s inými používateľmi, ktorí môžu chcieť obnoviť údaje? Pomôžte svojim kolegom vyhnúť sa chybám pri obnovovaní údajov tým, že im pripomenie, aby vyžiadali povolenia pre zdroje údajov, ktoré údaje poskytujú.

Vlastnosti tabuľky zobrazujú dotazy používané v obnovovaní údajov

Obnovenie údajov jednoducho spustí rovnaký dotaz, ktorý bol použitý na získanie údajov na prvom mieste. Dotaz môžete zobraziť a niekedy upraviť zobrazením vlastností tabuľky v okne Power Pivot.

 1. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položky Power Pivot > Spravovať a otvorí sa okno Power Pivot.

 2. Kliknite na položku návrh > Vlastnosti tabuľky.

 3. Ak chcete zobraziť základný dotaz, prejdite na Editor dotazov.

Dotazy sa nezobrazujú pre každý typ zdroja údajov. Dotazy sa napríklad nezobrazujú pre import údajového kanála.

Vlastnosti pripojenia, ktoré rušia obnovenie údajov

V Exceli môžete nastaviť vlastnosti pripojenia, ktoré určujú frekvenciu obnovenia údajov. Ak obnovenie v konkrétnom pripojení nie je povolené, po spustení obnovenia všetkých alebo pokuse o obnovenie konkrétnej tabuľky, ktorá používa pripojenie, sa zobrazí oznámenie o zrušení.

 1. Ak chcete zobraziť vlastnosti pripojenia, v Exceli kliknite na položku údaje > dotazy & pripojenia , čím zobrazíte zoznam všetkých pripojení použitých v zošite.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Ak je v časti použitiev časti Kontrola obnoveniazačiarknuté políčko obnoviť toto pripojenie pri obnovení všetkých, pri pokuse o obnovenie všetkých v okne Power Pivot sa zobrazí zrušenie.

Obnovenie údajov na SharePoint serveri 2013

Na serveri SharePoint Server 2013 môžete naplánovať automatické obnovenie údajov na serveri, no v prostredí SharePointu treba mať nainštalovaný a nakonfigurovaný Power Pivot pre SharePoint 2013. Ak chcete zistiť, či môžete naplánovať obnovenie údajov, obráťte sa na svojho správcu SharePointu.

Keď sa údaje, ktoré používate na mapách, zmenia, v aplikácii 3D mapy ich môžete manuálne obnoviť. Zmeny sa následne prejavia na mape. Postup je nasledovný:

 • V aplikácii 3D mapy kliknite na položky Domov > Obnoviť údaje.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Pridanie údajov do funkcie Power Map

Pridanie nových údajov do 3D máp funkcie Power Map:

 1. V 3D mapách prejdite na mapu, ku ktorej chcete pridať údaje.

 2. Nechajte okno 3D máp otvorené, kliknite na Excel a vyberte údaje hárka, ktoré chcete pridať.

 3. Na páse s nástrojmi v Exceli kliknite na položky Vložiť > Šípka mapy > Pridať vybraté údaje do funkcie Power Map.

Blok textu

Vaše 3D mapy sa automaticky aktualizujú tak, že sa zobrazia ďalšie údaje.

Údaje v zošite programu Microsoft Office Excel, ktorý sa zobrazil v službách Excel Services, môžu pochádzať z dvoch rôznych umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite alebo môžu byť uložené v externom zdroji údajov, napríklad v databáze alebo v kocke online analytického spracovania (OLAP).

Ak údaje pochádzajú z externého zdroja údajov, autor alebo správca zošita definoval informácie o pripojení, často v súbore údajového pripojenia balíka Office (. odc), v ktorom sa popisuje, ako vyhľadať, prihlásiť sa, vytvoriť dotaz a získať prístup k externému zdroju údajov.

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov v službách Excel Services, môžete vykonať operáciu obnovenia na načítanie aktualizovaných údajov. Vždy, keď obnovíte údaje, zobrazí sa Najnovšia verzia údajov vrátane všetkých zmien vykonaných v údajoch od posledného obnovenia.

Ďalšie informácie o obnovovaní údajov

Na nasledujúcom obrázku je vysvetlené základné procesy, čo sa stane po obnovení údajov pripojených k externému zdroju údajov.

Základný proces obnovenia externých údajov

 1. Operácia obnovenia dostane aktuálne údaje.

 2. Pripojenie, ktoré je často uložené v súbore pripojenia, definuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na prístup k údajom a načítanie údajov z externého zdroja údajov.

 3. K dispozícii je široká škála zdrojov údajov, ku ktorým môžete získať prístup, ako sú napríklad OLAP, SQL Server, poskytovatelia OLEDB a ovládače ODBC.

 4. Aktuálne údaje sa pridajú do aktuálneho zošita.

Ďalšie informácie o bezpečnostných problémoch

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov a pokúsite sa obnoviť údaje, je dôležité, aby ste boli informovaní o potenciálnych problémoch zabezpečenia a vedeli, čo môžete urobiť o akýchkoľvek problémoch so zabezpečením.

Súbor pripojenia údajov často obsahuje aspoň jeden dotaz, ktorý sa používa na obnovenie externých údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ, ktorý má škodlivý zámer, navrhnúť dotaz na prístup k dôverným informáciám a distribuovať ho iným používateľom alebo vykonávať iné škodlivé akcie. Preto je dôležité zabezpečiť, aby:

 • Súbor pripojenia bol napísaný spoľahlivým jednotlivcom.

 • Súbor pripojenia je zabezpečený a pochádza z dôveryhodného knižnice pripojení údajov (DCL).

Poznámka k zabezpečeniu: Prístup k externému zdroju údajov zvyčajne vyžaduje poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Uistite sa, že vám boli tieto poverenia zabezpečené bezpečným a bezpečným spôsobom a neúmyselne neodhalíte tieto poverenia ostatným.

Kontrola obnovenia údajov

Môžete ovládať spôsob obnovenia údajov z externého zdroja údajov vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • Obnoviť pri otvorení   V Microsoft Office Excel 2007 môže autor zošita vytvoriť zošit, ktorý automaticky obnoví externé údaje pri otvorení zošita začiarknutím políčka obnoviť údaje pri otváraní súboru v dialógovom okne pripojenie – vlastnosti . (Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu Používanie a potom kliknite na položku obnoviť údaje pri otváraní súboru.) V tomto prípade služby Excel Services vždy obnovia údaje pred zobrazením zošita a vytvorí novú reláciu. Ak autor zošita zruší začiarknutie políčka obnoviť údaje pri otváraní súboru , zobrazia sa údaje, ktoré sa uložia do vyrovnávacej pamäte so zošitom, čo znamená, že keď používateľ manuálne obnoví údaje, používateľ zobrazí obnovené a aktuálne údaje počas aktuálnej relácie, ale údaje sa neuložia do zošita. Ak chcete zabezpečiť, aby sa aktuálne údaje zobrazovali vždy pri zobrazení zošita v službách Excel Services, začiarknite políčko obnovovať údaje pri otváraní súboru pomocou programu Office Excel.

