Nastavenie vlastností správania tabuľky pre zostavy Power View

Ak používate Power View, môžete nastaviť vlastnosti správania tabuľky, a tým zmeniť správanie zoskupovania riadkov podrobností a poskytnúť lepšie predvolené umiestnenie identifikačných údajov (ako je napríklad meno, identifikačná fotografia alebo obrázky loga) v kontajneroch dlaždíc, na kartách a v grafoch.

Poznámka:  Pred nastavením ostatných vlastností je potrebné nastaviť Identifikátor riadkov.

 1. Otvorte PowerPivot. Podrobné informácie nájdete v článku Spustenie doplnku Power Pivot v Microsoft Exceli 2013.

 2. Kliknutím na kartu tabuľky v dolnej časti okna vyberte tabuľku, ktorej vlastnosti konfigurujete.

 3. Kliknite na položku Rozšírené > Správanie tabuľky.

 4. V časti Identifikátor riadkov vyberte stĺpec tabuľky, ktorý obsahuje len jedinečné hodnoty a neobsahuje žiadne prázdne hodnoty. Nastavenie identifikátora riadkov je potrebné vykonať pred nastavením ďalších vlastností.

 5. V časti Zachovať jedinečné riadky vyberte stĺpce, ktoré je potrebné spracúvať ako jedinečné aj v prípade, ak sú to duplikáty (napríklad mená a priezviská zamestnancov, ktorí sa volajú rovnako).

 6. Stĺpec Predvolené označenie obsahuje zobrazovaný názov predstavujúci údaje riadka (napríklad meno zamestnanca v zázname zamestnanca).

V niektorých vizualizáciách Power View, akými sú napríklad karty, sa predvolené označenie zobrazuje väčším písmom. Ak ste nastavili aj predvolený obrázok, predvolené označenie sa na kartách v kontajneri dlaždíc zobrazí pod týmto obrázkom.

 1. V časti Predvolený obrázok vyberte stĺpec, ktorý obsahuje obrázok predstavujúci údaje riadka (napríklad identifikačná fotografia v zázname zamestnanca).

Obsah tohto článku

Prečo nastaviť vlastnosti správania tabuľky?

Predvolené polia

Vlastnosť Identifikátor riadkov

Vlastnosť Zachovať jedinečné riadky

Predvolené označenia

Predvolené obrázky

Optimalizácia pre konkrétne rozloženia

Chýbajúce obrázky

Určenie stĺpca obsahujúceho URL adresy obrázkov

Určenie stĺpca obsahujúceho binárne obrázky

Chýbajúce riadky v tabuľkách

Rozloženie matice je preplnené

Graf, ktorého os obsahuje príliš veľa položiek a úrovní

Ďalšie kroky

Pozrite tiež

Prečo nastaviť vlastnosti správania tabuľky?

Funkcia Power View zoskupuje položky automaticky na základe polí a používaného formátu prezentácie. Vo väčšine prípadov je predvolené zoskupenie optimálne. No v prípade niektorých tabuliek, najmä tých, ktoré obsahujú podrobné údaje, predvolené správanie zoskupovania zoskupí niekedy najprv riadky, ktoré sa nemajú zoskupiť (ide napríklad o záznamy zamestnanca alebo zákazníka, ktoré sa majú uviesť individuálne, predovšetkým vtedy, ak aspoň dve osoby majú rovnaké meno a priezvisko). V takýchto tabuľkách môžete nastaviť vlastnosti, ktoré spôsobia, že riadky sa nebudú zoskupovať, ale budú sa uvádzať individuálne.

Poznámka: Nemeňte predvolené správanie v tabuľkách, ktoré slúžia ako vyhľadávacie tabuľky (napríklad tabuľka dátumov, tabuľka kategórií produktov alebo tabuľka oddelení – v týchto prípadoch tabuľka obsahuje relatívne malý počet riadkov a stĺpcov) alebo súhrnné tabuľky obsahujúce riadky, ktoré sú zaujímavé, len ak sa sčítajú (napríklad sčítanie údajov podľa pohlavia, veku alebo geografickej oblasti). V prípade vyhľadávacích a súhrnných tabuliek prináša predvolené správanie zoskupovania najlepší výsledok.

Na začiatok stránky

Predvolené polia

Môžete nastaviť polia, ktoré sa budú do funkcie Power View pridávať automaticky po kliknutí na názov tabuľky v zozname polí vo funkcii Power View. Tabuľka môže mať množstvo polí, pričom niektoré z nich sa budú pravdepodobne používať častejšie.

