Nastavenie možností automatických opráv názvov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Automatická oprava názvov umožňuje zabrániť porušeniu databázy, keď sa zmení návrh databázy. Pomocou automatickej opravy názvov je možné:

 • zistiť, kedy sa z dôvodu zmeny názvu databázového objektu porušia iné objekty,

 • automaticky opraviť tento problém,

 • zaznamenať do denníka všetky vykonané opravy.

Podľa predvoleného nastavenia je automatická oprava názvov nastavená na zisťovanie a opravu problémov, ale nie na zaznamenávanie problémov do denníka. Automatická oprava názvov mierne znižuje výkon počítača. Ak návrh databázy nie je predmetom neplánovaných zmien návrhu, môžete automatickú opravu názvov vypnúť. Možno budete chcieť, aby sa v programe Access zaznamenávali zmeny, ktoré sa pomocou automatickej opravy názvov vykonali. Možnosti automatickej opravy názvov môžete nastaviť v prípade každej databázy.

Poznámka : Automatická oprava názvov pomáha udržiavať názvy databázových objektov v synchronizovanom stave. Ďalšie potenciálne problémy v prípade zmeny návrhu, ako napríklad problémy spôsobené odstránením databázových objektov, sa pomocou automatickej opravy názvov nedajú vyriešiť.

Obsah tohto článku

Prečo mám používať automatickú opravu názvov?

Ako funguje automatická oprava názvov

Zapnutie alebo vypnutie možností automatickej opravy názvov

Používanie automatickej opravy názvov

Keď pracujete v databáze, ktorej návrh používatelia často menia, ak sa zmení návrh iných databázových objektov, databázové objekty môžu prestať fungovať. Môže sa to vyskytnúť napríklad v prípade, že sa zmení názov objektu, ale táto zmena nie je sprevádzaná zodpovedajúcimi zmenami objektov, ktoré závisia od pôvodného objektu.

Ak napríklad vytvoríte dotaz, ktorý je založený na tabuľke nazývanej Zákazníci, a názov tabuľky sa neskôr zmení na Zákazník, vytvorený dotaz prestane fungovať z dôvodu tejto zmeny názvu. V dotaze sa nenachádza žiadna iná chyba. Keď teda opravíte názov tabuľky v návrhu dotazu, dotaz bude opäť fungovať.

Funkcia automatickej opravy názvov umožňuje sledovanie zmien názvu, ako aj automatickú opravu názvov formulárov, zostáv, tabuliek, dotazov, polí alebo ovládacích prvkov, ako napríklad textových polí.

Automatická oprava názvov a informácie o závislosti objektu

Pomocou automatickej opravy názvov sa vytvárajú mapy názvov informácií o závislosti objektov tabuliek, dotazov, formulárov a zostáv. Tieto mapy umožňujú používanie pracovnej tably Závislosť objektu na zobrazenie zoznamu objektov, ktoré závisia od vybratej tabuľky alebo vybratého formulára, ako aj na zobrazenie objektov, na ktorých závisí tabuľka alebo formulár. Mapa názvov objektu sa aktualizuje pri každom uložení alebo zatvorení objektu.

Poznámka : Podľa predvoleného nastavenia nie je sledovanie zmien názvu zapnuté v databázach, ktoré boli vytvorené pomocou programu Access 97 alebo starších verzií programu Access, a to ani po konverzii týchto databáz do novšieho formátu súboru databázy. Sledovanie zmien názvu však môžete zapnúť po skonvertovaní takýchto databáz do novšieho formátu. Keď vytvoríte databázu pomocou programu Access 2000, Access 2002 , Access 2003, Access 2007 alebo Access 2010, sledovanie zmien názvu sa zapne na základe predvoleného nastavenia.

Kedy by sa automatická oprava názvov nemala používať

Automatickú opravu názvov nepoužívajte v nasledujúcich situáciách:

 • Návrh databázy sa nemení    Ak sa návrh databázy nezmení, výkon systému môžete vylepšiť pomocou vypnutia automatickej opravy názvov.

