Nastavenie politiky archivácie a odstraňovania pre poštové schránky v organizácii používajúcej Office 365

Tento článok je určený pre správcov. Chcete k položkám v poštovej schránke pridať politiky archivácie a uchovávania údajov ? Pozrite si témy Priradenie politiky uchovávania údajov k e-mailovým správam | Politiky uchovávania údajov a politiky archivácie údajov v Outlooku na webe pre podniky

V Office 365 môžete vytvoriť politiku archivácie a odstraňovania, ktorá automaticky presúva položky do archívnej poštovej schránky používateľa a automaticky odstraňuje položky z poštovej schránky. Môžete tak urobiť vytvorením politiky uchovávania údajov, ktorá je priradená k poštovým schránkam, po určitom čase položky premiestňuje do archívnej poštovej schránky používateľa a po dosiahnutí určitého vekového limitu položky z poštovej schránky odstráni. Skutočné pravidlá, ktoré určujú, aké položky premiestnia alebo odstránia, a kedy sa tak stane, sa nazývajú značky uchovávania údajov. Značky uchovávania údajov sú prepojené na politiky uchovávania údajov, ktoré sú priradené k poštovej schránke používateľa. Značka uchovávania údajov použije nastavenia politiky uchovávania údajov na jednotlivé správy a priečinky v poštovej schránke používateľa. Určuje, ako dlho zostane správa v poštovej schránke a aká akcia sa vykoná, keď pre správu uplynie určené obdobie uchovávania údajov. Keď pre správu uplynie obdobie uchovávania údajov, premiestni sa do archívnej poštovej schránky používateľa alebo sa odstráni.

Pomocou krokov v tejto téme nastavíme politiku archivácie a politiku uchovávania údajov pre fiktívnu organizáciu s názvom Alpine House. Nastavenie tejto politiky zahŕňa aj tieto úlohy:

 • Povolenie archívnej poštovej schránky pre každého používateľa v organizácii. Týmto poskytnete používateľom dodatočný ukladací priestor. Ide o nevyhnutný krok, aby politika uchovávania údajov mohla premiestňovať položky do archívnej poštovej schránky. Taktiež používateľovi premiestnením položiek do archívnej poštovej schránky umožňuje uchovávať archívne informácie.

 • Vytvorenie troch vlastných značiek uchovávania údajov, ktoré umožňujú:

  • Automaticky do archívnej poštovej schránky používateľa premiestňovať položky, ktoré majú 3 roky. Premiestnením položiek do archívnej poštovej schránky sa uvoľní miesto v primárnej poštovej schránke používateľa.

  • Automaticky z priečnika Odstránené položky odstraňovať položky, ktoré majú 5 rokov. Tým sa tiež uvoľní miesto v primárnej poštovej schránke používateľa. Používatelia majú možnosť tieto položky v prípade potreby obnoviť. Podrobnosti nájdete v poznámke pod čiarou v časti Ďalšie informácie.

  • Automaticky (a natrvalo) z primárnej a archívnej poštovej schránky odstraňovať položky, ktoré majú 7 rokov. Z dôvodu nariadenia o dodržiavaní súladu musia niektoré organizácie počas určitého časového obdobia e-maily uchovávať. Po uplynutí tohto časového obdobia organizácia možno bude chcieť natrvalo odstrániť tieto položky z poštových schránok používateľov.

 • Vytvorenie novej politiky uchovávania údajov a pridanie značiek uchovávania údajov k danej politike. Okrem toho k novej politike uchovávania údajov tiež pridáte vstavané značky uchovávania údajov. Toto zahŕňa osobné značky, ktoré môžu používatelia priradiť k položkám vo svojej poštovej schránke. Taktiež pridáte značku uchovávania údajov, ktorá premiestňuje položky z priečinka Obnoviteľné položky v primárnej poštovej schránke používateľa do priečinka Obnoviteľné položky v archívnej poštovej schránke. To pomôže uvoľniť miesto v priečinku Obnoviteľné položky používateľa, keď je poštová schránka blokovaná.

Môžete si pozrieť niektoré alebo všetky kroky v tomto článku a nastaviť pre poštové schránky vo svojej organizácii politiku archivácie a odstraňovania. Pred použitím tohto postupu na všetky poštové schránky v organizácii odporúčame vyskúšať si ho len na niekoľkých poštových schránkach.

Skôr než začnete

 • Ak chcete vykonať kroky v tejto téme, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 v organizácii.