 1. V okne doplnku PowerPivot kliknite na kartu Rozšírené > položku Množina predvolených polí.

 2. V časti Polia v tabuľke vyberte pole a kliknite na položku Pridať.

 3. Presunie sa do položky Predvolené polia v poradí.

 4. Keď budete mať všetky požadované polia, môžete zmeniť poradie ich zobrazenia. Vyberte pole a kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Nová úloha

Vlastnosť Identifikátor riadkov

Identifikátor riadkov v tabuľke určuje jeden stĺpec, ktorý obsahuje len jedinečné hodnoty a neobsahuje žiadne prázdne hodnoty. Vlastnosť Identifikátor riadkov sa používa na zmenu zoskupenia, takže skupina nie je založená na zložení polí riadka, ale na pevnom stĺpci, ktorý vždy slúži na jedinečné určenie riadka bez ohľadu na polia použité v konkrétnom rozložení zostavy.

Nastavenie tejto vlastnosti zmení predvolené správane zoskupovania z dynamického zoskupovania, ktoré je založené na stĺpcoch nachádzajúcich sa v zobrazení, na pevné zoskupovanie, ktorého súčty sú založené na identifikátore riadka. Zmena predvoleného správania zoskupovania je dôležitá pri rozloženiach zostavy, ako je napríklad matica, ktoré by inak zoskupovali všetky stĺpce v riadku (alebo by zobrazovali medzisúčty).

Nastavenie identifikátora riadkov umožňuje určiť nasledujúce ďalšie vlastnosti: Zachovať jedinečné riadky, Predvolené označeniePredvolený obrázok. Všetky tieto vlastnosti ovplyvňujú správanie polí vo funkcii Power View.

Vlastnosť Identifikátor riadkov môžete používať aj samostatne ako jedinú vlastnosť. Umožní vám to:

 • Použiť v zostave binárne obrázky. Ak odstránite nejednoznačné informácie v súvislosti s jedinečnosťou riadkov, funkcia Power View môže určiť spôsob priraďovania predvolených obrázkov a predvolených označení k danému riadku.

 • Odstrániť nežiaduce medzisúčty zo zostavy matice. V predvolenom zoskupení sa na úrovni poľa vytvára medzisúčet pre každé pole. Ak chcete, aby sa vypočítal jeden medzisúčet na úrovni riadka, je potrebné nastaviť vlastnosť Identifikátor riadkov.

Identifikátor riadkov nemožno nastaviť pre tabuľky označené ako tabuľky dátumov. Pre tabuľky dátumov sa identifikátor riadkov určuje pri označovaní tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v článku Dialógové okno Označiť ako tabuľku s dátumom.

Na začiatok stránky

Vlastnosť Zachovať jedinečné riadky

Táto vlastnosť umožňuje určiť, ktoré stĺpce vyjadrujú informácie o identite (napríklad meno zamestnanca alebo kód produktu), a to tak, že ich riadky sa od seba navzájom odlišujú. Ak niektoré riadky vyzerajú ako identické (napríklad dvaja zákazníci s rovnakým menom), stĺpce určené pre túto vlastnosť sa v tabuľke zostavy opakujú.

V závislosti od toho, ktoré stĺpce pridáte do zostavy, sa môže stať, že niektoré riadky sa spracovávajú ako identické, pretože obsahujú rovnakú hodnotu (napríklad dvaja zákazníci s menom Peter Nový). Môže sa to stať v prípade, ak sa v zobrazení zostavy nenachádzajú ďalšie stĺpce umožňujúce rozlíšenie (napríklad adresa alebo dátum narodenia). Predvoleným správaním v tomto scenári je zbalenie identických riadkov do jedného riadka a sčítanie všetkých vypočítaných hodnôt zo skombinovaných riadkov do jedného väčšieho výsledku.

Ak nastavíte vlastnosť Zachovať jedinečné riadky, môžete určiť najmenej jeden stĺpec, ktorý sa má pri každom pridaní do zobrazenia zostavy vždy opakovať, aj keď existujú duplicitné inštancie. vypočítavané hodnoty priradené k riadku sa teraz budú nachádzať pri jednotlivých riadkoch, a nie v jednom súhrnnom riadku.

Poznámka:  Keďže výber stĺpcov zo strany koncových používateľov môže ovplyvniť zoskupovanie, čo vedie k zmene kontextu filtra pre výpočty výrazov, je potrebné, aby návrhári modelov skutočne vytvárali mierky, ktoré vracajú správne výsledky.

Na začiatok stránky

Predvolené označenia

Táto vlastnosť určuje označenie, ktoré sa výrazne zobrazuje na karte alebo grafe, prípadne spolu s predvoleným obrázkom na navigačnom páse zostavy dlaždice. Ak sa označenie používa s predvoleným obrázkom, nachádza sa pod obrázkom. Pri výbere predvoleného označenia vyberte stĺpec, ktorý najlepšie vystihuje informácie o riadku (napríklad meno).

