Navigácia na tabuliach služby PerformancePoint a prieskum údajov

Keď sa pozriete na tabuľu (dashboard) služby PerformancePoint na lokalite SharePoint, uvidíte na nej určitý počet položiek. Tabuľa (dashboard) zvyčajne obsahuje prehľad ukazovateľov výkonu a niekoľko filtrov, grafov a mriežok. Každý prehľad ukazovateľov výkonu a každá zostava je na tabuľu (dashboard) umiestnená ako webová časť. Prechádzať môžete v rámci zostavy alebo môžete vykonávať akcie na samotnej webovej časti. Tabuľa (dashboard) môže zahŕňať aj viac stránok.

V nasledujúcom príklade je na tabuli (dashboard) zobrazený filter, prepojenia na ďalšie stránky, prehľad ukazovateľov výkonu, analytický pruhový graf, zostava podrobností kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) a koláčový graf. Všetky jednotlivé prehľady ukazovateľov výkonu a zostavy sa nachádzajú v samostatnej webovej časti so samostatnou ponukou. Ovládacie prvky každej webovej časti sú na stránke tabule (dashboard) znázornené prostredníctvom rozbaľovacieho symbolu ( Rozbaľovací symbol webového ovládacieho prvku tabule ).

V niektorých prípadoch majú akcie vykonané v jednej webovej časti vplyv na výsledky, ktoré sa zobrazujú v inej webovej časti. V nasledujúcom príklade sa výsledky zobrazené v zostave Podrobnosti kľúčového ukazovateľa výkonu použijú v položke (POČÍTAČE – cieľové množstvo), ktorá je zvýraznená v prehľade ukazovateľov výkonu Čiastky predaja.

Tabuľa (dashboard) služby PerformancePoint, ktorá zobrazuje prehľad ukazovateľov výkonu a súvisiacu zostavu Podrobnosti kľúčového ukazovateľa výkonu

Prostredníctvom zostáv a prehľadov ukazovateľov výkonu umiestnených na tabuli (dashboard) môžete jednoducho zobraziť a preskúmať údaje. Vnáraním (alebo vynáraním) v prehľadoch ukazovateľov výkonu a v analytických grafoch a mriežkach zobrazíte nižšiu (alebo vyššiu) úroveň podrobností, a tak môžete meniť zobrazenie údajov v zostavách. Je to užitočné, ak chcete na tabuli (dashboard) zobraziť viac informácií. Taktiež môžete zobraziť každú zostavu v samostatnom okne a exportovať zostavy do programu PowerPoint alebo do programu Excel.

Čo chcete urobiť?

Navigácia na tabuli (dashboard)

Presúvanie po tabuli (dashboard)

Práca s prehľadmi ukazovateľov výkonu a so zostavami

Presúvanie medzi stránkami tabule (dashboard)

Riadenie zobrazenia prehľadu ukazovateľov výkonu alebo zostavy

Použitie filtrov na zobrazenie iba potrebných údajov

Použitie ponuky webových častí

Prieskum údajov na tabuli (dashboard)

Použitie kontextovej ponuky zostavy

Vrátenie zmien na grafe otvorenom v novom okne prehľadávača

Obnovenie zobrazenia zostavy

Video: Skúmanie údajov v zostavách a prehľadoch ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint

Navigácia na tabuli (dashboard)

Najvýznamnejšou silnou stránkou tabule (dashboard) služby PerformancePoint je jej interaktivita. Presúvaním po tabuli (dashboard) a prieskumom jednotlivých prehľadov ukazovateľov výkonu a zostáv získate veľmi podrobný prehľad o výkone danej organizácie.

Presúvanie po tabuli (dashboard)

Kurzorom vyberte prehľad ukazovateľov výkonu alebo zostavu, na ktorú sa chcete zamerať. Ak je stránka tabule väčšia ako okno prehľadávača, na posúvanie tabule (dashboard) nahor, nadol, doľava a doprava použite zvislý a vodorovný posúvač. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratú zostavu sa zobrazí kontextová ponuka. V nasledujúcom príklade je zobrazená kontextová ponuka pre analytický graf.

Ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši na pruhový graf služby PerformancePoint

Práca s prehľadmi ukazovateľov výkonu a so zostavami

Zostavy sú vo väčšine prípadov do určitej miery interaktívne. Ak napríklad kliknete na určitý výsek koláčového grafu, môže sa otvoriť nový koláčový graf, na ktorom sú zobrazené podrobnejšie údaje týkajúce sa len vybratého výseku. Keď kliknete na konkrétnu bunku prehľadu ukazovateľov výkonu, ktorá obsahuje súvisiacu zostavu podrobností kľúčového ukazovateľa výkonu, zostavaPodrobnosti kľúčového ukazovateľa výkonusa aktualizuje a zobrazia sa podrobnosti týkajúce sa len vybratej bunky. Podrobnosti kľúčového ukazovateľa výkonu – v zostave v nasledujúcom príklade zobrazujú výsledky pre položku POČÍTAČE, ktorá sa vybrala v súvisiacom prehľade ukazovateľov výkonu.

