Názvov vo vzorcoch

Názov je zmysluplnou skratkou, ktorá zjednodušuje pochopenie zmyslu odkaz na bunku, konštanta, vzorec alebo tabuľka, ktoré by boli na prvý pohľad ťažko pochopiteľné. V nasledujúcej časti sú uvedené bežné príklady názvov a spôsob, akým môžu zlepšiť prehľadnosť.

Typ príkladu

Príklad bez názvu

Príklad s názvom

Referenčné

=SUM(C20:C30)

=SUM(Predajzaprvýštvrťrok)

Konštanta

=PRODUCT(A5;8,3)

=PRODUCT(Cena;Daňzpredaja)

Vzorec

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Stav_zásob;-Čiastka_objednávky)

Tabuľka

C4:G36

=Najpredávanejšie06

Ďalšie informácie o používaní názvov

Existuje niekoľko typov názvov, ktoré môžete vytvoriť a použiť.

Definovaný názov    Názov, ktorý predstavuje bunku, rozsah buniek, vzorec alebo hodnotu konštanty. Môžete vytvoriť vlastný definovaný názov, alebo ho za vás vytvorí Excel, napríklad pri nastavovaní oblasti tlače.

Názov tabuľky    Názov pre tabuľku Excelu, ktorá je kolekciou údajov o konkrétnom predmete, ktorý je uložený v záznamoch (riadkoch) alebo poliach (stĺpcoch). Excel vytvorí predvolený názov excelovej tabuľky – Tabuľka1, Tabuľka2 a tak ďalej – vždy, keď vložíte excelovú tabuľku. Tieto názvy však môžete zmeniť tak, aby boli zrozumiteľnejšie. Ďalšie informácie o tabuľkách Excelu nájdete v téme Používanie štruktúrovaných odkazov v excelových tabuľkách.

Všetky názvy majú rozsah buď podľa určitého hárka (nazývaný aj lokálna úroveň hárka), alebo podľa celého zošita (nazývaný aj celková úroveň zošita). Rozsah názvov je umiestnenie, v rámci ktorého sa názov použil bez oprávnenia. Napríklad:

 • Ak ste definovali názov, napríklad Rozpočet_FR08, a jeho rozsah je Hárok1, tento názov, ak nie je úplný, sa rozpozná iba v hárku Hárok1, ale nie v iných hárkoch.

  Ak chcete použiť názov lokálneho hárka v inom hárku, môžete ho oprávniť tak, že mu predradíte názov daného hárka, napríklad:

  Hárok1!Rozpočet_FR08

 • Ak ste definovali názov, napríklad Ciele_obchodného_oddelenia, a jeho rozsah je zošit, tento názov sa použije pre všetky hárky v tomto zošite, v inom sa však nepoužije.

Názov musí byť vo svojom rozsahu vždy jedinečný. Excel vám neumožní definovať názov, ktorý už existuje v jeho rozsahu. Napriek tomu môžete v rozličných rozsahoch použiť rovnaký názov. V jednom zošite môžete napríklad definovať názov HrubýZisk s rozsahom Hárok1, Hárok2 a Hárok3. Aj keď sú všetky názvy rovnaké, každý názov je vo svojom rozsahu jedinečný. Takto môžete zabezpečiť, aby vzorec, ktorý používa názov HrubýZisk, vždy použil rovnakú bunku na lokálnej úrovni hárka.

Rovnaký názov HrubýZisk môžete definovať aj pre rozsah celého zošita, ale rozsah bude znova jedinečný. V tomto prípade však môže nastať konflikt názvov. Excel tento konflikt predvolene odstraňuje pomocou názvu definovaného pre hárok, pretože lokálna úroveň hárka je nadradená celkovej úrovni zošita. Ak chcete nadradenosť vyradiť a použiť názov zošita, môžete mnohoznačnosť názvu zmeniť predponou názvu zošita, napríklad:

ZošitSúbor!HrubýZisk

Úroveň lokálneho hárka môžete prepísať úrovne pre všetky hárky v zošite. Jedinou výnimkou je prvý hárok, ktorý v prípade konfliktu názvov vždy používa lokálny názov a nemôže byť prepísaný.