  Ak používate súbor pripojenia údajov balíka Office (. odc), skontrolujte, či je v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia nastavený aj políčko vždy použiť súbor pripojenia (na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku vždy použiť súbor pripojenia).

  Nastavenie dôveryhodného umiestnenia súborov, časový limit relácie a životnosť vyrovnávacej pamäte externých údajovmôže mať tiež vplyv na operácie obnovenia. Ďalšie informácie nájdete v téme správca alebo systém Pomocníka centrálnej správy služby Microsoft Office SharePoint Server.

 • Manuálne obnovenie   

  Poznámka: Môžete manuálne obnoviť iba zostavu kontingenčnej tabuľky.

  1. Vyberte bunku v zostave kontingenčnej tabuľky.

  2. Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke aktualizovať kliknite na položku Obnoviť vybraté pripojenie.

   Poznámky: 

   • Každá Interaktívna operácia, ktorá spôsobuje opätovný dotaz zdroja údajov OLAP, iniciuje manuálnu operáciu obnovenia.

   • Ak sa tento príkaz obnoviť nezobrazuje, autor webovej časti vymaže vybraté pripojenie obnoviť, obnovte vlastnosť obnoviť všetky pripojenia . Ďalšie informácie nájdete v téme vlastné vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

 • Obnoviť všetky pripojenia   Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke aktualizovať kliknite na položku obnoviť všetky pripojenia.

 • Periodické obnovenie   Pomocou Office Excel 2007 môže autor zošita určiť, aby sa údaje po otvorení zošita pri každom pripojení v zošite automaticky obnovili v zadanom intervale. Napríklad databáza zásob sa môže aktualizovať každú hodinu, a preto autor zošita definoval, že zošit bude automaticky obnovený každých 60 minút.

  Autor webovej časti môže začiarknuť alebo zrušiť vlastnosť Povoliť obnovenie periodických údajov v Exceli Web Access na povolenie alebo zakázanie tejto operácie periodickej obnovy, ak je vlastnosť definovaná autorom zošita. Po uplynutí časového intervalu sa na základe predvoleného nastavenia v dolnej časti webovej časti aplikácie Excel Web Access zobrazí nasledovné upozornenie na obnovenie:

  Obnoviť údaje pre <zoznam pripojení>? Teraz Vždy (Nepýtajte sa ma znova)

  Autor webovej časti aplikácie Excel Web Access môže tiež nastaviť vlastnosť Zobraziť výzvu na obnovenie periodických údajov na ovládanie správania správy, ktorá sa zobrazí, keď služby Excel Services vykonávajú periodické obnovenie údajov počas relácie:

  • Vždy     znamená, že sa správa zobrazí s výzvou v každom intervale.

  • Voliteľne     znamená, že používateľ si môže vybrať, či chcete pokračovať v periodickom obnovení bez zobrazenia správy.

  • Nikdy     znamená, že Excel Web Access vykoná periodické obnovenie bez zobrazenia správy alebo výzvy.

  Ďalšie informácie nájdete v téme vlastné vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

 • Zrušenie obnovenia   Keďže operácia obnovenia môže trvať dlhšie, než očakávate, môžete ju zrušiť. Keď sa vyskytne operácia obnovenia, Excel Services zobrazí hlásenie s výzvou. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť prerušíte operáciu, aby ste mohli vykonať operáciu obnovenia na pohodlnejší čas. Údaje vrátené dotazmi pred zrušením operácie obnovenia sa zobrazia.

Uložené heslá nie sú šifrované, takže sa neodporúča použiť ich. Ak zdroj údajov vyžaduje heslo na pripojenie, môžete vyžadovať, aby používatelia zadali heslo pred obnovením externého rozsahu údajov. Táto procedúra sa nevzťahuje na údaje načítané z textového súboru (*.txt) alebo webového dotazu (*.iqy).

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže získať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte údaje v skupine dotazy & pripojenia kliknite na položku Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 3. Kliknite na kartu Definícia a potom zrušte začiarknutie políčka Uložiť heslo.

Poznámka: Výzva Excelu na zadanie hesla sa zobrazí iba pri prvom obnovení rozsahu externých údajov v každej relácii tohto programu. Pri ďalšom spustení Excelu sa výzva na zadanie hesla zobrazí, ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje dotaz, a potom sa pokúsite ho obnoviť.

V prípade veľmi veľkých súborov údajov zvážte spustenie obnovenia v pozadí. Tým sa ovládanie Excelu vráti naspäť používateľovi a nebudete musieť niekoľko minút čakať na dokončenie obnovenia.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte údaje v skupine dotazy & pripojenia kliknite na položku Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Ukazovateľ myši na príkaz Vlastnosti pripojenia na páse s nástrojmi

  Poznámka: Na pozadí nie je možné spustiť dotaz OLAP.

  Poznámka: Dotaz nie je možné spustiť pre taký typ pripojenia, ktorý načítava údaje pre model údajov.

 3. Kliknite na kartu Použitie .

 4. Začiarknutím políčka Obnovovať na pozadí spustíte dotaz na pozadí. Ak znak začiarknutia políčka zrušíte, dotaz bude spustený počas čakania.

  Keď zaznamenávate makro, ktoré zahŕňa dotaz, Excel nespúšťa dotaz na pozadí. Ak chcete zmeniť zaznamenané makro tak, aby sa dotaz spúšťal na pozadí, upravte makro v programe Visual Basic Editor. Zmeňte metódu obnovovania pre objekt tabuľky dotazu z hodnoty BackgroundQuery := False na hodnotu BackgroundQuery := True.

Pre väčšinu pripojení kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu alebo tabuľke, v ktorej sa používa pripojenie, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Aktualizovať len vybraté údaje   Stlačte kombináciu klávesov ALT + F5 alebo na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na šípku pod položkou Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

  Ukazovateľ myši na príkaz obnoviť na páse s nástrojmi

 • Aktualizácia všetkých údajov v zošite   Stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + F5 alebo na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Obnoviť všetko.