 • Po vytvorení nového používateľského konta v Office 365 a priradení licencie na Exchange Online sa pre daného používateľa automaticky vytvorí poštová schránka. Keď sa vytvorí poštová schránka, automaticky sa k nej priradí predvolená politika uchovávania údajov s názvom Default MRM Policy. V tomto článku vytvoríme novú politiku uchovávania údajov a potom ju priradíme k poštovým schránkam používateľov, čím sa nahradí predvolená politika Default MRM Policy. K poštovej schránke môže byť naraz priradená iba jedna politika uchovávania údajov.

 • Ďalšie informácie o značkách uchovávania údajov a politikách uchovávania údajov v službe Exchange Online nájdete v téme Značky uchovávania údajov a politiky uchovávania údajov.

Prvým krokom je povoliť archívne poštové schránky pre všetkých používateľov vo vašej organizácii. Archívna poštová schránka používateľa musí byť povolená, aby značky uchovávania údajov s akciou uchovávania údajov Premiestniť do archívu mohli po uplynutí obdobia uchovávania údajov položky premiestniť.

Poznámka: Archívne poštové schránky je možné povoliť kedykoľvek v priebehu tohto procesu, pokiaľ budú povolené ešte pred dokončením procesu. Ak archívne poštové schránky nie sú povolené, pre položky, ku ktorým je priradená politika archivácie, sa nevykoná žiadna akcia.

 1. Prejdite na stránku https://protection.office.com.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou konta globálneho správcu.

  Zobrazí sa Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu.

 3. V centre zabezpečenia a dodržiavania súladu prejdite na položky Riadenie údajov > Archív.

  Zobrazí sa zoznam poštových schránok vo vašej organizácii a informácia o tom, či je príslušná archívna poštová schránka povolená alebo vypnutá.

 4. Vyberte všetky poštové schránky kliknutím na prvú poštovú schránku v zozname, stlačením a podržaním klávesu Shift a kliknutím na poslednú položku v zozname.

  Tip: Tento krok predpokladá, že nie sú povolené žiadne archívne poštové schránky. Ak je v niektorých poštových schránkach archivácia povolená, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na každú poštovú schránku, pre ktorú je archívna poštová schránka vypnutá. Výber poštových schránok si môžete uľahčiť kliknutím na hlavičku stĺpca Archívna poštová schránka a usporiadaním riadkov podľa toho, či je archívna poštová schránka povolená alebo vypnutá.

 5. Na table s podrobnosťami v časti Hromadná úprava kliknite na položku Povoliť.

  Zobrazí sa upozornenie so správou, že položky staršie ako dva roky budú presunuté do archívnej poštovej schránky. Príčinou je predvolená politika uchovávania údajov priradená k novým poštovým schránkam používateľov po ich vytvorení, v ktorej má značka predvolenej politiky archivácie obdobie uchovávania údajov nastavené na 2 roky. Vlastná značka predvolenej politiky archivácie, ktorú vytvoríte v kroku 2, má obdobie uchovávania údajov nastavené na 3 roky. To znamená, že položky staršie ako 3 roky sa premiestnia do archívnej poštovej schránky.

 6. Kliknutím na položku Áno zavrite zobrazené upozornenie a spustite proces, ktorým povolíte archívne poštové schránky pre všetky vybraté poštové schránky.

 7. Po dokončení procesu kliknite na tlačidlo Obnoviť obnoviť a aktualizujte zoznam na stránke Archív.

  Archívna poštová schránka je teraz povolená pre všetkých používateľov vo vašej organizácii.

  Zoznam poštových schránok so zapnutou archívnou poštovou schránkou
 8. Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu nezatvárajte. Budete ho potrebovať v ďalšom kroku.

Na začiatok stránky

V tomto kroku vytvoríte tri vlastné značky uchovávania údajov, ktoré sú popísané vyššie.

 • Organizácia Alpine House – Premiestnenie do archívu po 3 rokoch (vlastná politika archivácie)

 • Organizácia Alpine House – Trvalé odstránenie po 7 rokoch (vlastná politika odstraňovania)

 • Organizácia Alpine House – Odstránenie a povolenie obnovenia položiek odstránených po 5 rokoch (vlastná značka priečinka Odstránené položky)

Ak chcete vytvoriť nové značky uchovávania údajov, použite Centrum spravovania pre Exchange (EAC) vo svojej organizácii Exchange Online.