Názov definujete pomocou nasledujúcich možností:

 • Pole Definované názvy v riadku vzorcov     V tomto poli môžete najlepšie vytvoriť názov úrovne zošita pre vybratý rozsah.

 • Definovanie názvu z výberu     Názvy môžete vytvoriť aj jednoduchým výberom bunky v hárku z existujúcich menoviek riadkov alebo stĺpcov.

 • Dialógové okno Nový názov    V tomto okne môžete flexibilnejšie vytvárať názvy, napríklad určením rozsahu lokálnej úrovne hárka alebo vytvorením komentára k názvu.

Poznámka: Predvolene sa pri názvoch používajú absolútne odkazy na bunky.

Možnosti tvorby názvu:

 • Zadanie    Zadajte názov, napríklad ako keď do vzorca zadávate argument.

 • Používanie funkcie Automatické dokončovanie vzorca    V rozbaľovacom zozname Automatické dokončovanie vzorca sú automaticky uvedené platné názvy.

 • Výber z príkazu Použiť vo vzorci    Vyberte definovaný názov v zozname, ktorý je dostupný pre príkaz Použiť vo vzorci v skupine Definované názvy na karte Vzorce.

V zošite môžete tiež vytvoriť zoznam definovaných názvov. Na hárku vyhľadajte oblasť s dvoma prázdnymi stĺpcami (zoznam bude obsahovať dva stĺpce, jeden pre názov a druhý pre popis názvu). Vyberte bunku, ktorá bude v ľavom hornom rohu zoznamu. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Použiť vo vzorci, kliknite na položku Prilepiť a potom v dialógovom okne Prilepiť názvy kliknite na položku Prilepiť zoznam.

Nasleduje zoznam pravidiel syntaxe na vytváranie a úpravu názvov.

 • Platné znaky    Prvým znakom názvu musí byť písmeno, znak podčiarknutia (_) alebo opačná lomka (\). Ďalšími znakmi môžu byť písmená, číslice, bodky alebo znaky podčiarknutia.

  Tip: Ako definovaný názov nemôžete použiť malé ani veľké písmená C, c, R, r, pretože sa používajú ako skratka pre výber riadka alebo stĺpca pre aktuálne vybratú bunku, keď ich vkladáte do textového poľa Názov alebo Prejsť na.

 • Vypnutie odkazov na bunky    Názvy nemôžu byť rovnaké ako odkazy na bunky, napríklad Z$100 alebo R1C1.

 • Medzery nie sú povolené    Medzery nie sú povolené ako súčasť názvu. Ako oddeľovače slov použite znak podčiarknutia (_) alebo bodku (.), napríklad Spotrebná_daň alebo Prvý.štvrťrok.

 • Dĺžka názvu    Názov môže obsahovať maximálne 255 znakov.

 • Rozlišovanie malých a veľkých písmen    Názov môže obsahovať veľké i malé písmená. Excel v názvoch nerozlišuje veľké a malé písmená. Ak ste napríklad vytvorili názov Predaj a neskôr ste sa rozhodli v tom istom zošite vytvoriť názov PREDAJ, Excel vás vyzve na výber jedinečného názvu.

Definovanie názvu pre bunku alebo rozsah buniek v hárku

 1. Vyberte bunku, rozsah buniek alebo nespojité výbery, ktoré chcete pomenovať.

 2. Kliknite na pole Názov na ľavej strane riadka vzorcov.

  Pole názvov

  Pole názvov

 3. Zadajte názov, ktorým chcete odkazovať na svoj výber. Názvy môžu mať dĺžku maximálne 255 znakov.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Poznámka: Bunku nemožno pomenovať počas vykonávania zmien v jej obsahu.

