Nastavenie zdroja záznamov pre zostavu

Nastavenie zdroja záznamov pre zostavu

Ak chcete vybrať zdroj údajov pre zostavu, otvorte zostavu v zobrazení rozloženia a stlačením klávesov Alt + Enter otvorte hárok vlastností. Kliknutím na štvorček pod kartou objektu zostavy vyberte celú zostavu a potom na hárku vlastností kliknite na kartu Údaje a kliknutím na položku Zdroj záznamov vyberte vlastnosť. Potom môžete nastaviť zdroj záznamov výberom položky zo zoznamu alebo kliknutím na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla , čím sa otvorí návrhové zobrazenie dotazu, kde môžete zostaviť zdroj záznamov tak, ako by ste zostavovali dotaz.

Zdroj záznamov pre zostavu stanovuje, ktoré polia z databázy možno zobraziť v zostave. V relačnej databáze sú súvisiace údaje obvykle rozptýlené vo viacerých tabuľkách. Informácie o zákazníkoch sú napríklad uložené v jednej tabuľke a informácie o objednávkach sú uložené v inej tabuľke. Zostavy umožňujú flexibilné opätovné zostavenie údajov, ich zobrazenie požadovaným spôsobom a optimalizáciu pre tlač. Ďalšie informácie o zdrojoch záznamov pre zostavu nájdete v ďalšej časti článku. Prehľad zostáv nájdete v článku Úvodné informácie o zostavách v programe Access.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na accessové webové aplikácie – druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie.

Obsah článku

Rôzne typy zdrojov záznamov

Tabuľka

Pomenovaný dotaz

Vložený dotaz

Spôsob vytvárania zdrojov záznamov pomocou nástrojov zostavy

Práca so zdrojmi záznamov

Konverzia zdroja záznamov na vložený dotaz

Metóda 1: Kliknutie na tlačidlo Zostaviť

Metóda 2: Pridanie poľa zo súvisiacej tabuľky pomocou zoznamu polí

Metóda 3: Kopírovanie a prilepenie príkazu SQL z pomenovaného dotazu

Metóda 4: Skopírovanie a prilepenie príkazu SQL z iného formulára alebo zostavy

Úprava vloženého dotazu

Uloženie vloženého dotazu ako pomenovaného dotazu

Rôzne typy zdrojov záznamov

Tabuľka

Ak sú všetky potrebné polia v jednej tabuľke, môžete použiť danú tabuľku ako zdroj záznamov pre zostavu. Ak sa potrebné polia nachádzajú v dvoch alebo troch tabuľkách, musíte skontrolovať, či možno tieto tabuľky logicky spojiť do nejakej spoločnej tabuľky a potom vytvoriť pomenovaný alebo vložený dotaz, aby ste ju mohli využiť ako zdroj záznamov.

Pomenovaný dotaz

Pomenovaný dotaz – obvykle označovaný iba ako dotaz – je dotaz, ktorý bol uložený ako objekt databázy. Pomenovaný dotaz môžete použiť ako zdroj záznamov pre viacero formulárov alebo zostáv. Zmeny v návrhu dotazu však budú mať vplyv na všetky formuláre a zostavy, ktoré ho využívajú ako zdroj záznamov. Je aj relatívne jednoduché odstrániť pomenovaný dotaz, čím sa zrušia všetky formuláre alebo zostavy, ktoré ho používajú.

Vložený dotaz

Vložený dotaz je dotaz, ktorý je uložený vo vlastnosti Zdroj záznamov iného objektu. Vložený dotaz nie je samostatný objekt, je preto menej pravdepodobné, že zrušíte zostavu náhodným odstránením alebo úpravou jej dotazu. Vytvorenie vloženého dotazu sa odporúča, ak chcete, aby bol dotaz vyhradený iba pre danú zostavu (inými slovami, nechcete zdieľať dotaz s inými objektmi).

Vložené dotazy sa vytvárajú predvolene pri používaní nástrojov Návrh zostavy, Prázdna zostava alebo Označenia, ktoré sú popísané v ďalšej časti. Vložené dotazy sa vytvárajú aj prostredníctvom Sprievodcu zostavou, ak ste vybrali do zostavy údaje z viacerých tabuliek. Ak ste vybrali údaje iba z jednej tabuľky, Sprievodca tabuľkou previaže zostavu priamo s danou tabuľkou.

