Načítanie externých údajov pomocou programu Microsoft Query

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Microsoft Query môžete použiť na načítanie údajov z externých zdrojov. Pomocou programu Microsoft Query na načítanie údajov z firemných databáz a súborov, nemusíte zadávať údaje, ktoré chcete analyzovať v programe Excel. Môžete tiež obnoviť zostavy programu Excel a súhrny automaticky z pôvodného zdroja databázy vždy, keď je databáza aktualizovaná novými informáciami.

Pomocou programu Microsoft Query, môžete pripojiť k externým zdrojom údajov, výber údajov z externých zdrojov, importovať údaje do hárka a obnoviť údaje dovtedy, kým sa zachovať synchronizovať s údajmi v externých zdrojov údajov hárka.

Typy databázy, ktoré máte prístup     Môžete získať údaje z viacerých typov databáz, vrátane Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server a Microsoft SQL Server OLAP Services. Môžete tiež načítať údaje zo zošitov programu Excel a z textových súborov.

Microsoft Office poskytuje ovládače, ktoré môžete použiť na načítanie údajov z nasledujúcich zdrojov údajov:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (poskytovateľ OLAP )

 • Program Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradox

 • Databázy textových súborov

Môžete tiež ovládače ODBC alebo ovládače zdroja údajov od iných výrobcov na získanie informácií zo zdrojov údajov, ktoré nie sú uvedené tu, vrátane ďalších typov databáz OLAP. Informácie o inštalácii ovládač ODBC alebo ovládač zdroja údajov, ktorý nie je uvedený tu nájdete v dokumentácii k databáze alebo obráťte sa na svojho dodávateľa databázy.

Výber údajov z databázy     Vytvorením dotazu, ktorý je otázku, na ktorú sa opýtať sa údaje uložené v externej databázy získavate údaje z databázy. Napríklad, ak vaše údaje sa ukladajú do databázy programu Access, môžete zistiť údaje o predaji pre konkrétny produkt podľa oblasti. Časť údajov môžete získať tak, že vyberiete len údaje pre produktu a oblasti, ktoré chcete analyzovať.

Pomocou programu Microsoft Query môžete vybrať stĺpce s údajmi, ktoré chcete a importovať len tieto údaje do Excelu.

Aktualizácia pracovného hárka v rámci jednej operácie     Keď budete mať externých údajov v zošite programu Excel, vždy, keď bude vaše zmeny v databáze, môžete obnoviť údaje, ktoré chcete aktualizovať analýzu – bez toho, aby opätovné vytvorenie zostáv a grafov. Môžete napríklad vytvoriť mesačný súhrn a obnovovať ho každý mesiac, keď príde nový odbytov v.

Ako program Microsoft Query používa zdroje údajov     Po nastavení zdroja údajov pre určitú databázu, môžete ho vždy, keď chcete vytvoriť dotaz na výber a načítanie údajov z databázy – bez toho, aby bolo potrebné znovu zadať všetky informácie o pripojení. Program Microsoft Query používa zdroj údajov na pripojenie k externej databáze a uvidíte, aké údaje je k dispozícii. Po vytvorení dotazu a vrátení údajov do programu Excel, program Microsoft Query do zošita programu Excel pomocou informácií o zdrojoch údajov dotazu aj tak, aby sa môžete pripojiť k databáze, ak chcete obnoviť údaje.

Pomocou programu Microsoft Query na importovanie údajov    na import externých údajov do programu Excel pomocou programu Microsoft Query, vykonajte tieto základné kroky, ktoré je podrobnejšie popísaná v nasledujúcich častiach.

Čo je zdroj údajov?     Zdroj údajov je uložený súbor informácií, ktoré umožňujú Excel a Microsoft Query pripojiť k externej databáze. Pri použití programu Microsoft Query na nastavenie zdroja údajov, pomenujte zdroja údajov a zadáte názov a umiestnenie databázy alebo servera, typ databázy a informácie o prihlásení a heslo. Aj názov súčasť ODBC ovládač alebo ovládač zdroja údajov, ktorý je program, ktorý umožňuje pripojenie na konkrétny typ databázy.

Nastavenie zdroja údajov pomocou programu Microsoft Query:

 1. Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z programu Microsoft Query.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete určiť zdroj údajov pre databázu, textový súbor alebo zošit programu Excel, kliknite na kartu databázy.

  • Ak chcete zadať zdroj údajov kocky OLAP, kliknite na kartu Kociek OLAP. Táto karta je k dispozícii iba v prípade, že program Microsoft Query spustený z programu Excel.

 3. Dvakrát kliknite na položku < nový zdroj údajov >.

  - alebo -

  Kliknite na položku < nový zdroj údajov > a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov.

 4. V kroku 1, zadajte názov na identifikáciu zdroja údajov.

 5. V kroku 2, kliknite na položku ovládač pre typ databázy, ktorú používate ako zdroj údajov.

  Poznámky: 

  • Ak ovládače ODBC, ktoré sú nainštalované s Microsoft Query nepodporuje externú databázu, ku ktorému chcete získať prístup, potom je potrebné získať a nainštalovať ovládač ODBC kompatibilný so službou Microsoft Office od dodávateľa tretej strany, napríklad od výrobcu databáza. Pokyny na inštaláciu získate od dodávateľa databázy.