 • Chcete zmenšiť veľkosť súboru databázy a ste ochotní spravovať zmeny názvu objektu manuálne    Keď je v databáze zapnutá automatická oprava názvov, veľkosť databázy sa zväčší. Toto zväčšenie je spôsobené mapami názvov, ktoré sa vytvoria pomocou automatickej opravy názvov, keď sa zapne. Ak automatickú opravu názvov vypnete, mapy názvov sa odstránia a veľkosť databázy sa zmenší.

Čo sa pomocou automatickej opravy názvov neopravuje

Pomocou automatickej opravy názvov sa neopravujú nasledujúce prípady:

 • zmeny názvov formulárov, zostáv a ovládacích prvkov sa nesledujú,

 • názvy tabuľky, dotazu a poľa v makrách alebo v kóde sa neopravujú.

Na začiatok stránky

Ako funguje automatická oprava názvov

Automatická oprava názvov obsahuje tri možnosti: Sledovať informácie automatických opráv názvov, Vykonať automatickú opravu názvov a Zapisovať do denníka automatické opravy názvov. Posledné dve možnosti závisia od toho, či je prvá možnosť zapnutá.

Sledovať informácie automatických opráv názvov

Keď zapnete, aby sa pomocou automatickej opravy názvov sledovali zmeny názvu databázy, v programe Access sa vykonajú nasledujúce činnosti:

 1. vykoná sa pokus o získanie exkluzívneho prístupu k databáze,

 2. vyhľadajú sa otvorené objekty,

 3. označia sa a zavrú otvorené objekty,

 4. aktualizujú sa mapy názvov pomocou otvorenia, uloženia a zatvorenia všetkých tabuliek, dotazov, formulárov a zostáv,

 5. databázy sa vrátia do ľubovoľného stavu, v ktorom sa nachádzali pred zmenou do stavu Výhradne.

Prerušené priradenie názvu

Vytvorenie mapy názvov trvá niekoľko minút. Tento krok môžete zrušiť pomocou stlačenia klávesu ESC. Mapy názvov niektorých objektov však budú zastarané a v prípade týchto objektov sa vám nezobrazia informácie o závislostiach až do aktualizácie máp názvov.

Dôležité : Ak pomocou klávesu ESC prerušíte aktualizáciu máp názvov v programe Access, v programe Access sa nevypne možnosť Sledovať informácie automatických opráv názvov. Možnosť Sledovať informácie automatických opráv názvov ostane začiarknutá, aj keď mapy názvov neboli úplne aktualizované. Ak chcete proces aktualizácie máp názvov spustiť znovu, postupujte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Súbor. Otvorí sa zobrazenie Zobrazenie Backstage.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku Možnosti. Otvorí sa dialógové okno Access – možnosti.

 3. Na ľavej table dialógového okna Access – možnosti kliknite na položku Aktuálna databáza.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Sledovať informácie automatických opráv názvov a kliknite na tlačidlo OK. V programe Access sa zobrazí varovanie, že na použitie zmien sa musia zavrieť všetky otvorené databázové objekty.

 5. Zavrite a znovu otvorte databázu.

 6. Znovu otvorte dialógové okno Access – možnosti, v kategórii Aktuálna databáza začiarknite políčko Sledovať informácie automatických opráv názvov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete aktualizovať mapu názvov konkrétneho objektu manuálne, otvorte objekt v návrhovom zobrazení a potom objekt uložte.

Čo sa stane, keď vypnete možnosť sledovať informácie automatických opráv názvov

Keď vypnete možnosť, aby sa pomocou automatickej opravy názvov sledovali zmeny názvu, v programe Access sa vykonajú nasledujúce činnosti:

 1. vykoná sa pokus o získanie exkluzívneho prístupu k databáze,

 2. vyhľadajú sa otvorené objekty,

 3. označia sa a zavrú otvorené objekty,

 4. odstránia sa mapy názvov zo všetkých tabuliek, dotazov, formulárov a zostáv,

 5. databázy sa vrátia do ľubovoľného stavu, v ktorom sa nachádzali pred zmenou do stavu Výhradne.

