Obmedzenie prístupu k dokumentom pomocou správy prístupových práv k informáciám vo Worde

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) pomáha zabraňovať tlači, preposlaniu alebo kopírovaniu citlivých informácií neoprávnenými osobami. Povolenia sú uložené v dokumente, v ktorom sú overené serverom správy prístupových práv k informáciám.

Pomocou správy prístupových práv k informáciám v Office môžete spravovať súbory XML Paper Specification (. xps) a tieto typy súborov Wordu:

 • Documents    . doc

 • Documents    . docx

 • Dokument s povolenými makrami    . docm

 • Šablóna    . dot

 • Šablóny   Šablóna. dotx

 • Šablóna s povolenými makrami    . dotm

Konfigurácia počítača na používanie správy prístupových práv k informáciám

Ak chcete používať správu prístupových práv k informáciám v balíku Office, vyžaduje sa minimálne klient Správy prístupových práv v systéme Windows (Windows Rights Management Services (RMS)) s balíkom Service Pack 1 (SP1). Správca RMS môže nakonfigurovať podnikové politiky správy prístupových práv k informáciám, ktoré definujú, kto má prístup k informáciám a aká úroveň úprav je povolená pre e-mailovú správu. Podnikový správca môže napríklad definovať šablónu prístupových práv s názvom Dôverné údaje spoločnosti, ktorá určuje, že e-mailovú správu s touto politikou môžu otvoriť iba používatelia v rámci domény spoločnosti.

Stiahnutie povolení

Pri prvom pokuse o otvorenie dokumentu s obmedzeným povolením sa musíte pripojiť k licenčnému serveru na overenie poverení a stiahnutie licencie na používanie. Licencia definuje úroveň prístupu, ktorý máte k súboru. Tento proces sa vyžaduje pre každý súbor s obmedzenými povoleniami. Inými slovami, obsah s obmedzenými povoleniami nie je možné otvoriť bez licencie na používanie. Stiahnutie povolení vyžaduje, aby Office odoslal vaše poverenia (ktoré obsahujú vašu e-mailovú adresu) a informácie o vašich povoleniach licenčnému serveru. Informácie, ktoré sa nachádzajú v dokumente, sa neodosielajú na licenčný server.

Obmedzenie povolenia na obsah v súboroch

Správa prístupových práv k informáciám vám umožňuje použiť obmedzenia na základe jednotlivých používateľov, jednotlivých súborov alebo jednotlivých skupín (povolenia na základe skupiny vyžadujú adresárovú službu Active Directory pre rozšírenie skupiny). Ak napríklad vytvoríte dokument Ranjit, môže mu udeliť povolenie na čítanie, ale nezmení ho. Ranjit vám potom môže udeliť súhlas na úpravu dokumentu. Ranjit môže tiež rozhodnúť o tom, že na prístup k dokumentu sa bude vzťahovať 5-dňová lehota. 

Povolenie

 1. Dokument uložte.

 2. Vyberte kartu súbor .

 3. Vyberte položku informácie, vyberte položku zabezpečiť dokument, ukážte na položku obmedziť povolenie podľa jednotlivých osôba potom vyberte položku obmedzený prístup.

 4. V dialógovom okne povolenia začiarknite políčko obmedziť povolenie pre tento dokumenta potom priraďte úrovne prístupu, ktoré chcete pre jednotlivých používateľov.

  • Ak správca nastavil vlastné politiky povolení, ktoré jednotlivci nemôžu zmeniť, možnosti na výber môžu byť obmedzené.

   Úrovne povolení

  • Čítať     Používatelia s povolením na čítanie môžu čítať dokument, ale nemajú povolenie na úpravu, tlač alebo kopírovanie.

  • Zmena     Používatelia s povolením na zmeny môžu čítať, upravovať a ukladať zmeny v dokumente, ale nemajú povolenie na jeho tlač.

