Nemôžem uložiť replikovanú databázu vo formáte programu Access 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Príznaky

V Microsoft Office Access 2007 replikovať databázy, ktoré boli vytvorené v starších verziách programu Access (. Formát MDB) nie je možné uložiť v novom. Formát súborov ACCDB. Možnosť sa zobrazí ako sivé (nie je k dispozícii) pri pokuse o použite príkaz Uložiť databázu ako (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na šípku vedľa položky Uložiť ako ).

Príčina

Formát súborov .ACCDB nepodporuje replikáciu.

Riešenie

Použitie replikovanej databázy vo formáte súborov .MDB

Naďalej môžete používať replikovanú databázu vo formáte súborov .MDB. Replikačná funkcia je pre formát súborov .MDB stále podporovaná.

Opätovné vytvorenie databázy vo formáte súborov programu Office Access 2007

Ak myslíte, že nový formát súborov ponúka výhody, ktoré prevyšujú výhody replikácie, môžete vytvoriť novú databázu vo formáte programu Office Access 2007 a replikovanú databázu vytvoriť znovu manuálne.

Poznámka: Táto metóda bude fungovať na akejkoľvek replikovanej databáze, ale len ak pracujete s plnou replikou, ktorá bola synchronizovaná so všetkými ostatnými replikami v množine replík. Žiadne údaje a projekty, ktoré už v replike nie sú, nebudú ani v novej databáze.

Pred opätovným vytvorením databázy by ste mali zabezpečiť, aby boli všetky skryté a systémové objekty v replike viditeľné. Tak si zabezpečíte prístup k poliam špecifickým pre repliky v replikách po opätovnom vytvorení databázy.

 1. Vyberte repliku, ktorú chcete konvertovať. Ak chcete, aby sa zobrazili skryté a systémové polia, musíte danú repliku otvoriť v rovnakej verzii programu Access, v akej bola vytvorená.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti. Otvorí sa dialógové okno Možnosti.

 3. Na karte Zobrazenie v sekcii Zobraziť začiarknite políčka Skryté objekty a Systémové objekty. Kliknutím na tlačidlo OK aktivujte nové nastavenie a potom zatvorte dialógové okno Možnosti.

Opätovné manuálne vytvorenie databázy

 1. Vytvorte prázdnu databázu a otvorte ju.

  Poznámka: Program Access vytvorí novú, prázdnu tabuľku s názvom Tabuľka1. Túto tabuľku by ste mali vymazať – urobíte to jej zatvorením bez uloženia akýchkoľvek zmien. Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu jej objektu a potom v kontextovej ponuke kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 2. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Import na položku Access.

  Objaví sa dialógové okno Načítať externé údaje - databáza programu Access.

 3. Kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte replikované databázy.

 4. Kliknite na replikovanú databázu, ktorá obsahuje tie objekty databázy, ktoré chcete znovu vytvoriť v novej databáze a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. V dialógovom okne Načítať externé údaje - databáza programu Access kliknite na príkaz Importovať tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly do aktuálnej databázy a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na objekty databázy, ktoré chcete importovať do novej databázy. Ak chcete importovať všetky objekty, na každej karte kliknite na možnosť Vybrať všetko.

  Dôležité    Zatiaľ nevyberajte žiadne tabuľky. Tabuľky znovu vytvoríte neskôr.

 7. Po vybratí objektov kliknite na tlačidlo OK, aby sa importovali.

  Na poslednej stránke sprievodcu je možnosť uložiť kroky importu na neskoršie použitie. Ak ju chcete využiť, začiarknite možnosť Uložiť kroky importu, zadajte príslušné informácie a potom kliknite na položku Uložiť import.

 8. Otvorte replikovanú databázu v programe Office Access 2007. Pre každú tabuľku v replikovanej databáze vytvorte Vytvárací dotaz, ktorým sa vyberú všetky údaje zo starej tabuľky a v novej databáze sa vytvorí tabuľka s rovnakými údajmi.