Existujúce označenia riadkov alebo stĺpcov môžete konvertovať na názvy

 1. Vyberte rozsah, ktorý chcete pomenovať, vrátane menoviek riadkov a stĺpcov.

 2. Na karte Vzorce kliknite v skupine Definované názvy na položku Vytvoriť z výberu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne Vytvorenie názvov z výberu vyberte začiarknutím políčka umiestnenie, ktoré obsahuje menovky V hornom riadku, V ľavom stĺpci, V dolnom riadku alebo V pravom stĺpci. Názov vytvorený týmto spôsobom odkazuje len na bunky, ktoré obsahujú hodnoty a nezahŕňa existujúce označenia riadkov a stĺpcov.

 1. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Definovať názov.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V dialógovom okne Nový názov zadajte do poľa Názov požadovaný názov, ktorý chcete v odkaze použiť.

  Poznámka: Názvy môžu mať dĺžku maximálne 255 znakov.

 3. Ak chcete určiť rozsah názvu, v rozbaľovacom zozname Rozsah vyberte Zošit alebo názov hárku v zošite.

 4. Do poľa Komentár môžete vložiť komentár maximálnej dĺžky do 255 znakov.

 5. V poli Odkaz na vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zadať odkaz na bunku, napíšte odkaz na bunku.

   Tip: V predvolenom nastavení je zadaný aktuálny výber. Ak chcete ako argument zadať iné odkazy na bunku, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla (čím dočasne zmenšíte dialógové okno), vyberte bunky v hárku a potom kliknite na tlačidlo Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

  • Ak chcete zadať konštantu, zadajte = (znamienko rovnosti) a za ním hodnotu konštanty.

  • Ak chcete zadať vzorec, zadajte = a za ním vzorec.

 6. Ak chcete skončiť a vrátiť sa do hárka a kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak chcete dialógové okno Nový názov rozšíriť alebo predĺžiť, kliknite na upínaciu rukoväť v dolnej časti a presuňte ju.

Usporiadanie názvov pomocou dialógového okna Správca názvov

Ak chcete pracovať so všetkými definovanými názvami a názvami tabuľky v zošite, použite dialógové okno Správca názvov. Môžete napríklad potrebovať vyhľadať názvy s chybami, potvrdiť hodnotu alebo odkaz na názov, zobraziť alebo upraviť popisné komentáre alebo určiť rozsah. Môžete aj triediť alebo filtrovať zoznam názvov a jednoducho pridávať, meniť alebo odstraňovať názvy na jednom mieste.

Ak chcete otvoriť dialógové okno Správca názvov, prejdite na kartu Vzorce a potom v skupine Definované názvy kliknite na položku Správca mien.

Pás s nástrojmi v programe Excel

Dialógové okno Správca názvov zobrazuje o každom názve v zozname nasledujúce informácie:

Stĺpec:

Zobrazenie:

Ikona a názov

Jedna z nasledovných možností:

 • definovaný názov, ktorý je označený ikonou definovaného názvu, Ikona definovaného názvu

 • názov tabuľky, ktorý je označený ikonou názvu tabuľky. Ikona názvu tabuľky

Hodnota

Aktuálna hodnota názvu, napríklad výsledky vzorca, konštanta reťazca, rozsah bunky, chyba, pole hodnôt alebo zástupný znak ak vzorec nemožno vyhodnotiť. Niekoľko typických príkladov:

 • “toto je reťazec konštanty“

 • 3,1459

 • {2003|12;2002|23;|2001;18}

 • #REF!

 • {...}

Odkazuje na

Aktuálny odkaz na názov. Nasleduje typický príklad:

 • =Hárok1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Hárok1!A1;Hárok2!B2)

Rozsah

 • Názov hárka, ak je rozsah v lokálnej úrovni hárka.

 • Zošit, ak je rozsah v celkovej úrovni hárka.