  Ukazovateľ myši nad tlačidlom obnoviť všetko

 • Kontrola spôsobu alebo času obnovenia pripojenia   Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na šípku pod položkou Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Ukazovateľ myši na príkaz Vlastnosti pripojenia na páse s nástrojmi

  V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadované možnosti na karte Používanie v časti Ovládací prvok obnovenia.

Niektoré operácie obnovenia vyžadujú ďalšie kroky, ako je to popísané v nasledujúcich častiach. Ak sa zobrazí zdroj údajov uvedený v zozname, prečítajte si príslušnú sekciu.

Externý rozsah údajov je po otvorení zošita možné automaticky obnoviť. Zošit je prípadne možné uložiť bez externých údajov, aby bol súbor menší.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 1. Kliknite na kartu Použitie .

 2. V časti Riadenie obnovovania začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru.

 3. Ak chcete zošit uložiť s definíciou dotazu, ale bez externých údajov, začiarknite políčko Pred uložením zošitu odstrániť údaje z rozsahu externých údajov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 3. Kliknite na kartu Použitie .

 4. Začiarknite políčko Obnovovať každých a potom zadajte počet minút medzi jednotlivými operáciami obnovy.

Uložené heslá nie sú šifrované, takže sa neodporúča použiť ich. Ak zdroj údajov vyžaduje heslo na pripojenie, môžete vyžadovať, aby používatelia zadali heslo pred obnovením externého rozsahu údajov. Táto procedúra sa nevzťahuje na údaje načítané z textového súboru (*.txt) alebo webového dotazu (*.iqy).

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže získať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 3. Kliknite na kartu Definícia a potom zrušte začiarknutie políčka Uložiť heslo.

Poznámka: Výzva Excelu na zadanie hesla sa zobrazí iba pri prvom obnovení rozsahu externých údajov v každej relácii tohto programu. Pri ďalšom spustení Excelu sa výzva na zadanie hesla zobrazí, ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje dotaz, a potom sa pokúsite ho obnoviť.

V prípade veľmi veľkých súborov údajov zvážte spustenie obnovenia v pozadí. Tým sa ovládanie Excelu vráti naspäť používateľovi a nebudete musieť niekoľko minút čakať na dokončenie obnovenia.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

  Poznámka: Na pozadí nie je možné spustiť dotaz OLAP.

  Poznámka: Dotaz nie je možné spustiť pre taký typ pripojenia, ktorý načítava údaje pre model údajov.

 3. Kliknite na kartu Použitie .

 4. Začiarknutím políčka Obnovovať na pozadí spustíte dotaz na pozadí. Ak znak začiarknutia políčka zrušíte, dotaz bude spustený počas čakania.

  Keď zaznamenávate makro, ktoré zahŕňa dotaz, Excel nespúšťa dotaz na pozadí. Ak chcete zmeniť zaznamenané makro tak, aby sa dotaz spúšťal na pozadí, upravte makro v programe Visual Basic Editor. Zmeňte metódu obnovovania pre objekt tabuľky dotazu z hodnoty BackgroundQuery := False na hodnotu BackgroundQuery := True.

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Ak ste použili možnosť získať & transformácie na vytvorenie dotazu na textový súbor, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Ak ste importovali textový súbor, kroky, ktoré je potrebné obnoviť, sú nasledovné:

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu alebo v tabuľke, ktorá obsahuje prepojenie importovaný textový súbor.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko.

  Ukazovateľ myši na príkaz obnoviť na páse s nástrojmi

  Ak chcete aktualizovať iba vybraté údaje, kliknite na položku Obnoviť.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku v rozsahu alebo v tabuľke a potom kliknúť na tlačidlo Obnoviť.

 3. V dialógovom okne Importovať textový súbor prejdite na textový súbor a potom kliknite na tlačidlo Importovať .

Obnovenie súboru kocky v režime offline, ktorý opätovne vytvára súbor s použitím najnovších údajov z kocky servera, môže byť náročné na čas a môže vyžadovať mnoho dočasného miesta na disku. Proces spustite v čase, keď nepotrebujete okamžitý prístup k ostatným súborom v Exceli, a uistite sa, že máte k dispozícii dostatok miesta na disku na opätovné uloženie súboru.

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku pripojenú k súboru údajovej kocky offline.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Obnoviť.

  Ukazovateľ myši na príkaz obnoviť na páse s nástrojmi

 1. Kliknutím na priradenú bunku v hárku vyberte priradenie XML, ktoré chcete obnoviť.

 2. Ak je karta Vývojár nedostupná, zobrazíte ju nasledovne:

  1. Kliknite na položku Súbor, na položku Možnosti a potom na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine XML na položku Obnoviť údaje.

  Obnovenie údajov XML

 • Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Obnoviť všetko.

Ak máte viacero pripojení a chcete aktualizovať len niektoré z nich, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu údajov, kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

Ukazovateľ myši na príkaz obnoviť na páse s nástrojmi

Kontrola spôsobu alebo času obnovenia pripojenia

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje pripojené údaje.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 3. Na karte Používanie Nastavte všetky možnosti, ktoré chcete zmeniť.

  Pri veľmi veľkých množinách údajov zvážte kontrolu možnosti Povoliť obnovenie na pozadí . Po začatí obnovenia sa vám vráti ovládací prvok Excelu, namiesto toho, aby ste počkali na dokončenie obnovenia.

Zrušenie alebo kontrola stavu obnovenia

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Ak použijete doplnok Power Pivot na obnovenie predtým importovaných údajov, môžete zistiť, či je obnovenie úspešné, neúspešné alebo zrušené.

V Power Pivot kliknite na položku domov > získanie externých údajov > obnoviť alebo Obnoviť všetko , ak chcete znova importovať aktuálnu tabuľku alebo všetky tabuľky v údajovom modeli.

Stav obnovenia je určený pre každé pripojenie použité v dátovom modeli. K dispozícii sú tri možné výsledky.

Správy o stave obnovenia údajov v PowerPivote

Správy o úspešnom počte riadkov importovaných do každej tabuľky.

Chyba sa môže vyskytnúť, ak je databáza offline, už nemáte povolenia alebo sa tabuľka alebo stĺpec odstráni alebo premenoval v zdroji. Overenie databázy je k dispozícii, možno vytvorením nového pripojenia v inom zošite.

"Zrušené" znamená, že Excel nevydal žiadosť o obnovenie, pravdepodobne preto, že obnovenie je v pripojení vypnuté.