V rozložení pásu kariet pre kontajner dlaždíc, kde sa navigačný pás nachádza v hornej časti, sa predvolené označenie zobrazuje v oblasti nadpisu pod obrázkom tak, ako to určuje vlastnosť Predvolený obrázok. Ak máte napríklad zoznam zamestnancov, môžete vytvoriť dlaždice s informáciami o zamestnancoch tak, že ako predvolený obrázok použijete identifikačnú fotografiu a ako predvolené označenie meno zamestnanca. Stĺpec predvoleného označenia sa vždy zobrazuje pod obrázkom v navigácii na páse kariet kontajnera dlaždíc, a to aj v prípade, že ste toto nastavenie v zozname polí zostavy explicitne nevybrali.

V rozložení plávajúceho pása kontajnera dlaždíc, kde sa navigačný pás nachádza v dolnej časti dlaždíc, sa predvolený obrázok zobrazuje bez predvoleného označenia.

V rozložení kariet sa predvolené označenie zobrazuje väčším písmom v oblasti nadpisu v hornej časti jednotlivých kariet. Ak máte napríklad zoznam zamestnancov, môžete vytvoriť karty s informáciami o zamestnancoch tak, že ako predvolený obrázok použijete identifikačnú fotografiu a ako predvolené označenie meno zamestnanca.

Na začiatok stránky

Predvolené obrázky

Táto vlastnosť umožňuje určiť obrázok, ktorý sa zobrazí predvolene v navigácii na páse kariet zostavy dlaždice alebo výrazne pod predvoleným označením na ľavej strane karty. Predvolený obrázok by mal byť vizuálny obsah. Ako príklady možno uviesť identifikačnú fotografiu v tabuľke zamestnancov, logo zákazníka v tabuľke zákazníkov alebo tvar krajiny v tabuľke geografických oblastí.

Poznámka:  Zdroj môže predstavovať prepojenie na URL adresu obrázka uloženého na webovom serveri alebo prepojenie na binárne údaje vložené v zošite. Ak je obrázok založený na URL adrese, skontrolujte, či je stĺpec takisto nastavený na typ obrázka, aby funkcia Power View načítala v zostave obrázok, a nie URL adresu ako textové údaje.

Na začiatok stránky

Optimalizácia pre konkrétne rozloženia

V tejto časti sa popisuje, ako nastavenie vlastností správania tabuľky ovplyvní konkrétny formát prezentácie a vlastnosti údajov. Ak sa napríklad pokúšate optimalizovať rozloženie zostavy matice, tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť, ako môžete pomocou vlastností správania tabuľky v modeli zlepšiť prezentáciu matice.

Chýbajúce obrázky

Vlastnosti nastavené v modeli určujú, či sa v zostave obrázky vizualizujú alebo či sa zobrazujú ako textové hodnoty. V nasledujúcom príklade obrázky v zostave chýbajú. Na mieste, kde by sa mal zobrazovať obrázok, sa namiesto toho zobrazuje umiestnenie URL adresy súboru obrázka. K tomuto správaniu dochádza preto, lebo text v modeli sa v zostave interpretuje ako text. Toto správanie zmeníte tak, že v stĺpci, ktorý obsahuje URL adresu obrázka, nastavíte vlastnosti. Vďaka nastaveniu príslušnej vlastnosti použije funkcia Power View hodnotu stĺpca ako URL adresu obrázka, a nie ako text.

Vlastnosť zostavy

Určenie stĺpca obsahujúceho URL adresy obrázkov

 • Kliknite na okno PowerPivot > kartu Rozšírené > časť Vlastnosti zostáv a skontrolujte, či je položka Kategória údajov nastavená na hodnotu Adresa URL obrázka (navrhované).

 • Ak nie, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu v položke Kategória údajov a potom > Ďalšie kategórie> Adresa URL obrázka.

Určenie stĺpca obsahujúceho binárne obrázky

 • Kliknite na okno PowerPivot > kartu Rozšírené > časť Vlastnosti zostáv > Správanie tabuľky.

 • V položke Identifikátor riadkov vyberte stĺpec obsahujúci jedinečné hodnoty.

Chýbajúce riadky v tabuľkách

Predvolené správanie zoskupovania má niekedy úplne opačný výsledok, než ste zamýšľali. Ide najmä o riadky podrobností, ktoré sa nachádzajú v modeli, ale nezobrazujú sa v zostave. Funkcia Power View vykonáva v predvolenom nastavení zoskupovanie v stĺpcoch, ktoré pridáte do zobrazenia. Ak do zostavy pridáte pole Názov krajiny, v zobrazení sa každá krajina zobrazí len raz, hoci príslušná tabuľka obsahuje tisíce riadkov zahŕňajúcich viacero výskytov jednotlivých názvov krajín. V takom prípade vedie predvolené správania zoskupovania k správnemu výsledku.