 1. V centre zabezpečenia a dodržiavania súladu kliknite na spúšťač aplikácií v ľavom hornom rohu a potom vyberte dlaždicu Správca.

 2. Na ľavej navigačnej table Centra spravovania služieb Office 365 kliknite na položku Centrá správy a potom kliknite na položku Exchange.

  Snímka obrazovky zobrazuje Centrum spravovania služieb Office 365 s rozbalenou možnosťou Centrá spravovania a vybratou položkou Exchange.
 3. Prejdite v EAC na položky Správa súladu > Značky uchovávania údajov.

  Zobrazí sa zoznam značiek uchovávania údajov pre vašu organizáciu.

Vytvorenie vlastnej značky predvolenej politiky archivácie

Najprv vytvorte vlastnú značku predvolenej politiky archivácie (DPT), ktorá položky premiestni do archívnej poštovej schránky po uplynutí 3 rokov.

 1. Na stránke Značky uchovávania údajov kliknite na položku Nová značka Ikona Nové a potom vyberte položku použité automaticky na celú poštovú schránku (predvolene).

 2. Na stránke Nová značka použitá automaticky na celú poštovú schránku (predvolené) vyplňte tieto polia:

  Nastavenia na vytvorenie novej značky predvolenej politiky archivácie
  1. Názov   Zadajte názov novej značky uchovávania údajov.

  2. Akcia uchovávania údajov    Vyberte možnosť Premiestniť do archívu, ktorá premiestni položky do archívnej poštovej schránky po uplynutí obdobia uchovávania údajov.   

  3. Obdobie uchovávania údajov   Vyberte možnosť Keď položka dosiahne uvedený vek (v dňoch) a potom zadajte dĺžku obdobia uchovávania údajov. Pre tento scenár sa položky do archívnej poštovej schránky premiestnia po 1095 dňoch (po 3 rokoch).

  4. Komentár   (Voliteľné) Zadajte komentár, ktorý vysvetľuje účel vlastnej značky uchovávania údajov.

 3. Po kliknutí na položku Uložiť sa vytvorí vlastná značka predvolenej politiky archivácie.

  Nové značka predvolenej politiky archivácie sa zobrazí v zozname značiek uchovávania údajov.

Vytvorenie vlastnej značky predvolenej politiky odstraňovania

Následne vytvoríte ďalšiu vlastnú značku predvolenej politiky, no pôjde o politiku odstraňovania, ktorá položky po 7 rokoch odstráni natrvalo.

 1. Na stránke Značky uchovávania údajov kliknite na položku Nová značka Ikona Nové a potom vyberte položku použité automaticky na celú poštovú schránku (predvolene).

 2. Na stránke Nová značka použitá automaticky na celú poštovú schránku (predvolené) vyplňte tieto polia:

  Nastavenia na vytvorenie novej značky predvolenej politiky odstraňovania
  1. Názov   Zadajte názov novej značky uchovávania údajov.

  2. Akcia uchovávania údajov   Vyberte možnosť Natrvalo odstrániť, ktorá vymaže položky z poštovej schránky po uplynutí obdobia uchovávania údajov.   

  3. Obdobie uchovávania údajov   Vyberte možnosť Keď položka dosiahne uvedený vek (v dňoch) a potom zadajte dĺžku obdobia uchovávania údajov. Pre tento scenár sa vymažú položky po 2555 dňoch (po 7 rokoch).

  4. Komentár   (Voliteľné) Zadajte komentár, ktorý vysvetľuje účel vlastnej značky uchovávania údajov.

 3. Po kliknutí na položku Uložiť sa vytvorí vlastná značka predvolenej politiky odstraňovania.

  Nové značka predvolenej politiky odstraňovania sa zobrazí v zozname značiek uchovávania údajov.

Vytvorenie vlastnej značky politiky uchovávania údajov pre priečinok Odstránené položky

Poslednou značkou uchovávania údajov, ktorú vytvoríte, je vlastná značka politiky uchovávania údajov (RTP) pre priečinok Odstránené položky. Toto označenie odstráni položky z priečinka Odstránené položky po 5 rokoch a umožní používateľom počas obdobia obnovenia položku obnoviť pomocou nástroja Obnovenie odstránených položiek.

 1. Na stránke Značky uchovávania údajov kliknite na položku Nová značka Ikona Nové a potom vyberte položku použité automaticky na predvolený priečinok.