Vložený dotaz môžete vytvoriť aj skopírovaním príkazu SQL z pomenovaného dotazu otvoreného v zobrazení SQL a potom prilepením príkazu SQL do vlastnosti zdroja záznamov pre zostavu. Pri otvorení pomenovaného dotazu v zobrazení SQL postupujte takto:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh v skupine Výsledky kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Zobrazenie SQL.

Na začiatok stránky

Spôsob vytvárania zdrojov záznamov prostredníctvom nástrojov zostavy

Ak chcete vytvoriť zostavu v programe Access, kliknite na jeden z nástrojov v skupine Zostavy na karte Vytvoriť. Každý z nástrojov vytvára v závislosti od spôsobu jeho použitia jeden z troch typov zdrojov záznamov popísaných v predchádzajúcej časti.

V nasledujúcej tabuľke je popísané, čo robí každý nástroj zostavy a aký typ zdroja záznamov sa vytvorí na základe predvoleného nastavenia.

Nástroj

Popis

Predvolený typ zdroja záznamu

Zostava

Vytvára jednoduchú tabuľkovú zostavu, ktorá obsahuje všetky polia zo zdroja údajov.

Tabuľka alebo pomenovaný dotaz, ktoré musíte vybrať na navigačnej table pred kliknutím na nástroj.

Návrh zostavy

Otvorí sa prázdna zostava v návrhovom zobrazení, do ktorej môžete jednoducho pridať len požadované polia a ovládacie prvky.

Vložený dotaz, ak presúvate polia z pracovnej tably Zoznam polí do zostavy. Taktiež môžete vybrať tabuľku alebo pomenovaný dotaz z rozbaľovacieho zoznamu Zdroj záznamov v hárku vlastností.

Prázdna zostava

Otvorí sa prázdna zostava v zobrazení rozloženia a zobrazí sa pracovná tabla Zoznam polí. Pomocou presunutia polí z tably Zoznam polí do zostavy sa v programe Access vytvorí vložený dotaz a uloží sa v rámci vlastnosti zostavy Zdroj záznamov.

Vložený dotaz, ak presúvate polia z pracovnej tably Zoznam polí do zostavy. Taktiež môžete vybrať tabuľku alebo pomenovaný dotaz z rozbaľovacieho zoznamu Zdroj záznamu v hárku vlastností.

Sprievodca zostavou

Zobrazí sa viackrokový sprievodca, ktorý umožňuje špecifikovať polia, úrovne zoskupenia alebo zoradenia a možnosti rozloženia. Pomocou sprievodcu sa vytvorí zostava na základe vybratých položiek.

Vložený dotaz, ak vyberiete polia z viac ako jednej tabuľky. Ak vyberiete polia iba z jednej tabuľky, program Access použije danú tabuľku ako zdroj záznamov.

Označenia

Zobrazí sa sprievodca, ktorý umožňuje vybrať štandardné alebo vlastné veľkosti označení, ako aj špecifikovať polia, ktoré chcete zobraziť, a spôsob ich zoradenia. Pomocou sprievodcu sa vytvorí zostava s označením na základe vybratých položiek.

Tabuľka alebo pomenovaný dotaz, ktoré musíte vybrať pred kliknutím na nástroj.

Poznámka: Nástroje Návrh zostavy, Sprievodca zostavou a Označenia vytvárajú klientske zostavy, ktoré nie sú kompatibilné s webovými databázami. Ďalšie informácie o webových databázach nájdete v článku Úprava alebo zverejnenie webovej lokality s databázou v programe SharePoint.

Na začiatok stránky

Práca so zdrojmi záznamov

Konverzia zdroja záznamov na vložený dotaz

Každú zostavu viazanú na tabuľku alebo pomenovaný dotaz možno upraviť tak, aby bola namiesto toho viazaná na vložený dotaz. Ako už bolo uvedené vyššie, môže sa tým zjednodušiť údržba databázy vďaka vyššej samostatnosti zostáv a ich nižšej závislosti od iných objektov. V závislosti od aktuálneho typu zdroja záznamov použite na konverziu vloženého dotazu jednu z nasledujúcich metód:

Metóda 1: Kliknutie na tlačidlo Zostaviť

Ak je vlastnosť Zdroj záznamov názov tabuľky, môžete rýchlo vytvoriť vložený dotaz kliknutím na tlačidlo Zostaviť v okne vlastnosti Zdroj záznamov.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Pravým tlačidlo kliknite kdekoľvek na zostavu a potom kliknite na položku Vlastnosti zostavy

 3. Na karte Všetky kliknite do okna vlastnosti Zdroj záznamov a potom kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla .

