Nastavenie kalendára v Outlooku na webe

Kalendár je integrovaný s e-mailom, kontaktmi a ďalšími funkciami aplikácie Outlook na webe. Predvolený vzhľad, ako aj iné nastavenia svojho kalendára, môžete zmeniť pomocou stránky Možnosti kalendára.

Poznámka: Ak chcete zmeniť formát dátumu a času v kalendári, vyberte položky Nastavenia Nastavenia > Všeobecné a potom vyberte položku Jazyk a čas. V zozname vyberte časové pásmo.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú verziu služby Outlook na webe. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzie beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook na webe.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť ničo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre novú službu Outlook na webe

Prechod na stránku Možnosti kalendára

  1. Prihláste sa do Outlook na webe a kliknite na ikonu kalendára. Pre pomoc pri prihlasovaní si pozrite tému Prihlásenie do Outlooku na webe.

  2. V hornej časti stránky vyberte Nastavenia Nastavenia a potom použite vyhľadávanie pre rýchle nájdenie toho, čo potrebujete.

    alebo

    V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia Settings > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku a zobrazte všetky možnosti kalendára.

  3. V ľavej časti okna vyberte možnosť, ktorú chcete zmeniť.

Pomocou nastavení prispôsobenia môžete prispôsobiť vzhľad vášho kalendára.

Nastavenie

Popis

Zobraziť prvý deň v týždni ako

Deň, ktorý tu vyberiete, sa v zobrazení Týždeň zobrazí ako prvý deň týždňa.

Zobraziť hodiny v

Pomocou tohto nastavenia nastavíte prírastky, v ktorých kalendár zobrazuje čas. Pomocou tlačidiel možností vyberte 15-minútové alebo 30-minútové prírastky.

Zobraziť pracovný týždeň ako

Vyberte, ktoré dni sa v kalendári zobrazia v zobrazení Pracovný týždeň.

Pracovná doba

Voľný čas sa zobrazuje v tmavšej farbe ako zvyšok kalendára. Ak používate nástroj Rozvrhový asistent, pracovné hodiny všetkých účastníkov sa zohľadnia pri navrhovaní časov schôdzí.

Zobraziť čísla týždňov

Výberom tohto nastavenia sa v zobrazení Mesiac zobrazia čísla týždňov.

Prvý týždeň v roku začína

Ak máte zapnutú možnosť Zobrazovať čísla týždňov v zobrazení mesiaca, môžete rozhodnúť, odkiaľ sa má číslovanie začať: od prvého dňa v roku, od prvého štvordňového týždňa alebo od prvého úplného týždňa.

Pomocou funkcie Udalosti a pozvánky môžete ovládať predvolené hodnoty, kedy sa vytvárajú udalosti a ako sa spracúvajú pozvánky na stretnutia, odpovede a upozornenia.

Nastavenie

Popis

Predvolené pripomenutie

Pomocou tohto nastavenia určíte, ako dlho pred začatím udalosti sa má zobraziť predvolené pripomenutie.

Pomocou nastavení pozvánok môžete nastaviť spôsob spracovania pozvánok, odpovedí a upozornení na stretnutia.

Nastavenie

Popis

Odstrániť aktualizované pozvánky a odpovede

Začiarknutím tohto políčka automaticky odstránite neaktuálne žiadosti o schôdzu a odpovede z priečinka Doručená pošta. Položka kalendára zostane v kalendári.

Odstrániť upozornenia na preposlané schôdze

Po začiarknutí tohto políčka budú oznámenia o preposlaní schôdze automaticky umiestňované do priečinka Odstránené položky. Predvolene tieto oznámenia prijímate vtedy, keď schôdzu, ktorú organizujete, niektorý z jej účastníkov prepošle. Výber tejto možnosti neovplyvní spracovanie odpovedí na žiadosti o schôdzu.

Pomocou služby Počasie na prispôsobenie vášho počasia. Možnosť zmeniť umiestnenie počasia nie je k dispozícii v novom Outlooku na webe.

Nastavenie

Popis

Počasie

Vyberte možnosť Zobraziť počasie alebo Skryť počasie.

Vyberte buď Fahrenheit alebo Celsius ako teplotnú mierku, ktorú chce použiť.

Pomocou Udalostí v časti Nastavenie e-mailov určíte, ako sa pridávajú udalosti z e-mailu do kalendára.

Nastavenie

Popis

Automaticky pridávať udalosti do kalendára z e-mailu

Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky pridávať udalosti zistené v e-maile do kalendára.

Označiť udalosti ako súkromné, takže ich môžem vidieť len ja

Vyberte toto začiarkavacie políčko na automatické označenie udalosti ako súkromnej.

Pridanie týchto udalostí do kalendára z e-mailu

Začiarknite políčko pre každý typ udalosti, ktorú chcete pridať z e-mailu do kalendára.

Pomocou zdieľaných kalendárov môžete zdieľať kalendár s inými ľuďmi a spravovať zdieľané kalendáre.