 2. Na stránke Nová značka automaticky priradená štandardnému priečinku vyplňte tieto polia:

  Nastavenia na vytvorenie novej značky politiky uchovávania údajov pre priečinok Odstránené položky
  1. Názov   Zadajte názov novej značky uchovávania údajov.

  2. Použiť značku pre tento predvolený priečinok   Vyberte v rozbaľovacom zozname položku Odstránené položky.

  3. Akcia uchovávania údajov   Vyberte možnosť Odstrániť a povoliť obnovenie, ktorá po uplynutí obdobia uchovávania údajov položky odstráni, ale umožňuje používateľom odstránené položky obnoviť v rámci obdobia uchovávania odstránených položiek (v predvolenom nastavení je to 14 dní).  

  4. Obdobie uchovávania údajov   Vyberte položku Keď položka dosiahne uvedený vek (v dňoch) a potom zadajte dĺžku obdobia uchovávania údajov. Pre tento scenár sa položky odstránia po 1825 dňoch (po 5 rokoch).

  5. Komentár   (Voliteľné) Zadajte komentár, ktorý vysvetľuje účel vlastnej značky uchovávania údajov.

 3. Po kliknutí na položku Uložiť sa vytvorí vlastná značka predvolenej politiky uchovávania údajov (RTP) pre priečinok Odstránené položky.

  Nová značka predvolenej politiky uchovávania údajov (RTP) sa zobrazí v zozname značiek uchovávania údajov.

Na začiatok stránky

Ďalším krokom po vytvorení vlastných značiek uchovávania údajov je vytvorenie novej politiky uchovávania údajov a pridanie značiek uchovávania údajov. Pridáte tri vlastné značky uchovávania údajov, ktoré ste vytvorili v kroku 2, a vstavané značky, ktoré boli uvedené v prvej časti. V kroku 4 priradíte novú politiku uchovávania údajov k poštovým schránkam používateľov.

 1. Prejdite v EAC na položky Správa súladu > Politiky uchovávania údajov.

 2. Na stránke Politiky uchovávania údajov kliknite na položku Nové Ikona Nové .

 3. Do poľa Názov zadajte názov novej politiky uchovávania údajov, napríklad Politika archivácie a odstraňovania pre organizáciu Alpine House.

 4. V časti Značky uchovávania údajov kliknite na položku Pridať Ikona Nové .

  Zobrazí sa zoznam značiek uchovávania údajov pre vašu organizáciu. Všimnite si, že sa tu zobrazujú vlastné značky, ktoré ste vytvorili v kroku 2.

 5. Pridajte 9 značiek uchovávania údajov, ktoré sú zvýraznené na nasledujúcej snímke obrazovky (tieto značky sú podrobne popísané v časti Ďalšie informácie). Ak chcete pridať značku uchovávania údajov, vyberte ju a potom kliknite na položku Pridať.

  Pridanie značiek uchovávania údajov do novej politiky uchovávania údajov

  Tip: Viacero značiek uchovávania údajov môžete vybrať stlačením a podržaním klávesu Ctrl a kliknutím na jednotlivé značky.

 6. Po pridaní značiek uchovávania údajov kliknite na tlačidlo OK.

 7. Na stránke Nová politika uchovávania údajov kliknutím na položku Uložiť vytvorte novú politiku.

  Nová politika uchovávania údajov sa zobrazí v zozname. Keď ju vyberiete, na table podrobností sa zobrazia značky uchovávania údajov, ktoré sú na ňu prepojené.

  Nová politika uchovávania údajov a zoznam prepojených značiek uchovávania údajov

Na začiatok stránky

Po vytvorení novej poštovej schránky sa k nej podľa predvoleného nastavenia priradí predvolená politika uchovávania údajov s názvom Default MRM Policy. V tomto kroku predvolenú politiku uchovávania údajov nahradíte (pretože k poštovej schránke môže byť priradená iba jedna politika uchovávania údajov) tak, že k poštovým schránkam používateľov v organizácii priradíte novú politiku uchovávania údajov, ktorú ste vytvorili v kroku 3. Tento krok predpokladá, že novú politiku priradíte ku všetkým poštovým schránkam vo svojej organizácii.

 1. Prejdite v EAC na položky Príjemcovia > Poštové schránky.

  Zobrazí sa zoznam poštových schránok všetkých používateľov vo vašej organizácii.

 2. Vyberte všetky poštové schránky kliknutím na prvú poštovú schránku v zozname, stlačením a podržaním klávesu Shift a kliknutím na poslednú položku v zozname.