  • Databázy OLAP nevyžadujú ovládače ODBC. Pri pokuse o inštaláciu programu Microsoft Query, sú nainštalované ovládače pre databázy, ktoré boli vytvorené v programe Microsoft SQL Server Analysis Services. Na pripojenie k iným databázam OLAP, je potrebné nainštalovať zdroja údajov ovládač a klientsky softvér.

 6. Kliknite na položku pripojiť, a potom zadajte informácie, ktoré je potrebné na pripojenie k zdroju údajov. Databázy, zošity programu Excel a textových súborov nájdete informácie, ktoré ste poskytli závisí od typu zdroja údajov, ktorý ste vybrali. Pravdepodobne musieť zadať prihlasovacie meno, heslo, verziu databázy, ktorú používate, umiestnenie databázy a ďalšie informácie, ktoré sú špecifické pre typ databázy.

  Dôležité: 

  • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 7. Po zadaní požadovaných informácií, kliknite na tlačidlo OK alebo dokončenia, ak sa chcete vrátiť do dialógového okna Vytvorenie nového zdroja údajov.

 8. Ak databáza obsahuje tabuľky a chcete konkrétnej tabuľky automaticky zobraziť v Sprievodcovi dotazom, kliknite na pole v kroku 4 a potom kliknite na tabuľku, ktorá sa má.

 9. Ak nechcete pri používaní zdroja údajov, zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, začiarknite políčko Uložiť svoje ID používateľa a heslo do definície zdroja údajov. Uložené heslo nie je šifrovaná. Ak políčko nie je k dispozícii, kontaktujte správcu databázy na určenie, či táto možnosť môže byť k dispozícii.

  Poznámka k zabezpečeniu: Prihlasovacie informácie neukladajte, keď sa pripájate k zdrojom údajov. Tieto informácie sa môžu uložiť ako obyčajný text a zlomyseľný používateľ by k nim mohol získať prístup s cieľom ohroziť bezpečnosť zdroja údajov.

Po dokončení týchto krokov sa názov zdroja údajov sa zobrazí v dialógovom okne Výber zdroja údajov.

Použitie Sprievodcu dotazom pre väčšinu dotazov     Sprievodca dotazom zjednodušuje výber a zhromaždenie údajov z rôznych tabuliek a polí v databáze. Pomocou Sprievodcu dotazom, môžete vybrať tabuľky a polia, ktoré chcete zahrnúť. Vnútorné spojenie (operácia dotazu, ktorá určuje, či sa skombinujú riadky z dvoch tabuliek na základe rovnakých hodnôt poľa) sa automaticky vytvorí, keď sprievodca rozpozná primárny kľúč poľa v jednej tabuľke a pole s rovnakým názvom v druhej tabuľke.

Môžete tiež použiť Sprievodcu môžete zoraďovať množina výsledkov a jednoduché filtrovanie. V poslednom kroku sprievodcu môžete vrátiť údaje do programu Excel, alebo môžete ďalej spresniť dotaz v programe Microsoft Query. Po vytvorení dotazu, môžete ju spustiť v programe Excel alebo v programe Microsoft Query.

Ak chcete spustiť Sprievodcu dotazom, vykonajte nasledovné kroky.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z programu Microsoft Query.

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, skontrolujte, či je začiarknuté políčko použiť Sprievodcu dotazom na vytvorenie a úpravu dotazov.

 3. Dvakrát kliknite na položku zdroj údajov, ktorý chcete použiť.

  - alebo -

  Kliknite na položku zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Práca priamo v programe Microsoft Query pre iné typy dotazov     Ak chcete vytvoriť zložitejší dotaz, ako umožňuje sprievodca dotazom, môžete pracovať priamo v programe Microsoft Query. Program Microsoft Query môžete použiť na zobrazenie a zmenu dotazov, že začnete vytvárať v Sprievodcovi dotazom, alebo môžete vytvoriť nové dotazy bez použitia Sprievodcu. Práca priamo v programe Microsoft Query, ak chcete vytvoriť dotazy, ktoré nasledujúcim spôsobom:

 • Výber konkrétnych údajov z poľa     Z veľkej databázy, môžete vybrať niektoré údaje z poľa a vynechať údaje, ktoré nepotrebujete. Ak potrebujete údaje pre dva produkty v oblasti, ktorá obsahuje informácie o mnohých produktov, napríklad kritériá môžete použiť na výber údajov pre len dva produkty, ktoré chcete.

 • Načítanie údajov na základe rôznych kritérií pri každom spustení dotazu     Ak je potrebné vytvoriť ten istý zostava programu Excel alebo súhrn pre viacero oblastí v rovnakom externých údajov, ako je napríklad výkaz jednotlivých odbytov pre každú oblasť – môžete vytvoriť parametrický dotaz. Po spustení parametrického dotazu, zobrazí sa výzva na hodnotu, ktorú chcete použiť ako kritérium, keď dotaz vyberá záznamy. Napríklad parametrický dotaz sa môže zobraziť výzva na zadanie konkrétnej oblasti a ju mohli znova použiť dotaz na vytvorenie každého z miestneho predaja.