Nastavenie

Popis

Vyberte kalendár

Vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

Prechod na stránku Možnosti kalendára

  1. Prihláste sa do aplikácie Outlook na webe. Ak potrebujete pomoc, pozrite si Návod na prihlásenie do Outlooku na webe.

  2. V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia a potom vyberte položku Kalendár.

  3. V ľavej časti okna vyberte možnosť, ktorú chcete zmeniť.

Pomocou položkyNastavenia prispôsobenia môžete prispôsobiť vzhľad vášho kalendára a vybrať položku zobraziť alebo skryť počasie a miestne udalosti.

Pomocou nastavení na stránke Vzhľad kalendára určíte, ako má váš kalendár vyzerať.

Nastavenie

Popis

Zobraziť pracovný týždeň ako

Vyberte, ktoré dni sa v kalendári zobrazia v zobrazení Pracovný týždeň.

Nastaviť pracovné hodiny

Voľný čas sa zobrazuje v tmavšej farbe ako zvyšok kalendára. Ak používate nástroj Rozvrhový asistent, pracovné hodiny všetkých účastníkov sa zohľadnia pri navrhovaní časov schôdzí.

Zobraziť čísla týždňov v zobrazení mesiaca

Výberom tohto nastavenia sa v zobrazení Mesiac zobrazia čísla týždňov.

Prvý týždeň v roku začať dňom

Ak máte zapnutú možnosť Zobrazovať čísla týždňov v zobrazení mesiaca, môžete rozhodnúť, odkiaľ sa má číslovanie začať: od prvého dňa v roku, od prvého štvordňového týždňa alebo od prvého úplného týždňa.

Zobraziť prvý deň v týždni ako

Deň, ktorý tu vyberiete, sa v zobrazení Týždeň zobrazí ako prvý deň týždňa.

Predvolená dĺžka schôdze v minútach

Nastavte predvolenú dĺžku času pre stretnutia pomocou 15-minútových nárastov alebo vytvorte vlastnú dĺžku.

Zobraziť hodiny v

Pomocou tohto nastavenia nastavíte prírastky, v ktorých kalendár zobrazuje čas. Pomocou tlačidiel možností vyberte 15-minútové alebo 30-minútové prírastky.

Zobrazovať kalendár v

Vyberte, či sa vaše kalendáre majú zobrazovať v jasnej alebo svetlej farbe.

Pomocou nastavení Počasie a Miestne udalosti môžete pridať informácie prispôsobené miestam, ktoré si vyberiete.

Nastavenie

Popis

Počasie

Vyberte možnosť Zobraziť počasie alebo Skryť počasie.

Vyberte buď Fahrenheit alebo Celsius ako teplotnú mierku, ktorú chce použiť.

Vyberte umiestnenie, ktoré sa má zobraziť v kalendári.

Ak chcete vedieť o počasí na inom mieste, vyberte možnosť Pridať ďalšie umiestnenie.

Miestne udalosti

Vyberte položku zobraziť alebo skryť miestne udalosti v kalendári.

Vyberte možnosť Zobraziť miestne udalosti alebo Skryť miestne udalosti.

Vyberte možnosť Použiť aktuálne umiestnenie alebo vyberte Vybrať mesto a zadajte umiestnenie.

Pomocou nastavenia Automatické spracovanie určíte ako sa udalosti pridajú do kalendára a spôsob spracovania pozvánok na schôdzu, odpovedí a oznámení.

Pomocou nastaveniaUdalosti z e-mailu určíte, ako sa pridávajú udalosti z e-mailu do kalendára.

Nastavenie

Popis

Nepridávať udalosti do môjho kalendára z e-mailu

Začiarknite toto políčko, aby sa udalosti zistené v e-maile nepridávali do kalendára.

Automaticky pridávať udalosti do kalendára z e-mailu

Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky pridávať udalosti zistené v e-maile do kalendára.

Pridanie týchto udalostí do kalendára z e-mailu

Začiarknite políčko pre každý typ udalosti, ktorý chcete pridať z e-mailu do kalendára

Označiť udalosti za súkromné, takže ich môžem vidieť len ja

Vyberte toto začiarkavacie políčko na automatické označenie udalosti ako súkromnej.

Aktualizácia časového pásma

Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť časové pásmo používané v kalendári.

Pomocou nastavení Pozvánky určíte spôsob spracovania pozvánok na schôdzu, odpovedí a oznámení o schôdzi.

Nastavenie

Popis

Odstrániť aktualizované pozvánky a odpovede

Začiarknutím tohto políčka automaticky odstránite neaktuálne žiadosti o schôdzu a odpovede z priečinka Doručená pošta. Položka kalendára zostane v kalendári.

Odstrániť upozornenia na preposlané schôdze

Po začiarknutí tohto políčka budú oznámenia o preposlaní schôdze automaticky umiestňované do priečinka Odstránené položky. Predvolene tieto oznámenia prijímate vtedy, keď schôdzu, ktorú organizujete, niektorý z jej účastníkov prepošle. Výber tejto možnosti neovplyvní spracovanie odpovedí na žiadosti o schôdzu.

