Navrhovanie šablóny formulára založenej na webovej službe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete získavať údaje, odosielať údaje alebo získavať aj odosielať údaje, môžete navrhnúť šablónu formulára, ktorá bude pracovať s webovou službou .

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov odoslania

Návrh šablóny formulára pomocou dotazu a pripojením údajov odoslania

Prehľad

Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov nazývané hlavné pripojenie údajov a voliteľne môže mať jedno alebo viac vedľajších pripojení. V závislosti od zámerov s formulárom môže pripojenie údajov zadať dotaz alebo odoslať údaje formulára do externého zdroja údajov, napríklad do databázy Microsoft SQL Server alebo do webovej služby.

Pri návrhu šablóny formulára, ktorá vychádza z webovej služby, máte na výber možností konfigurácie šablóny formulára povoliť formuláre založené na publikovanej šablóne formulára získať údaje z, odoslať údaje do, alebo odosielať a prijímať údaje z webovej služby. Ak vytvárate šablóny formulára umožniť formulárom získavať údaje z webovej služby, program Microsoft Office InfoPath vytvorí pripojenie údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov pre formulár. Na základe danej údajového pripojenia, program InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov s dotazom, údajových polí a skupín, ktoré sú založené na schéma XML webovej služby. Polia dotazov obsahujú údaje, ktoré webová služba používa Ak chcete zistiť, čo chcete odoslať do formulára. Keď formuláre založené na tejto šablóne formulára použiť hlavné pripojenie údajov, program InfoPath vytvorí dotaz pomocou údajov v poliach dotazov. Program InfoPath potom odošle dotaz cez pripojenia údajov webovej služby. Webová služba vráti výsledky dotazu naspäť do formulára cez pripojenie údajov dotazu.

Pretože štruktúra údajov polí dotazov a údajových polí sa musí zhodovať so spôsobom, akým sú údaje uložené vo webovej službe, nemôžete jestvujúce údajové polia alebo skupiny v hlavnom zdroji údajov upravovať. Môžete iba pridať polia alebo skupiny do koreňovej skupiny v hlavnom zdroji údajov. Prepojenia na ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Keď navrhujete šablónu formulára na odosielanie údajov do webovej služby, program InfoPath vytvorí pripojenia údajov odoslania v hlavnom pripojení údajov formulára. Používateľom to umožní odosielať údaje z formulárov do webovej služby. Program InfoPath pridá vo formulári príkaz Odoslať do ponuky Súbor a na paneli s nástrojmi Štandardný sprístupní tlačidlo Odoslať. Môžete prispôsobiť aj možnosti odosielania pre formuláre. Keď vytvoríte pripojenia údajov odoslania, program InfoPath určí, aké parametre sú vo webovej službe k dispozícii na prijímanie údajov. Na základe týchto informácií môžete určiť, aké polia chcete odoslať do webovej služby.

Ak ste navrhli šablónu formulára na odosielanie a prijímanie údajov pomocou webovej služby, program InfoPath vytvorí pripojenia údajov dotazu aj pripojenia údajov odoslania.

Program InfoPath používa na komunikovanie s webovými službami nasledujúce štandardy webových služieb:

 • Protokol SOAP (Simple Object Access Protocol)    Protokol SOAP je komunikačný protokol, ktorý definuje správy XML, ktoré sú používané na komunikáciu s webovými službami.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL je štandard schémy XML, ktorá sa používa na popis lokality, komunikačných protokolov a rozhraní webovej služby. Program InfoPath dokáže prijať iba webové služby používajúce štýl document/literal.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI je adresárová služba, ktorá popisuje webové služby, ktoré ponúka určitý podnik.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

V šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom nie je možné nastaviť pripojenie na odosielanie údajov, ktoré by umožnilo používateľom odoslať informácie o zmenách spolu s údajmi formulára webovej službe, ktorá akceptuje objekty Microsoft ADO.NET DataSet. Informácie o zmenách pozostávajú z úprav, ktoré používateľ vykoná v údajoch uložených v databáze. Používatelia sa k databáze pripájajú prostredníctvom webovej služby. Technológia ADO.NET využíva informácie o zmenách na určenie spôsobu aktualizácie údajov v databáze. Ak chcete zistiť, či webová služba vyžaduje na aktualizáciu databázy informácie o zmenách, obráťte sa na správcu webovej služby. V tom prípade je potrebné navrhnúť šablónu formulára tak, aby mohli byť formuláre vyplnené iba prostredníctvom programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Ak chcete navrhnúť šablónu formulára, ktorá je založená na webovej službe, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie webovej služby.

