Naplánovanie spracovania zostáv a prihlásení na odber

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Spracovanie odberov a zostáv, ktoré sú spustené na serveri zostáv služby Reporting Services, môžete naplánovať. Vlastné plány je možné definovať na exkluzívne používanie s určitou zostavou alebo odberom. Môžete tiež vytvoriť zdieľaný plán, ktorý sa definuje raz a potom je naň možné odkazovať viacerými zostavami a odbermi. Plán môžete kedykoľvek vytvoriť alebo upraviť. Ak sa však plán začne realizovať skôr, ako dokončíte svoje úpravy, použije sa staršia verzia plánu. Revidovaný plán nenadobudne účinnosť, kým ho neuložíte.

Spracovanie plánov je založené na miestnom čase nastavenom v počítači so serverom zostáv.

Informácie o plánovaných operáciách na serveri zostáv

Plánované operácie s obsahom na serveri zostáv spravuje server zostáv, ktorý na túto správu ako plánovací nástroj používa agenta servera SQL. Služba SharePoint Timer sa nepoužíva. Ak chcete vytvoriť plánovanú operáciu, agent servera SQL musí byť spustený. V predvolenom nastavení je server zostáv nakonfigurovaný tak, aby podporoval operácie plánovania a doručovania. Ak bola táto funkcia zakázaná, použite na povolenie plánovania a doručovania nástroj SQL Server Surface Area Configuration.

Plány sa ukladajú do databázy servera správy. Správa servera ankety v častých intervaloch, ak chcete zistiť, či sú nové plány na spustenie databázy servera správy. RHE správa servera vytvorí úlohu v SQL Server Agent, ktorá sa spúšťa v pláne predložíte. Úloha sa vytvorí udalosť spustiť zostavy alebo spracovania predplatné. Dočasná zostava snímky sú vytvorené na interné použitie na podporu predplatné na spracovanie tak, že základnú definíciu zostavy môžu byť aktualizované bez ovplyvnenia predplatné, ktoré sa v priebehu. Ďalšie informácie nájdete v téme plánovanie a doručenia procesor na lokalite MSDN.

Čo vás zaujíma?

Konfigurácia zostavy na automatické spracovanie

Naplánovanie spracovania údajov pre zostavu

Naplánovanie odberu

Vytvorenie zdieľaného plánu

Pozastavenie a obnovenie zdieľaného plánu

Odstránenie zdieľaného plánu

Konfigurácia zostavy na automatické spracovanie

Pred naplánovaním spracovania údajov alebo odberov pre zostavu je nutné nakonfigurovať zdroj údajov zostavy na používanie uložených poverení alebo konta automatického spracovania zostáv. Ak používate uložené poverenia, uložiť môžete iba jednu súpravu poverení, ktorú budú používať všetci používatelia spúšťajúci zostavu. Poverenie môže byť používateľské konto systému Windows alebo používateľské konto databázy.

Konto automatického spracovania zostáv je špeciálne účelové konto, ktoré sa konfiguruje na serveri zostáv. Server zostáv ho používa na pripájanie k vzdialeným počítačom, keď naplánovaná operácia vyžaduje načítanie externého súboru alebo spracovania. Ak nakonfigurujete toto konto, môžete ho použiť na pripojenie k externým zdrojom údajov, ktoré zostave poskytujú údaje.

Ak chcete nastaviť používanie uložených poverení alebo konta automatického spracovania zostáv, upravte vlastnosti zdroja údajov zostavy. Ak zostava používa zdieľaný zdroj údajov, namiesto toho upravte zdieľaný zdroj údajov.

 1. Ak knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie. Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na zostavu. Zostava bude mať túto ikonu: Grafy na karte Vložiť .

 3. Kliknite na šípku nadol a vyberte položku Spravovať zdroje údajov.

 4. Kliknite na názov zdroja údajov.

 5. V časti Nastavenie overovania kliknite na položku Uložené.

 6. Zadajte meno používateľa a heslo.

 7. Ak ide o meno používateľa a heslo pre konto systému Windows, vyberte položku Poverenia systému Windows.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Naplánovanie spracovania údajov pre zostavu

Môžete naplánovať spracovanie údajov na načítanie údajov pre zostavu na určitý dátum a čas. Plánované proces vytvorí snímku údajov, ktoré následne sú uložené v databáze servera zostáv. Používatelia, ktorí vyberte zostavu, ktorá používa snímku údajov nie sú zvyčajne pamäti, že správa používa vopred spracované údaje. Neexistuje vizuálne ukazovateľ, že správa nepoužíva dynamických údajov. Zostavy môžete buď načítať údaje o pláne alebo na požiadanie. Nie je možné nakonfigurovať zostavy na spustenie obe možnosti.