  Poznámka: Ak s_GUID je hlavný kľúč a cudzích kľúčov v iných tabuľkách odkazuje, by mali obsahovať pole s_GUID v novej tabuľke. Ak pole s_GUID nepoužíva ako hlavný kľúč, nie je dôvod na zachovanie v novej tabuľke. Nekopírovať s_Lineage a s_Generation polia do novej tabuľky.

  Polia s identifikátormi s_GUID, s_Lineage a s_Generation sú predvolene skryté. Tieto polia možno zobraziť pomocou nasledovného postupu:

  1. Skontrolujte, či sú v replikovanej databáze zatvorené všetky tabuľky.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na hornú časť navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie. Otvorí sa dialógové okno Možnosti navigácie.

  3. V časti Možnosti zobrazenia vyberte možnosť Zobraziť systémové objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ako?

   1. Vytvorte dotaz vybratím tabuliek, ktoré obsahujú záznamy, ktoré chcete vložiť do novej tabuľky.

    Ako?

    1. Prejdite na kartu Vytvoriť v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

    2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na kartu, ktorá uvádza zoznam tabuliek, s ktorých údajmi chcete pracovať.

    3. Dvakrát kliknite na názov každého objektu, ktorý chcete pridať k dotazu a potom kliknite na položku Zavrieť.

    4. Do riadka Pole v mriežka návrhu pridajte polia.

    5. Výsledky dotazu sa zobrazia, keď kliknete na ponuku Zobraziť a potom kliknete na položku Údajové zobrazenie.

   2. V dotaze návrhové zobrazenie na karte Návrh v skupine Typ dotazu kliknite na príkaz Vytvoriť tabuľku. Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

   3. Do okna Názov tabuľky zadajte názov tabuľky, ktorú chcete vytvoriť alebo nahradiť.

   4. Databázu nájdete, keď kliknete na možnosť Iná databáza a potom zadáte buď cestu databázy, kam chcete vložiť novú tabuľku, alebo kliknete na tlačidlo Prehľadávať.

   5. Kliknite na tlačidlo OK.

   6. Na karte návrh v skupine výsledky kliknite na položku Spustiť. To, aby novú tabuľku.

    Poznámka: Nová tabuľka, ktorú ste vytvorili nezdedí vlastnosti polí ani nastavenie primárny kľúč z pôvodnej tabuľky.

 9. Pre každú tabuľku v novej databáze vytvorte rovnaký index a hlavný kľúč na používanie v tabuľke repliky.

  Ako?

  1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

  2. V hornej časti okna kliknite na pole, pre ktoré chcete vytvoriť index.

  3. V dolnej časti okna kliknite na okno vlastností Indexované a potom kliknite na možnosť Áno (duplicity povolené) alebo Áno (bez duplicít).

  4. Vyberte pole alebo polia, ktoré obsahujú hlavný kľúč.

  5. Na karte Návrh kliknite v skupineNástroje na položku Primárny kľúč.

 10. Pre každú tabuľku v novej databáze, vytvoriť vzťahy, ktoré existujú pre replikačný tabuľky.

  Ako?

  Ak chcete vytvoriť vzťah medzi tabuľkami, súvisiace polia nemusíte mať rovnaké názvy. Však súvisiace polia musia mať rovnaký typ údajov pokiaľ pole hlavného kľúča je pole typu Automatické číslovanie. Pole typu Automatické číslovanie s poľom typu Number môžete porovnať iba v prípade, že vlastnosť VeľkosťPoľa oboch zhodných poliach je rovnaký. Môžete napríklad zápas pole typu Automatické číslovanie a pole typu Number, ak vlastnosť VeľkosťPoľa oboch polí má Hodnotu Long Integer. Aj keď obidve súvisiace polia sú polia typu Number, musia mať rovnaké nastavenie vlastnosti VeľkosťPoľa.