Predstavte si však iný príklad, keď budete chcieť, aby sa viacnásobné inštancie riadka zobrazili, pretože príslušné riadky obsahujú údaje týkajúce sa rôznych entít. V tomto príklade budeme predpokladať, že máte dvoch zákazníkov s menom Peter Nový. Ak použijete predvolené správanie zoskupovania, v zostave sa zobrazí len jedna inštancia mena Peter Nový. A keďže sa v zozname zobrazí len jedna inštancia, mierka Ročný príjem bude súčtom týchto hodnôt pre oboch zákazníkov. V tomto prípade, keď majú rôzni zákazníci rovnaké meno, vedie predvolené správanie zoskupovania k nesprávnemu výsledku.

Príklad zostavy zobrazujúcej jedinečné hodnoty

Ak chcete zmeniť predvolené správanie zoskupovania, nastavte vlastnosti Identifikátor riadkovZachovať jedinečné riadky. Vo vlastnosti Zachovať jedinečné riadky vyberte stĺpec Priezvisko. Táto hodnota sa potom bude opakovať aj v prípade, že sa zobrazí v inom riadku. Keď zmeníte tieto vlastnosti a znova publikujete zošit, môžete vytvoriť rovnakú zostavu. Tentoraz v nej budú uvedení obaja zákazníci s menom Peter Nový a hodnota v poli Ročný príjem budú správne priradená príslušnému zákazníkovi.

Príklad zostavy zobrazujúcej zlúčené hodnoty

Rozloženie matice je preplnené

Ak tabuľku podrobností zobrazujete v matici, predvolené zoskupenie poskytne súhrnnú hodnotu pre každý stĺpec. V závislosti od vašich cieľov to však môže byť viac súhrnov než potrebujete. Ak chcete toto správanie zmeniť, môžete nastaviť vlastnosť Identifikátor riadkov. Nie je potrebné nastavovať žiadne ďalšie vlastnosti. Ak chcete zoskupovanie zmeniť tak, aby sa súhrny vypočítavali pre jednotlivé riadky na základe jedinečného identifikátora riadka, stačí nastaviť identifikátor riadka.

Porovnajte nasledujúce obrázky, ktoré znázorňujú, aký vplyv má na rozloženie matice nastavenie tejto vlastnosti.

Pred nastavením: Predvolené zoskupovanie založené na poliach v matici

Vlastnosť zostavy

Po nastavení: Zoskupovanie podľa identifikátora riadkov

Vlastnosť zostavy

Graf, ktorého os obsahuje príliš veľa položiek a úrovní

Zostavy s grafmi zobrazujúce údaje podrobností by mali používať identifikátor riadka ako os. Bez identifikátora riadka je os neurčitá a výsledné rozloženie pravdepodobne nebude mať zmysel. Ak chcete toto správanie zmeniť, môžete nastaviť vlastnosť Identifikátor riadkov. Nie je potrebné nastavovať žiadne ďalšie vlastnosti. Ak chcete zoskupovanie zmeniť tak, aby sa súhrny vypočítavali pre jednotlivé riadky na základe jedinečného identifikátora riadka, stačí nastaviť identifikátor riadka.

Porovnajte nasledujúce obrázky, ktoré znázorňujú, aký vplyv má na rozloženie grafu nastavenie tejto vlastnosti. Ide o rovnakú zostavu s identickými poľami a znázornením. Jediný rozdiel spočíva v tom, že na dolnom obrázku je znázornená zostava po nastavení vlastnosti Identifikátor riadkov v tabuľke Položky.

Pred nastavením: Predvolené zoskupovanie založené na poliach v grafe

Vlastnosť zostavy

Po nastavení: Zoskupovanie podľa identifikátora riadkov (identifikátor riadkov sa stáva osou)

Vlastnosť zostavy

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Keď vo svojom modeli vyhodnotíte tabuľky a nastavíte vlastnosti správania tabuľky v tých, ktoré obsahujú riadky podrobností (aby sa tieto riadky vždy zobrazovali ako jednotlivé položky), môžete pomocou ďalších vlastností alebo nastavení model ďalej optimalizovať. Ďalšie informácie o funkcii Power View nájdete v článku Kurz: Optimalizácia modelu údajov pre vytváranie zostáv funkcie Power View.

Poznámky:  Autorské práva videa:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok poskytuje CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch poskytuje UNData (data.un.org) na lokalite Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogramy olympijských športov: Thadius856 a Parutakupiu, distribuované na základe licencie na databázu Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Vlastnosti PowerPivotu na tvorbu zostáv pre funkciu Power View

PowerPivot: účinná analýza údajov a modelovanie údajov v programe Excel

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu v Exceli 2013

Power View a PowerPivot – videá

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×