 3. Na table s podrobnosťami v pravej časti EAC kliknite v časti Hromadná úprava na položku Ďalšie možnosti.

 4. V časti Politika uchovávania údajov kliknite na položku Aktualizovať.

 5. Na stránke Hromadné pridelenie politiky uchovávania údajov vyberte v rozbaľovacom zozname Vyberte politiku uchovávania údajov politiku uchovávania údajov, ktorú ste vytvorili v kroku 3, napríklad Politika archivácie a uchovávania údajov pre organizáciu Alpine House.

 6. Po kliknutí na položku Uložiť sa uloží priradenie novej politiky uchovávania údajov.

 7. Ak chcete overiť, či je nová politika uchovávania údajov priradená k poštovým schránkam, môžete na stránke Poštové schránky vybrať poštovú schránku a potom kliknúť na položku Upraviť.

  1. Vyberte poštovú schránku na stránke Poštové schránky a potom kliknite na položku Upraviť Upraviť .

  2. Na stránke vlastností poštovej schránky vybraného používateľa kliknite na položku Funkcie poštovej schránky.

   V rozbaľovacom zozname Politika uchovávania údajov sa zobrazí názov novej politiky priradenej k poštovej schránke.

Na začiatok stránky

Po priradení novej politiky uchovávania údajov k poštovým schránkam v kroku 4 môže trvať až 7 dní, kým Exchange Online použije nové nastavenia politiky uchovávania údajov na poštové schránky. Dôvodom je, že proces s názvom Asistent spravovaných priečinkov spracúva poštové schránky raz za 7 dní. Namiesto čakania na spustenie asistenta môžete jeho spustenie vynútiť pomocou rutiny typu cmdlet Start-ManagedFolderAssistant v službe Exchange Online v prostredí PowerShell.

Čo sa stane po spustení asistenta spravovaných priečinkov? Kontrolou položiek v poštovej schránke sa určia položky, ktoré sú predmetom politiky uchovávania údajov, a použijú sa nastavenia politiky uchovávania údajov. Položky podliehajúce uchovávaniu údajov sa označia príslušnou značkou uchovávania údajov a potom sa použije akcia uchovávania údajov pre položky, ktorých obdobie uchovávania údajov už uplynulo.

Tu sú kroky na pripojenie k službe Exchange Online v prostredí PowerShell a následné spustenie asistenta pre všetky poštové schránky vo vašej organizácii.

 1. V lokálnom počítači otvorte Windows PowerShell a spustite nasledujúci príkaz.

  $UserCredential = Get-Credential

  Do dialógového okna Žiadosť o poverenia prostredia Windows PowerShell zadajte meno používateľa a heslo svojho konta globálneho správcu služieb Office 365 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Spustite nasledujúci príkaz.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Spustite nasledujúci príkaz.

  Import-PSSession $Session
 4. Ak chcete overiť, či ste pripojení k organizácii Exchange Online, spustite tento príkaz na získanie zoznamu všetkých poštových schránok v organizácii.

  Get-Mailbox

  Poznámka: Ak chcete zobraziť ďalšie informácie alebo máte problémy s pripojením k organizácii Exchange Online, pozrite si tému Pripojenie k službe Exchange Online pomocou prostredia Remote PowerShell.

 5. Pomocou nasledujúcich dvoch príkazov spustite asistenta spravovaných priečinkov pre poštové schránky všetkých používateľov v organizácii.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

To je všetko! Nastavili ste politiky archivácie a odstraňovania pre organizáciu Alpine House.

Ďalšie informácie

 • Ako sa počíta obdobie uchovávania údajov? Obdobie uchovávania údajov sa pre položky poštovej schránky vypočíta na základe dátumu doručenia alebo dátumu vytvorenia pre položky ako napríklad koncepty správ, ktoré používateľ vytvoril, no neodoslal. Keď asistent spravovaných priečinkov spracuje položky v poštovej schránke, ku všetkým položkám, ktoré majú značky uchovávania údajov s akciou uchovávania údajov Odstrániť a povoliť obnovenie alebo Natrvalo odstrániť, sa pridá pečiatka počiatočného dátumu a dátumu uplynutia platnosti. Položky so značkou archivácie sa označia dátumom premiestnenia.

 • V nasledujúcej tabuľke nájdete ďalšie informácie o každej značke uchovávania údajov, ktorá sa pridá k vlastnej politike uchovávania vytvorenej pomocou krokov popísaných v tejto téme.