  • Úplný prístup     Používatelia s povolením na úplný prístup majú úplné povolenia na vytváranie a dokážu urobiť čokoľvek s dokumentom, ktorý môže urobiť autor, ako napríklad nastaviť dátumy uplynutia platnosti pre obsah, zabrániť tlači a udeľovať povolenia používateľom. Po uplynutí platnosti povolenia pre dokument pre oprávnených používateľov môže dokument otvoriť iba autor alebo používatelia s povolením na úplný prístup k dokumentu. Autori majú vždy úplný prístup.

 5. Ak chcete niekomu udeliť povolenie na úplný prístup, v dialógovom okne povolenia vyberte položku Ďalšie možnostia potom v stĺpci úroveň prístupu vyberte šípku a potom v zozname úroveň prístupu vyberte položku úplný prístup .

  Dialógové okno Povolenie

 6. Po priradení úrovní povolení vyberte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa panel hlásení, ktorý označuje, že dokument je spravovaný právami. Ak musíte v dokumente vykonať zmeny povolení na prístup, vyberte položku zmeniť povolenie.

  panel hlásení vo Worde

  Ak sa dokument s obmedzeným povolením prepošle neoprávnenému používateľovi, zobrazí sa hlásenie s e-mailovou adresou autora alebo adresou webovej lokality, aby sa jednotlivec mohol vyžiadať povolenie pre dokument.

  Dialógové okno zobrazujúce informáciu, že dokument s obmedzeným povolením bol preposlaný neoprávnenému používateľovi

  Ak sa autor rozhodne nezahrnúť e-mailovú adresu, neoprávneným používateľom sa zobrazí chybové hlásenie.

Nastavenie dátumu uplynutia platnosti pre súbor
 1. Otvorte súbor.

 2. Prejdite na súbor.

 3. Na karte informácie kliknite na položku zabezpečiť dokument, ukážte na položku obmedziť povolenie podľa jednotlivých osôba potom vyberte položku obmedzený prístup.

 4. V dialógovom okne povolenia začiarknite políčko obmedziť povolenie pre tento dokument a potom vyberte položku Ďalšie možnosti.

 5. V časti ďalšie povolenia pre používateľovzačiarknite políčko Platnosť tohto dokumentu sa skončí a zadajte dátum.

 6. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK .

Použitie rôznych používateľských kont vo Windowse na správu prístupových práv k súborom.

 1. Otvorte dokument, hárok alebo prezentáciu.

 2. Vyberte kartu súbor .

 3. Na karte informácie kliknite na položku zabezpečiť dokument, ukážte na položku obmedziť povolenie podľa jednotlivých osôba potom vyberte položku Spravovať poverenia.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • V dialógovom okne Výber používateľa vyberte e-mailovú adresu konta, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • V dialógovom okne Výber používateľa vyberte položku Pridať, zadajte svoje poverenia pre nové konto a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK .

   Dialógové okno Výber používateľa

Zobrazenie obsahu s obmedzeným povolením

Ak chcete zobraziť obsah spravovaný právami, s ktorými máte povolenia s použitím Office, stačí dokument otvoriť.

Ak chcete zobraziť povolenia, ktoré máte, buď vyberte položku Zobraziť povolenie na paneli hlásení alebo vyberte položku Tento dokument obsahuje politiku povolení Tlačidlo zobrazujúce to, že tento dokument obsahuje politiku povolení .

Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office for Mac 2011 a Office pre Mac 2016 poskytuje tri úrovne povolení.

 • Čítať    Čítanie

 • Zmeniť    Čítať, upravovať, kopírovať, ukladať zmeny

 • Úplný prístup   Čítať, upravovať, kopírovať, ukladať zmeny, tlačiť, nastavovať dátum uplynutia platnosti obsahu, udeľovať povolenia používateľom, pristupovať k obsahu pomocou kódu programu

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Manuálne nastavenie úrovne povolení

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte položku obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Ak pristupujete k licenčnému serveru prvýkrát, zadajte svoje meno používateľa a heslo pre licenčný server a potom začiarknite políčko Uložiť heslo do kľúčenky v systéme Mac OS.

