Nastavenie počiatočného alebo koncového dátumu (obmedzenie) úlohy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zmeniť dátum začiatku úlohy alebo koncového dátumu v stĺpci začiatok a koniec. , Ale buďte opatrní! Pri zmene času začatia alebo dokončenia čas, Project dáva obmedzenie s na úlohy, ktoré im začína alebo končí k tomuto dátumu, aj keď zvyšok plánu zmeny.

Čo vás zaujíma?

Pridanie obmedzenia k úlohe

Odstránenie obmedzenia

Dostupné obmedzenia

Obmedzenia úloh verzus závislosti úloh

Pridanie obmedzenia k úlohe

Ak existuje nevyhnutné obmedzenie, ako napríklad dátum udalosti, vyberte typ obmedzenia aj dátum:

 1. V zozname úloh Ganttovho grafu dvakrát kliknite na úlohu.

 2. Kliknite na kartu Spresniť.

 3. Vyberte možnosť zo zoznamu Typ obmedzenia.

 4. Ak vyberiete iné obmedzenie ako Čo najneskôr alebo Čo najskôr, do poľa Dátum obmedzenia pridajte dátum.

  Dialógové okno Informácie o úlohe, ponuka Typ obmedzenia

Tip na správu projektu    Dovoľte Projectu, nech vykonáva to, v čom je najlepší  − plánovanie vášho projektu. Sami nastavte trvanie úloh a medzi úlohami vytvorte prepojenia. Project potom vypočíta počiatočné a koncové dátumy úloh.

Odstránenie obmedzenia

Obmedzenie technicky nemôžete odstrániť, môžete ho však opätovne nastaviť na predvolenú hodnotu a viazať ho tak na ostatné úlohy, nie na konkrétny dátum.

 1. V zozname úloh Ganttovho grafu dvakrát kliknite na úlohu.

 2. Kliknite na kartu Spresniť.

 3. Zo zoznamu Typ obmedzenia vyberte niektorú z týchto možností:

Dostupné obmedzenia

V Projecte môžete k úlohám pridať osem rôznych obmedzení. Tieto obmedzenia ponúkame v troch prevedeniach:

 • Flexibilné obmedzenia neviažu úlohu na konkrétny dátum.

 • Poloflexibilné obmedzenia zahŕňajú najskoršie počiatočné dátumy a najneskoršie koncové dátumy.

 • Neflexibilné obmedzenia majú konkrétny počiatočný alebo koncový dátum.

Obmedzenie

Typ

Popis

Čo najneskôr

Flexibilné

Úloha sa začne plniť čo najneskôr bez toho, aby sa oneskorili ostatné úlohy. Toto je predvolené obmedzenie úloh, ak plánujete od koncového dátumu projektu.

Čo najskôr

Flexibilné

Úloha sa začne plniť čo najskôr. Toto je predvolené obmedzenie úloh, ak plánujete od počiatočného dátumu projektu.

Nezačína skôr než

Poloflexibilné

Úloha sa začne plniť v konkrétny deň alebo po ňom.

Nekončí skôr než

Poloflexibilné

Úloha sa dokončí v konkrétny deň alebo po ňom.

Nezačína neskôr než

Poloflexibilné

Úloha sa začne plniť v konkrétny deň alebo pred ním.

Nekončí neskôr než

Poloflexibilné

Úloha sa dokončí v konkrétny deň alebo pred ním.

Musí skončiť

Neflexibilné

Úloha sa dokončí v konkrétny deň.

Musí začať

Neflexibilné

Úloha sa začne plniť v konkrétny deň.

Obmedzenia úloh verzus závislosti úloh

Obmedzenia úloh (obmedzenia času začatia a dokončenia úloh) si ľahko zmýlite so závislosťami úloh (prepojeniami zobrazujúcimi vzťahy medzi úlohami).

Podrobné informácie o závislostiach nájdete v téme Prepojenie úloh v projekte.

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Čo vás zaujíma?

Informácie o obmedzeniach

Nastavenie počiatočného a koncového dátumu úlohy

Nastavenie termínu pre úlohu

Zmena typu obmedzenia pre úlohu

Zmeny obmedzení použitím Sprievodcu projektom

Zmeny obmedzení v dialógovom okne Informácie o úlohe

Zmeny obmedzení v tabuľke Dátumy obmedzení

Informácie o obmedzeniach

Existujú tri typy obmedzení:

 • Flexibilné obmedzenia nemajú priradené konkrétne dátumy. Nastavenie týchto obmedzení umožňuje začať úlohy čo najskôr alebo čo najneskôr, tak, aby úloha skončila pred dokončením projektu, a so zohľadnením iných obmedzení a závislostí úloh v pláne.

 • Poloflexibilné obmedzenia vyžadujú priradenie dátumu, ktorý určuje najskorší alebo najneskorší počiatočný alebo koncový dátum úlohy. Tieto obmedzenia umožňujú, aby úloha skončila kedykoľvek, pokiaľ je splnený počiatočný alebo koncový termín.

