Obnovenie plánov v Projecte Online pre väčšie organizácie

V auguste 2016 sme oznámili niektoré zmeny v plánoch Projectu Online, ktoré budete mať k dispozícii, v dôsledku ukončenia platnosti niektorých plánov na konci roku 2016 a sprístupnenia nových. Mnohí z vás teraz pravdepodobne potrebujú obnoviť ukončené plány Projectu Online a presunúť používateľov do nových plánov, ktoré sú k dispozícii.

Vo väčšine organizácií vám proces obnovenia licencie na Project Online pomôže pri zakúpení a opätovnom priradení licencií používateľom. Ak ale potrebujete obnoviť 3000 alebo viac licencií na Project Online, používateľské licencie je potrebné opätovne priradiť pomocou krokov uvedených v tomto článku. Sú to tieto kroky:

  1. Krok 1: Určenie aktuálnych licencií a používateľov

  2. Krok 2: Určenie nových jednotiek SKU Projectu Online potrebných pre používateľov

  3. Krok 3: Zakúpenie potrebných jednotiek SKU Projectu Online

  4. Krok 4: Priradenie nových licencií používateľom

  5. Krok 5: Overenie premiestnenia používateľov do nových jednotiek SKU

Budete potrebovať Windows PowerShell

Pri postupoch uvedených v tomto článku budete musieť spustiť skripty, ktoré vyžadujú pripojenie na Office 365 z prostredia Windows PowerShell. Toto budete musieť nainštalovať:

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie k službám Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Po dokončení inštalácie otvorte modul Windows Azure Active Directory pre Windows PowerShell na pracovnej ploche a po zobrazení výzvy zadajte nasledovné:

Connect-MsolService

Toto vám umožní zadať poverenia potrebné na pripojenie k službám Office 365.

Krok 1: Určenie aktuálnych licencií a používateľov

Ako prvý krok potrebujete zistiť, ktoré licencie na Project Online máte a ktorým používateľom sú priradené. Podľa toho môžete zistiť, ktoré nové licencie na Project Online budú potrebovať.

Odporúčame použiť skript spravovania licencií na Office 365, ktorý si môžete stiahnuť z galérie kódov Microsoft Code Gallery. Tento skript vám umožní vytvoriť súhrnnú zostavu priradených jednotiek SKU a povolených plánov, ktorú možno vytlačiť ako súbor .CSV. Možno ju použiť aj na nahradenie jednotiek SKU priradených používateľom, ako je uvedené ďalej v tomto článku.

V skripte spustite príkaz Get-Help a získajte ďalšie informácie o využití a konkrétne príklady.

Po stiahnutí súboru Manage-MSOLLicense.ps1, ktorý obsahuje tento skript, otvorte modul Azure Active Directory pre Windows PowerShell, prihláste sa a spustite skript zadaním nasledujúceho príkazu:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Týmto sa odsúhlasí vyhlásenie, vytvorí sa súbor denníka s názvom MyReport.log, ktorý sa uloží do aktuálneho umiestnenia, a vytvorí sa súbor CSV zostavy licencie, ktorý sa uloží do predvoleného umiestnenia.

Výstup zo spustenia skriptu Manage-MSOLLicense.

Keď otvoríte súbor denníka, bude obsahovať výstup zobrazený v module pri spustení skriptu.

Keď otvoríte súbor CSV zostavy licencie v Exceli, zobrazí sa zoznam používateľov a jednotiek SKU, ktoré sú k nim priradené:

Zostava o licencii

Pozrite sa napríklad na obrázok vyššie. Každý uvedený používateľ tu má priradenú jednotku SKU Projectu Online Premium, ako aj služieb Office 365 Enterprise E5. MOD385910 je identifikácia organizácie.

Pomocou filtrov stĺpcov v Exceli môžete jednoducho zoskupiť používateľov, ktorí majú priradené špecifické licencie. Môžete napríklad zistiť, ktorí používatelia používajú jednotky SKU Projectu Lite, Projectu Online a Projectu Online with Project Pro for Office 365.