Tip:  Zdieľate tento zošit s inými používateľmi, ktorí môžu chcieť obnoviť údaje? Pomôžte svojim kolegom vyhnúť sa chybám pri obnovovaní údajov tým, že im pripomenie, aby vyžiadali povolenia pre zdroje údajov, ktoré údaje poskytujú.

Vlastnosti tabuľky zobrazujú dotazy používané v obnovovaní údajov

Obnovenie údajov jednoducho spustí rovnaký dotaz, ktorý bol použitý na získanie údajov na prvom mieste. Dotaz môžete zobraziť a niekedy upraviť zobrazením vlastností tabuľky v okne Power Pivot.

 1. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položky Power Pivot > Spravovať a otvorí sa okno Power Pivot.

 2. Kliknite na položku návrh > Vlastnosti tabuľky.

 3. Ak chcete zobraziť základný dotaz, prejdite na Editor dotazov.

Dotazy sa nezobrazujú pre každý typ zdroja údajov. Dotazy sa napríklad nezobrazujú pre import údajového kanála.

Vlastnosti pripojenia, ktoré rušia obnovenie údajov

V Exceli môžete nastaviť vlastnosti pripojenia, ktoré určujú frekvenciu obnovenia údajov. Ak obnovenie v konkrétnom pripojení nie je povolené, po spustení obnovenia všetkých alebo pokuse o obnovenie konkrétnej tabuľky, ktorá používa pripojenie, sa zobrazí oznámenie o zrušení.

 1. Ak chcete zobraziť vlastnosti pripojenia, v Exceli kliknite na položku údaje > pripojenia , čím zobrazíte zoznam všetkých pripojení použitých v zošite.

 2. Vyberte pripojenie a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Ak je v časti použitiev časti Kontrola obnoveniazačiarknuté políčko obnoviť toto pripojenie pri obnovení všetkých, pri pokuse o obnovenie všetkých v okne Power Pivot sa zobrazí zrušenie.

Obnovenie údajov na SharePoint serveri 2013

Na serveri SharePoint Server 2013 môžete naplánovať automatické obnovenie údajov na serveri, no v prostredí SharePointu treba mať nainštalovaný a nakonfigurovaný Power Pivot pre SharePoint 2013. Ak chcete zistiť, či môžete naplánovať obnovenie údajov, obráťte sa na svojho správcu SharePointu.

Poznámka: Editor Power Query je súčasťou funkcie získať & transformáciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Pomocou editora Power Query môžete obnoviť dotaz na importovanie najnovších údajov do tabuľky bez toho, aby ste museli znova vytvoriť dotaz.

Obnovenie dotazu:

 1. Kliknite na položku získať & transformáciu > Zobraziť dotazy.

 2. Na table dotazy v zošite vyberte dotaz, ktorý chcete obnoviť.

 3. Na páse s nástrojmi editora Power Query kliknite na položku domov > dotaz > obnoviť ukážku.

Kliknite na položku Úlohy

Keď sa údaje, ktoré používate na mapách, zmenia, v aplikácii 3D mapy ich môžete manuálne obnoviť. Zmeny sa následne prejavia na mape. Postup je nasledovný:

 • V aplikácii 3D mapy kliknite na položky Domov > Obnoviť údaje.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Pridanie údajov do funkcie Power Map

Pridanie nových údajov do 3D máp funkcie Power Map:

 1. V 3D mapách prejdite na mapu, ku ktorej chcete pridať údaje.

 2. Nechajte okno 3D máp otvorené, kliknite na Excel a vyberte údaje hárka, ktoré chcete pridať.

 3. Na páse s nástrojmi v Exceli kliknite na položky Vložiť > Šípka mapy > Pridať vybraté údaje do funkcie Power Map.

Blok textu

Vaše 3D mapy sa automaticky aktualizujú tak, že sa zobrazia ďalšie údaje.

Údaje v zošite programu Microsoft Office Excel, ktorý sa zobrazil v službách Excel Services, môžu pochádzať z dvoch rôznych umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite alebo môžu byť uložené v externom zdroji údajov, napríklad v databáze alebo v kocke online analytického spracovania (OLAP).

Ak údaje pochádzajú z externého zdroja údajov, autor alebo správca zošita definoval informácie o pripojení, často v súbore údajového pripojenia balíka Office (. odc), v ktorom sa popisuje, ako vyhľadať, prihlásiť sa, vytvoriť dotaz a získať prístup k externému zdroju údajov.

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov, môžete vykonať operáciu obnovenia na načítanie aktualizovaných údajov. Vždy, keď obnovíte údaje, zobrazí sa Najnovšia verzia údajov vrátane všetkých zmien vykonaných v údajoch od posledného obnovenia.

Ďalšie informácie o obnovovaní údajov

Na nasledujúcom obrázku je vysvetlené základné procesy, čo sa stane po obnovení údajov pripojených k externému zdroju údajov.

Základný proces obnovenia externých údajov

 1. Operácia obnovenia dostane aktuálne údaje.

 2. Pripojenie, ktoré je často uložené v súbore pripojenia, definuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na prístup k údajom a načítanie údajov z externého zdroja údajov.

 3. K dispozícii je široká škála zdrojov údajov, ku ktorým môžete získať prístup, ako sú napríklad OLAP, SQL Server, poskytovatelia OLEDB a ovládače ODBC.

 4. Aktuálne údaje sa pridajú do aktuálneho zošita.

Ďalšie informácie o bezpečnostných problémoch

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov a pokúsite sa obnoviť údaje, je dôležité, aby ste boli informovaní o potenciálnych problémoch zabezpečenia a vedeli, čo môžete urobiť o akýchkoľvek problémoch so zabezpečením.

Súbor pripojenia údajov často obsahuje aspoň jeden dotaz, ktorý sa používa na obnovenie externých údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ, ktorý má škodlivý zámer, navrhnúť dotaz na prístup k dôverným informáciám a distribuovať ho iným používateľom alebo vykonávať iné škodlivé akcie. Preto je dôležité zabezpečiť, aby:

 • Súbor pripojenia bol napísaný spoľahlivým jednotlivcom.

 • Súbor pripojenia je zabezpečený a pochádza z dôveryhodného knižnice pripojení údajov (DCL).

Ďalšie informácie o tom, ako môže správca vytvárať súbory pripojenia, vytvoriť dôveryhodné umiestnenia a zabezpečené súbory pripojenia, nájdete v téme Pomocník pre Microsoft Office Excel 2007 a Office SharePoint Server Central Administration.

Poznámka k zabezpečeniu: Prístup k externému zdroju údajov zvyčajne vyžaduje poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Uistite sa, že vám boli tieto poverenia zabezpečené bezpečným a bezpečným spôsobom a neúmyselne neodhalíte tieto poverenia ostatným.