  Značka uchovávania údajov

  Funkcia značky

  Vstavaná alebo vlastná?

  Typ

  Organizácia Alpine House – Premiestnenie do archívu po 3 rokoch

  Premiestni položky staršie ako 1095 dní (3 roky) do archívnej poštovej schránky.

  Vlastná (pozri krok 2).

  Značka predvolenej politiky (archivácia) – táto značka sa automaticky použije na celú poštovú schránku.

  Organizácia Alpine House – Trvalé odstránenie po 7 rokoch

  Natrvalo z primárnej poštovej schránky alebo z archívnej poštovej schránky odstráni položky, ktoré sú staršie ako 7 rokov.

  Vlastná (pozri krok 2).

  Značka predvolenej politiky (odstraňovanie) – táto značka sa automaticky použije na celú poštovú schránku.

  Organizácia Alpine House – Odstránenie a povolenie obnovenia položiek odstránených po 5 rokoch

  Odstráni položky staršie ako 5 rokov z priečnika Odstránené položky. Používatelia môžu tieto položky do 14 dní po ich odstránení obnoviť.*

  Vlastná (pozri krok 2).

  Značky politiky uchovávania údajov (Odstránené položky) – táto značka sa automaticky použije na položky v priečinku Odstránené položky.

  Premiestnenie obnoviteľných položiek po 14 dňoch do archívu

  Premiestni do priečinka Obnoviteľné položky v archívnej poštovej schránke položky, ktoré boli v priečinku Obnoviteľné položky po dobu 14 dní.

  Vstavaná

  Značky politiky uchovávania údajov (Obnoviteľné položky) – táto značka sa automaticky použije na položky v priečinku Obnoviteľné položky.

  Nevyžiadaná pošta

  Natrvalo odstráni položky, ktoré boli v priečinku Nevyžiadaná pošta po dobu 30 dní. Používatelia môžu tieto položky do 14 dní po ich odstránení obnoviť.*

  Vstavaná

  Značky politiky uchovávania údajov (Nevyžiadaná pošta) – táto značka sa automaticky použije na položky v priečinku Nevyžiadaná pošta.

  Odstránenie po 1 mesiaci

  Natrvalo odstráni položky, ktoré sú staršie ako 30 dní. Používatelia môžu tieto položky do 14 dní po ich odstránení obnoviť.*

  Vstavaná

  Osobné – túto značku môžu použiť používatelia.

  Odstránenie po 1 roku

  Natrvalo odstráni položky, ktoré sú staršie ako 365 dní. Používatelia môžu tieto položky do 14 dní po ich odstránení obnoviť.*

  Vstavaná

  Osobné – túto značku môžu použiť používatelia.

  Nikdy neodstraňovať

  Táto značka zabráni odstraňovaniu položiek pomocou politiky uchovávania údajov.

  Vstavaná

  Osobné – túto značku môžu použiť používatelia.

  Osobné premiestnenie do archívu po 1 roku

  Premiestni položky do archívnej poštovej schránky po uplynutí 1 roku.

  Vstavaná

  Osobné – túto značku môžu použiť používatelia.

  Poznámky: * Používatelia môžu nástroj Obnovenie odstránených položiek v aplikáciách Outlook a Outlook Web App použiť na obnovenie odstránenej položky v rámci obdobia uchovávania odstránených položiek, ktoré je v službe Exchange Online predvolene nastavené na 14 dní. Správca môže pomocou prostredia Windows PowerShell obdobie uchovávania odstránených položiek predĺžiť na maximálne 30 dní. Ďalšie informácie nájdete v témach: 

 • Používanie značky uchovávania údajov Premiestnenie obnoviteľných položiek po 14 dňoch do archívu pomáha uvoľniť ukladací priestor v priečinku Obnoviteľné položky v primárnej poštovej schránke používateľa. Je to užitočné, ak je poštová schránka používateľa blokovaná, pretože sa z poštovej schránky používateľa natrvalo nič neodstráni. Ak sa položky nebudú presúvať do archívnej poštovej schránky, môže sa stať, že sa naplní kvóta ukladacieho priestoru priečinka Obnoviteľné položky v primárnej poštovej schránke. Ďalšie informácie o tom, ako predísť tejto situácii, nájdete v téme Zvýšenie kvóty Obnoviteľných položiek v blokovaných poštových schránkach.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×