 • Potvrdenie o používaní kódovania štýlu document/literal webovou službou. Program InfoPath dokáže prijať iba webové služby používajúce štýl document/literal.

 • Názov akcie webovej služby, ktorá bude odosielať údaje alebo prijímať údaje z formulárov, ktoré sú založené na tejto šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Ak chcete navrhnúť šablónu s pripojením údajov dotazu, je potrebné vykonať nasledujúce činnosti:

 1. Vytvorenie šablóny formulára    Keď vytvárate šablónu formulára, ktorý môže prijímať údaje z webovej služby, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov s pripojením údajov dotazu medzi webovou službou a formulárom, ktorý je založený na tejto šablóne formulára. Program InfoPath vytvorí aj hlavný zdroj údajov šablóny formulára.

 2. Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov na zobrazenie výsledkov dotazu    Ak chcete povoliť používateľom zobraziť a upraviť údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, keď otvoríte formulár, môžete pridať ovládací prvok do šablóny formulára a potom ich zviazať s poľom v zdroji údajov v hlavnom.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na prepínač Šablóny formulára.

 3. V zozname Založené na kliknite na položku Webová služba.

 4. Ak navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. >Kliknite na tlačidlo OK.

 6. >V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na možnosť Prijatie údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vracia údaje do formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Ak sa v Sprievodcovi pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na nasledujúcej strane sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt každého parametra na určenie tých skupín alebo polí, ktoré sa pridajú do hlavného zdroja údajov.

  Ako?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 10. Ak webová služba akceptuje informácie o zmenách, na ďalšej strane vás sprievodca požiada o odpoveď na otázku, či chcete zahrnúť informácie o zmenách do údajov dotazu. Vo väčšine prípadov ponechajte políčko Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách začiarknuté a kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, zrušte začiarknutie políčka Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  >Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, ak vytvárate návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

  Technické podrobnosti

  Táto strana v sprievodcovi sa zobrazí iba vtedy, ak súbor WSDL (Web Services Description Language) pre webovú službu označuje, že webová služba vráti objekt Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov.

 12. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov, ak chcete zobraziť výsledky dotazu

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Ovládací prvok presuňte myšou na šablónu formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte skupinu alebo pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením na odoslanie údajov

Ak chcete navrhnúť formulár s pripojením údajov odoslania, musíte vykonať nasledovný postup:

 1. Vytvorenie šablóny formulára    Keď vytvárate šablónu formulára ktorá môže odosielať údaje do webovej služby, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov s pripojením údajov odoslania medzi webovou službou a formulárom, ktorý je založený na tejto šablóne formulára. Program InfoPath vytvorí aj hlavný zdroj údajov šablóny formulára.

 2. Pridanie ovládacieho viazané na pole, alebo nastaviť vlastnosti ovládacieho prvku na zobrazenie údajov v poli    Ak chcete povoliť používateľom upravovať údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, môžete pridať ovládacie prvky na šablónu formulára a potom viazať tieto ovládacie prvky na polia v hlavnom zdroji údajov.

 3. Konfigurácia možností odoslania    Môžete konfigurovať, ktoré údaje chcete odoslať do webovej služby, a možnosti odoslania pre formulár.

1. krok: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na prepínač Šablóny formulára.

 3. V zozname Založené na kliknite na položku Webová služba.

 4. Ak navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. >V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na možnosť Odoslanie údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane Sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, do ktorej majú používatelia odosielať údaje, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá prevezme odosielané údaje, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov.

 11. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov a ich viazať na pole

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Ovládací prvok presuňte myšou na šablónu formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte skupinu alebo pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre všetky ďalšie ovládacie prvky, ktoré chcete pridať do šablóny formulára.

3. krok: Konfigurácia možností odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. >V dialógovom okne Pripojenia údajov v hlavnom pripojení údajov kliknite na pripojenie údajov odoslania a potom kliknite na príkaz Upraviť.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov dvakrát kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu vykonajte jednu z nasledujúcich činností, ak chcete vybrať, ktoré údaje vo formulári sa majú odoslať pre každý parameter vo webovej službe.