Reťazce jednotiek SKU Projectu Online

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možné reťazce jednotiek SKU Projectu Online, ktoré sa zobrazia vo výsledkoch skriptu. Pomocou nasledujúcej tabuľky môžete určiť, ktoré jednotky SKU Projectu Online sa zakladajú na týchto reťazcoch jednotiek SKU.

Vyradené reťazce jednotiek SKU

Názov jednotky SKU

PROJECTONLINE_PLAN_1

Project Online (plán 1)

PROJECTONLINE_PLAN_1_STUDENT

Project Online Student (plán 1) (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTONLINE_PLAN_1_FACULTY

Project Online Faculty (plán 1) (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTONLINE_PLAN_2

Project Online (plán 2)

PROJECTONLINE_PLAN_2_STUDENT

Project Online Student (plán 2) (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTONLINE_PLAN_2_FACULTY

Project Online Faculty (plán 2) (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTCLIENT

Project Pro for Office 365

PROJECTCLIENT_FACULTY

Project Pro for Office 365 (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Pro for Office 365 (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECT_ESSENTIALS

Project Lite

Budete tiež musieť zistiť, čo znamenajú nové reťazce jednotiek SKU Projectu Online, keď ich chcete priradiť používateľom, k čomu sa dostaneme ďalej v tomto článku.

Nové reťazce jednotiek SKU

Názov jednotky SKU

PROJECTPREMIUM

Project Online Premium

PROJECTPROFESSIONAL

Project Online Professional

PROJECTESSENTIALS

 Project Online Essentials

PROJECTPREMIUM_STUDENT

Project Online Premium Student (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT

Project Online Professional Student (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTESSENTIALS_STUDENT

Project Online Essentials Student (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTPREMIUM_FACULTY

Project Online Premium Faculty (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY

Project Online Professional Faculty (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTESSENTIALS_FACULTY

Project Online Essentials Faculty (pre vzdelávacie inštitúcie)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Online Desktop Client Student (pre vzdelávacie inštitúcie)

Krok 2: Určenie nových jednotiek SKU Projectu Online potrebných pre používateľov

Keď už teda viete, ktoré jednotky SKU sú priradené konkrétnym používateľom, je potrebné určiť, ktoré nové plány Projectu Online sa im majú obnoviť. Najskôr musíte zistiť, aké nové plány Projectu Online máte k dispozícii a na čo slúžia. Z nasledujúcich zdrojov informácií sa dozviete viac o najvhodnejšom výbere jednotiek SKU Projectu Online pre používateľov:

Zdroj informácií

Popis

Dôležité informácie pre zákazníkov služby Project Online o zmene plánov

V tomto článku získate prehľad o vyradených a nových plánoch Projectu Online a o tom, na ktoré z nich pravdepodobne prejdete, ak chcete získať rovnakú funkčnosť ako predtým.

Popisy služby Project Online

V tomto článku získate podrobný prehľad o tom, aké funkcie a možnosti jednotlivé nové plány Projectu Online poskytujú.

Project Online – plány a ceny

Na tejto lokalite môžete zobraziť ceny a porovnať cloudové riešenia Projectu na vysokej úrovni.

Ak chcete používateľom poskytnúť podobné funkcie, aké mali vo vyradenej jednotke SKU Projectu Online, v tejto tabuľke nájdete niekoľko všeobecných pokynov, ale podrobnejšie informácie získate z vyššie uvedených zdrojov informácií:

Ak ste predtým používali tento plán

Pravdepodobne budete potrebovať tento plán

Project Lite

Project Essentials

Project for Office 365

Project Online Professional

Project Online

Project Online Premium

Project Online with Project Pro for Office 365

Project Online Premium alebo Project Online Professional

Krok 3: Zakúpenie potrebných jednotiek SKU Projectu Online

Už teda viete, čo potrebujete, a môžete zakúpiť požadovaný počet licencií pre všetky nové jednotky SKU Projectu Online. Môžete to urobiť pomocou centra spravovania služieb Office 365 na stránke fakturácie. Budete chcieť zakúpiť licencie a priradiť ich používateľom.