 4. V programe Access sa zobrazí otázka, či chcete vytvoriť dotaz na základe danej tabuľky. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno.

  V programe Access sa otvorí Zostavovač dotazov a pridá sa tabuľka, ktorá bola pôvodne vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku.

 5. Polia do mriežky dotazu pridajte dvojitým kliknutím na názov každého poľa, ktoré chcete v zostave. Tento krok musíte urobiť pre všetky polia, ktoré sa majú zobraziť v zostave.

 6. Postup pri pridávaní polí zo súvisiacich tabuliek alebo dotazov:

  1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie dotazu kliknite na položku Zobraziť tabuľku.

  2. V dialógovom okne Zobraziť tabuľku vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete pridať, a kliknite na tlačidlo Pridať.

  3. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zatvorte dialógové okno Zobraziť tabuľku.

  4. Skontrolujte, či sú pridané tabuľky a dotazy pripojené logickým spôsobom. Pole identifikácia v tabuľke Zákazník by bola napríklad pravdepodobne spojená čiarou s poľom Identifikácia zákazníka v tabuľke Objednávky. Spojovacie čiary môžete vytvárať presunutím názvu poľa z jednej tabuľky alebo dotazu do názvu poľa v inej tabuľke alebo dotaze.

   Ďalšie informácie o vytváraní dotazov nájdete v článku Úvodné informácie o dotazoch.

  5. Polia do mriežky dotazu pridajte dvojitým kliknutím na názov každého poľa, ktoré chcete v zostave. Tento krok musíte urobiť pre všetky polia, ktoré sa majú zobraziť v zostave.

 7. Postup pri testovaní dotazu:

  1. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Údajové zobrazenie.

  2. Ak sa chcete vrátiť do návrhového zobrazenia, kliknite na karte Návrh v skupine Výsledky na položku Zobraziť a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 8. Ak údaje vrátené dotazom zodpovedajú tomu, čo chcete mať v zostave, kliknite na karte Návrh v skupine Zavrieť na položku Zavrieť.

 9. Kliknutím na tlačidlo Áno uložte zmeny príkazov SQL a aktualizujte vlastnosť.

Poznámka: Ak nový dotaz neobsahuje všetky polia použité v zostave, program Access vyžiada hodnotu parametra pre každé chýbajúce pole. Môžete odstrániť odkaz na dané pole v zostave alebo pridať do dotazu chýbajúce pole pomocou postupu uvedeného v časti Úprava vloženého dotazu.

Metóda 2: Pridanie poľa zo súvisiacej tabuľky pomocou zoznamu polí

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zoznam polí, kliknite na karte Návrh v skupine Nástroje na položku Pridať existujúce polia.

 3. Ak sa v hornej časti zoznamu polí zobrazí položka Zobraziť všetky tabuľky, kliknutím na ňu zobrazíte polia v súvisiacich tabuľkách a iných tabuľkách.

 4. V časti Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách rozbaľte tabuľku a presuňte jedno z jej polí do zostavy.

  Zdroj záznamov sa v programe Access zmení na vložený dotaz, ktorý obsahuje pridané pole. Môžete ďalej pridávať polia týmto spôsobom alebo upraviť vložený dotaz pomocou postupu uvedeného v časti Úprava vloženého dotazu.

Metóda 3: Kopírovanie a prilepenie príkazu SQL z pomenovaného dotazu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz obsahujúci príkaz SQL, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie .

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Zobrazenia na položku Zobrazenie a potom kliknite na položku Zobrazenie SQL.

 3. Skopírujte text na table SQL a potom zatvorte dotaz bez uloženia.

 4. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, do ktorej chcete pridať obrázok, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 5. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 6. Na karte Všetky vyberte text, ktorý je vo vlastnosti Zdroj záznamov, a potom stlačením klávesov CTRL + P prilepte SQL do poľa vlastností.