Prehľad ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint a súvisiaca zostava podrobností kľúčového ukazovateľa výkonu

Na začiatok stránky

Presúvanie medzi stránkami tabule (dashboard)

Ak tabuľa (dashboard) obsahuje viacero stránok, medzi jednotlivými stránkami sa môžete presúvať kliknutím na prepojenia na stránky, ktoré sa nachádzajú v hornej časti stránky tabule (dashboard). Tabuľa (dashboard) zobrazená v príklade na začiatku tohto článku má tri stránky: Čiastky predaja, Predajné marže a Najlepšie obchody a produkty. Prepojenia na tieto stránky sa nachádzajú na samom vrchu tabule (dashboard), vedľa názvu tabule (dashboard). Aktuálna stránka sa vždy zobrazuje v plnom texte, kým iné stránky sa zobrazujú ako text hypertextového prepojenia.

Na začiatok stránky

Riadenie zobrazenia prehľadu ukazovateľov výkonu alebo zostavy

Každý rozbaľovací symbol Rozbaľovací symbol webového ovládacieho prvku tabule na tabuli (dashboard) naznačuje, že je k dispozícii ponuka alebo iný ovládací prvok, napríklad filter.

Použitie filtrov na zobrazenie iba potrebných údajov

Pri prvom otvorení tabule (dashboard) obsahujúcej filtre je dané zobrazenie založené na počiatočnom výbere filtrov, prostredníctvom ovládacích prvkov filtra však možno dané zobrazenie zmeniť. V nasledujúcom príklade sú zobrazené dva filtre, prvý je filter času a druhý je filter produktov. Filter Čas môžete zmeniť kliknutím na rozbaľovací symbol Rozbaľovací symbol webového ovládacieho prvku tabule . Následne sa zobrazí zoznam všetkých možných volieb pre daný filter. Ak vyberiete iný časový úsek, všetky pripojené zostavy na tabuli (dashboard) sa aktualizujú a zobrazia informácie za vybratý rok.V nasledujúcom príklade sa zobrazuje výber Minulý rok.

Zobrazenie môžete ešte viac zúžiť prostredníctvom filtra, ktorý zobrazí informácie len o tom produkte, ktorý vás zaujíma, alebo môžete porovnať výkon konkrétneho produktu so všetkými dostupnými produktmi. V tomto príklade sú vybraté položky Všetky, ako aj Počítače aFotoaparáty a kamkordéry. Prostredníctvom tohto výberu môže používateľ porovnať výkon predaja počítačov, ako aj predaj fotoaparátov a kamkordérov v minulom roku s výkonom predaja všetkých produktov.

Dialógové okno zobrazujúce vybraté položky "Všetky," "Počítače," a "Fotoaparáty a kamkordéry"

Tip:  Ak chcete zobraziť údaje za všetky produkty, vyberte položku Všetky. Ak chcete zobraziť iba niektoré produkty, zrušte začiarknutie políčka Všetky a vyberte konkrétny produkt, o ktorý máte záujem.

Na začiatok stránky

Použitie ponuky webových častí

Každá webová časť má vlastnú ponuku. Kliknutím na rozbaľovací symbol Rozbaľovací symbol webového ovládacieho prvku tabule , ktorý sa nachádza v hornom rohu webovej časti, zobrazíte možnosti vzťahujúce sa na danú webovú časť. V nasledujúcom príklade sú zobrazené ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii pre prehľad ukazovateľov výkonu. Prehľad ukazovateľov výkonu môžete otvoriť v novom okne, môžete obnoviť jeho pôvodné zobrazenie alebo ho v závislosti od konkrétneho typu zostavy môžete exportovať do programu PowerPoint alebo do programu Excel. Ak máte príslušné povolenia, môžete tieto ovládacie prvky použiť aj na odstránenie prehľadu ukazovateľov výkonu, na jeho úpravu alebo na zmenu pripojení. Ovládací prvok Otvoriť v novom okne je veľmi užitočný, pretože umožňuje vykonávať prácu so zostavou oddelene, manipulovať s ňou bez zmeny pôvodného zobrazenia tabule a zobraziť jej podrobnosti.

V nasledujúcom príklade je zobrazená ponuka webovej časti pre prehľad ukazovateľov výkonu.