Pomocou nastavení Oznámení nastavíte pripomenutia, odosielanie oznámení do telefónu a prijímanie programu udalostí v kalendári.

Nastavenie Pripomenutia určuje nastavenie predvolených pripomenutí pre položky kalendára. Pripomenutia sú predvolene zapnuté a nastavené na 15 minút pred termínom udalosti.

Nastavenie

Popis

Zobraziť upozornenia pripomenutí

Začiarknutím tohto políčka zobrazíte pripomenutia pre položky kalendára.

Prehrať zvuk v čase termínu pripomenutia

Začiarknutím tohto políčka sa v čase termínu pripomenutia prehrá zvuk.

Predvolené pripomenutie

Pomocou tohto nastavenia určíte, ako dlho pred začatím udalosti sa má zobraziť predvolené pripomenutie.

Každodenné zasielanie e-mailu s programom vytvoreným na základe kalendárov a úloh

Nechajte si každodenne poslať e-mail s denným programom zostaveným na základe kalendárových pozvánok a úloh, ktoré vám boli priradené.

Začiarknite políčko pre každý kalendár, ktorý chcete zahrnúť do svojho denného programu.

Neodosielajte agendy v dňoch, kedy nemám udalosti alebo úlohy

Vyberte túto možnosť, ak nechcete dostávať denné programy v dňoch, kedy nemáte žiadne udalosti alebo termíny splnenia úloh.

Aktualizácia časového pásma

Ak chcete zmeniť časové pásmo používané v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Aktualizácia nastavení počasia

Ak chcete zmeniť nastavenia informácií o počasí zobrazených v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Na odosielanie upozornení na udalosti kalendára ako textových správ do telefónu použite nastavenie Notifikácie textovými správami.

Nastavenie

Popis

Oznámenia o zmenách udalostí, ktoré sa vyskytujú v nasledujúcich dňoch

Začiarknutím tohto políčka získate upozornenia o zmenách udalostíodoslané do telefónu, ktoré sa vyskytnú v priebehu niekoľkých vami určených dní.

Začiarknutím políčka Iba počas pracovnej doby zabránite posielaniu upozornení v iných časoch.

Oznámenia na pripomenutie schôdze

Vyberte toto začiarkavacie políčko, ak chcete prijímať oznámenia na pripomenutie schôdze.

Začiarknutím políčka Iba počas pracovnej doby zabránite posielaniu upozornení v iných časoch.

Programy denného kalendára

Začiarknite toto políčko a zadajte čas na odoslanie vášho denného programu kalendára.

Nastavenie oznámení

Vyberte toto prepojenie pre nastavenie textových správ pre vaše konto, ak ste tak ešte neurobili. (Oznámenie nastavení textových správ sa vypne, kým nenastavíte posielanie textových správ.)

Pomocou nastavení Program pošty vyberte, či chcete každý deň prijímať program e-mailom, v ktorom sa zobrazia udalosti kalendára a úlohy.

Nastavenie

Popis

Neodosielať denný program

Vyberte túto možnosť, ak nechcete denne dostávať e-mail, ktorý obsahuje váš program

Odosielať denný program

Nechajte si každodenne poslať e-mail s denným programom zostaveným na základe kalendárových pozvánok a úloh, ktoré vám boli priradené.

Začiarknite políčko pre každý kalendár, ktorý chcete zahrnúť do svojho denného programu.

Aktualizácia časového pásma

Ak chcete zmeniť časové pásmo používané v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Aktualizácia nastavení počasia

Ak chcete zmeniť nastavenia informácií o počasí zobrazených v kalendári, vyberte toto prepojenie.

Pomocou možnosti Publikovanie kalendára môžete vytvoriť prepojenie na kalendár, ktoré potom môžete zdieľať s ostatnými. Môžete ho napríklad uverejniť na webovej stránke alebo zdieľať prostredníctvom sociálnych skupín.

Nastavenie

Popis

Vyberte kalendár

Vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

Vyberte povolenia

Vyberte, či chcete ostatným umožniť vidieť len to, kedy ste dostupní, alebo aj niektoré podrobnosti či úplné zobrazenie kalendára.

Kalendár narodenín sa automaticky vyplní všetkými známymi dátumami narodení ľudí z vášho zoznamu kontaktov. Dátumy narodení sem tiež môžete kedykoľvek pridať.

Nastavenie

Popis

Zapnúť kalendár narodenín

Pridá kalendár narodenín a automaticky ho vyplní dátumami narodení vašich kontaktov. Ak sa pomocou možností na stránke Ľudia pripojíte k sociálnym sieťam, narodeniny týchto kontaktov sa takisto automaticky zobrazia v kalendári.

Vypnúť kalendár narodenín

Kalendár narodenín bude skrytý.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×