Poznámka: Ak nový dotaz neobsahuje všetky polia použité v zostave, program Access vyžiada hodnotu parametra pre každé chýbajúce pole. Môžete odstrániť odkaz na dané pole v zostave alebo pridať do dotazu chýbajúce pole pomocou postupu uvedeného v časti Úprava vloženého dotazu.

Metóda 4: Skopírovanie a prilepenie príkazu SQL z iného formulára alebo zostavy

Vložený dotaz môžete kopírovať priamo z vlastnosti Zdroj záznamov jedného objektu do iného. Týmto spôsobom možno jednoducho opakovane použiť dotaz pre zostavu, na ktorej pracujete, ak iný formulár alebo iná zostava obsahujú vložený dotaz, ktorý vráti požadované údaje.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu obsahujúcu vložený príkaz SQL, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na formulár alebo zostavu a potom kliknite na položku Vlastnosti formulára alebo Vlastnosti zostavy.

 3. Na karte Všetky vyberte celý text príkazu SQL v okne vlastnosti Zdroj záznamov a potom ho skopírujte stlačením klávesov CTRL + C.

 4. Zatvorte formulár alebo zostavu bez uloženia.

 5. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, do ktorej chcete pridať obrázok, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 6. Pravým tlačidlo kliknite kdekoľvek na zostavu a potom kliknite na položku Vlastnosti zostavy

 7. Na table Všetky vyberte text, ktorý je vo vlastnosti Zdroj záznamov, a potom stlačením klávesov CTRL + P prilepte príkaz SQL do danej vlastnosti.

Poznámka: Ak nový dotaz neobsahuje všetky polia použité v zostave, program Access vyžiada hodnotu parametra pre každé chýbajúce pole. Môžete odstrániť odkaz na dané pole v zostave alebo pridať do dotazu chýbajúce pole pomocou nasledujúceho postupu (Úprava vloženého dotazu).

Úprava vloženého dotazu

S rastom databázy môže vzniknúť potreba upraviť zdroj záznamov zostavy, napríklad pridať do zostavy viac polí. Pri otváraní zdroja záznamov v Zostavovači dotazov postupujte takto:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorá obsahuje vložený dotaz, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Pravým tlačidlom kliknite kdekoľvek na zostavu a potom kliknite na položku Vlastnosti zostavy.

 3. Na table Všetky kliknite do poľa Zdroj záznamu s vlastnosťami a potom kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla .

  V programe Access sa otvorí dotaz v Zostavovači dotazov.

 4. Upravte dotaz podľa potreby a potom kliknite na karte Návrh v skupine Zavrieť na položku Zavrieť.

 5. Kliknutím na položku Áno uložíte zmeny a aktualizujete danú vlastnosť.

  Program Access zatvorí Zostavovač dotazov. Všetky zmeny zadané v Zostavovači dotazov sa odrazia v príkaze SQL vo vlastnosti Zdroj záznamov.

Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v článku Úvodné informácie o výrazoch.

Uloženie vloženého dotazu ako pomenovaného dotazu

Mohli by ste sa rozhodnúť, že vložený dotaz, ktorý slúži ako zdroj záznamov pre zostavu, možno použiť aj na niektoré ďalšie účely. V takom prípade ho môžete uložiť ako pomenovaný dotaz, ktorý tak bude k dispozícii na použitie iných objektov.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorá obsahuje vložený dotaz, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Pravým tlačidlom kliknite kdekoľvek na zostavu a potom kliknite na položku Vlastnosti zostavy.

 3. Na table Všetky kliknite do poľa Zdroj záznamu s vlastnosťami a potom kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla .

  V programe Access sa otvorí dotaz v Zostavovači dotazov.

 4. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Zavrieť kliknite na príkaz Uložiť ako.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do horného poľa názov dotazu a potom kliknite na položku OK.

  Program Access uloží dotaz ako pomenovaný dotaz na navigačnej table.

 1. Na karte Návrh v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť.

  Program Access sa spýta, či chcete uložiť zmeny vo vloženom súbore, dokonca aj vtedy, ak ste nezadali žiadne zmeny. Vo väčšine prípadov stačí zavrieť Zostavovač dotazov kliknutím na položku Nie. Ak však zadáte zmeny, ktoré chcete aby sa odrazili vo vloženom dotaze zostavy, kliknite na položku Áno.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×