Prehľad ukazovateľa výkonu služby PerformancePoint so zobrazenou ponukou po kliknutí pravým tlačidlom myši

Na začiatok stránky

Prieskum údajov na tabuli (dashboard)

Tabuľa (dashboard) môže obsahovať prehľady ukazovateľov výkonu alebo iných zostáv. Činnosti, ktoré možno v danej zostave vykonať, závisia od konkrétneho typu danej zostavy. Ďalšie informácie o typoch zostáv nájdete v článku Typy zostáv služby PerformancePoint.

Použitie kontextovej ponuky zostavy

Každá zostava na tabuli (dashboard) má vlastné ovládacie prvky. Väčšinu ovládacích prvkov zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši. Pravým tlačidlom myši môžete napríklad kliknúť na ľubovoľný analytický graf alebo mriežku, vybrať položku Typ zostavy a potom zmeniť typ zostavy. Môžete tiež vykonať zmeny vo formátovaní alebo filtrovať zobrazené informácie. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti, kliknite na konkrétne údajové body tak, ako je zobrazené na nasledujúcom čiarovom grafe, alebo kliknite na jednotlivé pruhy na analytickom grafe. Ak chcete zobraziť väčšie podrobnosti alebo iné podrobnosti, vyberte príslušnú časť koláčového grafu. Presúvaním ukazovateľa myši po zostave zistíte, ktoré prvky sú interaktívne. Ak sa ukazovateľ zmení, znamená to, že na danú položku môžete kliknúť.

Čiarový graf so zobrazenými súhrnnými informáciami

Kliknite pravým tlačidlom myši na hodnotu v grafe a vyberte položku Prejsť na podrobnosti. Načíta sa zoznam dimenzií, ktoré môžete preskúmať.

Ponuka Prejsť na podrobnosti na čiarovom grafe služby PerformancePoint

Aj prehľady ukazovateľov výkonu sú vysoko interaktívne. Môžete napríklad kliknúť pravým tlačidlom myši na rozličné miesta v prehľade ukazovateľov výkonu a v závislosti od nastavenia prehľadu ukazovateľov výkonu môžete vykonať nasledujúce úlohy:

  • zobraziť vyššiu alebo nižšiu úroveň podrobností,

  • filtrovať údaje,

  • nájsť desať najlepších výkonov v určitej kategórii (ako napríklad predaj podľa kanála),

  • analyzovať hodnotu údajov v rámci dekompozičného stromu.

V nasledujúcom príklade je zobrazená kontextová ponuka, ktorú možno v prehľade ukazovateľov výkonu otvoriť kliknutím pravým tlačidlom myši.

Prehľad ukazovateľa výkonu služby PerformancePoint so zobrazenou ponukou po kliknutí pravým tlačidlom myši

Poznámka:  Niekedy sa môže stať, že po rozbalení a následnom zbalení viacerých riadkov alebo stĺpcov v prehľade ukazovateľov výkonu funkcia Rozbaliť alebo zbaliť prestane fungovať podľa očakávania. V takom prípade pomocou ponuky Webové časti obnovte prehľad ukazovateľov výkonu na pôvodné zobrazenie.

Na začiatok stránky

Vrátenie zmien na grafe otvorenom v novom okne prehľadávača

Kliknutím na tlačidlo Dozadu v okne prehľadávača vrátite späť poslednú zmenu zobrazenia, ktorú ste vykonali. Uvedený postup opakujte, až kým sa prepracujete k želanému zobrazeniu. Tento postup je užitočný najmä v prípade, ak ste v zostave vykonali viacero zmien, no nechcete obnoviť predvolené zobrazenie grafu.

Tip:  Ak tlačidlo Dozadu nie je aktívne, zostava je zobrazená v predvolenom zobrazení.

Na začiatok stránky

Obnovenie zobrazenia zostavy

Pôvodné zobrazenie zostavy môžete obnoviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak ste zostavu zobrazili v jej pôvodnom umiestnení na tabuli   , otvorte ponuku Webová časť a vyberte príkaz Obnoviť zobrazenie.

  • Ak ste zostavu zobrazili v novom okne prehľadávača   , kliknite v novom okne prehľadávača na tlačidlo Obnoviť (alebo stlačte kláves F5). Týmto spôsobom nielen obnovíte pôvodné zobrazenie analytického grafu na tabuli, ale tiež zmeníte veľkosť grafu tak, aby sa prispôsobil veľkosti nového okna prehľadávača.

Na začiatok stránky

Video: Skúmanie údajov v zostavách a prehľadoch ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint

Keď si pozriete toto video, zistíte, ako sa v zostavách a prehľadoch ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint skúmajú údaje, ako sa vnára do údajov a ako sa údaje filtrujú. Slúži to na prehĺbenie informácií, ktoré získate prečítaním tohto článku.

Nová úloha
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×