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Parametre - možnosti kliknite na položku Pole alebo skupina.

  3. Kliknite na položku Upraviť Vzhľad tlačidla .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli Zahrnúť kliknite na položku Iba text a podradené prvky, čím odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML, vrátane vybraných prvkov, čím odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka: Toto políčko sa zvyčajne začiarkuje pri odosielaní digitálne podpísaných údajov. Vo väčšine prípadov je potrebné zrušiť jeho začiarknutie.

  Technické podrobnosti o objektoch ADO.NET množiny údajov

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak pre pripojenie údajov k webovej službe, ktorá vyžaduje množinu údajov ActiveX Data Objects (ADO), použijete akýkoľvek iný typ uzla, akcia odoslania zlyhá.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 8. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 9. Ak nechcete, aby ostatní používatelia po vyplnení formulára mohli používať príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   1. Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   2. Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   3. Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu a pripojením údajov odoslania

Ak chcete navrhnúť šablónu formulára s pripojením údajov dotazu aj s pripojením údajov odoslania, musíte vykonať nasledovné kroky:

 1. Vytvorenie šablóny formulára    Keď vytvárate šablónu formulára, ktorá môže prijímať údaje dotazu z webovej služby, aj údaje do webovej služby odosielať, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov medzi šablónou formulára a webovou službou s pripojením údajov dotazu a pripojením údajov odoslania. Program InfoPath vytvorí aj hlavný zdroj údajov šablóny formulára.

 2. Pridanie ovládacieho prvku a jeho naviazanie na pole na zobrazenie údajov v poli    Ak chcete umožniť používateľom vidieť a upravovať údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, môžete do šablóny formulára pridať ovládacie prvky a potom tieto ovládacie prvky naviazať na polia v hlavnom zdroji údajov.

 3. Konfigurácia možností odoslania    Môžete konfigurovať, ktoré údaje chcete odoslať do webovej služby, a možnosti odoslania pre formulár.

1. krok: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Návrh formulára kliknite na prepínač Šablóny formulára.

 3. V zozname Založené na kliknite na položku Webová služba.

 4. Ak navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na možnosť Prijatie a odoslanie údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby s funkciou, ktorá odosiela údaje do šablóny formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vracia údaje do formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Ak sa v Sprievodcovi pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na nasledujúcej strane Sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt každého parametra, aby sa určili tie skupiny alebo polia, ktoré sa pridajú k hlavnému zdroju údajov.

  Ako?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 10. Ak webová služba akceptuje informácie o zmenách, na ďalšej strane vás sprievodca požiada o určenie, či chcete zahrnúť informácie o zmenách do údajov dotazu. Vo väčšine prípadov ponechajte pole Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách začiarknuté a kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, kliknutím zrušte začiarknutie políčka Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, ak vytvárate návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

  Technické podrobnosti

  Táto strana sa v sprievodcovi otvorí, iba ak súbor Web Services Description Language (WSDL) pre webovú službu oznamuje, že webová služba vracia objekt ADO.NET DataSet.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, kam používatelia odošlú svoje formuláre, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá prevezme odosielané údaje, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 14. Na nasledujúcej strane sprievodcu vykonajte jednu z nasledujúcich činností, ak chcete vybrať, ktoré údaje vo formulári sa majú odoslať pre každý parameter vo webovej službe.

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Parametre - možnosti kliknite na položku Pole alebo skupina.

  3. Kliknite na položku Upraviť Vzhľad tlačidla .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli Zahrnúť kliknite na položku Iba text a podradené prvky, čím odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML, vrátane vybraných prvkov, čím odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Toto políčko sa zvyčajne začiarkuje pri odosielaní digitálne podpísaných údajov. Vo väčšine prípadov je potrebné zrušiť jeho začiarknutie.

  Technické podrobnosti o objektoch ADO.NET množiny údajov

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate akýkoľvek iný typ uzla pre pripojenie údajov k webovej službe, ktorá vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, akcia odoslania zlyhá.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov odoslania a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

2. krok: Pridanie ovládacie prvku a jeho naviazanie na pole na zobrazenie údajov v poli

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Ovládací prvok presuňte myšou na šablónu formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

3. krok: Konfigurácia možností odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 2. Ak nechcete, aby ostatní používatelia po vyplnení formulára mohli používať príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   • Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   • Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×