 • Neflexibilné obmedzenia vyžadujú priradenie dátumu, ktorý určuje počiatočný alebo koncový dátum úlohy. Tieto obmedzenia sú praktické, ak je potrebné, aby plán zohľadňoval externé faktory, napríklad dostupnosť zariadení alebo zdrojov, termíny, medzníky týkajúce sa zmlúv a počiatočné a koncové dátumy.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené obmedzenia, ktoré sú k dispozícii v programe Project.

Typ obmedzenia

Názov obmedzenia

Popis

Flexibilné

Čo najneskôr

Naplánuje úlohu čo najneskôr tak, aby úloha skončila pred koncom projektu a nespôsobila oneskorenie následných úloh. Toto je predvolené obmedzenie pre úlohy, ak plánujete od koncového dátumu projektu. Pri tomto obmedzení nezadávajte počiatočný ani koncový dátum úlohy.

Flexibilné

Čo najskôr

Naplánuje úlohu tak, aby začínala čo najskôr. Toto je predvolené obmedzenie pre úlohy, ak plánujete od počiatočného dátumu projektu. Pri tomto obmedzení nezadávajte počiatočný ani koncový dátum.

Poloflexibilné

Nezačína skôr než

Naplánuje úlohu tak, aby začínala v stanovenom dátume alebo po ňom. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha nezačne pred určeným dátumom.

Poloflexibilné

Nekončí skôr než

Naplánuje úlohu tak, aby skončila v stanovenom dátume alebo po ňom. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha neskončí pred určitým dátumom.

Poloflexibilné

Nezačína neskôr než

Naplánuje úlohu tak, aby začínala v stanovenom dátume alebo pred ním. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha nezačne po určenom dátume.

Poloflexibilné

Nekončí neskôr než

Naplánuje úlohu tak, aby skončila v stanovenom dátume alebo pred ním. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha neskončí po určitom dátume.

Neflexibilné

Musí skončiť

Naplánuje úlohu tak, aby skončila v stanovenom dátume. K zadanému dátumu nastaví dátum najskoršieho možného dokončenia, plánovaného dokončenia a najneskoršieho možného dokončenia a ukotví úlohu v pláne.

Neflexibilné

Musí začať

Naplánuje úlohu tak, aby začala v stanovenom dátume. K zadanému dátumu nastaví dátum najskoršieho možného začatia, plánovaného začatia a najneskoršieho možného začatia a ukotví úlohu v pláne.

Ak manuálne zadáte počiatočný dátum alebo dátum dokončenia úlohy, Project zmení typ obmedzenia úlohy na Nezačína sa skôr než (FNET) alebo Nekončí sa skôr než (FNET). Tieto typy poloflexibilných obmedzení vynucujú začatie alebo skončenie úlohy k určeným dátumom bez ohľadu na následné zmeny, ktoré by v opačnom prípade ovplyvňovali umiestnenie úlohy v celkovom pláne projektu.

Na dosiahnutie optimálnej flexibility plánovania odporúčame, aby ste Projectu umožnili flexibilné obmedzenia. Bude tak môcť vypočítať počiatočný a koncový dátumu úlohy na základe trvania a zadanej závislosti úloh. Manuálne nastavenie obmedzenia pre úlohu zvažujte iba v prípade, ak existujú obmedzenia, ktorým sa nie je možné vyhnúť, akým je napríklad dátum udalosti, ktorý nie je možné presunúť.

Prečo?

Nastavenie obmedzenia pre úlohu, ktorá závisí od inej úlohy, môže viesť k nežiaducim výsledkom (pozrite nasledujúci príklad):

Úloha Liatie základov je prepojená tak, že sa začne ihneď po dokončení úlohy Hĺbenie otvorov. Predpokladá sa, že úloha Hĺbenie otvorov sa uskutoční v 10. deň mesiaca. Ak zadáte neflexibilné obmedzenie, ktoré vynucuje začatie úlohy Liatie základov v 10. deň mesiaca a úloha Hĺbenie otvorov sa dokončí predčasne, Project nedokáže využiť výhodu predčasného dokončenia a úloha Liatie základov sa skôr nezačne.

Namiesto nastavenia špecifických dátumov pre úlohu zvážte možnosť priradenia obmedzenia Čo najskôr (ASAP) a zadajte termín pre úlohu. Po zadaní termínu zobrazí Project značku termínu v zobrazení Ganttovho grafu a ak dátum dokončenia úlohy presiahne stanovený termín, indikátor vás na túto skutočnosť upozorní.

Nastavenie počiatočného a koncového dátumu úlohy

Na dosiahnutie optimálnej flexibility plánovania odporúčame, aby ste Projectu umožnili vypočítať počiatočný a koncový dátum pre úlohy na základe trvaní a zadaných závislostí úloh. Ak však existujú obmedzenia, ktorým sa nie je možné sa vyhnúť (napríklad dátum udalosti), môžete pre úlohu nastaviť špecifický počiatočný alebo koncový dátum.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. Kliknite na úlohu, ktorú plánujete, a potom kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na kartu Rozšírené.