 • Pripojenie údajov rôznymi spôsobmi     Vnútorné spojenia, ktorý vytvára sprievodca dotazom sú najbežnejším typom spojení používaných na vytvorenie dotazov. Niekedy však chcete použiť iný typ spojenia. Ak máte tabuľku informácií o predaji výrobkov a informácií o zákazníkoch, vnútorné spojenie (typ vytvorený sprievodca dotazom) zabráni prijímaniu vyhľadávanie záznamov zákazníkov pre zákazníkov, ktorí majú nie z nákupu. Pomocou programu Microsoft Query, môžete spojiť tieto tabuľky tak, že sú načítané všetky záznamy zákazníkov, spolu s údajmi o predaji pre zákazníkov, ktorí už uskutočnili nákup.

Ak chcete spustiť program Microsoft Query, vykonajte nasledovné kroky.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z programu Microsoft Query.

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, skontrolujte, či je začiarknuté políčko použiť Sprievodcu dotazom na vytvorenie a úpravu dotazov.

 3. Dvakrát kliknite na položku zdroj údajov, ktorý chcete použiť.

  - alebo -

  Kliknite na položku zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Opätovné použitie a zdieľanie dotazov     V Sprievodcovi dotazom a Microsoft Query môžete uložiť ako súbor .dqy, ktoré môžete upraviť, opätovné použitie a zdieľanie dotazov. Program Excel môžete otvárať súbory .dqy priamo, čo umožňuje vy alebo iní používatelia vytvárať ďalšie externé rozsahy údajov pomocou toho istého dotazu.

Otvorenie uloženého dotazu z Excelu:

 1. Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z programu Microsoft Query. Zobrazí sa dialógové okno Vybrať zdroj údajov.

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na kartu dotazy.

 3. Dvakrát kliknite na uložený dotaz, ktorý chcete otvoriť. Dotaz sa zobrazí v programe Microsoft Query.

Ak chcete otvoriť uložený dotaz a Microsoft Query je otvorená, kliknite na ponuku programu Microsoft Query súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

Ak dvakrát kliknete na súbor s príponou .dqy, program Excel otvorí spustí dotaz a potom vloží výsledok do nového hárka.

Ak chcete zdieľať Excel súhrn alebo zostavu, ktorá vychádza z externých údajov, ktoré môžete poskytnúť iným používateľom zošit obsahujúci externý rozsah údajov alebo môžete vytvoriť šablóna. Šablóny umožňuje uložiť súhrn alebo zostavu bez externých údajov tak, aby sa zmenší veľkosť súboru. Externé údaje sa načítajú, keď používateľ otvorí šablónu zostavy.

Po vytvorení dotazu v Sprievodcovi dotazom alebo programu Microsoft Query sa môžete vrátiť údaje do excelového hárka. Údaje sa potom bude rozsah externých údajov alebo zostava kontingenčnej tabuľky, ktoré môžete formátovať a obnovovať.

Formátovanie načítaných údajov     V programe Excel, môžete použiť nástroje, ako napríklad grafy alebo automatické medzisúčty na prezentáciu a na Zhrnutie údajov načítaných programu Microsoft Query. Údaje môžete formátovať a formátovanie sa zachová pri obnovení externých údajov. Môžete použiť menovky stĺpcov namiesto názvov polí a automaticky pridávať čísla riadkov.

Program Excel môže automaticky formátovať nové údaje, ktoré zadáte na konci rozsahu, aby zodpovedali predchádzajúcim riadkom. Excel môžete tiež automaticky kopírovať vzorce, ktoré sa opakujú v predchádzajúcich riadkoch a rozšíriť ich do ďalších riadkov.

Poznámka: S cieľom rozšíriť na nové riadky v rozsahu, formáty a vzorce musí byť aspoň tri z piatich predchádzajúcich riadkov.

Môžete zapnúť túto možnosť (znova zapnúť alebo vypnúť) kedykoľvek:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

  V Excel 2007: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Rozšírené.

 2. V časti Možnosti úprav začiarknite predĺžiť údajov v rozsahu formáty a vzorce. Ak chcete vypnúť automatické formátovanie rozsahu údajov znova, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Obnovenie externých údajov     Pri obnovení externých údajov spustíte dotaz na získanie nové alebo zmenené údaje, ktorý spĺňa vaše požiadavky. Dotaz v programe Microsoft Query a Excel je možné obnoviť. Program Excel ponúka niekoľko možností na obnovenie dotazov vrátane obnovenia údajov pri každom otvorení zošita a automatického obnovenia v načasovaných intervaloch. Môžete pokračovať v práci v programe Excel a počas obnovovania údajov, môžete tiež skontrolovať stav počas obnovovania údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie pripojených (importovaných) údajov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×