Ak sa v programe Access nedokončí proces sledovania zmien máp názvov alebo ich odstránenia, chyba sa zapíše do tabuľky Chyby pri ukladaní automatických opráv názvov.

Vykonať automatickú opravu názvov

Najskôr musíte zapnúť možnosť Sledovať informácie automatických opráv názvov, až potom môžete zapnúť možnosť Vykonať automatickú opravu názvov.

Keď je zapnutá možnosť Vykonať automatickú opravu názvov, v programe Access sa mapy názvov používajú na zistenie, či zmena názvu ovplyvní iné databázové objekty, a potom opraví názov, ktorý sa zmenil, keď sa vyskytne v týchto iných objektoch.

Zapisovať do denníka automatické opravy názvov

Najskôr musíte zapnúť možnosti Sledovať informácie automatických opráv názvov a Vykonať automatickú opravu názvov, až potom môžete zapnúť možnosť Zapisovať do denníka automatické opravy názvov.

Keď je možnosť Zapisovať do denníka automatické opravy názvov zapnutá, v programe Access sa sledujú opravy, ktoré sa vykonali kvôli zmenám názvu objektu. Každá oprava sa zobrazí ako záznam v tabuľke Denník automatických opráv názvov.

Na začiatok stránky

Zapnutie alebo vypnutie možností automatickej opravy názvov

Všetky tri možnosti automatickej opravy názvov sa môžu zapnúť v dialógovom okne Access – možnosti. Možnosti automatickej opravy názvov môžete zapnúť alebo vypnúť iba v prípade aktuálnej databázy.

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Súbor. Otvorí sa zobrazenie Zobrazenie Backstage.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku Možnosti. Otvorí sa dialógové okno Access – možnosti.

 3. Na ľavej table dialógového okna Access – možnosti kliknite na položku Aktuálna databáza.

 4. V časti Možnosti automatickej opravy názvov podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie možností:

  • Sledovať informácie automatických opráv názvov    Keď je vybratá táto možnosť, v programe Access sa sledujú zmeny názvov objektu v databáze. Informácie o sledovaní sa ukladajú do máp názvov. Keď zapnete túto možnosť prvýkrát, v programe Access sa vytvorí mapa názvu všetkých existujúcich databázových objektov. Mapa názvu je aktuálna, kým je vybratá táto možnosť. Mapy názvov sa používajú na opravu chýb, ktoré sú zapríčinené zmenami názvov, ako aj na vytváranie informácií o závislosti objektov. K mapám názvov nie je možné získať priamy prístup.

   Túto možnosť je potrebné vybrať ešte pred výberom iných možností automatickej opravy názvov.

   Poznámka : Pomocou zapnutia tejto možnosti sa nebudú automaticky opravovať zmeny názvu. Pomocou zapnutia tejto možnosti sa iba vytvoria mapy, ktoré sa použijú v budúcich opravách.

  • Vykonať automatickú opravu názvov    Keď je vybratá táto možnosť, v programe Access sa automaticky opravujú zmeny názvu podľa výskytu. Túto možnosť môžete vybrať iba vtedy, ak je už vybratá možnosť Sledovať informácie automatických opráv názvov. Ak chcete vykonať automatickú opravu názvov, v programe Access sa použijú mapy názvov, ktoré sa vytvorili pomocou zapnutia možnosti Sledovať informácie automatických opráv názvov.

   Túto možnosť je potrebné vybrať ešte pred výberom možnosti Zapisovať do denníka automatické opravy názvov.

  • Zapisovať do denníka automatické opravy názvov    V programe Access sa uchovávajú záznamy denníka opráv, ktoré sa vykonali pomocou automatickej opravy názvov. Každá oprava sa zobrazí ako záznam v tabuľke Denník automatických opráv názvov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×