  Poznámka: Ak nevyberiete položku Uložiť heslo v kľúčenke Mac OS, možno budete musieť zadať svoje meno používateľa a heslo viackrát.

 3. Do polí Čítať, Zmeniť alebo Úplný prístup zadajte e-mailovú adresu alebo meno osoby alebo skupinu osôb, ktorým chcete priradiť úroveň prístupu.

 4. Ak chcete v adresári vyhľadať e-mailovú adresu alebo názov, vyberte položku Tlačidlo Kontakty .

 5. Ak chcete priradiť úroveň prístupu všetkým osobám v adresári, vyberte položku Pridať všetkých Pridať všetkých .

 6. Po priradení úrovní povolení vyberte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa panel hlásení so správou, že dokument má pre používateľov pridelené prístupové práva.

Použitie šablóny na obmedzenie povolení

Správca môže nakonfigurovať podnikové politiky IRM, ktoré definujú, kto má prístup k informáciám o úrovni povolení pre používateľov. Tieto aspekty správy prístupových práv sú definované pomocou serverových šablón technológie Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Podnikový správca môže napríklad definovať šablónu prístupových práv s názvom Dôverné údaje spoločnosti, ktorá určuje, že dokumenty s touto politikou môžu otvoriť iba používatelia v rámci domény spoločnosti.

 • Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte požadovanú šablónu práv.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

Zmena alebo odstránenie úrovne povolení, ktoré ste nastavili

Ak ste použili na obmedzenie povolení šablónu, nemôžete zmeniť alebo odstrániť úrovne povolení. Tieto kroky sú vhodné, iba ak ste nastavili úrovne povolení manuálne.

 1. Na paneli hlásení vyberte položku zmeniť povolenia.

 2. Do polí Čítať, Zmeniť a Úplný prístup zadajte novú e-mailovú adresu alebo meno osoby alebo skupinu osôb, ktorým chcete priradiť úroveň prístupu.

 3. Ak chcete odstrániť osobu alebo skupinu ľudí z úrovne prístupu, vyberte e-mailovú adresu a potom stlačte kláves DELETE.

 4. Ak chcete z úrovne povolení odstrániť všetkých , vyberte položku Pridať všetkých Pridať všetkých .

Nastavenie dátumu uplynutia platnosti pre súbor s obmedzením

Autori môžu pomocou dialógového okna Nastavenie povolení nastaviť dátumy uplynutia platnosti pre obsah.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte položku obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Vyberte položku Ďalšie možnostia potom vyberte položku Platnosť tohto dokumentu sa skončía zadajte Dátum.

  Po uplynutí platnosti povolení pre dokument pre oprávnených používateľov môže dokument otvoriť iba autor alebo osoby s úplným prístupom.

Povolenie tlačiť obsah pre používateľov s povoleniami Zmeniť alebo Čítať

Podľa predvoleného nastavenia používatelia s povoleniami Zmeniť a Čítať nemôžu tlačiť.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte položku obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Vyberte položku Ďalšie možnostia potom vyberte položku Povoliť ľuďom s povolením zmeniť alebo čítať povolenie na tlač obsahu.

Povolenie kopírovať obsah používateľom s povolením Čítať

Podľa predvoleného nastavenia používatelia s povolením Čítať nemôžu obsah kopírovať.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte položku obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Vyberte položku Ďalšie možnostia potom vyberte položku Povoliť ľuďom s povolením na čítanie kopírovanie obsahu.

Povolenie spúšťania skriptov v súbore s obmedzením

Autori môžu zmenou nastavení povoliť v otvorenom dokumente spúšťanie makier jazyka Visual Basic a sprístupniť informácie v dokumente s obmedzeným prístupom pre AppleScript.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte položku obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Vyberte položku Ďalšie možnostia potom vyberte položku získať prístup k obsahu pomocou programovania.