 4. V zozname Typ obmedzenia vyberte typ obmedzenia.

 5. Ak vyberiete iné obmedzenie než Čo najneskôr alebo Čo najskôr, do poľa Dátum obmedzenia zadajte dátum obmedzenia alebo vyberte príslušný dátum z kalendára.

Poznámka: Keď plánujete projekt od počiatočného dátumu a do poľa úlohy Začiatok zadáte dátum (alebo posunom Ganttovho grafu zmeníte počiatočný dátum), Project pre danú úlohu nastaví obmedzenie Nezačína sa skôr než (SNET). Ak zadáte dátum do poľa úlohy Dokončenie, Project automaticky nastaví obmedzenie Nekončí sa skôr než (FNET).

Ak sa vyskytnú problémy s obmedzeniami pre úlohu, prečítajte si nasledujúce časti, v ktorých nájdete užitočné informácie.

Nastavenie termínu pre úlohu

Na sledovanie koncového dátumu úlohy bez blokovania plánu neflexibilným obmedzením môžete nastaviť pre danú úlohu termín. Project podľa potreby aktualizuje plán, sleduje dátumy termínov a ak sa úloha dokončí po termíne, v stĺpci s indikátormi sa zobrazí symbol Indikátor zmeškania termínu .

Nastavenie termínu pre úlohu:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. Kliknite na úlohu, ktorej priraďujete termín.

 3. Kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla a potom kliknite na kartu Rozšírené.

 4. Do poľa Termín zadajte termín.

  Tip: Ak sa neskôr rozhodnete, že pre danú úlohu nechcete mať priradený termín, zrušením začiarknutia políčka Termín daný termín odstránite.

 5. Kliknutím na položku OK uložíte termín. Vedľa panela úlohy v zobrazení Ganttovho grafu sa zobrazí šípka termínu zelená šípka. Na uplynutie termínu vás Project neupozorní.

Poznámka: Keď sa prekročí termín úlohy, Project vypočíta zápornú časovú rezervu pre túto úlohu. Ak sa napríklad úloha v porovnaní s plánovaným dokončením dokončí o deň neskôr, Project zobrazí celkovú časovú rezervu -1d.

Zmena typu obmedzenia pre úlohu

Typ obmedzenia pre úlohu môžete zmeniť v časti Sprievodca projektom, v dialógovom okne Informácie o úlohe alebo v tabuľke Dátumy obmedzení.

Zmeny obmedzení použitím Sprievodcu projektom

 1. Na paneli s nástrojmi Sprievodca projektom kliknite na položku Úlohy Obrázok tlačidla Úlohy .

 2. Na table Úlohy kliknite na položku Nastaviť termíny a obmedzenia pre úlohy.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vybrať jednu úlohu, kliknite na názov úlohy.

  • Ak chcete vybrať viacero úloh, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na názov každej úlohy.

  • Ak chcete vybrať všetky úlohy v projekte, kliknite na položku Vybrať všetko.

   Tlačidlo Vybrať všetko

 4. V časti Nastaviť obmedzenie pre úlohu vyberte typ obmedzenia, ktoré chcete použiť pre vybraté úlohy.

 5. Kliknite na položku Hotovo.

Zmeny obmedzení v dialógovom okne Informácie o úlohe

 1. Kliknite na úlohu s obmedzením a potom kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla .

 2. Na karte Rozšírené skontrolujte alebo zmeňte typ obmedzenia.

Poznámka: Obmedzenia pre úlohy sú zreteľne označené v stĺpci s indikátorom symbolom obmedzenia ( Indikátor neflexibilného obmedzenia alebo Indikátor mierne flexibilného obmedzenia ). Po podržaní ukazovateľa myši na indikátore obmedzenia sa zobrazí typ a dátum obmedzenia.

Zmeny obmedzení v tabuľke Dátumy obmedzení

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ďalšie zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia kliknite na položku Hárok úloh a potom kliknite na položku Použiť.

 3. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabuľka a kliknite na položku Ďalšie tabuľky.

 4. Kliknite na položku Úlohy.

 5. V zozname Tabuľky kliknite na položku Dátumy obmedzení a potom kliknite na položku Použiť.

  Hárok úloh sa zmení a zobrazí sa tabuľka Dátumy obmedzení, v ktorej sa zobrazí názov úlohy, trvanie a typ obmedzenia pre všetky obmedzenia (vrátane obmedzenia Čo najskôr), ako aj (podľa vhodnosti) dátum obmedzenia.

 6. Použite niektorý (alebo oba) z týchto postupov:

  • Ak chcete zmeniť typ obmedzenia, kliknite na šípku v poli Typ obmedzenia a potom kliknite na požadovaný typ obmedzenia.

  • Ak chcete zmeniť dátum obmedzenia, v poli Dátum obmedzenia zadajte alebo vyberte požadovaný dátum.

   Ak zmeníte obmedzenie na typ Čo najskôr (ASAP) alebo Čo najneskôr (ALAP), v poli Dátum obmedzenia sa zobrazí hodnota NA.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×