Kontrola obnovenia údajov

Môžete ovládať spôsob obnovenia údajov z externého zdroja údajov vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • Obnoviť pri otvorení   V Microsoft Office Excel 2007 môže autor zošita vytvoriť zošit, ktorý automaticky obnoví externé údaje pri otvorení zošita začiarknutím políčka obnoviť údaje pri otváraní súboru v dialógovom okne pripojenie – vlastnosti . (Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu Používanie a potom kliknite na položku obnoviť údaje pri otváraní súboru.) V tomto prípade služby Excel Services vždy obnovia údaje pred zobrazením zošita a vytvorí novú reláciu. Ak autor zošita zruší začiarknutie políčka obnoviť údaje pri otváraní súboru , zobrazia sa údaje, ktoré sa uložia do vyrovnávacej pamäte so zošitom, čo znamená, že keď používateľ manuálne obnoví údaje, používateľ zobrazí obnovené a aktuálne údaje počas aktuálnej relácie, ale údaje sa neuložia do zošita. Ak chcete zabezpečiť, aby sa aktuálne údaje zobrazovali vždy pri zobrazení zošita v službách Excel Services, začiarknite políčko obnovovať údaje pri otváraní súboru pomocou programu Office Excel.

  Ak používate súbor pripojenia údajov balíka Office (. odc), skontrolujte, či je v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia nastavený aj políčko vždy použiť súbor pripojenia (na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku vždy použiť súbor pripojenia).

  Nastavenie dôveryhodného umiestnenia súborov, časový limit relácie a životnosť vyrovnávacej pamäte externých údajovmôže mať tiež vplyv na operácie obnovenia. Ďalšie informácie nájdete v téme správca alebo systém Pomocníka centrálnej správy služby Microsoft Office SharePoint Server.

 • Manuálne obnovenie   

  Poznámka: Môžete manuálne obnoviť iba zostavu kontingenčnej tabuľky.

  1. Vyberte bunku v zostave kontingenčnej tabuľky.

  2. Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke aktualizovať kliknite na položku Obnoviť vybraté pripojenie.

   Poznámky: 

   • Každá Interaktívna operácia, ktorá spôsobuje opätovný dotaz zdroja údajov OLAP, iniciuje manuálnu operáciu obnovenia.

   • Ak sa tento príkaz obnoviť nezobrazuje, autor webovej časti vymaže vybraté pripojenie obnoviť, obnovte vlastnosť obnoviť všetky pripojenia . Ďalšie informácie nájdete v téme vlastné vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

 • Obnoviť všetky pripojenia   Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke aktualizovať kliknite na položku obnoviť všetky pripojenia.

 • Periodické obnovenie   Pomocou Office Excel 2007 môže autor zošita určiť, aby sa údaje po otvorení zošita pri každom pripojení v zošite automaticky obnovili v zadanom intervale. Napríklad databáza zásob sa môže aktualizovať každú hodinu, a preto autor zošita definoval, že zošit bude automaticky obnovený každých 60 minút.

  Autor webovej časti môže začiarknuť alebo zrušiť vlastnosť Povoliť obnovenie periodických údajov v Exceli Web Access na povolenie alebo zakázanie tejto operácie periodickej obnovy, ak je vlastnosť definovaná autorom zošita. Po uplynutí časového intervalu sa na základe predvoleného nastavenia v dolnej časti webovej časti aplikácie Excel Web Access zobrazí nasledovné upozornenie na obnovenie:

  Obnoviť údaje pre <zoznam pripojení>? Teraz Vždy (Nepýtajte sa ma znova)

  Autor webovej časti aplikácie Excel Web Access môže tiež nastaviť vlastnosť Zobraziť výzvu na obnovenie periodických údajov na ovládanie správania správy, ktorá sa zobrazí, keď služby Excel Services vykonávajú periodické obnovenie údajov počas relácie:

  • Vždy     znamená, že sa správa zobrazí s výzvou v každom intervale.

  • Voliteľne     znamená, že používateľ si môže vybrať, či chcete pokračovať v periodickom obnovení bez zobrazenia správy.

  • Nikdy     znamená, že Excel Web Access vykoná periodické obnovenie bez zobrazenia správy alebo výzvy.

  Ďalšie informácie nájdete v téme vlastné vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

 • Zrušenie obnovenia   Keďže operácia obnovenia môže trvať dlhšie, než očakávate, môžete ju zrušiť. Keď sa vyskytne operácia obnovenia, Excel Services zobrazí hlásenie s výzvou. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť prerušíte operáciu, aby ste mohli vykonať operáciu obnovenia na pohodlnejší čas. Údaje vrátené dotazmi pred zrušením operácie obnovenia sa zobrazia.

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu alebo v tabuľke, ktorá obsahuje prepojenie na externé údaje.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Obnoviť všetko.

  Obnovenie pripojenia údajov

  Ak chcete aktualizovať iba vybraté údaje, kliknite na položku Obnoviť.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku v rozsahu alebo v tabuľke a potom kliknúť na tlačidlo Obnoviť.

  Poznámka: Ak máte otvorených viacero zošitov, treba túto operáciu zopakovať v každom zošite.

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu alebo v tabuľke, ktorá obsahuje prepojenie importovaný textový súbor.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko.

  Obnovenie pripojenia údajov

  Ak chcete aktualizovať iba vybraté údaje, kliknite na položku Obnoviť.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku v rozsahu alebo v tabuľke a potom kliknúť na tlačidlo Obnoviť.

 3. V dialógovom okne Importovať textový súbor prejdite na textový súbor a potom kliknite na tlačidlo Importovať .

Obnovenie súboru kocky v režime offline, ktorý opätovne vytvára súbor s použitím najnovších údajov z kocky servera, môže byť náročné na čas a môže vyžadovať mnoho dočasného miesta na disku. Proces spustite v čase, keď nepotrebujete okamžitý prístup k ostatným súborom v Exceli, a uistite sa, že máte k dispozícii dostatok miesta na disku na opätovné uloženie súboru.

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku pripojenú k súboru údajovej kocky offline.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Obnoviť.

  Obnovenie pripojenia údajov

 1. Kliknutím na priradenú bunku v hárku vyberte priradenie XML, ktoré chcete obnoviť.

 2. Ak je karta Vývojár nedostupná, zobrazíte ju nasledovne:

  1. Kliknite na položku Súbor, na položku Možnosti a potom na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine XML na položku Obnoviť údaje.