  Definovanie one-to-many alebo vzťahu "one-to-one"

  1. Zatvorte všetky otvorené tabuľky. Vzťahy medzi otvorenými tabuľkami sa nedajú vytvárať ani upravovať.

  2. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Vzťahy.

  3. Ak ste v databáze žiaden vzťah nezadefinovali, automaticky sa zobrazí dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

   Ak si želáte pridať tabuľky, ku ktorým chcete vytvoriť vzťah a nie je zobrazené dialógové okno Zobrazenie tabuľky, vyvolajte ho: Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na tlačidlo Zobraziť tabuľku.

  4. Dvakrát kliknite na názvy tabuliek, ku ktorým chcete vytvoriť vzťah a potom zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak chcete vytvoriť vzťah medzi tabuľkou a tou istou tabuľkou, pridajte danú tabuľku dvakrát.

  5. Presuňte pole z jednej tabuľky, pre ktoré chcete vytvoriť vzťah do súvisiaceho poľa v druhej tabuľke.

   Ak chcete presunúť viac polí, stlačte kláves CTRL, kliknite na všetky polia a potom ich presuňte.

   Vo väčšine prípadov presuniete pole hlavného kľúča (ktoré je zobrazené tučným písmom) z jednej tabuľky do podobného poľa (často s tým istým názvom) v druhej tabuľke, ktoré sa nazýva cudzí kľúč.

  6. Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov. Skontrolujte správnosť názvov polí zobrazených v dvoch stĺpcoch. Ak treba, zmeňte ich.

   Ak je to potrebné, nastavte možnosti vzťahu.

  7. Ak chcete vytvoriť vzťah, kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  8. Kroky 4 až 7 opakujte osobitne pre každý pár tabuliek, pre ktoré chcete vytvoriť vzťah.

   Pri zatváraní okno Vzťahy sa program Microsoft Access opýta, či chcete uložiť rozloženie. Vytvorené vzťahy sa uložia do databázy bez ohľadu na to, či rozloženie uložíte alebo nie.

  Definovať vzťah many-to-many

  1. Vytvorte dve tabuľky, ktoré budú mať vzťah Many-to-many.

  2. Vytvorte tretiu tabuľku, nazývanú spojovacia tabuľka a do tejto spojovacej tabuľky pridajte nové polia s rovnakými definíciami ako napríklad polia hlavného kľúča z oboch zvyšných tabuliek. V spojovacej tabuľke majú polia hlavného kľúča funkciu cudzích kľúčov. Do spojovacej tabuľky môžete pridať iné polia rovnako, ako do každej inej tabuľky.

  3. V spojovacej tabuľke nastavte hlavný kľúč tak, aby zahrňoval polia hlavného kľúča z ostatných dvoch tabuliek. Napríklad v spojovacej tabuľke Podrobnosti objednávky bude hlavný kľúč pozostávať z poľa Identifikácia objednávky a poľa Identifikácia produktu.

   Ako?

   1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

   2. Vyberte pole alebo polia, ktoré chcete definovať ako hlavný kľúč.

    Ak chcete vybrať jedno pole, kliknite na selektor riadka želaného poľa.

    Ak chcete vybrať viaceré polia, podržte kláves CTRL a potom v každom želanom poli kliknite na výber riadkov.

   3. Na karte Návrh kliknite v skupineNástroje na položku Primárny kľúč.

    Poznámka: Ak chcete, aby bolo poradie polí v hlavnom kľúči s viacerými poľami odlišné od poradia týchto polí v tabuľke, kliknite na tlačidlo Indexy v skupine Zobraziť/Skryť a zobrazí sa okno indexov a potom znovu usporiadajte názvy polí pre index nazvaný HlavnýKľúč.

  4. Definovať vzťah „one-to-many“ medzi každej z dvoch tabuliek primárny a križovatky tabuľky.

 11. Uložte novú databázu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×