Na začiatok stránky

Naplánovanie odberu

Na distribúciu zostavy môžete vytvoriť odber. Ak chcete spustiť odber, používateľ, ktorý definuje odber, naplánuje kedy a ako sa doručí. Odber sa spracúva na serveri zostáv, napriek tomu sa na prístup k stránkam odberu, ktoré definujú spôsob a čas spracovania odberu, používajú funkcie oznámení služby SharePoint. Odbery môžete definovať iba pre zostavy. Nemôžete odoberať modely zostáv ani súbory zdrojov, ktoré sú tiež uložené na lokalite SharePoint.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zdieľaného plánu

Zdieľané plány sú viacúčelové plány, ktoré poskytujú informácie pripravené na použitie ľubovoľnému počtu zostáv alebo odberov. Zdieľaný plán vytvoríte raz a potom sa naň odkazuje v odbere alebo na stránke vlastností, keď je nutné zadať informácie o pláne. Zdieľané plány môžete centrálne spravovať, pozastaviť a obnoviť. Vlastný plán je však nutné upravovať manuálne, aby sa zabránilo spusteniu zostavy alebo odberu.

Zdieľané plány sa vytvárajú na stránkach aplikácií na lokalite SharePoint. Konkrétny plán je možné identifikovať podľa jeho popisného názvu. Ak názov nie je zadaný, môžete plán identifikovať podľa faktických informácií o pláne, ako sú schéma opakovania alebo dátumy a časy jeho spúšťania.

Ak chcete vytvárať, upravovať alebo odstraňovať zdieľané plány na lokalite SharePoint, musíte byť správcom lokality. V prípade vlastných plánov však platí, že ich môžu vytvárať jednotliví používatelia, ktorí majú povolenie na správu zostavy alebo vytvorenie odberov.

 1. Kliknite na položku Akcie lokality.

 2. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 4. V časti Reporting Services kliknite na položku Spravovať zdieľané plány.

 5. Kliknite na položku Pridať plán a otvorte stránku Vlastnosti plánu.

 6. Zadajte popisný názov plánu. Na stránkach aplikácií používaných na prácu so zostavami služby Reporting Services sa tento názov zobrazí v rozbaľovacích zoznamoch na stránkach s definíciou plánu na celej lokalite. Nepoužívajte dlhé názvy, ktoré sa ťažko čítajú. Používajte názvovú konvenciu, ktorá na začiatku názvu uvádza najviac popisných informácií.

 7. Vyberte frekvenciu. V závislosti od vybratej frekvencie sa môžu zmeniť možnosti plánu zobrazené na stránke, aby sa zohľadnila zmena frekvencie (ak napríklad vyberiete mesiac, na stránke sa zobrazí názov mesiaca).

 8. Definujte plán. V jednom pláne nie je možné používať všetky kombinácie plánov.

 9. Nastavte počiatočný a koncový dátum.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pozastavenie a obnovenie zdieľaného plánu

Používaný zdieľaný plán môžete pozastaviť a obnoviť. Pozastavenie zdieľaného plánu umožňuje dočasne zmraziť plán, ktorý sa inak používa na spustenie spracovania zostavy a spustenie odberov. Pozastaviť a obnoviť sa dajú iba zdieľané plány. Plány konkrétnych zostáv sa pozastaviť nedajú.

Taktiež nie je možné pozastaviť a obnoviť práve prebiehajúce spracovanie zostavy. Pozastaviť a obnoviť môžete iba plány, ktoré sú vo fronte plánovania služby Agent servera SQL. Úloha, ktorá práve prebieha, sa nachádza mimo rozsahu plánovacieho nástroja.

Kým je zdieľaný plán pozastavený, nevykonajú sa žiadne operácie, ktoré by sa inak vykonali. Keď zdieľaný plán obnovíte, zostava a odber sa spracuje v ďalšom naplánovanom termíne a podľa lokálneho času nastaveného na serveri. Server zostáv vytvára plánované operácie, ktoré by sa vykonali, pokiaľ by plán nebol pozastavený.

 1. Kliknite na položku Akcie lokality.

 2. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 4. V časti Reporting Services kliknite na položku Spravovať zdieľané plány.

 5. Vyberte plán a kliknite na položku Pozastaviť (alebo Obnoviť, ak je už plán pozastavený).

Na začiatok stránky

Odstránenie zdieľaného plánu

Zdieľaný plán je nutné odstrániť manuálne. Ak odstránite zdieľaný plán, ktorý sa používa, všetky odkazy naň sa nahradia neurčenými vlastnými plánmi (t. j. plánmi, ktoré nemajú žiadne informácie o dátume a čase).

Odstránenie plánu a ukončenie jeho platnosti sú dve rôzne operácie. Dátum uplynutia platnosti sa používa na zastavenie plánu, nie však na jeho odstránenie. Plány sa používajú na automatizáciu operácií servera zostáv a z tohto dôvodu sa nikdy neodstraňujú automaticky. Plány s uplynutou platnosťou poskytujú správcom serverov zostáv dôkaz o príčinách náhleho ukončenia automatizovaného procesu. Bez plánu s uplynutou platnosťou by správca servera zostáv mohol chybne diagnostikovať problém a tráviť zbytočne čas riešením problémov s procesom, ktorý je inak úplne funkčný.

Zdieľané plány s uplynutou platnosťou zostávajú v zozname zdieľaných plánov. Pole Stav označuje, či platnosť plánu uplynula. Plán môžete obnoviť predĺžením koncového dátumu alebo môžete odstrániť odkaz na plán, ak ho už nepotrebujete.

 1. Kliknite na položku Akcie lokality.

 2. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 4. V časti Reporting Services kliknite na položku Spravovať zdieľané plány.

 5. Vyberte plán a kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×