  Obnovenie údajov XML

 • Na karte údaje kliknite na položku Obnoviť všetko.

Ak máte viacero pripojení a chcete aktualizovať len niektoré z nich, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu údajov, kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

Obnovenie pripojenia údajov

Kontrola spôsobu alebo času obnovenia pripojenia

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje pripojené údaje.

 2. Na karte údaje kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 3. Na karte Používanie Nastavte všetky možnosti, ktoré chcete zmeniť.

  Pri veľmi veľkých množinách údajov zvážte kontrolu možnosti Povoliť obnovenie na pozadí . Týmto sa vrátite do programu Excel namiesto toho, aby ste počkali na dokončenie obnovenia.

Zrušenie alebo kontrola stavu obnovenia

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Ak použijete doplnok Power Pivot na obnovenie predtým importovaných údajov, môžete zistiť, či je obnovenie úspešné, neúspešné alebo zrušené.

V Power Pivot kliknite na položku domov > získanie externých údajov > obnoviť alebo Obnoviť všetko , ak chcete znova importovať aktuálnu tabuľku alebo všetky tabuľky v údajovom modeli.

Stav obnovenia je určený pre každé pripojenie použité v dátovom modeli. K dispozícii sú tri možné výsledky.

Správy o stave obnovenia údajov v PowerPivote

Správy o úspešnom počte riadkov importovaných do každej tabuľky.

Chyba sa môže vyskytnúť, ak je databáza offline, už nemáte povolenia alebo sa tabuľka alebo stĺpec odstráni alebo premenoval v zdroji. Overenie databázy je k dispozícii, možno vytvorením nového pripojenia v inom zošite.

"Zrušené" znamená, že Excel nevydal žiadosť o obnovenie, pravdepodobne preto, že obnovenie je v pripojení vypnuté.

Tip:  Zdieľate tento zošit s inými používateľmi, ktorí môžu chcieť obnoviť údaje? Pomôžte svojim kolegom vyhnúť sa chybám pri obnovovaní údajov tým, že im pripomenie, aby vyžiadali povolenia pre zdroje údajov, ktoré údaje poskytujú.

Vlastnosti tabuľky zobrazujú dotazy používané v obnovovaní údajov

Obnovenie údajov jednoducho spustí rovnaký dotaz, ktorý bol použitý na získanie údajov na prvom mieste. Dotaz môžete zobraziť a niekedy upraviť zobrazením vlastností tabuľky v okne Power Pivot.

 1. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položky Power Pivot > Spravovať a otvorí sa okno Power Pivot.

 2. Kliknite na položku návrh > Vlastnosti tabuľky.

 3. Ak chcete zobraziť základný dotaz, prejdite na Editor dotazov.

Dotazy sa nezobrazujú pre každý typ zdroja údajov. Dotazy sa napríklad nezobrazujú pre import údajového kanála.

Vlastnosti pripojenia, ktoré rušia obnovenie údajov

V Exceli môžete nastaviť vlastnosti pripojenia, ktoré určujú frekvenciu obnovenia údajov. Ak obnovenie v konkrétnom pripojení nie je povolené, po spustení obnovenia všetkých alebo pokuse o obnovenie konkrétnej tabuľky, ktorá používa pripojenie, sa zobrazí oznámenie o zrušení.

 1. Ak chcete zobraziť vlastnosti pripojenia, v Exceli kliknite na položku údaje > pripojenia , čím zobrazíte zoznam všetkých pripojení použitých v zošite.

 2. Vyberte pripojenie a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Ak je v časti použitiev časti Kontrola obnoveniazačiarknuté políčko obnoviť toto pripojenie pri obnovení všetkých, pri pokuse o obnovenie všetkých v okne Power Pivot sa zobrazí zrušenie.

Obnovenie údajov na SharePoint serveri 2013

Na serveri SharePoint Server 2013 môžete naplánovať automatické obnovenie údajov na serveri, no v prostredí SharePointu treba mať nainštalovaný a nakonfigurovaný Power Pivot pre SharePoint 2013. Ak chcete zistiť, či môžete naplánovať obnovenie údajov, obráťte sa na svojho správcu SharePointu.

Pomocou doplnku Power Query môžete obnoviť dotaz na importovanie najnovších údajov do tabuľky bez toho, aby ste museli znova vytvoriť dotaz.

Dôležité: 

 • Excel 2010   Power Query nie je súčasťou Excelu 2010, ale môžete si stiahnuť, nainštalovať a aktivovať doplnok Power Query.

 • Ak chcete aktivovať doplnok Power Query , kliknite na položku možnostisúboru > > Doplnky. V časti Spravovať v dolnej časti vyberte možnosť Doplnky architektúry com z rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Spustiť. Kliknite na začiarkavacie políčko Power Query a potom na tlačidlo OK. Pás s nástrojmi Power Query by sa mal zobraziť automaticky, ale ak nie, ukončite a znova spustite Excel.

Obnovenie dotazu:

 1. Na páse s nástrojmi editora dotazov kliknite na položku obnoviť ukážku.

Kliknite na položku Úlohy

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Ak je zošit programu Excel pripojený k tabuľke alebo dotazu v databáze programu Access, môžete skontrolovať, či zobrazuje najaktuálnejšie informácie. Ak chcete vykonať tento postup, použite príkaz obnoviť (na karte údaje ).

 1. V hárku kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje údaje programu Access.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

Obnovenie pripojenia údajov

Riadenie spôsobu a frekvencie obnovenia pripojenia:

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje údaje o Accesse.

 2. V skupine pripojenia kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

V prípade veľmi veľkých súborov údajov zvážte spustenie obnovenia v pozadí. Tým sa ovládanie Excelu vráti naspäť používateľovi a nebudete musieť niekoľko minút čakať na dokončenie obnovenia.

Vlastnosti pripojenia

 1. Na karte Používanie Nastavte všetky možnosti, ktoré chcete zmeniť.

Kontrola stavu alebo zrušenia obnovenia

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Ak je zošit programu Excel pripojený k tabuľke alebo dotazu v databáze servera SQL Server, môžete skontrolovať, či zobrazuje najaktuálnejšie informácie. Ak chcete vykonať tento postup, použite príkaz obnoviť (na karte údaje ).

 1. V hárku kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje údaje SQL servera.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

Obnovenie pripojenia údajov

Riadenie spôsobu a frekvencie obnovenia pripojenia:

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje údaje SQL servera.

 2. V skupine pripojenia kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

V prípade veľmi veľkých súborov údajov zvážte spustenie obnovenia v pozadí. Tým sa ovládanie Excelu vráti naspäť používateľovi a nebudete musieť niekoľko minút čakať na dokončenie obnovenia.