Poznámka

Doplnková informácia k názvu v dĺžke maximálne 255 znakov. Niekoľko typických príkladov:

 • Táto hodnota stratí platnosť 2. 5. 2007.

 • Neodstraňovať! Dôležité údaje!

 • Podľa certifikácie ISO.

 • Dialógové okno Správca názvov nemožno používať počas vykonávania zmien v obsahu buniek.

 • Dialógové okno Správca názvov nedokáže zobraziť názvy definované v programe Visual Basic for Applications (VBA) ani skryté názvy (vlastnosť názvu Viditeľnosť je nastavená na hodnotu False).

 • Ak chcete, aby sa veľkosť stĺpca automaticky prispôsobila najdlhšej hodnote v stĺpci, kliknite pravým tlačidlom na hlavičku stĺpca.

 • Ak chcete usporiadať názvy vzostupne alebo zostupne, kliknite na nadpis stĺpca.

Ak chcete pohotovo zobraziť podskupinu názvov, použite príkazy z rozbaľovacieho zoznamu Filter. Výber každého z príkazov vypne alebo zapne operáciu filtrovania, čo zjednodušuje získavanie požadovaných informácií kombinovaním alebo odstránením jednotlivých operácií.

Ak chcete filtrovať zoznam názvov, vyberte niektoré z nasledovných možností:

Vyberte:

Ak chcete:

Názvy zamerané na hárok

Zobraziť iba názvy, ktoré sú lokálne voči hárku.

Názvy zamerané na zošit

Zobraziť iba názvy, ktoré sú rámcové k zošitu.

Názvy s chybami

Zobraziť iba názvy s hodnotami, ktoré obsahujú chyby (napríklad #REF, #HODNOTA alebo #NÁZOV).

Názvy bez chýb

Zobraziť iba názvy s hodnotami, ktoré neobsahujú chyby .

Definované názvy

Zobraziť iba názvy definované vami, alebo programom Excel, napríklad ako oblasť tlače.

Názvy tabuliek

Zobraziť iba názvy tabuliek.

Ak zmeníte definovaný názov alebo názov tabuľky, zmenia sa aj všetky jeho výskyty v zošite.

 1. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Správca názvov.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V dialógovom okne Správca názvov kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Tip: To isté môžete urobiť aj dvojitým kliknutím na názov.

 3. V dialógovom okne Úprava názvu zadajte do poľa Názov nový názov pre odkaz.

 4. Zmeňte odkaz v poli Odkaz na a kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Správca názvov v poli Odkaz na zmeňte bunku, vzorec alebo konštantu, zastúpenú názvom.

  • Ak chcete zrušiť nežiaduce alebo náhodné zmeny, kliknite na tlačidlo Zrušiť Tlačidlo Zrušiť alebo stlačte kláves ESC.

  • Zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Potvrdiť Tlačidlo Enter alebo stlačením klávesu ENTER.

Tlačidlom Zavrieť sa zatvorí iba dialógové okno Správca názvov. Nie je potrebné potvrdiť už vykonané zmeny.

 1. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Správca názvov.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V dialógovom okne Správca názvov kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť.

 3. Vykonaním jednej z nasledovných možností vyberte jeden alebo viac názvov:

  • Kliknutím na názov ho vyberiete.

  • Ak chcete vybrať viac názvov v nesúvislej skupine, stlačte kláves SHIFT a kliknite na každý názov v skupine.

  • Ak chcete vybrať viac názvov v súvislej skupine, kliknite na názvy a presuňte ich alebo stlačte kláves CTRL a kliknite na každý názov v skupine.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť alebo stlačte kláves DELETE.

 5. Odstránenie potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Tlačidlom Zavrieť sa zatvorí iba dialógové okno Správca názvov. Nie je potrebné potvrdiť už vykonané zmeny.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Definovanie a používanie názvov vo vzorcoch

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×