Vyžadovanie pripojenia na overenie povolenia

Používatelia sa predvolene musia overiť pripojením k serveru AD RMS pri prvom otvorení dokumentu s obmedzeným prístupom. Môžete to však zmeniť a požadovať overenie pri každom otvorení dokumentu s obmedzeniami.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte položku obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Vyberte položku Ďalšie možnostia potom vyberte položku vyžadovať pripojenie na overenie povolení .

Odstránenie obmedzení

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranana položku povoleniaa potom vyberte možnosť bez obmedzení.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. V dialógovom okne vyberte položku odstrániť obmedzenia.

Súvisiace témy

Obmedzenie povolenia na obsah v súbore

Pridanie poverení na otvorenie súborov alebo
formátov súborov spravovaných s právami, ktoré fungujú so správou prístupových práv k informáciám

Vo verziách balíka Office pre iOS, sa otvoria prijaté súbory chránené správou prístupových práv k informáciám, ak ste prihlásení s kontom, ktoré má povolenia pre daný súbor. Pri otváraní súboru chráneného správou prístupových práv k informáciám (IRM) sa v hornej časti obrazovky zobrazí informačný panel, ktorý vám umožní zobraziť povolenia priradené k tomuto súboru.

Ak ste predplatiteľom služieb Office 365 so službou Azure Rights Management a vaše IT oddelenie určilo niektoré šablóny technológie IRM, ktoré môžete použiť, môžete ich priradiť k súborom balíka Office v systéme iOS.

Ak chcete zabezpečiť súbor, ťuknite na tlačidlo Upraviť Ikona Upraviť v aplikácii prejdite na kartu Revízia a potom ťuknite na tlačidlo obmedziť povolenia . Zobrazí sa zoznam dostupných politík správy prístupových práv k informáciám. Vyberte požadovanú možnosť a ťuknite na položku Hotovo , ak chcete použiť.

Poznámka: Ak vo vašej aplikácii nie je povolené tlačidlo Obmedziť povolenia, otvorením akéhokoľvek už existujúceho dokumentu chráneného technológiou IRM sa zapne.

V Office verziách systému Android sa všetky prijaté súbory chránené správou prístupových práv k informáciám otvoria, ak ste prihlásení pomocou konta, ktoré má povolenia na súbor. Pri otváraní súboru chráneného správou prístupových práv k informáciám sa v hornej časti obrazovky zobrazí informačný panel, ktorý vám umožní zobraziť povolenia priradené k tomuto súboru.

Pri otváraní súboru chráneného správou prístupových práv k informáciám v balíku Office pre Android si môžete pozrieť povolenia, ktoré vám boli priradené.

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) pomáha s týmito úlohami:

 • bráni oprávneným príjemcom obmedzeného obsahu v jeho presmerovaní, kopírovaní, zmene, tlači, faxovaní alebo prilepení na neoprávnené použitie,

 • obmedzuje obsah pri jeho odoslaní kdekoľvek,

 • zabezpečuje uplynutie platnosti súboru, aby po stanovenom čase nebolo možné zobrazovať obsah v dokumentoch,

 • zabezpečuje uplatňovanie podnikovej politiky, ktorá riadi používanie a šírenie obsahu v rámci spoločnosti.

Technológia IRM pri obmedzenom obsahu nedokáže zabrániť:

 • vymazaniu, odcudzeniu, zachyteniu ani prenášaniu škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, nástroje na zaznamenávanie stlačení klávesov a niektoré typy spyware,

 • strate ani poškodeniu z dôvodu činnosti počítačových vírusov,

 • ručnému kopírovaniu ani prepísaniu zo zobrazenia na obrazovke príjemcu,

 • zhotoveniu digitálnej fotografie (pri zobrazení na obrazovke) príjemcom,

 • skopírovaniu pomocou programov iných výrobcov na zaznamenanie obsahu zobrazeného na obrazovke.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×