Vlastnosti pripojenia

 1. Na karte Používanie Nastavte všetky možnosti, ktoré chcete zmeniť, napríklad povolenie obnovenia na pozadí.

Zrušenie alebo kontrola stavu obnovenia

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Ak je zošit programu Excel pripojený k tabuľke alebo dotazu v zdroji údajov OLE DB, môžete uistiť, že zobrazuje najaktuálnejšie informácie. Ak chcete vykonať tento postup, použite príkaz obnoviť (na karte údaje ).

 1. V hárku kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje údaje OLE DB.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku obnoviť.

Obnovenie pripojenia údajov

Riadenie spôsobu a frekvencie obnovenia pripojenia:

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje údaje OLE DB.

 2. V skupine pripojenia kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetkoa potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

V prípade veľmi veľkých súborov údajov zvážte spustenie obnovenia v pozadí. Tým sa ovládanie Excelu vráti naspäť používateľovi a nebudete musieť niekoľko minút čakať na dokončenie obnovenia.

Vlastnosti pripojenia

 1. Na karte Používanie Nastavte všetky možnosti, ktoré chcete zmeniť.

Kontrola alebo zrušenie obnovenia

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať alebo zrušiť obnovenie, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Keď sa údaje, ktoré používate na mapách, zmenia, v aplikácii 3D mapy ich môžete manuálne obnoviť. Zmeny sa následne prejavia na mape. Postup je nasledovný:

 • V aplikácii 3D mapy kliknite na položky Domov > Obnoviť údaje.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Pridanie údajov do funkcie Power Map

Pridanie nových údajov do 3D máp funkcie Power Map:

 1. V 3D mapách prejdite na mapu, ku ktorej chcete pridať údaje.

 2. Nechajte okno 3D máp otvorené, kliknite na Excel a vyberte údaje hárka, ktoré chcete pridať.

 3. Na páse s nástrojmi v Exceli kliknite na položky Vložiť > Šípka mapy > Pridať vybraté údaje do funkcie Power Map.

Blok textu

Vaše 3D mapy sa automaticky aktualizujú tak, že sa zobrazia ďalšie údaje.

Údaje v zošite programu Microsoft Office Excel, ktorý sa zobrazil v službách Excel Services, môžu pochádzať z dvoch rôznych umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite alebo môžu byť uložené v externom zdroji údajov, napríklad v databáze alebo v kocke online analytického spracovania (OLAP).

Ak údaje pochádzajú z externého zdroja údajov, autor alebo správca zošita definoval informácie o pripojení, často v súbore údajového pripojenia balíka Office (. odc), v ktorom sa popisuje, ako vyhľadať, prihlásiť sa, vytvoriť dotaz a získať prístup k externému zdroju údajov.

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov, môžete vykonať operáciu obnovenia na načítanie aktualizovaných údajov. Vždy, keď obnovíte údaje, zobrazí sa Najnovšia verzia údajov vrátane všetkých zmien vykonaných v údajoch od posledného obnovenia.

Ďalšie informácie o obnovovaní údajov

Na nasledujúcom obrázku je vysvetlené základné procesy, čo sa stane po obnovení údajov pripojených k externému zdroju údajov.

Základný proces obnovenia externých údajov

 1. Operácia obnovenia dostane aktuálne údaje.

 2. Pripojenie, ktoré je často uložené v súbore pripojenia, definuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na prístup k údajom a načítanie údajov z externého zdroja údajov.

 3. K dispozícii je široká škála zdrojov údajov, ku ktorým môžete získať prístup, ako sú napríklad OLAP, SQL Server, poskytovatelia OLEDB a ovládače ODBC.

 4. Aktuálne údaje sa pridajú do aktuálneho zošita.

Ďalšie informácie o bezpečnostných problémoch

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov a pokúsite sa obnoviť údaje, je dôležité, aby ste boli informovaní o potenciálnych problémoch zabezpečenia a vedeli, čo môžete urobiť o akýchkoľvek problémoch so zabezpečením.

Súbor pripojenia údajov často obsahuje aspoň jeden dotaz, ktorý sa používa na obnovenie externých údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ, ktorý má škodlivý zámer, navrhnúť dotaz na prístup k dôverným informáciám a distribuovať ho iným používateľom alebo vykonávať iné škodlivé akcie. Preto je dôležité zabezpečiť, aby:

 • Súbor pripojenia bol napísaný spoľahlivým jednotlivcom.

 • Súbor pripojenia je zabezpečený a pochádza z dôveryhodného knižnice pripojení údajov (DCL).

Ďalšie informácie o tom, ako môže správca vytvárať súbory pripojenia, vytvoriť dôveryhodné umiestnenia a zabezpečené súbory pripojenia, nájdete v téme Pomocník pre Microsoft Office Excel 2007 a Office SharePoint Server Central Administration.

Poznámka k zabezpečeniu: Prístup k externému zdroju údajov zvyčajne vyžaduje poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Uistite sa, že vám boli tieto poverenia zabezpečené bezpečným a bezpečným spôsobom a neúmyselne neodhalíte tieto poverenia ostatným.

Kontrola obnovenia údajov

Môžete ovládať spôsob obnovenia údajov z externého zdroja údajov vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • Obnoviť pri otvorení   V Microsoft Office Excel 2007 môže autor zošita vytvoriť zošit, ktorý automaticky obnoví externé údaje pri otvorení zošita začiarknutím políčka obnoviť údaje pri otváraní súboru v dialógovom okne pripojenie – vlastnosti . (Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu Používanie a potom kliknite na položku obnoviť údaje pri otváraní súboru.) V tomto prípade služby Excel Services vždy obnovia údaje pred zobrazením zošita a vytvorí novú reláciu. Ak autor zošita zruší začiarknutie políčka obnoviť údaje pri otváraní súboru , zobrazia sa údaje, ktoré sa uložia do vyrovnávacej pamäte so zošitom, čo znamená, že keď používateľ manuálne obnoví údaje, používateľ zobrazí obnovené a aktuálne údaje počas aktuálnej relácie, ale údaje sa neuložia do zošita. Ak chcete zabezpečiť, aby sa aktuálne údaje zobrazovali vždy pri zobrazení zošita v službách Excel Services, začiarknite políčko obnovovať údaje pri otváraní súboru pomocou programu Office Excel.

  Ak používate súbor pripojenia údajov balíka Office (. odc), skontrolujte, či je v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia nastavený aj políčko vždy použiť súbor pripojenia (na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku pripojenia, vyberte pripojenie, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku vždy použiť súbor pripojenia).