Krok 4: Priradenie nových licencií používateľom

Po zakúpení potrebných jednotiek SKU Projectu Online ich teraz potrebujete priradiť používateľom. Tu môžete použiť skript Manage-MSOLLicense, ktorý ste spustili už skôr, budú sa však vyžadovať ďalšie parametre.

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU orgID:NewSKU -ExistingSKU orgID:ExistingSKU

orgID

NewSKU

ExistingSKU

Názov vašej domény v Office 365.

Jednotka SKU, ktorú priraďujete používateľovi.

Jednotka SKU, ktorú nahrádzate.

Príklad 1

Ako veľmi jednoduchý príklad použijeme spoločnosť Contoso, ktorá chce priradiť nové jednotky SKU Projectu Online Essentials všetkým používateľom, ktorí majú momentálne jednotky SKU Projectu Lite. Skript spustíme týmto spôsobom:

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTESSENTIALS -ExistingSKU CONTOSO:PROJECT_ESSENTIALS

Po vyplnení premennej $users používateľmi služieb Office 365 vo vašom nájomníkovi skript najskôr odsúhlasí vyhlásenie, nastaví umiestnenie súboru denníka a potom nastaví nové jednotky SKU na Project Online Essentials (PROJECTESSENTIALS) všetkým používateľom so starými jednotkami SKU Projectu Lite(PROJECT_ESSENTIALS).

Príklad 2

V ďalšom príklade chceme v spoločnosti Contoso aktualizovať všetkých používateľov v rámci oddelenia ľudských zdrojov so starými licenciami na Project Online (plán 2) a priradiť im nové licencie na Project Online Premium. Niektorí používatelia na oddelení ľudských zdrojov však už majú priradené licencie Project Online Premium a u tých nechceme vykonať žiadne zmeny. Spustíte nasledujúci skript:

C:\PS>$users=Get-MSOLUser | where {($_.Department -like “*HR”) -and ($_.Licenses.accountskuid -notlike “*PROJECTPREMIUM”)}
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTPREMIUM -ExistingSKU CONTOSO:PROJECTONLINE_PLAN_2

Tento príkaz prečíta všetkých používateľov z oddelenia ľudských zdrojov, ktorí ešte nemajú jednotku SKU Projectu Online Premium (PROJECTPREMIUM). Skript potom odsúhlasí vyhlásenie, nastaví umiestnenie súboru denníka a potom nastaví nové jednotky SKU na Project Online Premium všetkým používateľom so starými jednotkami SKU Projectu Online (plán 2).

Poznámka: Ako sme už spomenuli, po spustení príkazu Get-Help si môžete pozrieť podrobné informácie o použití a ďalšie príklady. Získate tiež informácie o ďalších použitiach skriptu, ktoré pre tento článok nie sú potrebné.

Krok 5: Overenie premiestnenia používateľov do nových jednotiek SKU

Po dokončení priraďovania jednotiek SKU Projectu Online používateľom treba overiť, že používatelia už nemajú priradené žiadne staré SKU Projectu Online. Môžete to urobiť tak, že jednoducho znova spustíte skript a vytvoríte novú zostavu licencií:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Po jeho spustení novo vygenerovanú zostavu licencií otvoríte v Exceli a vyhľadáte všetky výskyty starých jednotiek SKU Projectu Online.

Ak máte nejaké nepriradené staré jednotky SKU Projectu Online, overte, či ste ich zrušili v centre spravovania služieb Office 365 na stránke fakturácie. Vyradené jednotky SKU jednoducho nájdete tak, že v súbore vyhľadáte výskyty vyradených reťazcov jednotiek SKU Projectu Online.

Ak máte problémy s presunom na nové jednotky SKU Projectu Online, môžete sa obrátiť na podporu pre Office 365 a získať pomoc.

Súvisiace témy

Brian Smith – Blog podpory Projectu: Ako spracovať zmeny jednotiek SKU Projectu Online

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×