  Nastavenie dôveryhodného umiestnenia súborov, časový limit relácie a životnosť vyrovnávacej pamäte externých údajovmôže mať tiež vplyv na operácie obnovenia. Ďalšie informácie nájdete v téme správca alebo systém Pomocníka centrálnej správy služby Microsoft Office SharePoint Server.

 • Manuálne obnovenie   

  Poznámka: Môžete manuálne obnoviť iba zostavu kontingenčnej tabuľky.

  1. Vyberte bunku v zostave kontingenčnej tabuľky.

  2. Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke aktualizovať kliknite na položku Obnoviť vybraté pripojenie.

   Poznámky: 

   • Každá Interaktívna operácia, ktorá spôsobuje opätovný dotaz zdroja údajov OLAP, iniciuje manuálnu operáciu obnovenia.

   • Ak sa tento príkaz obnoviť nezobrazuje, autor webovej časti vymaže vybraté pripojenie obnoviť, obnovte vlastnosť obnoviť všetky pripojenia . Ďalšie informácie nájdete v téme vlastné vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

 • Obnoviť všetky pripojenia   Na paneli s nástrojmi aplikácie Excel Web Access v ponuke aktualizovať kliknite na položku obnoviť všetky pripojenia.

 • Periodické obnovenie   Pomocou Office Excel 2007 môže autor zošita určiť, aby sa údaje po otvorení zošita pri každom pripojení v zošite automaticky obnovili v zadanom intervale. Napríklad databáza zásob sa môže aktualizovať každú hodinu, a preto autor zošita definoval, že zošit bude automaticky obnovený každých 60 minút.

  Autor webovej časti môže začiarknuť alebo zrušiť vlastnosť Povoliť obnovenie periodických údajov v Exceli Web Access na povolenie alebo zakázanie tejto operácie periodickej obnovy, ak je vlastnosť definovaná autorom zošita. Po uplynutí časového intervalu sa na základe predvoleného nastavenia v dolnej časti webovej časti aplikácie Excel Web Access zobrazí nasledovné upozornenie na obnovenie:

  Obnoviť údaje pre <zoznam pripojení>? Teraz Vždy (Nepýtajte sa ma znova)

  Autor webovej časti aplikácie Excel Web Access môže tiež nastaviť vlastnosť Zobraziť výzvu na obnovenie periodických údajov na ovládanie správania správy, ktorá sa zobrazí, keď služby Excel Services vykonávajú periodické obnovenie údajov počas relácie:

  • Vždy     znamená, že sa správa zobrazí s výzvou v každom intervale.

  • Voliteľne     znamená, že používateľ si môže vybrať, či chcete pokračovať v periodickom obnovení bez zobrazenia správy.

  • Nikdy     znamená, že Excel Web Access vykoná periodické obnovenie bez zobrazenia správy alebo výzvy.

  Ďalšie informácie nájdete v téme vlastné vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

 • Zrušenie obnovenia   Keďže operácia obnovenia môže trvať dlhšie, než očakávate, môžete ju zrušiť. Keď sa vyskytne operácia obnovenia, Excel Services zobrazí hlásenie s výzvou. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť prerušíte operáciu, aby ste mohli vykonať operáciu obnovenia na pohodlnejší čas. Údaje vrátené dotazmi pred zrušením operácie obnovenia sa zobrazia.

Externý rozsah údajov je po otvorení zošita možné automaticky obnoviť. Zošit je prípadne možné uložiť bez externých údajov, aby bol súbor menší.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 1. Kliknite na kartu Použitie .

 2. V časti Riadenie obnovovania začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru.

 3. Ak chcete zošit uložiť s definíciou dotazu, ale bez externých údajov, začiarknite políčko Pred uložením zošitu odstrániť údaje z rozsahu externých údajov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 3. Kliknite na kartu Použitie .

 4. Začiarknite políčko Obnovovať každých a potom zadajte počet minút medzi jednotlivými operáciami obnovy.

Uložené heslá nie sú šifrované, takže sa neodporúča použiť ich. Ak zdroj údajov vyžaduje heslo na pripojenie, môžete vyžadovať, aby používatelia zadali heslo pred obnovením externého rozsahu údajov. Táto procedúra sa nevzťahuje na údaje načítané z textového súboru (*.txt) alebo webového dotazu (*.iqy).

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže získať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

 3. Kliknite na kartu Definícia a potom zrušte začiarknutie políčka Uložiť heslo.

Poznámka: Výzva Excelu na zadanie hesla sa zobrazí iba pri prvom obnovení rozsahu externých údajov v každej relácii tohto programu. Pri ďalšom spustení Excelu sa výzva na zadanie hesla zobrazí, ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje dotaz, a potom sa pokúsite ho obnoviť.

V prípade veľmi veľkých súborov údajov zvážte spustenie obnovenia v pozadí. Tým sa ovládanie Excelu vráti naspäť používateľovi a nebudete musieť niekoľko minút čakať na dokončenie obnovenia.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Obnoviť všetko a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Vlastnosti pripojenia

  Poznámka: Na pozadí nie je možné spustiť dotaz OLAP.

  Poznámka: Dotaz nie je možné spustiť pre taký typ pripojenia, ktorý načítava údaje pre model údajov.

 3. Kliknite na kartu Použitie .

 4. Začiarknutím políčka Obnovovať na pozadí spustíte dotaz na pozadí. Ak znak začiarknutia políčka zrušíte, dotaz bude spustený počas čakania.

  Keď zaznamenávate makro, ktoré zahŕňa dotaz, Excel nespúšťa dotaz na pozadí. Ak chcete zmeniť zaznamenané makro tak, aby sa dotaz spúšťal na pozadí, upravte makro v programe Visual Basic Editor. Zmeňte metódu obnovovania pre objekt tabuľky dotazu z hodnoty BackgroundQuery := False na hodnotu BackgroundQuery := True.

Ak je zošit pripojený k veľkému zdroju údajov, obnovenie môže oproti očakávaniam trvať dlhšie. Ak chcete skontrolovať obnovenie alebo ho zrušiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kontrola stavu dotazu    V stavovom riadku Excelu sa zobrazí správa, ktorá indikuje, že dotaz je spustený. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na správu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený v pozadí, v stavovom riadku dvakrát kliknite na správu o stave, čím sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov, a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť obnovovanie.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť spustený dotaz, keď je obnovovanie v pozadí vypnuté, stlačte kláves Esc.

Súvisiaci obsah

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×